Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. május (72. évfolyam, 97-120. szám)

1938-05-01 / 97. szám értesítője

, Budapest, 1938. ____________a/. szám,__________ ______Vasárnap, május 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE a „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „H­IVATA­L­OS ÉRTE­SÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f E­zek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos ítesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési Hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 3 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezekenfelü­l a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. • A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek,sem hirdetővállalainak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. és jár. behajtására 1936. évi december hó 6. napján a szentendrei kir. járásbíróság Pk. 3999/1937. sz. alatt összeirt és 1318 pengőre becsült ebédlőkredencet, vit­rint, zongorát, szőnyegeket, tükröt, gramofont, asztalo­kat, íróasztalt, festményeket, villanycsillárt és egyéb más ingóságokat Budapesten. 1938. évi május hó 13. (tizenharmadik) napján délután 12 (fél kettő) órakor V. kerület, Légrády Károly­ utca 11. házszám, I. emelet 5. ajtószám alatt a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is bírói árverésen el fogom adni. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében az alanti végrehajtátok javára is elrendelem, amennyiben ma is fennálló kielégítési jogot nyertek és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs . Pk. 1112/1937., dr. Fuchs Sándor javára 75 pengő, 3993/1937., gróf Eszterházy-féle tatatóvárosi gőztéglagyár haszonbérlete r.­t. javára 430.95 pengő, 935/1935., Áruhitelezés lebo­nyolítására alakult kft. javára 160 pengő tőke és jár., 3759/1936., dr. György Miksa javára 2000 pengő tőke és jár. behajtására. Ezt az árverést foganatosítani csak akkor fogom, ha végrehajtató, vagy az árverési hirdet­ményben megnevezett valamely csatlakozó, avagy vég­rehajtást szenvedő legkésőbben az árverés napját meg­előző utolsóelőtti hétköznapon bejelenti, hogy az ár­verés megtartását kívánja, amely esetben azt távollété­­ben is meg fogom tartani. Ezt az árverési hirdetményt a Budapesti Közlönyben egyszer közzé kell tenni. Buda­pest, 1938. évi április hó 20. napján. Adorján Béla, kir. kir. végrehajtó. O 3105 Árverés. Pk. VH. 623092/1937. szám. Dr. Holczer László budapesti ügyvéd által képviselt özv. Schiffer Félixné mint Ledecke Károly engedményese javára 3570.60 av. A tőke és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1937. évi P. XXII. 403459/7. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1937. évi október hó 28-án lefoglalt és 26805 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett vég­rehajtató által megkerestetvén, alább megnevezett : Pk. VII. 626246/1937. sz., dr. Sauer Zoltán u. á. k. Parafakógyár rt. javára 92 P 21 f és jár. és ezen hir­detményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielé­gítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverés megtartását elrendelem és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, IX. ker., Gubacsi­ út 6. házszám alatt zsirfeldolgozóü­zemben, a Budapest Székesfőváros Sertésvágóhíd-telepén leendő megtartására határidőül 1938. évi május hó 3. napjának délelőtt háromnegyed 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútoro­kat, dinamó, motor, tiezedesmérlegek, írógép, zsírfel­­adók, pénzszekrény, kompi, német rendszerű semleges disznózsírelőállító és finomító berendezés és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban le­­nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi április hó 13. napján. Szászy-Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 12313 Árverés. Pk. IX. 323291/1926. szám. A budapesti köz­ponti kir. járásbíróság Pk. IX. 323291/1920. szám alatt lajstromozott végrehajtást rendelő végzése alapján dr. Gyulai Noé Hugó és dr. Gyulai Bálint budapesti (Vil­mos császár­ ut 76.) ügyvédek által képviselt Grünwald és Wahl cég végrehajtató javára 1242 P 80 t tőke és jár. behajtására 1920. évi június hó 5. napján bírói zár alá vett 8344 pengőre becsült és a Pk. IX. 319864/ 1926. számú végrehajtási jegyzőkönyvben 1—5. tétel­szám alatt, továbbá a Pk. IX. 322258/1926. számú vég­rehajtási jegyzőkönyvben 1—14. tételszám alatt össze­írt zongorát, szőnyegeket, ütőkészletet, csillárokat, tük­röket, vitrint, festményeket, ebédlőkredencet, varró­gépet és egyéb ingóságokat Budapesten, 1938. évi május hó 4. (negyedik) napján délután 3 (három) órakor XIV. kerület, Nürnberg­ utc­a 26. házszám, III. emelet 1. ajtószám alatt a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is bírói árverésen el fogom adni. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében az alanti végrehajtátok javára is elrendelem, amennyiben ma is fennálló kielégítési jogot nyertek és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs . Pk­ IX. 618810/1935. szám, Balatonfüred gyógyfürdő és forrás­­vizvállalat r. t. javára 40.58 pengő, 635238, dr. Szeszlér Antal javára 223.12 pengő tőke és jár. behajtására Budapest, 1938. évi április hó 6. napján. Adorján Béla, kir. kir. végrehajtó O­F 12314 Árverés. Cs. 42603/1935/98. szám. Vb. Olajipar Tár­saság kft. csődügyében a budapesti kir. törvényszék által dr. Selymes Károly budapesti (V. ker., Fálk Miklá­sdra 6.) ügyvéd, tömeggondnok kérelmére az árverés fentnevezett vb. cég 78 különféle, összesen 11914 pengő névértékű követelésére elrendeltetvén, az árverésnek az azokra zálogjogot szerzett összes hitelezők javára való megtartását — amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykeresés folya­matban nincs — elrendelem és annak a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság épületében — Budapest, V. ker., Markó­ utca 25. szám — a földszint 39. számú teremben