Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. április (72. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-01 / 73. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1938 április 1. — 73. szám a békéscsabai 14534. szám­i telekkönyvi betétben A + 1. sorsz., 1134. hrsz. a. felvett s önkéntes birói árverést kérők nevén álló Batthyány-u. 4. szám­i ház és mi varra 10000 pengő kikiáltási árban, ugyanezen betétben A + 2. sorsz., 223450. hrsz. a. felvett s önkéntes birói árverést kérők nevén álló Telek­­gerendás dű­lőbeni szántóra 4500 pengő kikiáltási árban, végül ugyanezen betétben A + 3. sorsz., 22805. hrsz. a. felvett Telekgerendás dűlőben i­s önkéntes birói árve­rést kérők nevén álló szántóra 4700 pengő kikiáltási árban, még pedig a fentebb megjelölt összes ingatla­nokra a C. 86. és C. 21. sorsz. a. özv. Zahorán Györgyit Pribojszki Judit javára bekebelezett haszonélvezeti jog fenntartásával elrendelte. Az árverést 1038. évi május hó 4. napján délelőtt 0 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Árpád-sor 4. szám, 0. ajtószám) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. l.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. .l.-c. 1-17., 150., 170. g-al . 1008 : LX. l.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni 11908 : XLI. l.-c. 25. §.). Békéscsaba, 1038. évi január hó 10. napján. A békéscsabai kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 2028 Árverés: 1151/1038. Ikvi szám. Magyar-Olasz Bank Rt. végrehajtatának, Molnár Ferenc és neje Mikó Er­zsébet végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-cikk 144., 146., 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 462 U. S. A. dollár tőkekövetelés és járulékai és az árverési kér­vényért ezúttal megállapított 60 pengő költség, vala­mint az egész ingatlanra csatlakozódnak kimondott Wachsmann Jenőné 22.379 pengő, Weisz Endre 145 pengő, Jánoshalmi Hitelszövetkezet 850 P, Szabadkai ref. egyház 117 pengő, dr. Hódi Lajos 27 pengő 56 f, csak a Molnár Ferencet illető 1/2-ed részre csatlakozott Gazdák Biztosító Szövetkezete 75 pengő 05 fillér, Fédor Lajos 80 pengő, csak Molnár Ferencnél illető illető­ségre csatlakozott dr. Juhász Pál 190 pengő tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett, a kiskunhalasi kir. járásbíróság területén lévő, Kiskunhalas városban fekvő s a kiskunhalasi 7806. számú­ telekkönyvi betétben A. 1. I—5. sorszám: 13534., 13535., 13536., 13537., 13539/4. srszáma 12 hold 540 négyszögöl legelő, 403 négyszögöl lakház, udvar és gazdasági épület, 1423 négyszögöl kert, 1 hold 879 négyszögöl rét, 24 hold 1555 négy­szögöl szántó a Füzesen, Molnár Ferenc és­ neje Mikó Erzsébet nevén álló ingatlanra 7813 pengő 50 fillér ki­kiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (régi járásbirósági épü­let, Fő­ u. 1., emelet balra, 1. ajtó) megtartására 1038. évi április hó 20. (húsz) napjának délelőtti 9 (kilenc) óráját tűzi ki és az árverési feltételeket a következők­ben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a Magyar-Olasz Bank kérelmére a kikiáltási ár kétharmadánál, Wachsmann Jenőné kérelmére 17.000 pengő, Gazdák Biztosító Szö­vetkezete kérelmére 44.000 pengő, Weisz Endre kérel­mére 47.000 pengő. Jánoshalmi Hitelszövetkezet kérel­mére 47.160 pengő, dr. Juhász Pál kérelmére 48.100 P. Szabadkai ref. egyház kérelmére 50.500 pengő, dr. Bódi Lajos és Léder Lajos kérelmére 51.000 pengő fedezeti árnál alacsonyabb áron el nem adható. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervény a kiküldi­tlnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 : LX. l.-c. 147., 170., 150. