Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. március (72. évfolyam, 48-72. szám)

1938-03-01 / 48. szám értesítője

JLi^‘} eö özváll­ás­a 130 iuilei** ppmpRp V'­,­ Budapest, 1938.______ ____________48. szám.___________ Kedd, március 1. A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉR­T­E­SÍ­TŐ “-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditerményi épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 20 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. .Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Is Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg e nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. rk A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. 517/1938. szám. Dr. Dancz Gyula mis­kolci ügyvéd által képviselt Bel- és Külföldi Árufor­galmi rt. javára 990 pengő tőke és több követelés járu­lékai erejéig a miskolci kir. járásbíróság 1938. évi 633. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi január hó 31-én lefoglalt és 1671 pengő 56 fillérre becsült ingóságokra a miskolci kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Encsén leendő megtar­tására határidőül 1938. évi március hó 14. napjának délelőtt 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzleti berendezés, árucikkek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becs­áron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyek­nek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610. 1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok ár­verezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Szikszó, 1938. évi február hó 16. nap­ján. Horváth Lajos, kir. bír. végrehajtó. O 1295 Árverés. Pk. V. 700622/1937. szám. Dr. Kátai Jenő ügyvéd által képviselt Goldberger Sándor javára 40­0 és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 700622/1937. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi január hó 10-én lefoglalt és 1306 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak követelése és járulékai erejéig és a­ fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII.­­kerület, Vig­ utca 22. sz. alatti Omnia-garázsban leendő megtartására határidőül 1938. évi március hó 1. nap­jának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, személyautó és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1938. évi február hó 4. napján. Dr. Issekutz Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 11104 Árverés. 9/1938. vght. szám. Dr. Galánffy János kir. közjegyző javára 1389 pengő 90 fillér tőke és több követelés járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a debreceni kir. járásbiróság 1937. évi Pkf. II. 28522. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőktől 1938. évi január hó 11. napján lefoglalt (felülfoglalt) és 15.681 pengőre becsült ingóságokra a tiszafüredi kir. járásbiróság Pk. 64/1938. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak dr. de Combos László ügyvéd által képviselt Orsz. Ivözp. Hszövetk. javára 1000 pengő és járulékai, végrehajtást szenvedők lakásán, tanyáján örvényen leendő idegtar­­tására határidőül 1938. évi március hó 9. napjának délelőtti 9 órája, Kócspusztán délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, állatok s egyéb ingóságokat el fogom adni. Tiszafüred, 1938. évi február hó 5. napján. Hantz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O­F 11096 Árverés. Pk. V. 625460/1937. szám. Dr. Rozs-László György ügyvéd által képviselt dr. Büchler Jenő javára 100 ar. pengő és több követelés és jár. erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 425340/1937. sz. vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1938. évi június hó 18-án lefoglalt és 1739 P 50 f-re becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti szám­i végzésével az ár­verést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél, Buda­pesten, V. kerület Váci­ út 34. házszám, félemelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi március hó 18. napjának délután 1 órájára tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, rádió, festmény, könyvek és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1933. évi február hó 15. napján. Szili Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 11094 Árverés. Pk. VII. 707159., 727858/1936. sz. Dr. Spitzer József ügyvéd által képviselt Stern Gyuláné és társai javára 122 P, 268 P 22 és 88 fillér követelés és jár. erejéi­g a budapesti központi kir. járásbiróság 101698/ 116778/1936. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi március hó 11-én és október hó 21-én lefoglalt és 600 pengőre és 10851 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság lenti­ számi­ végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VIII. ker., Kölcsey­ utca 2. házszám alatti Omnia-mozgóban és folylalólag a gépházban leendő megtartására határidőül 1938. évi március hó 2 nap­jának délután 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, irodai berendezés, Kenington-írógép, fotósök, moz,szék­ek, tükrök és Hahn Goerz gyártmányú hangosan beszélő vetítőjén és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1938. évi január hó 25. napján. Bíró József, kir. kir. végrehajtó. O­F 11093 Árverés. Pk. 2855/1937. szánt. Dr. des Combes László ügyvéd által képviselt Tiszántúli Körzeti Mezőgazdasági Hitelszövetkezet javára 33.600 pengő tőke és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti kir. járásbiróság 1936. évi 39072/7. és 8. számú végzésével elrendelt kielé­­gitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi október hó 19-én lefoglalt és 5600 pengőre becsült ingóságokra a vásárosnaményi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében Lapos tanyán, folytatva Gulácson és Beregdarócon leendő megtartá­sára határidőül 1938. évi március hó 3. napjának 11—3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, lovak, traktor és termények s egyéb ingóságokat el fogom adni. Vásárosnamény, 1938. évi február hó 5-én. Bencze József, kir. kir. végrehajtó. O­F 11095 Árverés. Pk. X. 628210/1935., Pk. X. 612858. és 627179. 