Budapesti Közlöny, 1938. január (72. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

HIVATALOS KÉSZ. A magyar királyi iparügyi miniszter elő­terjesztésére dr. Józsa Géza miniszteri titkár­nak, valamint Szombathíj László és Darabanth Barna miniszteri műszaki tanácsosoknak a miniszteri osztálytanácsosi címet és jelleget, Magasházy Béla miniszteri műszaki tanácsos­nak a miniszteri osztálytanácsosi címet és vitéz Nászay Miklós miniszteri főmérnöknek a miniszteri műszaki tanácsosi címet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1937. évi december hó 31. napján. Horthy s. k. Bornemisza Géza s. k. (3.825/1937. évi. Ip. M. szám.) A magyar királyi igazságügyminiszter vitéz dr. Szecsődy Imrét, az Igazságügyi Országos Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet igazgatóját az 1940. évi március hó 1. napjáig terjedő idő tartamára a Törvényszéki Orvosi Vizsgáló Bizottság tagjává kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Szabó Ferenc igazolványost és Farkas Mihály napibérest áll. gyógypedagógiai intézeti ideig­lenes minőségű II. o. altisztekké nevezte ki, Bendekovács Andor igazolványost és Malzt János napibérest pedig áll. gyógypedagógiai intézeti ideiglenes minőségű kisegítő szolgákat alkalmazta. A m. kir. minisztériumnak 7.777/1937. M. E. számú rendelete, a Lengyel Köztársasággal 1936. évi április hó 24-én aláirt Harmadik Pótjegyzőkönyv vég­leges életbeléptetése tárgyában. A magyar királyi minisztérium az 1936. évi XXXIV. törvénycikkel nyert felhatalmazás alapján közhírré teszi a következőket: HIVATALOS LAP. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Számonkint 143„40 „ 20 . Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos Értesítő: Havonkint 4 ór. P 80­1. N­egyedé­venkint A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A m. kir. minisztériumnak 7.777/1937. M. E. számú rendelete, a Lengyel Köztársasággal 1936. évi április hó 24-én aláirt Harmadik Pótjegyző­könyv végleges életbeléptetése tárgyában. A m. kir. minisztérium 7.800/1937. M. E. számú rendelete a társadalombiztosításra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása és kiegészítése tárgyában. A m. kir. minisztérium 7.850/1937. M. E. számú rendelete a vármegyei, a városi és a községi tisztviselők és egyéb alkalmazottak, valamint hozzátartozóik öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági ellátásának rendezése tárgyában. A m. kir. minisztérium 7.860/1937. M. E. számú rendelete a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete területi illetékességének és az ennél az intézetnél való betegségi biztosítási kötelezettségnek kiterjesztéséről szóló 5.600/1928. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. A m. kir. minisztérium 7.900/1937. M. E. számú rendelete a baleseti biztosítási dij megállapítása tárgyában. A m. kir. belügyminiszter 216.900/1937. B. M. számú rendelete a 7.800/1937. M. E. számú rendeletnek a zenészek biztosítási kötelezettségére vonatkozó 1. §-ában foglalt rendelkezések végrehajtása tárgyában. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 145.462/1937. számú rendelete. A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezési rendszabályok kiegészítéséről.­ A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 145.402/1937. számu­ rendelete. A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezési rendszabályok kiegészítéséről. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 46.800/1937. K. K. M. I­I/a. számú rendelete Gyula megyei város területén levő nyilt árusítási üzletek hétköznapi zárórájának az 1938. évi január hó 1 .-étől 1938. évi március hó 31.-éig terjedő időszakban szabályozása tárgyában. A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 174.901/XI. b. