Budapesti Közlöny, 1937. december (71. évfolyam, 273-297. szám)

1937-12-01 / 273. szám

Budapest, 1937. 273. szám. Szerda, december 1. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 1­0 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó Ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és­ nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 fi 14 „ 40 * - 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. A lap mai számában megjelent rendeletek tartalomjegy­zéke. A m. kir. minisztérium 7.200/1937. M. E. számú rendelete, a kereskedelmi árucsere szabályozása tár­gyában Rigában, 1937. évi november hó 16.-án kelt magyar-lett Megállapodás életbelépése tárgyában. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 132.000/1937. számú rendelete a közös és közlegelők gyepesítésére kedvezményes áru­fűmag szétosztása tárgyában. A m. kir kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 34.740/1937. I. — K. K. M. számú rendelete a Dévaványa nagyközség területén lévő nyílt árusítási üzletek hétköznapi zárórája tárgyában. A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 159.355. számú rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tár­gyában. A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 159.465. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre történő átszámításáról. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. belügyminiszter az Országos Tár­sadalombiztosító Intézet kezelési tisztviselőinek létszámába az állami rendszerű XI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő illetmények­kel Polonyi Sándor igazolványost Salgótar­jánba és Hatvani Sándor Károly­ csapat­kereszttel ellátott tűzharcos, hadirokkantat Balassagyarmatra ideiglenes minőségben iroda­segédtisztekké, továbbá az Országos Társa­dalombiztosító Intézet kezelőinek létszámába az állami kezelők részére megállapított illet­ményekkel Abonyi Ferenc és Rajna Valdemár igazolványosokat Kecskemétre, Fornusz Ist­ván Károly­ csapatkereszttel ellátott tűzharcost Salgótarjánba — valamennyit ideiglenes minő­ségben — kezelőkké s végül az Országos Tár­sadalombiztosító Intézet altisztjeinek létszá­mába az állami rendszerű II. osztályú altisztek részére megál­lapított illetményekkel Tóth Sán­dor és Németh Géza igazolványosokat Buda­pestre, Ács Lajos és Buzás Árpád Károly­­csapatkereszttel ellátott tűzharcosokat Buda­pestre, valamint Kozák Imre Károly­ csapat­kereszttel ellátott tűzharcost Győrbe — vala­mennyit ideiglenes minőségben — II. osztályú altisztekké kinevezte. A m. kir. minisztérium 7.200/1937. M. E. számú rendelete, a kereskedelmi árucsere szabályozása tárgyában Rigában, 1937. évi november hó 16.-án kett magyar­ lett Megállapodás életbelépése tárgyában. A magyar királyi minisztérium az egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről szóló 1936 : XXXIV. törvénycikkben kapott felhatalmazás alapján közhírré teszi a következőket: 1. §■ A kereskedelmi árucsere szabályozása tárgyában Rigában, 1937. évi november hó 16.-án kelt magyar-lett Megállapodás 1937. évi december hó 1.-én életbelép. 2­ §­Az 1. §-ban említett Megállapodás eredeti francia szövege és hivatalos magyar fordítása a következő : (Eredeti francia szöveg.) (Hivatalos magyar fordítás.) Accord Megállapodás relatif aus réglements des échanges commereiaux entre le Royaume de Hongrie et la République de Lettonie. a Magyar Királyság és a Lett Köztársaság között a kereskedelmi árucsere szabályozása tárgyában. Les Gouvernements du Royaume de Hongrie et de la République de Lettonie, désireux de faciliter et de développer les échanges commer­­ciaux entre leurs deux Pays, sont convenus de ce qui suit : A Magyar Királyság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezéreltetve, hogy a két ország közötti kereskedelmi áru­cserét megkönnyítsék és fejlesszék, a következőkben állapodtak meg : Article 1. 1. cikk. Les marchandises d’origine hongroise seront admises a la libre importation en Lettonie, á l’exception toutefois des articles dönt l’impor­­tation en Lettonie est assujettie á un reglement spécial, généralement appliqué envers tous les pays. Les marchandises d’origine lettonne seront admises á la libre importation dans le Royaume de Hongrie, a l’exception toutefois des articles dönt l’importation au Royaume de Hongrie est assujettie á un reglement spécial, généralement appliqué envers tous les pays. Magyar származású áruk Lettországba szabadon bevihetők, kivéve az olyan árucikkek, amelyeknek Lettországba való bevitele egy külön, minden országgal szemben alkalmazandó szabályzatnak van alávetve. Lett származású áruk a Magyar Királyságba szabadon bevihetők, kivéve az olyan árucikkek, amelyeknek a Magyar Királyságba való bevi­tele egy külön, minden országgal szemben alkalmazandó szabályzatnak van alávetve. Article 2. 2. cikk. Les paiements commereiaux entre les deux Pays doivent s’équi­­libner. Dans ce but on procédera á la fin de chaque semestre, entre le Ministre de Hongrie accrédité auprés du Gouvernement de la Lettonie et le Ministére des Finances de Lettonie a l’évaluation des comptes relatifs aux échanges commereiaux. A két ország közötti kereskedelmi fizetéseknek egyensúlyba kell lenniök. Evégből, minden félév végén, a Lettország kormányánál akkreditált Magyar Követ és Lettország pénzügyminisztériuma között a kereskedelmi árucserére vonatkozó számlák értéke meg fog álla­píttatni. Egyes szám ára 10 fillér.

Next