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségnek eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverező a bánat­pénz kiegészítésének megfelelő összeget sem köteles le­tenni. (1908 -XLI. t.-c. 25. §.) Kiskunhalas, 1038. évi február hó 27-én. A kiskunhalasi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11727 Árverés. 4001/1037. Ik. szám. Dr. Rozgonyi Vendel végrehajtatának ifj. Gollinger János végrehajtást szen­vedett ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 48 pengő hátralékos, ügyvédi költség tőke és járulékai behajtása végett a szentgotthárdi kir. járásbíróság területén levő, Jakab­háza község határában fekvő és a jakabházai 2. számú tekrben A. I. 10—20. sorszám, 216., 230., 248., 250., 340., 350., 352., 353., 372, 378., 384. érszám alatt Felvett ingat­­lanokból a B. 20. sorsz. alatti 1/2 részére 1475 pengő 50 fillér, az u. o. 94. számú tjkvben A + 1. sorsz., 8. hrsz. 7. régi házszám alatt felvett ingatlanból a B. 13. sorszám sze­rinti 1/2 részére 878 pengő 50 fillér, az u. o. 128. számú tjkvben A + 1. sorsz., 110. hrsz. alatt foglalt ingatlanból a B. 14. sorsz. szerinti 1/2 ré­szére 741 pengő és a zalapatkai 103. számú tekvben A I­­. sorsz., 5.93. hrsz. alatt foglalt ingatlanra 238 pengő 50 lír’ír kikiáltási árban elrendelte. Árverés: 35592/1937. tk. szám. Nemzeti Hitelintézet r­­., végrehajtatónak Böröczky József és neje Grün Ilona végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási­­ ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árver­­­rést 1950 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása i­ségeti a Rákoscsaba községben fekvő,­­ a végrehaj­tást szenvedő nevén álló, a rákoscsabaij 4088. számú­­ betétben A. u 1. sorszám, 2579/66. hrsz. alatt foglalt 1­­ 157 n. ös területű házas ingatlanra 3600 pengő kikiál­­i­­­tási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi, április hó 26. napján délután 4 órakor Rákoscsaba községházánál fogják megtar­tani. A legkisebb vételár a következő : 1. ha végrehajtata kéri, a kikiáltási ár fele, • 2. ha Sándor József és Váry Győző kéri, 3400 1­, 3. ha Első Pestújhelyi Takarékpénztár kéri, 3576 P, 4. ha dr. Brust Elemér kéri, 3915 P 80 f, 5. ha Schwartz József kéri, 3085 P 80 f, 6. ha Fischer Dezső kéri,­­ ■­­1085 P, 7. ha Árvai Jenő kéri, 4150 P.­­ Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga-­­­sabb igéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Gödöllő, 1937. évi november hó 22. napján. A gödöl­lői kir. • járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11734 Árverés. 7251/1937. Ikvi szám. Kisszentmiklós— Dabas—Szabadszállási Takarékpénztár végrehajtatónak, s Lakos Elek és neje Szalai Julianna végrehajtást szen­­­­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi­­ hatóság a végrehajtási árverést 91 aranypengő 20 fillér­­ tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a duna- I vecsei kir. járásbíróság területén levő, Szalkszentmárton­­ községben fekvő s a szalkszentmártoni 2032. számú­­­­ betétben A. -1- 1. sorszám, 1427. helyrajzi számú szán­­­­lóra 260 pengő, A. 4- 2. sorszám, 1470. hrszámu szántóra 330 pengő, A. + 3. sorszám, 4513. hrszámu szántóra 105 pengő, a szalkszentmártoni 2534. szám­i betétbeli A. + 1. sorszám, 323. hrszámu ház udvarral 1100 pengő, A. + 2. sorszám, 322/2 hrszámu kertre 20 pengő, A. + 3. sorszám, 7724/3. hrszámu szőlőre 250 pengő, A. +­ 4. sorszám, 8012. hrszámu szántóra 545 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverés nem érinti a 2534. sz. betétbeli A. +­t. sorsz. ingatlanra Földes József javára bekebelezett­­ haszonélvezeti jogot. Az árverést 1938. évi április hó 20. (husz) napján délelőtt 11 órakor, Szalkszentmárton­­ községházánál­­ fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok közül a