Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. július (72. évfolyam, 143-169. szám

1938-07-01 / 143. szám értesítője

Budapest, 1938, 143. szám Péntek, július 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE n­ »tip» A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken belül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegy­énnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. I. 10326/1935. szám. Sch­ifferer Ádám­ végrehajtató javára Iképv dr. Irey Artur budapesti VI. ker., Teréz-körut 46. sz. lakos ügyvéd) 1230 pengő követelése és járulékai erejéig 1938. évi július hó 1. nap­ján délelőtt 11 órakor Csillaghegyen, Mátyás király­ ut 2. szám alatt, a pestvidéki kir. törvényszék 1933. P. V. 6201. számú végzésével elrendelt végrehajtás során le­foglalt és 1457.90 pengő becsértékű alábbi ingóságok : bútorok, vendéglői felszerelvények, matracok, vánkosok és egyéb ingóságok biróilag elárvereztetnek. Budapest, 1938. évi május hó 31. napján. Glavina János, kir. kir. végrehajtó. O 4554 Árverés. Pk. V. 704318/1938. sz. Dr. Bernfeld Imre ügy­véd javára 100 pengő tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1937. évi 20718. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi február hó 18. napján lefoglalt és 2549 pengő becs­­értékű­ ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentneve­­zett végrehajtató által megkerestetvén alább megneve­zett : Pk. V. 621803/1937. sz., dr. Dömötör Jenő ügyvéd által képv. Fulura Kt. javára 420 P és járulékai, Pk. V. 623972/1937. sz., dr. v. Szűcs Dezső ügyvéd által képvi­selt Magy. köztisztv. szöv. javára 63.60 pengő és járu­lékai, Pk. V. 625803/1937. sz., dr. Stein Ernő ügyvéd által képviselt Tóbiás Zsigmond javára 61.60 pengő és járulékai, Pk. V. 028578/1937. sz., dr. Vécsei Béla ügy­véd javára 41 pengő és járulékai, Pk. V. 708970/1938. sz., dr. Záhonyi Gedeon ügyvéd által képviselt Lipót­városi pamutárukereskedelmi kft. javára 44 pengő 22 fillér és járulékai, Pk. V. 611911/1937. sz., dr. Székely Dezső ügyvéd által képviselt Horváth Miksa rt. javára 453,20 pengő és járulékai, Pk. V. 612616/1937. sz., dr. Szitás Nándor ügyvéd által képviselt Kozma Testvérek Bt. javára 190.20 pengő és járulékai és ezen hirdetmény­ből, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatású igény­kereset folyamatban nincs, az árverés megtartását el­rendelem és annak végrehajtást szenvedő penziójában Budapesten, V. ker., Nádor­ utca 24. szám, V. emeleti penzióban leendő megtartására határidőül 1938. évi július hó 4. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorokat, szőnyegek, csillár és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszí­nen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írás­ban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1938. évi május hó 28. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 13324 Árverés. Pk. VII. 710396/1938. szám, Dr. Raj Ferenc budapesti (X. ker., Kőbányai­ út 31. sz) ügyvéd által képviselt Ganz és Isa Villamossági, Gép, Vaggon és Hajó­gyár rt. javára hátr. 700 pengő 62 fillér tőke és járulé­kai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 305503. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás során 1938. évi április hó 27. napján lefoglalt és 3447 pengő becsértékű­ ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén alább megnevezett : Pk. 709518/1938. sz., dr. Gyémánt Árpád ügyvéd által képviselt Agulár Vidor és társa ja­vára 240 pengő és járulékai. Pk. 711458/1938. sz., dr. Rényi Béla ügyvéd által képviselt Kiltz Jakab és Emich Testv. javára 73 pengő és járulékai. Pk. 713075/1938. sz., dr. Fuchs Pál ügyvéd által képviselt Berkovits Zsigmond javára 103,05 pengő és járulékai, Pk. 713185/1938. sz., dr. Gusztáv Kornél ügyvéd által képviselt Kemény Gyula javára 176 pengő és járulékai, Pk. 710250/1938. sz., dr. Weiss Nándor ügyvéd által képviselt ifj. Weiss Gyula javára 200 pengő és járulékai és ezen hirdet­ményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, az árverés megtartását el­rendelem és annak végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, Vili. ker., Práter utca 6. szám, földszinti telepen leendő megtartására határidőül 1938. évi július hó 4. napjának délutáni fél 7 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, villamossági áruk, pénz­­szekrény, írógépek, motorok, gépek és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőit felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1938. évi június hó 9. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 13319 Árverés. Pk. VII. 712108/1938. szám. Dr. Benedek Jenő újpesti ügyvéd által képviselt Frishof Béla javára 100­0 és több követelés és járulékai erejéig a végrehajtást szenvedőktől 1938. évi május hó 17 napján lefoglalt és 2081 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Eötvös­ utca 42. szám, III. emelet 24. ajtószám alatt és folytatólag VII. kerület, Nagyatádi Szabó­ utca 24—28. szám, Cyklop garázsban leendő megtartására határidőül 1938. évi július hó 5. napjának délutáni fél 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, személyautomobil és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1938. évi junius hó 3. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 13323 Árverés. Pk. IX. 704217/1936. sz. Dr. Vajda Rezső ügy­véd által képviselt Gerő és Vajda javára 161 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1935. évi 312.876. