Budapesti Közlöny, 1938. június (72. évfolyam, 121-142. szám)

1938-06-01 / 121. szám

Budapest, 1938. 121. szám. Szerda, junius 1. KÖZLÖNY. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 6 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költsége­ is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­­­­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 ¤ Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 „ HIVATALOS LAP. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 51.742/1938. számú rendelete. Megfigyelési kerület alakítása Csanád, Arad és Torontál k. e. e. vármegyékben, Csongrád vármegyében és Szeged 1101. városban. A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 82/501. számú rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tár­gyában. A m­. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 89.160. XI. b. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fény­űzési és az általános forgalmi adó megállapí­tása szempontjából pengőértékre való átszámításáról. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter 1938. évi 45.434/V. 2. szám­ú rendeletével kiadott szabályzat az állami felső ipariskolák, ipari szakisko­lák és nőipariskolák tanulói által fizetendő díjakról. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi külügyminiszter előter­jesztésére dr. Nagyalásonyi Barcza György magyar királyi titkos tanácsos, rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert a vati­káni magyar királyi követség vezetése és az Apostoli Szentszéknél való követi megbizatása alól felmentem. Kelt Budapesten, 1938. évi május hó 25. papján. . Horthy s. k. Kánya Kálmán s. k. A magyar királyi külügyminiszter előter­jesztésére dr. Nagyalásonyi ttarcza György magyar királyi titkos tanácsos, rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert a londoni magyar királyi követség vezetésével és a Brit Birodalomban való képviselettel követi minő­ségben megbízom. Kelt Budapesten, 1938. évi május hó 25. papján. Horthy s. k. Kánya Kálmán s. k. A magyar királyi­ igazságügyminiszter elő­terjesztésére Pintér Jenő a királyi itélőbírák és királyi ügyészek részére megállapított III. fize­tési csoport jellegével felruházott pécsi királyi ítélőtáblás bírót a magyar királyi Kúriához bíróvá, dr. Balogh István a királyi itélőbirák és királyi ügyészek részére megállapított III. fizetési csoport jellegével felruházott pécsi királyi főügyészi helyettest pécsi királyi fő­ügyésszé, dr. Márton Albert a királyi ítélőbírák és királyi ügyészek részére megállapított III. fizetési csoport jellegével felruházott pest­­vidéki királyi törvényszéki tanácselnököt a budapesti királyi Ítélőtáblához bíróvá, dr. Erődi Jenő a királyi ítélőbírák és királyi ügyészek részére megállapított II. fizetési csoport jelle­gével felruházott győri királyi ügyészt a pécsi királyi főügyészséghez főügyészi helyettessé és dr. vitéz Pataky István miskolci királyi tör­vényszéki bírót a mezőkövesdi királyi járás­bíróság elnökévé kinevezem. Kelt Budapesten, 1938. évi május hó 31. napján. Horthy s. k. Dr. Mikecz Ödön s. k. Magyarország Főméltóságú Kormányzója — mint a Vitézek Főkapitánya — az Országos Vitézi Szék előterjesztésére Egyed György galamboki lakosnak a Vitézi Rend tagjai közül saját kérelmére való törlését tudomásul venni méltóztatott. Magyarország főméltóságu Kormányzója — mint a Vitézek Főkapitánya — az Országos Vitézi Szék előterjesztésére Be­ne Lajos gerdei lakosnak a Vitézi Rend tagjai közül sajá­t kérelmére való törlését tudomásul venni mél­­tóztatott. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Csekey László balassagyarmati közkórházi főorvost kinevezte a balassagyarmati kir. törvényszék­hez rendes szakértői minőségben kir. törvény­­széki orvossá. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Kluge Endre egyetemi magántanárt, a székesfővárosi Uj Szent János Iközkórház főorvosát kinevezte a pestvidéki kir. törvényszékhez — rendes szakértői minőségben — kir. törvényszéki elmeorvossá.­­ --------­ A m. kir. földmivelésügyi miniszter 51.742/1938. számú rendelete. Megfigyelési kerület alakítása Csanád, Arad és Torontál k. e. e. vármegyékben, Csongrád vármegyében és Szeged thj. városban. A ragadós száj- és körömfájás további be­­hurcolásának megakadályozása céljából az 1928 : XIX. t.-c. 1. §-ában nyert felhatalmazás alapján kiadott 21.550/1938. F. M. szám­ú rendeletben foglaltakra utalva, elrendelem, hogy a magyar-jugoszláv határ mentén Csanád, Arad és Torontál k. e. e. vármegyékben és Csongrád vármegyében, valamint Szeged t­j. városban megfigyelési kerület alakíttassék. Felhívom a nevezett törvényhatóságok első tisztviselőit, hogy a megfigyelési kerület meg­alakítása és a megfigyelési kerülettel kapcsola­tos rendelkezések végrehajtása iránt a fent­­hivatkozott rendelet 2. §-a értelmében hala­déktalanul intézkedjenek. Budapest, 1938. évi május hó 30.-án. A miniszter rendeletéből : Dr. Nuszer János s. k. miniszteri osztályfőnök. A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 82.501. számú rendelete a parmit­onalak forgalmi adóváltságának alap­jául szolgáló átlagértékek megállapítása tárgyában. 1­ §• Az 1935. évi 170.000. számú pénzügyminisz­teri rendelet 3. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a pamutfonalak adóváltság alapjául szolgáló átlagértékeket az 1938. évi június havára az alábbiakban állapítom­ meg. 2- §• Az 1. §-ban megállapított átlagértékeket kell alkalmazni a műselyemrosttal kevert pamut­fonalak adóváltság alapjául szolgáló átlag­értékek megállapításánál is, tekintet nélkül a pamut- és műselyemrost keverési arányára. 3. §. A vámtarifa 593. száma alá tartozó kizáró­lag műselyemröstből előállított fonalak, vala­mint a vámtarifa 594. száma alá tartozó nem Fonal finom­Kilogram­monkénti Fonal finom­Kilogram­monkénti Fonal finom­Kilogram­monkénti sági számok átlagértékek sági számok átlagértékek sági számok átlagértékek 2. 2.21 42. 4.61 82. 8.01 4. 2.21 44. 4.88 84. 8.26 6. 2.21 46. 5.20 86. 8.28 8. 2.35 48. 5.28 88. 8.30 10. 2.41 50. 5.34 90. 8.32 12. 2.61 52. 5.57 92. 8.50 14. 2.75 54. 5.79 94. 8.73 16. 2.84 56. 5.83 96. 8.74 18. 2.88­­ 58. 5.87 98. 8.76 20. 2.90 60. 5.89 100. 8.78 22. 2.99 62. 6.13 102. 9.01 24. 3.10 64. 6.39 104. 9.07 26. 3.19 06.. 6.44 106. 9.13 28. 3.33 68. 6.47 108. 9.19 30. 3.53 70. 6.71 110. 9.25 32. 3.72 72. 7.07 112. 9.41 34. 3.97 74. 7.70 114. 9.50 36. 4.14 76. 7.78 116. 9.58 38. 4.21 78. 7.82 118. 9.67 40. 4.33 80. 7.88 120. 9.77 Egis 3res szám­ai*a fillér*.

Next