Budapesti Közlöny, 1937. november (71. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-03 / 249. szám

Budapest, 1937. 249. szám. Szerda, november 3. BUDAPESTI •• •• KÖZLÖM. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20» „ negyedévenkint 9 » 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Havink _it Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 £ 14 , 40.­­ 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesitő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke : A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 40.425/1937. K. K. M. számú rendelete az 1938. évben Budapesten tartandó XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tartamára idegentájékoztató szolgálat megszervezése tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. igazságügy miniszter dr. Konczvald Endre pécsi kir. ítélőtáblás elnököt saját kérel­mére a szegedi kir. ítélőtábla elnöki állására helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Kovács Rókus szegedi kir. ítélőtáblás tanácselnököt — beleegyezésével — a budapesti kir. Ítélőtáb­lához helyezte át. A m. kir. kereskedelemi és közlekedésügyi miniszter 40.425/1937. K. K. M. számú rendelete az 1938. évben Budapesten tartandó XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tar­tamára idegentájékoztató szolgálat megszer­vezése tárgyában. Az 1938. évben Budapesten tartandó Eucha­risztikus világkongresszus nagyarányú idegen­­forgalma szükségessé teszi, hogy az idegen­­vezetésre képesített idegenvezetők mellett kellő számú kisegítő, az idegenvezetői működést ellátó alkalmi tájékoztató egyén álljon rendel­kezésre. Ezért elrendelem, hogy az Országos Magyar Idegenvezetői Tanfolyam és Vizsga­­bizottság igazgatósága alkalmi tájékoztató tan­folyamot létesítsen. Erre a tanfolyamra elsősorban főiskolai hallgatók, továbbá egyesületek tagjai jelentkez­hetnek. Ha ilyenek kellő számmal nem jelent­keznének, a tanfolyamra nemre és korra tekin­tet nélkül az is jelentkezhet, aki legalább négy középiskolát végzett, vagy ennek megfelelő iskolai végzettséget igazol, továbbá erkölcsi és közrendészeti szempontból kifogás alá nem esik. A jelentkezőknek felvételi nyelvvizsgát kell tenniük. A tanfolyamra való felvételt írásban kell kérni. A kérvényben a folyamodó nyelvtudását is meg kell említeni. Csatolni kell a folyamodó a) születési anyakönyvi kivonatát, b) legmagasabb iskolai végzettségét igazoló bizonyítványát. Főiskolai hallgatók indexüket mellékeljék. A tanfolyam időtartama egy hét. A tan­folyam tananyaga és a vizsga anyaga felöleli a legszükségesebb általános idegenforgalmi, jogi, történelmi, helyrajzi, rendészeti és egy­házi ismereteket. A tanfolyam elméleti és gya­korlati részből áll , a vizsga csak elméleti. A vizsgák a tanfolyam befejezését követő nyol­cadik napon kezdhetők meg. Aki a tanfolyamot elvégezte, azt külön kér­vény nélkül vizsgára kell bocsátani abban az esetben, ha ellene a vizsga napjáig kifogás nem merült fel. A vizsgabizottság a sikerrel vizsgázott hall­gatókról a vizsgabizottság tagjai részéről aláírt kimutatást készít és azt az Eucharisztikus Kongresszus Előkészítő Bizottságának meg­küldi. A kimutatásnak a sikerrel vizsgázottak személyi adatait, lakását, a vizsga időpontját és azt kell tartalmazni, hogy a vizsgázott sze­mély melyik idegen nyelvből tett sikeres vizs­gát. Jelen rendeletemmel megszervezett tanfolya­mon képesítést nyert alkalmi tájékoztatók mű­ködése 1938. év június hó 15-én megszűnik. Félreértések elkerülése végett megjegyzem, hogy fentebbi kivételes és kizáróan az Eucha­risztikus Kongresszussal kapcsolatos rendel­kezéseim az 5.800/1934. M. és a 193.600/ 1934. B. M. számú rendeletek rendelkezéseit nem érintik. Budapest, 1937. évi október hó 27.