Budapesti Közlöny, 1938. augusztus (72. évfolyam, 170-193. szám)

1938-08-02 / 170. szám

1938 augusztus 2. — 170. szám. Budapesti Közlöny Az 1925.Vil­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadóhivatalban : I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. Ingó árverések, 76/1038. szám. 7610 P becsértékű házi berendezés és állatok Nagy áron, augusztus 27-én 11 órakor. Pablé Antal, fehérgyarmati kir. végrehajtó. *­O 21777 710815/1938. szám. 2178 pengő becsértékü bútorok, öltöny, felöltő szövet, autóplédek, üzleti és irodai beren­dezés, írógép és más ingóságok Budapesten, Szervita­tér 5. i házszám, félemelet 1. ajtószám alatt, augusztus 4-én 1 órakor. Hável Ede, kir. végrehajtó. O­F 13906 715117/1938. szám. 1580 P becsértékű bútorok, szap­pan, kefe, petróleum, olaj, könyv, szőnyeg és más ingó­ságok Budapesten, Nagy Lajos király­ ut 144. szám alatti üzletben és folytatólag­ 186.­­házszám, IV. emelet 4. sz. alatt, augusztus 23-án 146 órakor. Dr. Bochkor helyett dr. Kálmánchey Zoltán, bir. végrehajtó. O­F 13903 707451/1937. szám. 7567 pengő becsértékű bútorok, üzleti berendezés, mérlegek, pult, jégszekrény, áru­állvány, fűszer-, csemegeáruk és más ingóságok Buda­pesten, Géza­ utca 7. házszám alatti üzletben, augusztus 3-án 1 9 órakor. Dr. Kálmánchey Zoltán, bir. végre­hajtó. O­F 13897 35541/1934. szám. 44000 pengő becsértékű követelé­sek Budapesten, Markó­ utca 25. házszám, földszint 39. szám­a, augusztus 4-én 1ó 10 órakor. Dr. Kálmánchey Zoltán, kir. végrehajtó. O­F 18899 Ingatlan árverések. 1556/1938. szám. Ház és egyéb ingatlanok Göncruszka községben, 211.772 pengő kikiáltási árban, augusztus hó 18-án 10 órakor, az abaújszántói kir. járásbíróságnál. N 5243 11754/1988. szám. Szántók és egyéb ingatlanok Szak­máron, a Hív. Ért-ben felsorolt kikiáltási árakban, november 10-én, 9 órakor a kalocsai kir. járásbíróság­nál. N 5240 7720/1938. szám. Ingatlanok Kemecsén, Szabolcson és Balsán, a Hív. Ért.-ben felsorolt kikiáltási árakban, augusztus 30-án 10 órakor a nyíregyházi kir. járás­­bíróságnál. N 5181/82 2072/1938. szám. Ingatlanok­ Mezőnagymihály község­ben, 11.474 pengő kikiáltási árban, augusztus hó 29-én 11 órakor, a mezőcsáti kir. járásbíróságnál. N­F 13907 Csődönkivüli kényszeregyességek. 530/1938. szám. Fellner Imre asztalos ügyében a sop­roni kir. törvényszék az egyességet jogerősen jóvá­hagyta. * 21776 32258/1938. szám. Szeszler Vilmos, Budapest, Bethlen Gábor­ utca 29., ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHB vasszakmai fiókjánál, Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1938. évi augusztus hó 8. napján 11 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 13917 3320/1938. szám. Erdős Fülöpné sz. Rosenthal Róza, Szolnok, ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE textilszakmai fiókjánál, Budapest, V., Alkot­mány­ utca 8. szám alatt, 1938. évi augusztus hó 5. napján 10 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 13918 3290/1938. sz. Luxenberg József, kunhegyes­ malom­­iparos ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 28%. Teljesítési idő : kettőszáznegyvenedik napon egy ösz­­szegben. OHB debreceni Kamarakerületi Szerve. F 13919 Gondnokságok. • 34230/1938. szám. Sparber Izsák Ármin budapesti (Dohány­ utca 50.) lakost a budapesti kir. törvényszék gondnokság alá helyezte. F 13902 1826/1937. szám. Gerencsér Józsefné Miller Anna kis­­récsei lakost a nagykanizsai kir. törvényszék gondnok­ság alá helyezte. 