szalkszent-­­ mártoni 2032. sz. betétbeli A. + 1—3. sorszám alatti ingatlanok : a végrehajtató 91 pengő 20 fillér követelésére tartott árverésen 1500 pengőn, Fischer Albert 113 pengő 82 fillér követelésére tartott árverésen 3200 pengőn, a szalkszentmártoni 2534. szám­i betétben A. + 1—4. sorszám alatti ingatlanok : a végrehajtató követelésére tartott árverésen 1500 pengőn, az Országos Társadalombiztosító Intézet 98 pengő 1 56 fillér követelésére tartott árverésen 3000 pengőn, Kischer Albert 113 pengő 82 fillér követelésére tartott árverésen 3300 pengőn, dr. Sárköze Zoltán u­. 80 pengő követelésére tartott árverésen 3450 pengőn, dr. Kolozs Gyula u. 70 pengő követelésére tartott árverésen 3560 pengőn alul jószágtestenként sem ad­­hatók el alacsonyabb áron (fedezeti elvi. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapírosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért­ a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Dunavecse. 1937. évi december hó 28-án. A dunavecsei kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság. N­F 11719 Árverés. 1112 1938. Ikvi szám. Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank budapesti vég végrehajtatónak, Fenyő Zoltán végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság időajánlatra az ujabb árverés 1­07.551 pengő 30 fillér tőkekövet­­és és 1 járulékai behajtása végett, a laki királyi járásbíróság Árverés: 781 1938. tkvi szám. Kisbéri Takarékpénztár végrehajtójának, Micskó István végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 1.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a zirci kir. járásbíróság területén levő és Kerékteleki és Bársonyos községek­ben fekvő s a kerékteleki 173. sz. telekjegyzőkönyvben A. + 1. sorszám s 00. helyrajzi szám alatt foglalt szántóból a B. 6. alatti illetőségre 543 pengő; a kerékteleki 158. számú telekjegyzőkönyvben A. + 1. sorszám s 88. srszám alatt foglalt szántó, rétből, B. 7. alatti illetőségre 2.605 pengő 50 fillér; A. -1- 4. sorszám, 154. hrszám alatt foglalt nádasból a B. 7. alatti illetőségre 18 pengő 50 fillér; A. 4- 6. sorszám, 187. hrszám alatt foglalt szántóból a B. 7. alatti illetőségre 352 pengő 50 fillér; a bársonyosi 789. sz. telek jegyzőkönyvben A. I. 1. sorszám, 1030/a. hrszám alatt foglalt szántóból a B. 2. sorszám alatti illetőségre 135 pengő; a bársonyosi 409. sz. telekjegyzőkönyvben A. II­ 1. sorszám, 945. hrszám alatt foglalt szőlőből a B. 28. sorszám alatti illetőségre. 75 pengő; a bársonyosi 400. és 654. számú telek­jegyzőkönyvben A. 1. 2—8., 12.—14., A. I. 1. sorszám, 211/a., 348/a., 394/a., 596/a., 650 a., 723/b, 762/a., 1200 b., 444., 1031. és 1156/1­. helyrajzi szám alatt foglalt jószágtestekből a B. 7., 15., B. 4., 11. sorszám alatti illetőségekre 1.302 pengő 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi május hó 4. napján délelőtt 11 órakor, Bársonyos községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok közül a kerékteleki 173. szám­i telekjegyzőkönyvben 1­00. évszám alatt felvett szántónak végrehajtást szenvedettet megillető jutalékoknak legkisebb vételára, ha az árverést a) a végrehajtató kéri, 750 pengő, b) Klujber Károly csatlakozott végrehajtató kéri, 10.150 P, c) dr. Kuntzl Ernő csali, végrehajtató kéri 10200 P, d) Bársonyos és Vidéke Hitelszövetkezet csali, végrehajtató kéri, 10.320 pengő, e) Bársonyosi Gazdaközönség csatlakozos! végrehajtató kéri, 13.350 pengő, f) dr. Szigethy László csati, végrehajtató kéri, 15.000 pengő, 2. a kerékteleki 158. sz. telekjegyzőkönyvben 19 88. 