Budapesti Közlöny, 1938. augusztus (72. évfolyam, 170-193. szám)

1938-08-02 / 170. szám

Budapest, 1938. 170. szám. Kedd, augusztus 2. BUDAPESTI •• •• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések­­ kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg­ nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Havonkint Negyedévenkint Számonkint Szerkesztőség:: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség:: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. 4 ar. P 80 f. 14 „ 40 , — 20 „ HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Gerhardt Guido magyar királyi mezőgazdasági kisérletügyi igazgatónak a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi gazda­sági főtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1938. évi julius hó 21. napján. Horthy s. k.­­ Dr. Mikecz Ödön s. k.­­ A magyar királyi földmivelésügyi miniszter­­ előterjesztésére dr. Beme Andor magyar királyi jószágigazgatósági főtanácsosnak a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi- gazdasági fő­tanácsosi­ címet adományozom. . . Kelt Budapesten, 1938. évi julius hó 21. napján. Horthy s. k. Dr. Mikecz Ödön s. k. A magyar királyi igazságügyminiszter elő­terjesztésére megengedem, hogy Szemerédy Mihály budapesti királyi átmeneti javitó-nevelő intézeti igazgatónak nyugalomba helyezése al­kalmából három és fél évtizedes buzgó szolgá­latáért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1938. évi julius hó 21. napján. Horthy s. k. Dr. Mikecz Ödön­­s. k. Helyesbítés. A Budapesti Közlönynek folyó évi július hó 14.-i 154. számában közzétett 521/ 1938. B. M. számú rendeletben felsorolt nagy­községek közül „Mátyásföld“ nagyközség neve leirási tévedésből kimaradt. Az említett felsorolásban „Kistarcsa“ és „Nagytarcsa“ nagyközségek nevei közé „Má­tyásföld“ nagyközség nevét be kell iktatni. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vezetésével megbízott m. kir. mi­niszterelnök az 1938. évi 27.950/I/b. számú rendeletével engedélyt adott Sopron szab. kir. thj. város és vidéke ipartestületének arra, hogy Sopronban 1938. évi szeptember hó 8.-ától 20.-áig terjedő időben az ottani Kaszinó épüle­tének összes termeiben „Soproni Kézműipari Kiállítás“ elnevezéssel helyi jellegű általános ipari kiállítást rendezzen. 18.434/1938. szám. Pályázati hirdetmény. A m. kir. belügyminiszter ur 86.826/1938. III. a. számú elhatározásával adott engedély alap­ján Veszprém vármegye törvényhatóságánál magasabb állásra való megválasztás folytán esetleg megüresedő egy vármegyei díjas köz­­igazgatási gyakornoki állásra, valamint az ezen állás betöltése folytán esetleg megüresedő égy ideiglenes minőségű, díjtalan közigazgatási gyakornoki állásra, a V. V. Sz. 2. §-a és az 1929. évi XXX. t.-c. 69. §-ának 3. pontja értel­mében országos pályázatot hirdetek. Az állásoknál megkívánt elméleti képesítést az 1929. évi XXX. t.-c. 65. §-a írja elő, az állá­sok javadalmazását pedig az 1929. évi XXX. t.-c. 62. §-ának 11. bekezdése, illetve a 7.000. 