Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. április (72. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-01 / 73. szám értesítője

Árverés. 15352/1937. tk. szám. Madarasi Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, madarasi bel. rég végrehajtatónak, Podoba Istvánná sz. Sztipics Erzsébet végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 58 pengő tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a Madaras községben fekvő, s a madarasi 4101. szám­i betétben A. + 1. sorsz., 553/­5. hrsz. alatt foglalt, a Beltelekben fekvő 192 n. ös területű lakó­ház és szántó és a madarasi 4102. sz. betétben A. + 1. sorszám s 553/7. hrszám alatt foglalt, a Beltelek­ben fekvő 03 négyszögöl területű lakóház és szántóból a végrehajtást szenvedett nevén álló felerészére 8500 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi április hó 22. napján délelőtt 9 órakor Madaras községházánál fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan illetőség a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Bácsalmás, 1937. évi október hó 29. napján. A bács­almási kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11718 Árverés. 30739/1937. tk. szám. Debreceni Vásárpénz­­tár rt. debreceni bef. cég végrehajtatának Berczeller Jakab és neje Weinberger Olga végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 1300 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a debreceni kir. járásbíróság területén levő, Debre­cen sz. kir. városban fekvő s a debreceni 14913. sz. telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 10188/10. hrsz. alatt felvett 300 n. ös területű az Alföldön a Belső­legelő II. dűlőben fekvő szántóra 115 ar. pengő ki­kiáltási árban, II. ugyanezen betétben A. ’+ 2. sorszám, 7008/1. hrszám alatt foglalt 384 300/100 n. ös területű, a Rigó­­utcában a Monostorpályai útnál — az adó és érték­bizonyítvány szerint a Pandur­ utca 14. szám alatt fekvő ház és szántóra 2640 ar. pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi április hó 25. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Deák Ferenc­ utca 17. szám, 1. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá eső A. -1- 1. sorszám, 16188/10. hrsz. ingatlan végrehajtást szenvedők kérelmére is megtartott árverésen a kikiáltási ár kétharmad részénél, a Városi Takarék és Hitelintézet kérelmére megtartott árverésen 110 ar. pengőnél, a Debreceni Vásárpénztár rt. kérel­mére megtartott árverésen 3710 ar. pengőnél, Gold­mann László kérelmére megtartott árverésen 5510 ar. pengőnél, az A. + 2. sorszám, 7008/1. hrsz. ingatlan végrehaj­tást szenvedők és a Debreceni Vásárpénztár kérelmére megtartott árverésen a kikiáltási ár felénél, Goldmann László kérelmére megtartott árverésen 1910 ar. pen­gőnél, a Városi Takarék és Hitelintézet kérelmére meg­tartott árverésen 4542 ar. pengőnél alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 19%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Debrecen, 1937. évi december hó 15. napján. A deb­receni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 2031 Árverés. 2355/1937. tk. szám. I. Botos József és neje Dalos Erzsébet és II. Országos Központi Hitelszövet­kezet végrehajtótának Lengyel Borbála és társai vég­rehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1. 1700 P és 1740 P tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a Kajdacs községben fekvő, s a kajdacsi 119. számú Ikvi betéti A. I. 1—2. sorszám, 703., 704. érszám alatti kertre és házra 110. é. i. sz. a. udvarral a Beltelekben 2048 P., u. e. Ikvi betéli A. + 3. sor­szám, 3747/27. hrsz. alatti legelőre a Székes legelő dűlőben 4 P. kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az 1881 : LX. t.