Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. február (72. évfolyam, 25-47. szám)

1938-02-01 / 25. szám értesítője

Budapest, 1938. Kedd, február 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY C cMben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESITŐ”-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1., és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 az.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felü­l a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. ★­­ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. I. 50922/1936. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 317.158/13. 1935. számú végzésével dr. Tarnóczi Ferenc (IV., Veres Pálné­ u. 9.) ügyvéd által képviselt L. C. H. Lakkgyár rt. albertfalvai cég végrehajtató részére végrehajtást szen­vedő ellen 460 pengő követelés és járulékai erejéig el­rendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 426 és 1378 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig végrehaj­tást szenvedő lakásán Budapesten, I. kerület, Svábhegy, Gyöngyvirág­ út 18. számú házban (villalakás) leendő megtartására határidőül 1938. évi február hó 3. nap­jának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést, szőnyegeket, szob­rokat, festményeket, dísztárgyakat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1938. évi január hó 10. napján. Dr. Váró Pál, kir. kir. végrehajtó. O 639 Árverés. Pk. VII. 700820/1935. szám. Dr. Erdélyi Ernő ügyvéd által képviselt Farkas Pál javára 10 P és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság u. a. sz. végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi január hó 9. napján lefoglalt és 2450­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járó­ere­jéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Kresz Géza­ utca 18. szám, fszt. raktárban leendő megtartására határidőül 1938. évi február hó 3. napjának délelőtti 1/19 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb lakberen­dezési tárgyak s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi január hó 10-én. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 10517 Árverés. Pk. VII. 618921/1937. szám. Dr. Bőd Géza ügyvéd által képviselt Borközraktár és Borértékesitő javára 254 pengő 53 fillér és több követelés és jár. erejéig a budapesti közp. kir. járásbíróság 1818/1936. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi július hó 22-én lefoglalt és 1040 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Váci­ út 127. sz. vendéglőben leendő megtartására határidőül 1938. évi február hó 1. napjának délutáni három­negyed 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészt bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi december hó 27-én. Szili Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 10519 Árverés. Pk. 1. 61420/3936. .-szám­. A budapesti 1 - ik­ kir. kir. járásbíróság 11016/1936. számú végzésével dr. Czink Ignác ügyvéd által képviselt Leehner Géza vég­rehajtató részére 858 pengő 80 fillér követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 3785 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak végrehajtást szenvedő laká­sán, Budapesten, I. ker. Naphegy­ utca 36. számú ház­ban emeleten és földszinten leendő megtartására határ­időül 1938. évi február hó 7 (hetedik) napjának dél­előtt 9 (kilenc) óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést, szőnyegeket, fest­ményeket, órákat, szobrokat, készleteket és egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, a mindenkori rendeletek értelmében, esetleg becsáron alul is, de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — fogom eladni. Budapest, 1937. évi december hó 22. napján. Dr. Lestár Albert, I—III. ker. kir. kir. végrehajtó. C*F 10507 Árverés. Pk. I. 50922/1936. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 317158. 1935/13. számú végzésével dr. Tarnóczi Ferenc (IV., Veres Pálné­ utca 9.) ügyvéd által képviselt L. C. H. Lakkgyár rt. albertfalvai cég végrehajtató részére vég­rehajtást szenvedő ellen 460 pengő követelés és járu­léka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganato­­sításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 426 és 1378 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú vég­zés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégíté­sére jogosult és az alább megnevezett, valamint a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, Buda­pesten, I. ker., Svábhegy, Gyöngyvirág­ út 18. számú házban (villalakásban) leendő megtartására határidőül 1938. évi február hó 3. napjának délelőtt 9 (kilenc) óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, szőnyegeket, szobrokat, festményeket, dísztárgyakat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Pk. I. 60661/1936. szám, dr. Osvárth Ferenc ügyvéd által képviselt, özv. Balassa Zs.-né javára 67 pengő és jár. Dr. Váró Pál, I—III. ker. kir. bír. végrehajtó. O­F 10511 Árverés, Pk. I. 61420/1936. szám. Közhírré teszem, hogy dr. Czink Ignác ügyvéd által képviselt Lechner Géza végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 858 pengő 80 fillér követelés és járuléka erejéig el­rendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor vég­rehajtást szenvedőnél lefoglalt és 3785 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehaj­tást szenvedő lakásán, Budapesten, I. ker., Naphegy­­utca 36. számú házban emeleten és földszinten leendő megtartására határidőül 1938. évi február hó 7. (hete­dik) napjának délelőtt 9 (kilenc) óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, szőnyegeket, festményeket, órákat, szobrokat, készle­teket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értel­mében, esetleg becsáron alul is,­­ de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­­ fogom eladni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből id nem tűnik, igényüket az árve­rés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Pk. I. 53416/1936. szám, dr. Schöffer Aladár ügy­véd által képviselt M. O. R. T. A. R. javára 1500 pengő és járulékai iránti ügyben Budapest, 1937. évi decem­ber hó 30-án. Dr. Lestár Albert, I—III. ker. kir. kir. végrehajtó. O­F 10510 Ingatlan árverések. Árverés: 33967/1937. tkvi szám. Dr. Gaszner Gyula végrehajtatónak Maróti István (nős Tajti Erzsébettel) kiskundorozsmai lakos, végrehajtást szenvedő ellen in­dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtási árverést 28 pengő 85 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Kiskundorozsma községben fekvő s I. a kiskundorozsmai 5106. számú betétben A + 2. sorsz., 13698/42. hrsz. 2 hold 678 négyszögöles szántó a Baromjárás dűlőben, végrehajtást szenvedő nevén álló 1/2 illetőségére 581 pengő kikiáltási árban ; II. a kiskundorozsmai 11211. szám­ú betétben A. 1. 1—4. sorszám, 12536/2. hrsz. 2 hold 1137 négyszögöles szántó az Üllés dűlőben, 12537. hrsz. 1 hold 1567 négy­szögöles szántó u. ott, 12538. hrsz. 1 hold 676 négy­szögöles rét u. ott, 12539. hrsz. 2 hold 1560 négyszögöles nádas u. ott, végrehajtást szenvedő nevén áll*) egész ingatlanra 5815 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi február h­ó 19. napján délelőtt 9 órakor Kiskundorozsma községházánál fogják meg­tartani. 1. Az árverés alá eső I. a. illetőséget a csati, végre­hajtató kérelmére a kikiáltási ár kétharmadánál, a vég­rehajtató kérelmére 1200 pengőnél, a II. a. ingatlant a végrehajtatok kérelmére a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §.)." Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­­teni. Szeged, 1937. évi november hó 11. napján. A sze­gedi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 621 Árverés. 6320/1937. tk. szám. M. kir. Kincstár végre­hajtatónak Saruga Antalné sz. Márkus Borbála végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási, árverést 2106 pengő 45 fillér előnyös köztartozás és járulékai behajtása vé­gett a tapolcai kir. járásbíróság területén levő, Tapolca községben fekvő s a tapolcai 2282. sz. tekvben A + 1. sorsz., 1893. srszámú (Ház udvarral Iskola­ u. 4. szám, 80 négyszögöl) ingatlanra 5240 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi február hó 4. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Vásártér 2. szám) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverélni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 XLI. t.-c. 25. g.). Tapolca, 1937. évi október hó 12. napján. A tapolcai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 652 szám­ára USO filler*

Next