154. és 187. helyrajzi szám alatt felvett ingatlanokból a B. 7. alatt Micskó Istvánt megillető jutalék legkisebb vételára, ha az árverést a) a végrehajtató kéri, 750 pengő, b) Klujber Károly csatlakozott végrehajtató kéri, 8.800 P, c) dr. Kuntzl Ernő csati, végrehajtató kéri, 8.850 pengő, d) Bársonyos és Vidéke Hitelszövetkezet csatlakozott végrehajtató kéri, 0.800 pengő, e) Bársonyosi Gazdaközönség csati, végrehajtató kéri, 12.800 pengő, f) dr. Szigethy László csati, végrehajtató kéri, 14.500 pengő, 3. a bársonyosi 400. sz. telekjegyzőkönyvben A. I. 21­­/a., 348/a., 394/a., 650/a., 723/b., 762/a., 1200/b. 444., 1031. és + 945. hrszámok alatt felvett ingatlanokból a B. 7. és 15. alatt Mieskó Istvánt megillető jutalékok legkisebb vételára, ha az­ árverést a) a végrehajtató kéri, 1.200 pengő, b) özv. Mieskó Lajosné csati, végrehajtató kéri, 6.940 P, c) Bársonyos és Vidéke Hitelszövetkezet csati, végrehajtató kéri, 10.650 pengő, d) Országos Központi Hitelszövetkezet csatlakozott végrehajtató kéri, 15.100 P, e) dr. Szigethy László csatlakozott végrehajtató kéri, 18.000 pengő; 4. a bársonyosi 654. sz. telek jegyzőkönyvben I. 11561­. sorszám alatt felvett ingatlanból 4. és 11. alatt Micskó Istvánt megillető jutalékok legkisebb vételára, ha az árverést a) a végrehajtató kéri, 750 pengő, h) Bársonyos és Vidéke Hitelszövetkezet csati, végrehajtató kéri, 10 500 pengő, c) az Országos Központi Hitelszövetkezet csati, végrehajtató kéri, 14.400 pengő; 5. a bársonyosi 789. szám­i telek jegyzőkönyvben 1. 1030/a. helyrajzi szám alatt felvett ingatlanból Mieskó Istvánt a B. 2. alatt megillető jutalék legkisebb vétel­ára, h­a az árverési a) a végrehajtató kéri, 1.200 pengő, b) özvegy Mieskó Lajosné csatlakozott végrehajtata kéri, 3.200 pengő. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék: képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ■ ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Zirc, 1038. évi január hó 31. A zirci kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11722 Az árverési Jakabháza községházánál 1938. évi április hó 21. napján délután 2 órakor és Talapatka község­házánál ugyanaz­nap délelőtt 10 órakor fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő illetőségek és ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál, a jakabházi 91. számu­ tikvben felvett illetőség a kikiáltási ár felénél alacso­nyabb árban el nem adhatók. A fedezeti elv okából Gollinger Mária kérelmére a fenti illetőségek 4229 pengő 02 fillér, dr. Rozgonyi Ven­del kérelmére pedig 4352 pengő 02 fillér legkisebb vétel­áron alul az árverésen el nem adhatók. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. 8-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni 11881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-ai. 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, sha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított I bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig s kiegészíteni. (1908: XL. l.-c. 25. §.) Szentgotthárd, 1938.­­ évi január hó 17. napján. A szentgotthárdi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. X­F 11720 területén levő, Kőröshegy községben fekvő s a kőrös­hegyi 1473. számú telek jegyzőkönyvben A. i+ 1. sor­szám, 992/60/32/b/2/13/a/IV/104/a/2. helyrajzi sz. alatt felvett villatelek ingatlanra 55.000 pengő kikiáltási ár­ban elrendelte. Az árverést 1938. évi április hó 14. napján délelőtt 10 órakor, Tabon, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Kossuth­ utca 24 szám, 3. ajtószám alatt) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározón árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni, senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 . XLI. t.-c. 25. g.) Tab, 1938. évi február hó 28. napján. A labi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11729

Next