1937. sz. Dr. Hollós Olivér budapesti (V., Visegrádi­ u. 3. szám) ügyvéd által képviselt Hirsch Gyula, dr. Fodor Károly budapesti (X., Maglódi-út 17.) ügyvéd által kép­viselt Kőbányai Polgári Sörföző stb. rt. és dr. Komlós György budapesti (V., Szemere­ utca 19.) ügyvéd által képviselt Wertheimer és Frankl javára 36 P, 198 P 85 f és 101 P 34 f és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1935. évi 217505., 1937. évi 201201. és 113922. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi december hó 23-án, május 22-én és november 6-án lefoglalt és 1652 pengő 50 fillérre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján: Pk. 522850/1929. szám, dr. ifj. Miklós Gyula u­. á. k. Széll Mihályné javára 2200 pengő és jár., Pk. 614200/1937. szám, dr. Komlós György u. á. k. Wertheimer és Frankl javára 31 P 46 f és jár., Pk. 627770/1937. szám, dr. Perl Jenő II. á. k. Hegedűs József javára 75 P és jár., Pk. 700455/1938. szám, dr. Molnár Sz. Dezső u­. á. k. Franck Henrik és Fiai javára 69 P 80 f és jár., Pk. sz. 622314/1937. szám, dr. László Árpád n­. á. k. B­itz és Braun javára 40 P és jár., Pk. 705256/1936. szám, dr. Hoffmann Izsó n­. á. k. Iaczkó István javára 100 P 80 f követelése és jár. erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenve­dőnél, Budapesten, VI., Jász­ utca 57. házsz. alatt fszt. üzletekben és raktárakban leendő megtartására határ­időül 1938. évi március hó 16. napjának délután 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés,­ lisztek, mérlegek, szappan, konzervek, és egyéb ingóságokat a legtöbbet­­ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi február hó 18. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 11092 Árverés. Pk. 277/1938. szám. Dr. Jobst Valér pécsi ügyvéd végrehajtató javára végrehajtást szenvedő eben. 6­55 pengő 20 fillér tőkekövetelés és járulékai erejéig a sásdi kir. járásbiróság­ 3227/1937. számú végzésével elrendelt ide­égítési végrehajtás folytán 1938. évi január hó 18. napján lefoglalt (felülfoglalt) és 28574 pengőre becsült ingóságokat, közöttük bútorokat és lakásberen­dezési tárgyakat, traktort, gazdasági felszerelési tárgya­kat, lovakat, szarvasmarhákat, sertéseket, malacokat, 300 drb. birkát stb. Szentkatalin községhez tartozó Képespusztán, végrehajtást szenvedőnél 1938. évi már­cius hó 3. napján délelőtt fél 11 órára ezennel kitű­zött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár kétharmad részénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becslés elredelése esetén a Te. 74. §-a az irányadó. Ezt az ár­verést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtatóknak (csatlakozóknak) a javára is kitű­zöm, akik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti­­in­gókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. Lásd:­­1988. évi , február hó 9. napján. Szedlay Béla, kir. kir. végrehajtó. O 1315 Ingatlan árverések. Árverés. 378/1938. tkvi szám. A M. kir. Kincstárnak, Mayer Géza ellen indított végrehajtási ügyében a telek­­könyvi hatóság a végreha­jtási árverést 1.487 pengő 70 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a Somogytarnóca községben fekvő s a darányi 2311. sz. telekjegyzőkönyvben A. + 1. sorszám, 2962/b/167/1. hrszámu szántónak, cselédháznak, udvarnak s legelőnek­ a) 63/88-ad részére 15.216 pengő; b) ugyanannak 25/88-ad részére 6.039 pengő kikiál­tási árban. Az árverést 1938 évi június hó 2. napján délelőtt 9 órakor, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (emelet, 9. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanokat a végrehajtató kérel­mére, a b) alattit pedig az I. al csatlakozott végre­hajtató kérelmére a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyaib áron eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-c. 26. §.) Az árverés alá eső a) alatti ingatlant, ha az árverés megtartását a végrehajtatok közül : az I. alatti csatlakozott kéri, 20.000 pengő; ha a II alatti csatlakozott kéri, 25.000 pengő; ha a III. alatti csatlakozott kéri, 45 000 pengő; ha a IV. alatti csatlakozott kéri, 45.300 pengő; és a b) alatti ingatlant, ha az árverés megtartását a végrehajtatok közül : II. r. csatlakozott kéri, 6.300 pengő; III. r. csatlakozott kéri, 25.500 pengő; IV. r. csatlakozott kéri 37.500 pengő vételárnál ala­csonyabb áron eladni nem lehet. Bánatként a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Barcs, 1938. évi február hó 12. napján. A barcsi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1312 Árverés. 8455/1937. tkvi szám. Vasmegyei Mezőgazda­sági Takarékpénztár rt. végrehajtatónak, Bíró István és Mészáros Sándorné szül Blumschein Margit végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 6100 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a szombat­­helyi kir. járásbiróság területén levő, Szombathely vá­rosban fekvő s a szombathelyi 492. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 2483., 2484., 2485. hely­­rajzi számok alatt foglalt és Biró Zoltán, továbbá Mé­száros Sándorné szül. Baumschein Margit nevén álló ingatlanokra 19.954 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi március hó 26. napján délelőtt fél 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében (Szily­ utca 7. szám, 15. ajtószám alatt) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett. ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE

Next