Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. január (72. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám értesítője

Budapest, 1933. 1. szám. ryni'-H Li.f Szombat, január 1. ■■ ■■ r rr BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESITOJ A „BUDAPESTI KÖZLÖNY‘‘-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESITŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó-és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 20 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f,­­ mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő k­i­v­o­n­a­t­o­k­é­r­t is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. • • A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. • • • A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételért sem magánegyénnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott . A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. 7105/1937. szám. Dr. Schmöltz József ügyvéd által képviselt Székesfehérvár Város javára 1100 + 1580 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a székesfehérvári kir. járásbíróság 1936. évi 1484. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán­ végrehajtást szenvedőtől 1937. évi november hó 10-én lefoglalt és 6500 pengő becsértékű ingóságokra a székesfehérvári kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Székesfehérvárott, Széchenyi­ utca 6. szám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1938. évi január hó 18. napjának déli 12 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt faanyagok, desz­kák és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsárón alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét ■ bánatpénzül leteszik. Székesfehérvár, 1937. évi december hó 27. napján, vitéz Becze Gábor, kir. kir. végrehajtó. O 8721 Árverés, 313/1937. vght. szám. Dr. Végh József ügy­véd által képviselt özv. Hamar Gyuláné javára Gál (Rák) Ferenc és neje ellen 301 , 70 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a tiszafüredi kir. járásbíróság 1937. évi P. 1601/6. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőktől lefoglalt­­felülfoglalt) és 4250 pengőre becsült ingóságokra a tiszafüredi kir. járás­bíróság Pk. 2121/1937. számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedők lakásán Tiszafüredi Réten leendő megtartá­sára határidőül 1938. évi január hó 8. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt állatok, csövestengeri és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — kész­pénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Tiszafüred, 1937. évi december hó 9. napján. Hantz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O 8719 Árverés. Pk. X. 724330/1934. szám. Dr. Luy György ügyvéd által képviselt Vratiy Kozma javára 42 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 309099/1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi augusztus hó 8. napján lefoglalt és 2369 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján : dr. Spinner Sándor ügyvéd által képviselt Rádió Ipari Keresk. r. t. javára 180 pengő és járulékai, dr. Berger Sándor ügyvéd által képviselt Schwartz Lajos javára 50 pengő és járulékai, dr. Lutzer László ügyvéd javára 120 P és jár., dr. Eisler Imre u­. á. k. Központi Tudakozó Nagy Ö. javára 26 pengő és járulékai, dr. Gondos Jakab ügyvéd által képviselt Gróf Miklós javára 4200 pengő és járulékai, dr. Preiss Béla ügyvéd által képviselt özv. Korányi Miksáné javára 500 pengő köve­telése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielég­t­si joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Szondy-utca 79. szám, I. emelet 35. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1938.­ évi január hó 3. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, csillár, festmények, függönyök, szőnyeg, hangulat lámpa, dísz­parcellán tányérok, könyvállvány, férfiruha és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi december hó­ 4. napján. Dr. Augner Pál, kir. hír. végrehajtó. O 8747 Árurés. Pk. II.­­25911/1937. szám. Dr. Vra­in T­­r ujpesti ügyvéd által képviselt Földes Vilmos javára 2000 pengő és több követelés és járulé­kai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi 425140. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi október hó 22-én lefoglalt és 4900 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1906. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, XIV. ker., Gizel­a­­ut 24. házszám, I. emeleten leendő megtartására határ­időül 1938. évi január hó 3. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, külön­féle gépek, írógép, bőrök és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi december hó 8-án. Dr. Issekusz Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 16827 Árverés Pk. V. 628047/1937. folyt. szám. Dr. Neufeld Miklós ügyvéd által képviselt dr. Neufeld Miklós javára 58 pengő 50 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi 16111. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi november hó 16-án lefoglalt és 1560 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. V. 620168/1937. szám. Dr. Lukács Béla ügyvéd által képviselt Pánczél Mihály javára 508 pengő 91 fillér, Pk. V. 623478/1937. szám. Dr. Lukács Béla ügyvéd által képviselt Pánczél Mihály javára 150 pengő követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Fecske­ utca 19. házszám alatti irodában és kocsiszín­ben leendő megtartására határidőül 1938. évi január hó 3. napjának délelőtti 149 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, írógép, pénzszekrény, kocsik és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi december hó 3-án. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. Ö­F 16849 Árverés. Pk. V. 628665/1937. szám. Dr. Schäfer Zsig­­mond ügyvéd által képviselt Kereskedők és Iparosok Hitelintézet javára 50 pengő és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi november hó 23. napján lefoglalt és 2345 pengő 40 fillérre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Baross­ utca 5. szám, üzletben leendő meg­tartására határidőül 1938. évi január hó 4. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt pult, áruállványok, kárpitos-szövetek és csinvattok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik­ a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi december hó 1. napján. Tárnai József, kir. kir. végrehajtó. O­F 16835 Árverés. Pk. IX. 608125/1937. szám. Dr. Fischer Egon ügyvéd által képviselt Steyr-Austró Daimler-Puch­­művek Magyar Kereskedelmi Rt. javára 1176 pengő 66 fillér és több követelés és jár. erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 416/216/1937. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi március hó 25. napján lefoglalt és 1200 pengőre becsült ingóságokra a budapesi közp. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk m­a is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény kereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Lehel­ utca 25. szám, autógarageban leendő megtartására határidőm­ 1938. évi január nó 5. napjának d­élutáni I.­ 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt 6 üléses csukott Benz Mercedes személyautomobil és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül­­leteszik. Budapest, 1937. évi december hó 7. napján. Szászy- Kovács Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 16829 Árverés. Pk. V. 628047/folyt. 1937. szám. Dr. Neufeld Miklós ügyvéd által képviselt dr. Neufeld Miklós javára 58 pengő 50 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi 16111. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi november hó 16. napján lefoglalt és 1560 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 626168/1937. sz., dr. Lukács Béla ügyvéd által képviselt Pánczél Mihály 508 pengő 91 fillér, Pk. 623478/1937. sz., dr. Lukács Béla ügyvéd által képviselt Pánczél Mihály javára 150 pengő és jár. követelése erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Fecske­ utca 19. szám, iroda és kocsiszínben leendő megtartására határidőül 1938. évi január hó 3. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, srógén, pénzszek­rény, kocsik és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi december hó 3. napján. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 16848 Árverés. Pk. I. 60386/1937. szám. Dr. Horváth Andor ügyvéd által képviselt Hauer és Márton javára 200 P 75 t tőke és több követelés járulékai erejéig az I—III. ker. kir. járásbíróság 1937. évi 12389. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1937. évi augusztus hó 11-én lefoglalt és 2440 P becsértékü ingóságokra a budapesti I—III. ker. ke r. járásbíróság fenti számit végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. szatMMK Egyes szám­ára SO fillér.

Next