Budapesti Közlöny, 1938. augusztus (72. évfolyam, 170-193. szám)

1938-08-02 / 170. szám

2­ 6. katonai szolgálat teljesítését igazoló irat, vagy toborzáson való részvételt igazoló ható­sági igazolvány ; 7. hatósági erkölcsi bizonyítvány ; 8. a pályázó és szülei vagyoni bizonyítványa; 9. hatósági orvosi bizonyítvány. Veszprém vármegye törvényhatóságának szolgálatában álló vármegyei díjtalan közigaz­gatási gyakornokok kérvényüket nem okmá­­nyolják. Felhívom mindazokat, akik az állásokat el­nyerni óhajtják, hogy Veszprém vármegye Fő­ispánjához címzett pályázati kérvényüket 1938. évi szeptember hó 5. napjának déli 12 órájáig hivatalomnál nyújtsák be. Később érkezett kérvények figyelembevételt nem nyernek. Veszprém, 1938. évi julius hó 30.-án. Alispán szabadságon : Dr. Kenessey Zoltán s. k. *21796 vármegyei főjegyző. 6.647/1938. szám. Pályázati hirdetmény. A Zemplén vármegyei (sátoraljaújhelyi) „Erzsébet“ közkórháznál lemondás folytán megüresedett egy segédorvosi állásra a Várm. ügyviteli Szabályzat 2. §-a alapján pályázatot hirdetek. A segédorvosi állás javadalma a 300/1935. B. M. sz. rendelet értelmében az állami rend­szerű XI. fizetési osztály 3. fokozatának meg­felelő illetmény, egy bútorozott szobából álló lakás, fűtés világítással, valamint a közkórházi I. osztályú élelmezés az önköltségi ár 50 % -ának megtérítése ellenében. A kinevezendő segédorvos csak egyedülálló orvosdoktor lehet (nőtlen, hajadon, özvegy) és köteles a kórházban lakni, továbbá a kineve­zése után a segédorvosi állást azonnal elfog­lalni. A pályázati kérvényhez csatolni kell : a) születési anyakönyvi kivonatot, b) hatósági erkölcsi bizonyítványt, c) magyar állampolgárságot igazoló bizo­nyítványt, d) testi és szellemi alkalmasságot igazoló hatósági orvosi bizonyítványt, e) akik katonai szolgálatot teljesítettek, ennek igazolását, f) esetleges eddigi szolgálatukat igazoló ok­mányokat, g) az ország területén orvosi gyakorlatra jo­gosító oklevelet, h) egyetemi leckekönyvet, kórházi szolgálati könyvecskét és szigorlati bizonyítványokat, i) esetleges szakképzettséget igazoló okmá­nyokat, j) curriculum vitae-t, k) orvoskamarai tagságot igazoló bizony­latot. A felszerelt pályázati kérvények a vármegye főispánjához, méltóságos dr. Fáy István úrhoz címezve, hozzám 1938. évi augusztus hó 30-án déli 12 óráig bezárólag nyújtandók be. Sátoraljaújhely, 1938. évi julius hó 26.-án. Bornemisza Miklós s. k. *21797 alispán. A kérvény 2.A P-s okmánybélyeggel ellátva s a Nagyméltóságu m. kir. Belügyminiszter Úrhoz címezve, a kórházigazgatóhoz adandó be, 1938. augusztus 31.-én déli 12 óráig. A kérvényhez a következő mellékleteket kell csatolni : 1. születési anyakönyvi kivonatot, 2. hatósági erkölcsi, valamint a családi álla­potot igazoló bizonyítványt, 3. magyar honosságot igazoló bizonyítványt, 4. az ország területén orvosi gyakorlatra jogosító oklevelet, 5. közszolgálatra alkalmas testi és szellemi épséget igazoló hatósági orvosi bizonyítványt, 6. esetleges szakképzettséget igazoló okmá­nyokat, 7. katonai szolgálatra vonatkozó okmányo­kat, 8. orvoskamarai tagság igazolását, 9. nyilatkozatot afelől, hogy a pályázó köz­hivatalnál, közintézetnél, illetve közintézmény­nél állandó javadalmazással járó orvosi képesí­téshez kötött alkalmaztatást betölt-e, avagy sem. Ha betölt, az alkalmazó szervezetet és az élvezeti járandóságok összegét meg kell jelölni. 10. Curriculum vitáét, nyelvi ismeretekre vonatkozó adatokkal, 11. egyetemi leckekönyvet, kórházi szolgá­lati könyvecskét és szigorlati bizonyítványokat. Közszolgálatban állók az 1­-8. pontokat esetleg hivatalos törzskönyvi másolattal, illetve szolgálati és minősítési táblázat másolattal is igazolhatják s kérvényüket felettes hatóságuk által láttamoztatni tartoznak. Amennyiben a magyar honosság a törzskönyv, illetve szolgá­lati és minősítési táblázat másolatán hivatalo­san igazolva nincs, ugy ezt külön kell igazolni. Az a pályázati kérvény, mely a 9. pontban előírt nyilatkozatot nem tartalmazza, figye­lembe nem vehető. Gyula, 1938. évi július hó 27.-én. *21775­3—3 Kórházigazgató. 31/24—1938. ikt. szám. Pályázati hirdetmény. A gyulai m. kir. állami kórháznál megüre­sedett alorvosi állásra pályázatot hirdetek. Az alorvosi állás javadalma a X. fiz. oszt. 3. foko­zatának megfelelő fizetés, egy bútorozott szobából álló lakás, fűtés és világítással, vala­mint I. oszt. élelmezés, az önköltségi ár 50 % -ának megtérítése mellett. Az állásra csak nőtlen (hajadon) orvosok pályázhatnak. A kinevezendő alorvos szolgá­latának tartama alatt nem nősülhet meg (nem mehet férjhez) s a kórházban a részére kijelölt szobában bent lakni tartozik. Magángyakor­latot nem folytathat. Az alorvosi állás azonnal elfoglalandó. Budapesti Közlöny 1938 augusztus 2.170. szám. 1936. Bl. XIV. F. 3. szám. Pályázat bírósági végrehajtói állásra. A m. kir. igazságügyminiszter urnak folyó évi julius hó 25.