1937. M. E. sz. rendelet határozzák meg. A pályázati kérvényhez a következő okmá­nyokat kell csatolni : 1. tudori oklevél vagy annak hiteles máso­lata ; 2. érettségi bizonyítvány ; 3. egyetemi vagy jogakadémiai leckekönyv ; 4. életleirás (curriculum vitae); 5. születési anyakönyvi kivonat. A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére csatolva van az „Országos Törvénytárának az 1938. (a hegyközségekről, valamint a szőlő- és gyümölcsgazdálkodásról) törvénycikket tartalmazó 15. számú.. évi XXXI. Bp. 2.250/1938. szám. Hirdetmény. A Magyar Nemzeti Bank a 4.050/1936. M. E. számú rendelet 1. §-ának (1) bekezdésén alapuló jogkörében megállapítja, hogy az élet­biztosítási díjtartalék elhelyezésére jogszabály­nál fogva alkalmas, külföldi pénzértékre szóló aranyzáradékkal el nem látott belföldi kibocsá­tású értékpapírok utoljára lejárt szelvényeinek átlagos beváltási árfolyamai 1938. évi augusz­tus hó 1. napjától (ezt a napot is beleértve) 1938. évi augusztus hó 14. napjáig bezárólag terjedő érvénnyel a következők : 100 $ — 337.91 pengő, 1 £ — 16.73 pengő, 100 Sv. fr. = 77.80 pengő, 100 Fr. fr. = 9.28 pengő, 100 Hfl. = 186.65 pengő. Budapest, 1938. évi augusztus hó 1.-én. Magyar Nemzeti Bank, 46.165/1938. szám. Pályázati hirdetmény. A m. kir. államvasutak igazgatósága több mérnöki és építészmérnöki állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak azok az okleveles mérnök és építészmérnökök, akik a budapesti m. kir. Jó­zsef Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szereztek oklevelet, 35.-ik élet­évüket még nem töltötték be, s magyar állam­polgárok. A pályázati kérvényhez a következő okmá­nyokat kell csatolni : 1. születési anyakönyvi kivonatot, 2. oklevél másolatot, 3. állampolgársági vagy illetőségi bizonyít­ványt, 4. egy évnél nem régibb keletű erkölcsi bizo­nyítványt, 5. esetleg az eddigi működésről szóló bizo­nyítványt. A pályázati kérvényeket 2 pengős okmány­bélyeggel kell ellátni vagy fél évnél nem régibb keletű szegénységi bizonyítványt kell csatolni. A pályázók a m. kir. államvasutak igazgató­ságához címzett és pontos lakáscímükkel el­látott í kérvényüket ennek a hirdetésnek a Buda­pesti Közlönyben történt megjelenésétől számí­tott 10 (tíz) napon belül a m. kir. Államvasutak Igazgatóságának Építési és pályafenntartási főosztályában (Budapest, VI., Andrássy­ út 75. sz., IV. em. 456. ajtó­sz.) nyújtsák be. A pályázati feltételeknek meg nem felelő kér­vények nem vétetnek figyelembe. Budapest, 1938. évi julius hóban. A M. Kir. Államvasutak *21798 Igazgatósága. 18.428/1938. szám. Pályázati hirdetmény. A m. kir. belügyminiszter ur 86.826/1938. III. a. számú elhatározásával adott engedély alap­ján, a Veszprém vármegye törvényhatóságánál lemondás folytán megüresedett egy szolgabirói állásra pályázatot hirdetek. Az állás javadalmazásáról és illetményeiről az 1929. évi XXX. t.-c. 69. és 70. §-a, valamint a vonatkozó kormányrendeletek intézkednek. Felhívom mindazokat, akik a vezetésem alatt álló vármegye törvényhatósági bizottságának 1938. évi szeptember hó 21. napján és esetleg folytatva tartandó rendes közgyűlésében vá­lasztás útján betöltendő szolgabirói állásra pá­lyázni óhajtanak, hogy az 1929. évi XXX. t.-c. 65., 66. és 67. §-aiban előirt képesítésüket és eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket Veszprém vármegye méltóságos Főispánjához címezve, az 1902. évi 125.000. B. M. sz. rendelettel kiadott Vármegyei Ügyviteli Szabályzat 4. §-ában megszabott mó­don, hozzám 1938. évi szeptember hó 5. napjá­nak déli 12 órájáig annyival is inkább adják be, mert a később érkező kérvények figye­lembevételt nem nyernek. Veszprém, 1938. évi julius hó 30.-án. Alispán szabadságon : Dr. Kenessey Zoltán s. k. *21795 vármegyei főjegyző. Egyes szám ára 16 fillér.

Next