-én. Bornemisza Géza s. k. a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vezetésével megbízott m. kir. iparügyi miniszter. d) azon vállalat szolgálati bizonyitványát, amelynek a kérvényező alkalmazásában áll. Budapest, 1937. évi október hó 30.-án. M. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 3—2 miniszter. 41.249/1937. IX. szám. Hirdetmény. Az 59.227/1925. K. K. M. számú rendelettel szervezett M. kir. Kereskedelmi Tengerésztiszt­­képző Tanfolyam előadásait folyó évi novem­ber hó 29.-én kezdi meg. Budapest, 1937. évi október hó 28.-án. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vezetésével megbízott 3—1 m. kir. iparügyi miniszter. 41.392/1937. IX. szám. Hirdetmény. A 70.697/1895. K. M. rendelettel szervezett Belvízi Hajóstisztképző Tanfolyam előadásait folyó évi december hó 1.-én kezdi meg. A felvétel iránt folyamodók kérvényüket folyó évi november hó 15.-éig a Közlekedésügyi M. kir. Tanfolyamok Igazgatóságánál (VIII., Luther­ u. 3.) nyújtsák be. A kérvényhez csatolni kell : a) születési anyakönyvi kivonatot, b) érettségi bizonyítványt, c) a testi épséget és a hajósszolgálatra való alkalmasságot (különösen a jól látó és szin­­megkülönböztető képességet) igazoló hatósági orvosi bizonyítványt, 6.606/1937. szám. Pályázati hirdetmény. Fejér vármegye váli járásához tartozó váli egészségügyi körben megüresedett körorvosi állásra pályázatot hirdetek. Az egészségügyi körhöz Vál székhelyen kívül Tabajd, Gyúró és Kajászószentpéter községek tartoznak. Az állás javadalma a 62.000/1926. B. M. számú és az ezt módosító rendeletekkel csök­kentett illetmények, valamint a vármegyei szabályrendelettel megállapított rendelési és látogatási díjak. A pályázati kérelmeket a m. kir. Belügy­miniszter Úrhoz címezve a hirdetménynek a „Népegészségügy“ című hivatalos lapban közzétételét követő naptól számított 15 napon belül hozzám kell benyújtani. A kérvényhez csatolni kell a következő ok­mányokat : a) születési anyakönyvi kivonat, b) a magyar honosságot igazoló hatósági bizo­nyítvány, c) hatósági erkölcsi, valamint a csa­ládi állapotot igazoló bizonyítvány, d) az or­szág területén orvosi gyakorlatra jogosító ok­levél, e) az egyetemi leckekönyv, a kórházi szolgálati könyvecske és szigorlati bizonyít­ványok, f) tiszti vagy községi orvosi képesítést igazoló okmány, g) polgári közszolgálatban való alkalmazást igazoló okmány, h) közszol­gálatra alkalmas szellemi és testi épséget iga­zoló újkeletű orvosi bizonyítvány, i) a katonai szolgálatra vonatkozó okmányok, j) az eset­leges szakképzettséget igazoló okmányok, k) az esetleges nyelvismeretekre vonatkozó adatok. Közszolgálatban álló pályázók a felsorolt követelmények közül azokat, amelyek a törzs­könyvi lapon (minősítési táblázaton) fel van­nak tüntetve, az említett törzskönyvi lapjukkal igazolhatják. Az 1936 : IX. t.-c. 12. §-ának 1. bekezdése értelmében az állásra ezúttal kivételesen olyan orvos is kinevezhető, aki tiszti vagy községi orvosi vizsgát még nem tett. Az ilyen orvos azonban köteles a kinevezés napjától számított három éven belül a tiszti vagy községi orvosi képesítést megszerezni, mert különben állását veszti. Uj rendszerű tiszti orvosi képesítéssel biró pályázók előnyben részesülnek. Az állás jelenleg helyettesítéssel van betöltve. Vál, 1937. évi október hó 29.-én. Főszolgabíró. Egyes szám ár­a 10 fillér­.

Next