Budapesti Közlöny, 1938. július (72. évfolyam, 143-168. szám)

1938-07-01 / 143. szám

HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — A magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Negyedévenkint Számonkint « Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint 1 ar.P 281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Havonkint 4 ar. P 80 fi 14 „ 40 „­­ 20 „ I Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. Hivatalos Értesítő. A lap mai számában közzétett rend­el­etek tartalomjegyzéke: A m­. kir. belügyminiszter 400/1938. B. M. számú rendelete a kórházakról és gyógyintézetekről szóló 1.300/1932. N. M. M. ev­. számi. rendelet kiegészítéséről. A m.­­kir. földmű­velésü­gyi miniszter 65.000/1938. F. M. számú rendelete a gazdasági munkavállalók (kötelező öregségi biztosításáról szóló 1938 : XII. törvénycikk egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 1.400. P. M. számú­­körrendelete. A kihágási bü­ntetéspénzekből, valamint az elkobzott és gazdátlan jószágok értékesítéséből befolyó összegek átutalásának újabb szabályozása. A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 92.930. számú rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tárgyában. A m. kir pénzügyminiszter 1938. évi 97.216. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre való átszámításáról. HIVATALOS RÉSZ. A magyar­­királyi­­belügyminiszter előterjesz­tésére megengedem, hogy dr. Herémyi Imre főkapitányhely­ettesnek, nyugalomba helyezése alkalmából, az állam rendjének és a közbizton­ságnak megvédése terén kifejtett sok évi buzgó és eredményes munkájáért harmadizben el­ismerésem tudtul adassék.­­ Kelt Budapesten, 1938. évi junius hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Kereszt­es-Fischer Ferenc s. k. 343/1938. szám. Hirdetmény. Az országgyűlés felsőházáról szóló 1926 : XXII. t.-c. 37. §-ána­k utolsó bekezdése értel­mében, a felsőháznak 1938. évi junius hó 28.-án tartott ülésében hozott határozatához képest, az igazolt felsőházi tagok névjegyzéké­ben újabban beállott változásokat az alábbiak­ban közzéteszem. a) Az igazoltak névjegyzékéből töröltettek : Beliczey Géza Imrédy Béla gr. Teleki Pál. b) Az igazoltak névjegyzékébe felvetettek : Baranyai Lipót Bothos Gyula Fabinyi Tihamér Gerinczy Pál Hi­nny Tódor Harsányi Pál. Budapest, 1938. évi junius hó 28.-án. gróf Széchenyi Bertalan s. k. a felsőház elnöke. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1938/39. tanévre dr. Verebély Tibor egye­temi ny. r. tanárnak a budapesti kir. m. Páz­mány Péter tudományegyetem Rector Magni­­ficusává, dr. Kecskés Pál egyetemi ny. r. tanár­nak a hittudományi kar dékánjává, dr. Szladits Károly egyetemi ny. r. tanárnak a jog- és állam­tudományi kar dékánjává, dr. Bélák Sándor egyetemi ny. r. tanárnak az orvostudományi kar dékánjává, dr. Eckhardt Sándor egyetemi ny. r. tanárnak a bölcsészettudományi kar dékánjává, valamint dr. Orsós Ferenc egyetemi­­ny. r. tanárnak az orvostudományi kar jegyző­jévé történt megválasztását jóváhagyólag tudo­másul vette és nevezetteket ebben a minőségük­ben a mondott idő tartamára megerősítette. A .n. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Péterfi István, dr. Tandy­­László, dr. Bede Ist­ván, dr. Szabó Jenő, dr. Schalkház Lipót, dr. Sáros­i Jenő és Török Gyula okleveles állat­orvosokat ideiglenes minőségű m. kir. állat­orvos gya­kornoskokká kinevezte. (1938. június 22.-én kelt 52.256/IV. B. 1. számú rendelet.) A 771. kir. állami nyomda igazgatója Dongó Miklós m­. kir. állami nyomdai II.­­o. altisztet I. o. altisztté­­kinevezte. (1938. junius 30. — 4.938/1938.) _____ A m. kir. belügyminiszter 400/1938. B. M. számú rendelete a kórházakról és gyógyintézetekről szóló 1.300/ 1932. N. M. M. évi. számú rendelet kiegé-­ szításéról. A közegészségügy rendezéséről szóló 1876 : XIV. t.-c. 6. és 167. §-ában, valamint a 6.000/1931. M. E. szám­i rendelet 26. §-ának a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alap­ján a következőket rendelem : 1­ §• Az 1.300/1932. N. M. M. számú rendelet 7. §-ának (3) bekezdése azzal a rendelkezéssel egészíttetik ki, hogy alapítványok által fenn­tartott közkórházaknál a belügyminiszter az alapítvány intézőszervének kijelölése alapján a kórházi bizottságba legfeljebb három tagot kinevezhet. 2­ §• Ez a rendelet kihirdetése napján lép ha­tályba. Budapest, 1938. évi junius hó 28.-án. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k. m. kir. belügyminiszter. A m. kir. födmivelésügyi miniszter 65.690/1938. F. M. számú rendelete a gazdasági munkavállalók kötelező öregségi biztosításáról szóló 1938 : XII. törvénycikk egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. A gazdasági munkavállalók kötelező öreg­ségi biztosításáról szóló 1938 : XII. t.-c. 41. tj-ában nyert felhatalmazás alapján 4— a bel­ügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértőleg — a következőket rendelem : Az 1938 : XII. t.-c. (a következőkben T.) 18., 19., 20. és 37. §-ai 1938. évi július hó elsején hatálybalépnek. 2. S. (1) A T. 18. §-ának (1) bekezdése szerint mentesek a hozzájárulás fizetése alól a föld­adó alá eső ingatlanok tényleges birtokosai (haszonélvezői), ha a község területén fekvő ingatlanuk (ingatlanaik) kataszteri tiszta jöve­­delme a 100 koronát meg nem haladja. Ha a kataszteri tiszta jövedelem a 100 koronát meg­haladja, de a 150 koronát el nem éri, a hozzá­járulás összege a kivetett földadó öt százaléká­val, nagyobb kataszteri tisztajövedelem eseté­ben pedig a földadó tizennyolc és egynegyed százalékával egyenlő. Azoknak az ingatlanok­nak a kataszteri tisztajövedelmét, amelyek után a földadót ugyanazon az adófőkönyvi számlán tartják nyilván, a fizetési kötelezett­ség és a hozzájárulás kulcsának megállapítása szempontjából össze kell számítani. (2) A földadó jelenleg érvényes kivetési kul­csa pengő értékben az aranykoronában ki­számított kataszteri tisztajövedelem huszon­három és kéttized százalékának felel meg, ezért abban az esetben, ha a közadók kezelésé­ről szóló törvényes rendelkezések 1927. évi 600/P. M. számú hivatalos összeállítása 22. §-a (1) bekezdésének 2. és 3. pontjai alapján egy főkönyvi számlán előírt földadó összege a 23 pengő 20 fillért meg nem haladja, hozzá­járulást nem kell fizetni. Ha ezt az összeget meghaladja, de 34 pengő 80 fillért el nem ér, a hozzájárulást az előírt földadó öt százaléká­ban, ha pedig az előírt földadó a 34 pengő 80 fillért eléri vagy meghaladja, a hozzájárulást az előírt földadó tizennyolc és egynegyed szá­zalékában kell kivetni. A lap m­ai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére csatolva van az „Országos Törvénytárának az 1938. évi XXII. törvény­cikket (az 1938/39. évi állami költség­vetésről) tartalmazó 10. száma. Egyes szám ára 10 fillér.

Next