-én 13.434/1938. I. M. E. szám alatt kelt rendelete alapján a pétervásárai kir. járásbíróságnál áthelyezés folytán megürese­dett végrehajtói állásra pályázatot hirdetek. A pályázat határideje : 8 nap attól a naptól számítva, amikor ez a hirdetés a Budapesti Közlönyben harmadszor megjelenik. Feltételek : Az 1871. évi LI. t.-c. 2. §. értel­mében bírósági végrehajtónak csak olyan magyar állampolgárt lehet kinevezni, aki életé­nek 24-ik évét betöltötte, feddhetlen jellemű, vagyona felett rendelkezési joggal bír és aki a végrehajtói vizsgát jó sikerrel letette. A pályázati kérvényhez eredetben vagy hite­les másolatban csatolni kell a magyar állam­­polgárságot igazoló bizonyítványt, születési anyakönyvi kivonatot, újkeletű erkölcsi bizo­nyítványt, iskolai végzettséget igazoló bizonyít­ványt, helyhatósági bizonyítványt arról, hogy vagyona felett rendelkezési joggal bír és a végrehajtói vizsga letételét igazoló bizonyít­ványt. A pályázati kérvények a m. kir. igazságügy­miniszter úrhoz címezve, alulírott kir. törvény­szék elnökénél nyújtandók be. Elkésetten érke­zett vagy hiányosan felszerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. Eger, 1938. évi julius hó 28.-án. Bardocz Árpád s. k. **730 3—2 a kir. törvényszék elnöke. 1938. Bl. XIV. F. 51. szám. Pályázat. A m. kir. igazságügyminiszter urna­k f. évi julius hó 25.-én 13.427/1938. I. M. E. szám alatt kelt rendelete folytán a felügyeletem alatt álló téti kir. járásbíróságnál megüresedett bíró­sági végrehajtói állásra pályázatot hirdetek. A pályázati kérvényeket az általános ügy­viteli szabályok 5. §-a értelmében kell szerkesz­teni, felszerelni és hozzám benyújtani. A pályázat határideje 8 nap attól a naptól számítva, amikor ez a hirdetés a „Budapesti Közlönyében harmadszor megjelenik. A betöltendő állásra csak oly folyamodó nyerhet kinevezést, aki az 1871. évi LI. t.-c. 2. §-ában meghatározott feltételeket szabály-­ szerűen igazolja. Győr, 1938. évi julius hó 27.-én. Az elnök szabadságon h. **727 3—3 Hammer Jenő s. k. tanácselnök. 1938. Bl. XIV. H. 13. szám Pályázat. A m. kir. igazságügyminiszter urnak július 25. napján kelt 13.426/1938. I. M. E. számú rendelete folytán, a felügyeletem alá tartozó soproni kir. járásbíróságnál betöltendő bíró­sági végrehajtói állásra pályázatot hirdetek. A pályázati kérvényeket attól a naptól szá­mított 8 napon belül kell hozzám benyújtani, amely napon ez a pályázati hirdetés a Buda­pesti Közlönyben harmadszor megjelent. El­késve érkező kérvény nem vétetik figyelembe. Az állásra csak oly folyamodó nyerhet ki­nevezést, aki az 1871. évi LI. t.-c. 2. §-ában meghatározott feltételeket igazolja és a német nyelvben megfelelő jártassággal rendelkezik. Sopron, 1938. évi julius hó 28.-án. Zechmeister József s. k. **723 3—3 kir. törvényszéki elnökhelyettes. 1938. Bl. XIV. K. 53. szám Pályázat végrehajtói állásra. A folyó évi julius hó 25.-én 13.436/1938. I. M. E. szám alatt kelt engedély alapján a szentgotthárdi kir. járásbíróságnál megürese­dett végrehajtói állásra pályázatot hirdetek. A pályázati kérvényeket hozzám kell be­nyújtani. A pályázat határideje 8 nap attól a naptól számítva, amikor ez a hirdetés a Budapesti Közlönyben harmadszor megjelenik. Az állásra csak oly folyamodó nyerhet ki­nevezést, aki az 1871. évi LI. t.-c. 2. §-ában meghatározott feltételeket szabályszerűen iga­zolja. Szombathely, 1938. évi julius hó 27.-én. Dr. Pető Jenő s. k. **729 3—3 elnök h. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY Útlevelek és utiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása. Harsányi István Győrben 1908. évi november hó 12.-én született, róm. kath. vallásu, nőtlen, apja József, anyja Járfás Mária, aki utoljára Párisban 3., Rue de la Duras alatt lakott, a párisi im. kir. követség által 1938. évi május hó 12.-én 191.667. nyomtatott és 1/9.131. KA. szá­mok alatt Európára (Orosz- és Törökország ki­vételével)­­kiállított útlevélnek elvesztését jelen­tette be. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti. Somoskeőy Géza, róm. kath. vallásu, nős, festőművész,meranoi lakos a milánói m. kir. főkonzulátus által 1937. évi november hó 25.-én K. A. 507/utl. 1937/38/140.539. szám alatt kiállított és ugyancsak a főkonzulátus által­­1938. évi junius hó 3.-án 1.176/utl. szám alatt meghosszabbított, Európára érvényes út­levelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti.

Next