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás során 1936. évi február hó 10. napján lefoglalt és 2.550 pengő becsértékű­ ingóságokra az ár­verés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által meg­kerestetvén és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverés megtartását elrendelem és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, XIV. kerület, Aréna­ út 17. szám, 1 emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi július hó 1. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorokat, szépirodalmi művek, hangszórós rádió, perzsaszőnyegek, olajfestmények, csillár, nemes porcel­lán, kristály dísztárgyak és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni, Budapest, 1938. évi május hó 31. napján. Szászy-Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 13314 Árverés, 203/1938. vh. szám. (Ezen árverés kitűzésé­nek alapját képező végrehajtás közbenjöttel lett foga­natosítva.) Közhírré teszem, hogy a komáromi kir. járásbíróság Pk. 3656/1937. számú végzése folytán dr. Rosinger Imre monori ügyvéd által képviselt Seress Gyula végrehajtató javára egy végrehajtást szenvedett ellen 24.820 pengő tőke és jár. erejéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás folyamán lefoglalt és 33.960 pengő 20 fillérre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi és felülfoglaltatók követelése erejéig is, ha kielégítési joguk még fennáll, végrehajtást szenvedő­nél Ács községhez tartózó Csucóhát-pusztán leendő megtartására határidőül 1938. évi július hó 18. napjá­nak délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt tehenek, borjak, ökrök, lovak, gazdasági eszközök, gépek, termények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsérté­­ken alul is, de legalább a becsérték kétharmadának megfelelő összegért el fogom árverezni. Felhívom mindazokat, akik az elárverezendő ingósá­gok vételárából a végrehajtató követelését megelőző ki­­elégíttetéshez jogot tartanak, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nálam bejelenteni el­őre mulasz­­szák. Komárom, 1938. évi június hó 11 napján. Borsitzky László, kir. kir. végrehajtó. O­F 13316 Árverés. Pk VII. 703176/1938. szám. Dr. László András budapesti ügyvéd által képviselt Virág István javára 959 pengő 40 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi P. XX. 326542. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi február hó 5. napján lefoglalt és 6860 pengő becs­­értékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentneve­zett végrehajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvek­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, az árverés meg­tartását elrendelem és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Visegrádi­ utca 25 szám, 1. emelet 11/a. ajtószám alatt és folytatólag Vill., Práter­ u. 5., 111. cm. Kisörssy és Tsa cégnél leendő megtartására határidőül 1938. évi július hó 4. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, irodai berendezés, gépek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében esetleg becsáron alul is —­ de a kikiáltási ár kétharmad részé­nél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz vég­rehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1938. évi junius hó 8. napján. Ilipszky Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 13308 Árverés. Pk. IX. 701603/1938. sz. Dr. Kaszás György (Teréz-körut 35.) ügyvéd által képviselt Kálmán Gyula és Társa javára 334 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi 122.618. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi január hó 19. napján lefoglalt és 1380 pengőre becsült ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentneve­zett végrehajtató által megkerestetvén, az árverés meg­tartását elrendelem és annak végrehajtást szenvedő la­kásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Nyugati pálya­udvar, Váci­ út 3., 3. sz. raktárban leendő megtartására határidőül 1938. évi július hó 4. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, vadászfegyverek, forgópisztolyok, Fla­ubert-fegy­verek, festmény, szobor, függöny és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Budapest, 1938. évi június hó 14-én. Dr. Kálmánchey Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 13313 Árverés. Pk. X. 613448/1937. szám. A budapesti köz­ponti kir. járásbíróság Pk. X. 613448/1937. szám alatt lajstromozott végrehajtást rendelő végzése alapján dr. Loschnitz Ferenc budapesti (Lipót­ körút 5. sz.) ügyvéd által képviselt Oesterreicher Tibor végrehajtató javára 770 pengő tőke és járulékai behajtására 1937. évi május hó 26. napján bírói zár alá vett .1263 pengőre becsült pianinót, rádiót, csillárt, festményeket, ebédlő kredencet, tálalót, fotelokat, íróasztalokat és egyéb más ingóságo­kat Budapesten. 1938. évi július hó 5. (Öt) napján dél­után 3 (Három) órakor XIV. ker., Columbus­ utca 14. szám alatti, földszinti lakásban a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is, de legkevesebb a becsérték kétharmad részéért végrehajtást szenvedő kívánságára azonban bármely áron is, bírói árverésen el fogom adni. E­zt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében az alanti végrehajtatok javára is elrendelem, amennyiben ma is fennálló kielégítési jogot nyertek és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs. Budapest, 1938. évi junius hó 8. napján. Adorján Béla, kir. kir. végre­hajtó. a F 13318 Egyes szám ára 20 fillér*.

Next