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fény­­ű­zési és a forgalmi adók megállapítása szempontjából pengőértékre való átszámításáról. 1­ §• A Lengyel Köztársasággal Budapesten, 1925. évi március hó 26.-án aláirt és az 1925. évi XXVII. t.-c.-be iktatott Kereskedelmi Egyez­mény ujabb módosítása iránt Budapesten 1936. évi április hó 24.-én aláirt, 1936. évi október hó 22.-én ideiglenes hatállyal életbe­lépett (G.150/1936. M. E. szarm­­­se­odelet, meg­jelent a Budapesti Közlöny 1936. évi 243. szá­mában) Harmadik Pótjegyzőkönyvnek és a hozzátartozó Mellékletnek megerősítő okiratai Varsóban, 1937. évi december hó 2.-án kicserél­tettek, minélfogva a Harmadik Pótjegyzőkönyv a hozzátartozó Melléklettel együtt 1938. évi január hó 1. napján végleges hatállyal életbe­lép. 2­ §• Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe. Budapest, 1937. évi december hó 18.-án. Dr Darányi Kálmán s. k. m. kir. miniszterelnök. A. m­. kir. minisztérium 7.806/1937. ITT. E. számú rendelete a társadalombiztosításra vonatkozó egyes rendelkezések módositása és kiegészítése tárgyában. A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitel­élet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 : XXVI. t.-c. 2., 4. és 5. §-ában kapott, az 1937 : X. tör­vénycikkel hatályában meghosszabbított fel­hatalmazás alapján — a betegségi és a bal­eseti kötelező biztosításról szóló 1927 : XXI. törvénycikk, valamint az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biz­tosításról rendelkező 1928 : XL. törvénycikk módosításául és kiegészítéséül — a következő­ket rendeli : 1­ §■ . A 6.500/1935. M. E. számú rendeletnek az 1927 : XXI. t.-c. 3. §-a második bekezdését módosító 1. §-át, valamint az idézett rendelet­nek az 1928 : XL. t.-c. 4. §-át módosító 33. §-át a zenészekre csak abban az esetben kell alkal­mazni, ha négy középiskolát vagy azzal egyenlő tanértékű iskolát végeztek és zenei szakképzettségüket valamely zeneiskola bizo­nyítványával igazolják. 2­ §• Az 1927 : XXI. t.-c. 6. §-ának a 9.090/1931. M. E. számú rendelet 2. §-ával módosított har­madik bekezdése azzal a rendelkezéssel egé­­szíttetik ki, hogy a törvény idézett §-a első be­kezdése 1. és 2. pontjában említett alkalmazot­tak nyugellátásban részesülő özvegyeinek biz­tosítási kötelezettsége szünetel abban az eset­ben, ha az Országos Tisztviselői Betegsegélye­zési Alap szolgáltatásaira, mint saját szolgá­latuk alapján nyugdíjban részesülő alkalmazot­tak, igényjogosultak. 3. §• (1) Az 1927 : XXI. t.-c. 7. §-ának első be­kezdése és 58. §-ának második bekezdése, va­lamint az 1928 : XL. t.-c. 10. §-ának a 9.080/ 1931. M. E. számú rendelet 3. §-ával módosí­tott (2) bekezdése azzal a rendelkezéssel egé­­szíttetik ki, hogy a községi bírák, másodbírák és tanácsbeliek ennek a tisztségüknek alapján nem esnek biztosítási kötelezettség alá. (2) Az 1927 : XXI. t.-c. 7. és 56. §-a, valamint az 1928 : XL. t.-c. 3. §-a azzal a rendelkezéssel egészíttetik ki, hogy a korlátolt felelősségű tár­saság ügyvezetője, ha a társaság tagja, nem esik biztosítási kötelezettség alá. (3) Az 1927 : XXI. t.-c. 7. és 56. §-a, valamint az 1928: XL. t.-c. 10. §-ának a 9.090/1931. M. E. számú rendelet 3. §-ával módosított (2) bekezdése azzal a további rendelkezéssel egé­­szittetik ki, hogy a m. kir. államvasutaknak és a közforgalmú magánvasutaknak nyugellátás­ban részesülő azok az alkalmazottai, akik az 1914: XVII. t.-c. 29. §-a alá tartozó s a bel­ügyminiszter által a kereskedelem- és közleke­désügyi miniszterrel egyetértésben kijelölt egyesületek valamelyikénél munkaviszonyban állanak, e munkaviszonyuk alapján nem esnek biztosítási kötelezettség alá. ily kötelezettség a jelen rendelet hatályba lépése előtti időre sora állapítható meg. A lap mai számához csatolva van az 1937. évben közzétett rendeletek mutatója és számjegyzéke. Egyes szám ára 32 fillér*.

Next