Budapesti Közlöny, 1938. május (72. évfolyam, 97-120. szám)

1938-05-01 / 97. szám

Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési dijára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Havonkint 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 ., HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. 1—604—53. 1—604—64. Hivatalos Értesitő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A m. kir. belügyminiszternek 1.793/1938. VIli. számú rendelete. Az idegenvezetéssel kapcsolatban el­követett kihágások elbírálásának Budapesten ideiglenesen a m. kir. rendőrség V. kerületi kapitányságánál központosítása. A m. kir. belügyminiszternek 131.300/1938. számú rendelete. A m. kir. rendőrségi detektiveknek szolgálati jelvénnyel való ellátása. A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 35.000/1938. F. M. számú rendelete az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935 : IV. törvénycikk végrehajtása tárgyában. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi mini­szter 94.774/1938. IV. 3. számú rendelete 6, 10, 16, 20, 32, 40 és 50 filléres eucharisztikus bélyegek forgalomba­­ bocsátása tárgyában. . A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 70.320. számú rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tár­gyában. A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 70.396/XI. b. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fény­űzés­ és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre való átszámításáról. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter dr. Halász Tibor ny. miniszteri taná­csost a kereskedelmi cégbejegyzések kihirdeté­sére felügyelő miniszteri biztos helyettesét, ezen megbízatása alól felmentette. A m. kir. belügyminiszter dr. Bojárszky Béla orvost, az Országos Közegészségügyi Ta­nács titkárát ezen állása alól felmentette és az Országos Közegészségügyi Tanács titkárává az 1938. évi május hó 1-étől 1939. évi december hó 31.-éig terjedő időtartamra dr. Margitay Beerd Dénes egyetemi tanársegédet kinevezte. (227.280/1938.—XIII. B. M. sz.) A magyar királyi belügyminiszter az 1938. évi április hó 28.-án kelt 100.515/1938. IV. szám­i rendeletével Hellig Károly városi al­­számvevőt városi számvizsgálóvá kinevezte. A m. kir. belügyminiszternek 1.793/1938. VIII. számú rendelete. Az idegenvezetéssel kapcsolatban elkövetett kihágások elbírálásának Budapesten ideig­lenesen a m. kir. rendőrség V. kerületi kapi­tányságánál központosítása. A m. kir. igazságügyminiszter úrral egyet­értve a következőket rendelem. A folyó évben Budapesten tartandó XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és ál­talában a Szent István jubileumi év tartama alatt , 1938. évi május hó 15.-től az év végéig terjedő időben a budapesti főkapitány hatósá­gának területén az V. kerületi kapitányság, mint központi rendőri büntetőbíróság — a többi kerületi kapitányság kizárásával — jár el az idegenvezetés szabályozása tárgyában ki­adott 193.600/1934. B. M. sz. rendelet (1. Bel­ügyi Közlöny 19­34. évf. 6. sz. 50. o.) 12. és 13., §-aiban, továbbá a 121.877/1937. B. M. sz. ren­delet (1. Belügyi Közlöny 1937. évf. 47. sz. 644. o.) 4. §-ában meghatározott kihágások tárgyában. Budapest," 1938. évi április hó 20.-án. Szeli József s. k. m. kir. belügyminiszter. A m. kir. belügyminiszternek 131.300/1938. számú rendelete. A m. kir. rendőrségi detektiveknek szolgálati jelvénnyel való ellátása. * 1- § A m. kir. rendőrség detektivjeinek, valamint detektivszolgálatra beosztott alkalmazottainak hivatalos jelvényt rendszeresítek. 2­ §■ A hivatalos detektivjelvény bronzötvözetből készült, három, — piros, fehér és zöld szinti — függőleges mezőre osztott, 38 m/m átmérőjű, zománcozott korong ; a középső 20 m/m szé­lességű mező felső kétharmadában a koronás magyar címerrel, alsó harmadában vízszinte­sen vonuló 8 m/m széles fehér szalagon , „de­fektiv“ és alatta szintén fehér alapon : „m. kir. rendőrség“ felírással. Minden jelvény a hát­lapon sorszámmal van ellátva. 3. §• A detektívjelvénynek jogosulatlan viselését az 1930. évi III. törvénycikk 62. §-a alapján kell büntetni. 4­ §• 1. Amennyiben a cselekmény súlyosabb bün­tető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 15 napig terjedhető elzárással büntetendő : 1. aki a belügyminiszter engedélye nélkül detektivjelvényt készít, készíttet, raktáron tart vagy forgalomba hoz ; 2. aki detektivjelvényt utánoz vagy meg­hamisít, vagy oly jelvényt készít, készíttet, rak­táron tart, vagy forgalomba hoz, amely a de­­tektívjelvénnyel összetéveszthető ; 3. kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóság, mint rendőri büntető bíróság, a m. kir. rendőrség működési területén pedig a mn. kir. rendőrség hatáskörébe tartozik. Harmadfokon a belügyminiszter bíráskodik. Ez a rendelet a hivatalos lapban történt ki­hirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba. Budapest, 1938. évi április h­ó 27.-én. Széll József s. k. m­. kir. belügyminiszter. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 94.774/1938. IV. 3. számú rendelete 6, 10, 16, 20, 32, 40 és 50 filléres eucharisz­tikus bélyegek forgalomba bocsátása tárgyá­ban. A Budapesten, 1938. évi május havában tar­tandó XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából, 100% -os felárral, 6, 10, 16, 20, 32, 40 és 50 filléres érték­jelzésű em­­lékbélyegeket bocsátók folyó évi május hó 16.-án forgalomba. A bélyegek fehérszínű, vízjeles papíron, rasz­teres mélynyomással készülnek. Vízjel rajza a P. Pl. T. 1927. évi 49. számában. Az egész sorozatot magában foglaló, nyolc­­szinnyomással készült, 137X155 mm méretű blokk (kis ív) képét — az eredetinél nagyobb méretben — itt közlöm . A lap mai számához mellékelve van a m. kir. földmivelésü­gyi miniszternek az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935 : IV. tör­vénycikk végrehajtása tárgyában kiadott 35.000/1938. F. M. számú rendelete. Egyes szám ára 1 pengő 6 fillér.

Next