leendő megtartására határidőül 1938. évi május h­ó 17. napjának délelőtt­iét óráját tűzöm ki, mikor is vb. cégnek fent említett, a csődleltárban felvett, részben azonban oda fel nem vett, de­ elárverezni rendelt köve­teléseit a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg névértéküknél alacsonyabb áron is el fogom adni. Budapest, 1938. évi április hó 25. napján. Szászy- Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 12300 Árverés. Pk. IX. 706975/1938. sz. Dr. Forgács Mihály ügyvéd által képviselt Reisz I. és Sáritz A. javára 39 P 35 f és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1938. évi fenti számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1938. évi március hó 19-én lefoglalt és 1453 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság lenti számi­ végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján : Pk. 705741. szám, dr. Pertusz István u. á. k. Bischitz Ignác javára 123 P 10 f és jár., Pk. 706043. szám, dr. Takács László u. á. k. Rosenberg József javára 900 P követelése és jár. erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykerest folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél, Budapesten, V. ker., Szent István­­körút 13. házszám, földszint 16. ajtószám alatt és foly­tatólag VI. kerület, Jókai­ utca 34. házszám, Erdős Test­vérek autójavító telepén leendő megtartására határ­­időül 1938. évi május hó 3. napjának délután 1-2 óráját tű­zöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt hűtőről­., autó (AA. 959. sz. Opel Olympia) és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, ame­lyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felöl van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Budapest, 1938. évi április hó 5. nap­ján. Dr. Menyhárth Andor, kir. kir. végrehajtó. 0 F 12311 Árverés. Pk. IX. 704976/1938. szám. Dr. Domonkos József ügyvéd által­­képviselt vitéz Márton Ferenc ja­vára 57 pengő 46 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 636/4938. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi február hó 24. napján lefoglalt és 1015 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, XIV. ker., Róna­ utca 121. házszám, III. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi május hó 2. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, függöny, csillár, a Pk. IX. 704511/1938. jkvl 1—18. t. a. s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi március hó 31. napján. Lengyel Aurél, kir. kir végrehajtó. O­F 12315 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 203/19.38. vh. szám. Ezen árverés kitűzésének alapját képező végrehajtás közbenjöttel lett foganato­sítva. Közhírré teszem, hogy a komáromi kir. járás­bíróság Pk. 3656/1937. számú végzése folytán dr. Rosinger Imre monori ügyvéd által képviselt Seress Gyula végrehajtató javára egy végrehajtást szenvedett ellen 24.820 pengő tőke és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folyamán lefoglalt és 33.960 P 20 fillérre becsült ingóságokra az árverés elrendeltet­vén, annak a korábbi és felülfoglaltatók követelése erejéig s ha kielégítési joguk még fennáll, végrehajtást szenvedőnél Ács községhez tartozó Concóhát pusztán leendő megtartására határidőül 1938. évi május hó 12. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt tehenek, borjak, ökrök, lovak, gazdasági esz­közök és gépek, termények és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsértéken alul is, de legalább a becsérték kétharma­dának megfelelő összegért el fogom árverezni. Felhívom mindazokat, akik az elárverezendő ingósá­gok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot­ tartanak, hogy elsőbbségi bejelen­téseiket az árverés megkezdéséig nálam bejelenteni él ne mulasszák. Komárom, 1938. évi április hó 14. nap­ján. Borsitzky László, kir. kir. végrehajtó. O 3157 Árverés. Pk. 10695/1936. szám. Áruk Vételének és Eladásának Közvetítésére Alakult Kft. végrehajtató javára (képv. dr. Báthor István Budapest, Kossuth L.­u. 4. ügyvéd) 337 pengő 48 fillér követelése és járu­lékai erejéig 1938 évi május hó 2. napján fél 3 órakor Pécel községben, Erzsébet sétány 1. szám alatt a gö­döllői kir. járásbíróság 8179/1936. számú végzésével el­rendelt végrehajtás során lefoglalt és­­8220 pengő becsértékű ingóságokat , bútorokat, lakásberendezési tárgyakat, rádióvevőkészüléket, égetett téglát biróilag elárverezem. Gödöllő, 1938. évi április hó 3. napján. Báró Dániel Elek, kir. kir. végrehajtó. O 3147 Árverés. Pk. IX. 703876/1938. szám. A budapesti köz­ponti kir. járásbíróság Pk. IX. 703876/1938. szám alatt lajstromozott végrehajtást rendelő végzése alapján dr. Stoll Tibor szentendrei ügyvéd által képviselt Csonka Ferenc javára Lichtenstein Bernát ellen 300 P tőke Egyes­ szám ár­a 20 fillér. Ingatlan árverések. Árverés. 1206/1938. tk. szám. Karcagi Városi Taka­rékpénztár végrehajtatának dr. Szánthér József (Soltész Nagy Julianna férje) végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtási árverést 53730 pengő tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a Karcag m. városban fekvő s a karcagi 9385. szám­i telekkönyvi betétben A T 1. sorsz., 2824/1. hrsz. a. foglalt Beltelek és a ráépített lakóházból végrehajtást szenvedő nevén álló 1/2 rész illetőségre 11.710 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi június hó 2. napján délelőtt 10 órakor a karcagi kir. járásbiróság (Kossuth­ tér 5. szám, I. emelet 11. ajtószám) árverési termében fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant a Karcagi Városi Taka­rékpénztárral szemben a kikiáltási ár felénél, a John Fowlerrel szemben megtartandó árverésen 55.330 pen­gőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. A bánatpénz a kikiáltási ár 5 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Karcag, 1938. évi február hó 18. napján. A karcagi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12090

Next