-c. 103. §-ának 2. bekezdése értelmében megállapítja, hogy özv. Len­gyel Jánosné Szántó Erzsébet javára C. 15. alatt a 2371/1930. tk. sz. végzéssel bekebelezett özvegyi haszon­­élvezeti szolgalmi jogot megelőző, jelzálogos követe­lések teljes kielégítésére 0271 , és az árveréssel fel­merülő költség mutatkozik szükségesnek és kimondja, hogy amennyiben az ingatlanok a szolgalmi jog fenn­tartásával oly árban adatnak el, mely a szolgalom tavi bejegyzését megelőző tehertételek fedezete szem­pontjából megállapított ezen összeget meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlanok a szol­galmi jog fenntartása nélkül a kitűzött határnapon újabban elárvereztethetők. Az árverést 1938. évi április hó 26. napján délelőtt 10 órakor Kajdacs községházánál fogják megtartani. 1. Az árverés alá kerülő, a kajdacsi 119. sz. tkvi betéti A. I. 1—2. sorsz., A. + 3. sorsz., 703., 704. és 3747/27. hrszámu ingatlanokat a II. r. végrehajtató jószágtestenkint 1934 P-nél, a csatlakozódnak kimon­dott Bonyhádi Legényegylet mint Szövetkezet kérel­mére megtartott árverésen egyedül Lengyel Borbála 1/8 illetőségét jószágtestenkint 6002 P-nél, a csatla­kozódnak kimondott Bonyhádi Takarékpénztár kérel­mére megtartott árverésen egyedül Lengyel István illetőségét jószágtestenkint 0062 P-nél és u. e. illető­séget a csatlakozóknak kimondott Imre István kérel­mére megtartott árverésen jószágtestenkint 7533 P-nél, az I. r. végrehajtató követelésére megtartott árverésen Lengyel Borbála illetőségét jószágtestenkint 2001 pen­gőnél, Lengyel István illetőségét jószágtestenkint 1319 P-nél és Lengyel János és Lengyel Erzsébet, Sarolta, László, József és Éva illetőségeit jószágtestenkint 4997 pengőnél alacsonyabb áron alul eladni nem lehet. (5610/1931. M. E. szám­i rendelet 21. §.) Csödönkivüli kényszeregyességek. Csödönk­ivü­li kényszeregyesség. Ke. 32713/1938. szám. Witz Istvánná sz. Radnai Ferike illatszertár (Budapest, Lövőház­ u. 24.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OH IC. fű­szerszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8.) 1938. április hó 7. napján 12 órakor tartják meg. 1938. március 31. Országos Hitel­­védő Egylet. F 11713 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3118/1938. szám. Özv. Engelmann Anni­mé papírkereskedő (Újpest, Ist­­ván­ út 20.) ügyében a kötelező magánegye­sségi tárgya­lást az OHE. papírszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8.) 1938. április hó 7. napján egynegyed 11 órakor tartják meg. 1938. március 31. Országos Hitelvédő Egylet F 11744 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 32312/1938. szám. Demeter László droglista (Budapest, Rákóczi-tér 1. sz.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. fű­szerszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám) 1938. április hó 7. napján 10 órakor tartják meg. 1938. március 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 11745 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 32258/1938. szám. Leszler Vilmos (Budapest, Bethlen Gábor­ u. 9. és Váci­ út 0. szám) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. vasszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkot­mány­ utca 8.) 1938. április hó 6. napján fél 1 órakor tartják meg. 1938. március 31. Országos Hitelvédő Egy­let. F 11746 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 127/1938. szám. Hosenberg Mária Berta vőföskereskedő (Keszthely) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textilszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám) 1938. április hó 5. napján háromnegyed 11 órakor tartják meg. 1938. március 31. Országos Hitel­­védő Egylet. F 11747 Csödönkivüli kényszeregyesség. Ke. 770/1938. szám. Buday Józsefné szatócs (F­üzesabony) ügyében a köte­lező magánegyességi tárgyalást az OHE. fűszerszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8.) 