5234 1291/1938. szám. Tardos István dunapataji lakost a kalocsai kir. törvényszék gondnokság alá helyezte. 5233 Idézés: 110043/1938. szám. Dr. Blau Imrének Ungár Jónás és társai ellen indított perében tárgyalás szeptember 12-én a budapesti központi kir. járásbíróságnál. Idézve Gergely Gusztávné Ungár Kornélia örökösei. F 13898 IV magánhirdetések kivonata. Concordia Gőzmalom rt. múlt hó 30-án megjelent hirdetményének helyesbítése. 2776 Fogarassy Sándor leckekönyve elveszett. 2777 Papp Menyhért leckekönyve elveszett. 3­.­ 2779 A m. kir.állami nyomdánál (Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.) kaphatók az alábbi közigazgatási nyomtatványok. A középitési munkákra és az azokkal kapcso­latos szállításokra vonatkozó, a m­. kir. ipar­ügyi miniszter 1936. évi 25.000., 26.000. és 28.000. számú rendeleteivel megállapított egy­séges, általános és részletes vállalati feltétele­ket tartalmazó nyomtatványok. A nyomtatványok az árnak készpénzben lefizetése ellenében azonnal is átvehetők az állami nyomdának a pénzügyminisz­térium új palotájában (I. kerület, Vár, Országház­ utca 3. kapu) levő nyomtat­ványraktárában. A vállalkozási szerződés általános feltételei a középitési munkáknál. 704. 1. sz. Ára darabonkint 84 fillér. ÚTÉPÍTÉSI CSOPORT. 1. A föld- és sziklamunka vállalati feltétele. 619. r. sz. Ára darabonkint 42 fillér. 2. A vizzel kötött makadám-út építésének vállalati fel­tétele. 620. r. sz. Ára darabonkint 30 fillér. 3. A kocsi- és gyalogút kő- és téglaburkolatának válla­lati feltétele. 621. r. sz. Ára darabonkint 63 fillér 4. Az aszfalt- és kátrányút építésének, valamint az ut­olajozásnak vállalati feltétele. 622. r. sz. Ára dara­bonkint 99 fillér. 5. A betonútpálya előállításának vállalati feltétele. 623. r. sz. Ara darabonkint 54 fillér. 6. A faburkolata út vállalati feltétele. 624. r. sz. Ara darabonkint 18 fillér. VASÚTÉPÍTÉSI CSOPORT. 11. A vasúti felépítmény ágyazati anyaga termelésének és beépítésének vállalati feltétele. 629. r. sz. Ara darabonkint 21 fillér. 12. A vasúti felépítmény fektetésének vállalati feltétele. 630. r. sz. Ara darabonkint 57 fillér. 13. A vasúti pályák elzárásának és jelölésének vállalati feltétele. 631. r. sz. Ára darabonkint 9 fillér. 14. Az alagútépités vállalati feltétele. 632. r. sz. Ára darabonkint 48 fillér. VÍZÉPÍTÉSI CSOPORT. 21. A kőhányások vállalati feltétele. 639. r. sz. Ára darabonkint 18 fillér. 22. A kőrakatok vállalati feltétele. 640. r. sz. Ára dara­bonkint 06 fillér. 23. Az állandó jellegű vízelvezetési és viztelenítési mun­kák vállalati feltétele. 641. r. sz. Ára darabonkint 27 fillér. 24. A sövényfonások és rőzsemunkák vállalati feltétele 642. r. sz. Ára ivenkint 09 fillér. 25. Az ültetvények vállalati feltétele. 643. r. sz. Ára ivenkint 09 fillér. 26. A partbiztosító kő- és téglaburkolati munkák válla­lati feltétele. 644. r. sz. Ára darabonkint 15 fillér. HÍDÉPÍTÉSI CSOPORT. 31. A sürített levegőben történő alapozás vállalati fel­tétele. 649. r. sz. Ára darabonkint 63 fillér.­­ 32. A vasbetonszerkezetek vállalati feltétele. 650. r. sz. Ára darabonkint 18 fillér. 33. A vas- és acélszerkezetek építésének vállalati felté­tele. 651. r. sz. Ára darabonkint 84 fillér. 34. A hid- és vízépítési vasszerkezetek mázolásának vál­lalati feltétele. 652. r. sz. Ára darabonkint 15 fillér. MAGASÉPÍTÉSI CSOPORT. 41. A magasépítési földmunka vállalati feltétele. 659 r. sz. Ára darabonkint 18 fillér. 42. A kőműves- és elhelyező munka vállalati feltétele. 