Budapesti Közlöny, 1938. április (72. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-01 / 73. szám

Budapest, 1938. Péntek, április 1 Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. . Hatóságoknak havonkint 1 ar.P 28f. Hivatalos Értesítő: „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Havonkint 4 ar. P 80 f. Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ ! Negyedévenkint 14 „ 40 . Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ ! Számonkint — 20 M „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ ! Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. A lap mai számában megjelent ren­deletek tartalom­jegyzéke . A m­. kir. minisztérium 1.650/1938. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17.-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetése tárgyában. A m­. kir. minisztérium 1.660/1938. M. E. számú rendelete, a határforgalom szabályozása tárgyában Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák egyezmény ideiglenes életbeléptetése tárgyában. A m­­ kir. pénzügyminiszter 1938. évi 55.630/XI. b. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényű­zési és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre való átszámításáról. A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 55.680. számú rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A m­. kir. pénzügyminiszter 1838. évi 55.636/XI. 1­. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényüzési és az általános forgalmi adó megállapítása­­szempont­jából pengőértékre való átszámításá­ról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, valamint a­z 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert fel­hatalmazás alapján a következőket rendelem : 1. §• Az örökösödési illetékek kiszabásánál, amennyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1938. évi március havában nyilt meg, továbbá az 1938. évi április havában esedékes forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénz­nemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját al­kotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban meg­állapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megállapí­tott kulcsot kell alkalmazni és viszont. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs meg­állapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 2­ §. Pénzek (valuták) árfolyama : 1 angol font .... 100 belga ................ 100 canadai dollár ............ 332.— 100 cseh korona ............... 11.— 100 dán korona .. 100 dinár ............................ 7.15 100 dollár U. S. A............ 335.68 100 francia frank ........... 10.36 100 hollandi forint ............ 187.19 100 lengyel zloti .........___ 60.1P, 100 leu ............................ 100 leva ...................... 3.60 ti 100 lira ......................... . 16.90a 100 norvég korona ..... . 84.36a 100 osztrák schilling .... 80.0 a 100 svájci frank ......... ff 100 svéd korona ............ 86.49a 1 arany font ............ 27.82 fi 1 arany dollár ......... i­ 3. 1. Kifizetések (devizái?)árfolyama : Amsterdam .............. ., Athén ...................... Belgrád ...................... Berlin ...................... ... 135.70a Brüssel .............................. 56.93a Bukarest 3.41 ti Istambul ......................... 268.— ti Kopenhága ..................... 75.15n London .......................... 16.82a Milano .............................. 17.66a New-York ..................... 337.08a Oslo ................................. 84.58 Páris ........................... tt Prága .............................. 11.79a Sofia (clearing) ......... 4.11 ti Stokholm ..................... 86.70 ti Varsó .............................. 63.78 ti Wien (clearing) ............ 80.45 ti Zürich ........................... ii 4­ §• Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a Magyar Nem­zeti Bank hivatalosan jegyzi, az illetékkötele­zettség keletkezése napján jegyzett árfolyamot kell venni. Ha ezen a napon jegyzés nem volt, az azt megelőző legutolsó jegyzés az irányadó olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyeztetnek, minden egyes esetben a pénzügy­minisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1938. évi március hó 30.-án. • A miniszter helyett : Dr. Szász Lajos s. k. államtitkár. A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 55.680. számú rendelete a pum­av­onalak­­ forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tárgyában. 1. §■ Az 1935. évi 170.000. számú pénzügyminisz­teri rendelet 3. §-ának (4) bekezdésében fog­lalt rendelkezés alapján a pamutfonalak adó­­váltság alapjául szolgáló átlagértékeket az 1938. évi április havára az alábbiakban állapítom meg :/ 2­ §• Az 1. §-ban megállapított átlagértékeket kell alkalmazni a műselyemrosttal kevert pamut­­fonalak adóváltság alapjául szolgáló átlagérté­kek megállapításánál is, tekintet nélkül a pamut- és műselyemrost keverési arányára. 3. §: A vámtarifa 593. száma alá tartozó, kizárólag műselyemrostból előállított fonalak, valamint a vámtarifa 594. száma alá tartozó nem pamut­fonalakkal cérnázott vagy kettőzött, műselyem­­rostfonalak és a 120-as számúnál finomabb pamutfonalak után az adóváltságot az általános szabályok szerint az eladási ár alapján, illetve . .3.02. 7.82a Fonal­­ finom­sági számok Kilogram­monkénti átlagértékek Fonal finom­sági számok Kilogram­monkénti átlagértékek Fonal finom­sági számok Kilogram­monkénti átlagértékek •2. 2.25 42. 4.44 82. 7.77 4. 2.25 44. 4.69 84. 8.05 6. 2.25 46. 4.99 86. 8.09 8. 2.39 48. 5.05 88. 8.13 10. 2.45 50. 5.09 90. 8.17 12. 2.65 52. 5.32 92. 8.37 14. 2.79 54. 5.54 91. 8.62 16. 2.88 56. 5.58 96. 8.65 18. 2.92 58. 5.62 98. 8.69 20. 2.94 60. 5.66 100. 8.73 22. 3.01 62. 5.88 102. 8.74 24. 3.10 64. 6.14 104. 8.84 26. 3.17 66. 6.19 106. 8.94 28. 3.29 68. 6.22 108. 9.04 30. 3.48 70. 6.46 110. 9.20 32. 3.65 72. 6.82 112. 9.30 34. 3.88 74. 7.45 114. 9.40 36. 4.03 76. 7.53 116. 9.50 38. 4.08 78. 7.57 118. 9.60 40. 4.18 80. 7.63 120. 9.72 A lap mai számához mellékelve van a m. kir. minisztériumnak a Prágában, 1937. évi november hó 17.-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetése tárgyában kiadott 1.650/1938. M. E. szám­i rendelete, valamint a m. kir. minisztérium­nak a határforgalom szabályozása tárgyában Prágában, 1937. évi november hó 17.-én kelt magyar-csehszlovák egyezmény ideiglenes életbeléptetése tárgyában kiadott 1.660/1938. M. E. számú rendelete. Egy­es szám ára 80 fillér*.

Next