1938. április hó 7. napján háromnegyed 11 órakor tartják meg. 1938. március 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 11748 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1656/1938. szám. Klein Tibor rákospalotai rőföskereskedő ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós köteles tartozásai­nak 50 százalékát az ügyességet jogerősen jóváhagyó végzésnek a hivatalos lapban való közzétételétől számí­tott 30-ik napon kezdődő iiz azaz 10 havi egyenlő rész­­­ letben megfizetni. Kezesek : Klein Tiborné, Klein József és neje. Budapest, 1933. március 51. Országos Hitelvédő Egylet. F 11749 Csödönkivüli kényszeregyesség. Ke. 34­35/7. 1937. sz. A szombathelyi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Bellák József vásári vegyesárukereskedő, szombathelyi Idézések. Idézés: 4. P. 32957/1. 1938. szám. A budapesti királyi törvényszék közhírré teszi, hogy az Országos Földhitel­intézet budapesti bej. cég felperesnek, néhai Ádám Jánosné szül. Lovas Erzsébet örökösei alperesek ellen 745 pengő 35 fillér löké és járulékai iránt indított S perében a per felvételére határnapot tűzött és felhívja a feleket, hogy 1938. évi május hó 31. napján délelőtt 9 órakor, hivatalos helyiségében (V., Alkotmány­ utca 14. szám, III. emelet 54. ajtószám alatt) jelenjenek meg,­­ egyszersmind pedig Ádám Albert alperes részére — aki­­ ismeretlen helyen tartózkodik —­ ügygondnokul vitéz­­ dr. Demeter Lén­árd budapesti ügyvédet (lakik: VI. ker.,­­ Andrássy­ út 14.) nevezte ki. A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Budapest, 1938. évi március hó 17. napján. A budapesti kir. törvényszék. 2034 Idézés. B. XXXV. 2356/13. 1932. szám. A budapesti kir. büntetőtörvényszék­ felhívja az állítólag külföldön tartózkodó gróf Károlyi Mihály 63 éves, r. kat. vallási­ vádlottat, hogy ellene az 1921. évi III. t.­cikk 5. §. 1. bekezdésébe ütköző, az állami és társadalmi rend felforgatására irányuló izgatás vétsége miatt folyamatba tett bűnügyben az 1958. évi április hó 13. napjának délelőtti , 12 órájára kitűzött főtárgyalásra Buda­pesten, V. ker., Alkotmány­ utca 14. szám, II. emelet 2. ajtószám alatti főtárgyalási terembe jelenjék meg. Budapest, 1938. évi március hó 19. napján. A budapesti kir. büntetőtörvényszék. '"20743 Idézés: B. XXXV. 11621/5. 1932. szám. A budapesti kir. büntetőtörvényszék felhívja az állítólag külföldön tartózkodó Kéri Pál 56 éves, budapesti születésű, izr. hírlapíró vádlottat, hogy ellene az 1921. évi 111. t.­cikk 7. §-ának 1. bekezdésébe ütköző, a magyar állam és nemzet megbecsülése elleni vétség miatt folyamatba tett bűnügyben az 1938. évi április hó 13. napján déli 12 órájára kitűzött főtárgyalásra Budapesten, V. kerület, Alkotmány­ utca 14. szám, II. emelet 2. ajtószám alatti főtárgyalási terembe jelenjék meg. Budapest, 1938. évi március hó 19. napján. A budapesti kir. büntető­­törvényszék. "20742 Okiratmegsemmisitések, Okiratmegsemmisités. F. 6/1938. szám. Vas László budapesti lakos részére 1936. év december hó 1-én kiállított Bp. 1800. nyt. számú csónakigazolvány isme­retlen körülmények között elveszett, semmis. Budapest, 1938. évi március hó 28. napján. M. kir. révkapitány­ság Budapest-Felső. 2030 Okiratmegsemmisítés. AD—731/1—1938. 6. szám. Mestrits Jenő pécsi lakos bejelentette, hogy a buda­pesti rendőrfőkapitányság által AD—731/1938. szám alatt kiállított és az AD—731. forgalmi rendszámú Fiat gyártmányú gépkocsijának forgalmi engedélyét elvesztette. Érvénytelennek nyilvánítom. Helyette má­sodlatot állítottam ki. Pécs, 1938. évi március hó 24. napján. M. kir. rendőrség pécsi kapitánysága. 1927 Csődhirdetmény. Csőd. Cs. 1523/1938. szám. A debreceni kir. törvény­szék mint csődbíróság közhírré teszi, hogy a királyi kincstár mint szükségörökös kérelmére néhai Zicher­­m­ann Ferenc volt derecskei lakos hagyatéka ellen bárhol található ingó vagyonára és a magyar állam területén levő ingatlan javaira az 1881. évi XVII. t.