660. r. sz. Ára darabonkint 1 pengő 62 fillér. 43. A kőfaragómunka vállalati feltétele. 661. r. sz. Ara darabonkint 21 fillér. 44. A műkő- és szobrászmunka vállalati feltétele. 662. r. sz. Ara darabonkint 24 fillér. 45. A víz elleni szigetelő- és aszfaltmunka vállalati fel­tétele. 663. r. sz. Ara darabonkint 33 fillér. 46. Az ácsmunka vállalati feltétele. 664. r. sz. Ára dara­bonkint 48 fillér. 47. A tetőfedőmunka vállalati feltétele. 665. r. sz. Ara darabonkint 27 fillér. 48. A bádogosmunka vállalati feltétele. 666. r. sz. Ara darabonkint 36 fillér. 49. Az épületasztalos-munka vállalati feltétele. 667. r. sz. Ara darabonkint 30 fillér. 50. Az épületlakatos-munka vállalati feltétele. 668. r. sz. Ara darabonkint 33 fillér. 51. A mázolás vállalati feltétele. 669. r. sz. Ara darabon­kint 36 fillér. 52. Az üvegezés vállalati feltétele. 670. r. sz. Ara darabonkint 21 fillér. 53. A fa- és vászonredőnyök vállalati feltétele. 671. r. sz Ara darabonkint 18 fillér. 54. A fapadlózás vállalati feltétele. 672. r. sz. Ára darabonkint 2­ fillér. 55. Az épület belső burkolásának vállalati feltétele 673. r. sz. Ára darabonkint 33 fillér 56 A szobafestés vállalati feltétele: 674. 1. sz. Ára darabonkint 21 fillér, , MEGJELENT ! A Közszolgálati Jogszabályok Gyűjteményének „Az állami és vármegyei tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményeire, továbbá a nyugdíjasok, özvegyek és árvák ellátási díjaira vonatkozó jog­szabályok módosítása“ (7.000/1937. M. E. sz. rendelet) című 2. kiegészítése megjelent és a m. kir. állami nyomda nyomtatványraktárában (Budapest, I., Vár, a m. kir. pénzügy­minisztérium uj épülete, országház utcai kapu) kapható. Ára 25 fillér. (7.198/a. r. sz.) A Közszolgálati Jogszabályok Gyűjteményének „Az állami és vármegyei alkalmazottak lakáspénze, családi pótléka, kiküldetési és átköltözködési illetményei“ című II. füzete megjelent és a m. kir. állami nyomda nyomtatványraktárában (Budapest, I., Vár, a m. kir. pénzügy­minisztérium új épülete, országház utcai kapu) kapható. A II. füzet (7.227. r. sz. ) ára 1 pengő 30 fillér. A Közszolgálati Jogszabályok Gyűjteményének „Az állami és vármegyei közszolgálatra képesítő kellékek“ című III. füzete megjelent és a m. kir. állami nyomda nyomtatványraktárában (Budapest, I., Vár, a m. kir. pénzügyminisztérium új épülete, országház utcai kapu) kapható. A III. füzet (7.240. r. sz.) ára 2 pengő 20 fillér. A Közszolgálati Jogszabályok Gyűjteményének „Az állami és vármegyei alkalmazottak illetményei“ című I. füzete, „Az állami és vármegyei alkalmazottak lakáspénze, családi pótléka, kiküldetési és átköltözködési illetményei“ című II. füzete és „Az állami és vármegyei közszolgálatra képesítő kellékek“ című III. füzete megjelent és a m. kir. állami nyomda nyomtatványraktárában (Budapest, I., Vár, a m. kir. pénzügyminisztérium új épülete, országház utcai kapu) kapható. Az I. füzet (7.198. r. sz.) ára 1 pengő 20 fillér, a II. füzet (7.227. r. sz.) ára 1 pengő 30 fillér, a III. füzet (7.240. r. sz.) ára 2 pengő 20 fillér. A m. kir. pénzügyminisztérium által kiadott és havonként háromszor megjelenő „Pénzügyi Közlöny“ megrendelhető a m. kir. állami nyomdánál (Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. szám). Évi előfizetési ára 12.­ pengő, melyet a Pénzügymin. a Pénzügyi Közlöny beve­szi a Budapest 102.000. számú postatakarékpénztári számlára kell befizetni. Felelős kiadó : A m­. kir. állami nyomda igazgatósága. NYÁRI ELEMÉR miniszteri tanácsos, igazgató, 3

Next