-c. 82. §-a alapján a csődöt a mai napon megnyitotta. Csődbiztosul dr. Balogh Béla törvényszéki tanács­elnököt, tömeggondnokul dr. Körtvélyessy Sándor derecskei ügyvédet, helyetteséül pedig dr. Mustó Sán­dor derecskei ügyvédet nevezi ki. A követelések bejelentésére határidőül bezárólag 1938. évi március hó 31. napját , a felszámolási tárgya­lásra 1938. évi április hó 28. napjának délelőtt 9 órá­ját, a csődválasztmány megválasztására pedig 1938. évi április hó 28. napjának délelőtt 10 óráját tűzte ki a csődbiztos hivatalos helyiségébe (Deák Ferenc­ utca 1. házszám, I. emelet 78. ajtó). Felhívja mindazokat, akik az általános csődtömeg ellen mint hitelezők igényt támasztanak, hogy igé­nyeiket a felszámolási tárgyaláson megállapítás és osztályozás végett a csődtörvényben megjelölt joghát­rányok terhével a csődtömeg ellen a fent emlitett határ­idő alatt a kir. törvényszéknél az 1881. évi XVII. t.­c. 126—129. §-aiban foglalt szabályok szerint az esetben is jelentsék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folyamatban. Felhívja a zálog- és megtartási joggal biró hitelező­ket, hogy az általuk szerzett jogot a tömeggondnoknak jelentsék be és az általuk hirt dolgokat a tömeggond­nok felhívására megbecslés végett mutassák fel. Figyelmezteti mindazokat, akiket elkülönítési, vissza­­követelési vagy külön kielégítési jog illet meg, hogy amennyiben jogaikat nem érvényesítik, azok a csőd­tömeg értékesítését és felosztását gátolni nem fogják Végül a csődhitelezőket felhívja, hogy a csődválaszt­­m­ány megválasztására kitűzött határnapon hite­lezői minőségüket igazoló okiratokkal ellátva jelenjenek meg. Debrecen, 1938. év­i február hó 24. napján. A debreceni kir. törvényszék. 3—3 F 11667 lakos csődönkivüli kényszeregyességi ügyében az adós és hitelezői között az Országos Hitelvédő Egylet előtt létrejött magánegyességet az 1410/1926. M. E. számú rendelet 35. §-ának ti. bekezdése értelmében a Ke. 3135/7. 1937. szám­i végzésével jogerősen jóváhagyta. Dr. Zsolnay Miklós ügyvéd, vagyonfelügyelő diját 90 pengőben, készkiadását 20 fillérben állapította meg. Szombathely, 1938. évi március hó 22. napján. A szom­bathelyi kir. törvényszék.­­•­20744 Csödönkivüli kényszeregyesség. Ive. 1932/22. 1937. sz. (Végzés.) Kertész Tódor divatárus, balatonfüredi be nem jegyzett kereskedő ellen folyamatba tett kényszer­egyességi ügyben, a kir. törvényszék dr. Gulácsy József vagyonfelügyelő díját a vagyonfelügyelő által tiszta va­gyoni fedezetként alapul venni kért 12.882 pengő 4 százalékában, azaz 515 pengő 28 fillérben (ötszáz­­tizenöt) pengő 28 fillérben állapítja meg. Erre az elnöki letétnapló 97/1937. t. alatt letétbe he­lyezett 182 pengő 25 fillért jelen végzés jogerőre emel­kedése után a vagyonfelügyelő részére kiutalja, a külön­böze­tet tevő 333 pengő 08 fillért pedig köteles adós 8 nap alatt végrehajtás terhével a vagyonfelügyelőnek megfizetni. Veszprém, 1938. március 21. A veszprémi kir. törvényszék, mint kényszeregyességi bíróság. '•'20745 ■wKr-- wm,dmj?rtrrp*’iam­*&mw*im 1938 április 1. — 73. szám. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője . Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Paks, 1937. évi december hó 29. napján. A paksi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11721 Gondnokságok. Gondnokság. P. 415/12. 1937. szám. A veszprémi kir. törvényszék közhirré teszi, hogy Horváth P. Gyula somlószöllősi lakost az 1938. évi február hó 20. napján jogerőre emelkedett P. 415/1937/10. szám­i ítélettel, az 1877 : XX. l.­cikk 28. á§-án­ak a) pontja alapján gond­nokság alá helyezte. Veszprém, 1938. évi március hó 1. napján. A veszprémi kir. törvényszék. ‘•"•'300 Gondnokság. 1. P. 40980­6. 1937. szám. A budapesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy özvegy Winkler Lambertné szül. Pasz Mária budapesti (Lipótmezei m. kir. elmegyógyintézet) lakost az 1938. évi március hó 0. napján jogerőre emelkedett 5. sorszámú ítélettel, az 1877: XX. t.-cikk 28. §-ának a) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Budapest, 1938. évi március hó 17. napján. A budapesti kir. törvényszék. F 11715

Next