Budapesti Közlöny, 1938. szeptember (72. évfolyam, 194-218. szám)

1938-09-01 / 194. szám

Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki­ hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint 1ar.P 28 f. „ negyedévenkint 3„ 84 „ Magánosoknak havonkint 3„ 20 „ „ negyedévenkint 9„ 69 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig - 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint - 16 „ Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 f. 14 „ 40 „ - 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő.­ ­ Budapest, 1338. 1944 SZÁIÜ. Csütörtök, szeptember 1. HIVATALOS LAP. Hivatalos Értesítő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A m. kir. minisztériumnak 0.130/1933. M. E. számú rendelete a kivitelre szánt sárgabarack és őszibarack minőségének ellenőrzéséről és annak tanusitásáról szóló 3.703/1936. M. E. számú rendelet másoditása és kiegészítése tárgyában. A m. kir. iparügyi miniszternek 193­8. évi 31.947. Ip. M. számú rendelete a IX. őszi Lakberendezési és Háztartási Vásáron közszemlére kiállított szabadalmazható találmányok, minták és védjegyek időleges oltalma tárgyában. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 31.809/1938. I/a. K. K. M. számú rendelete a Budapest székesfővárosban és környékén lévő élelmiszerüzletek hétköznapi zárórája ügyében. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 35.000/193­8. I/a. K. K. M. számú rendelete a kivitelre szánt hízott baromfi leölésének, tisztításának, csomagolá­sának és szállításának vasárnapokon és Szent István napján végzése tárgyában. A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 122,141. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és a for­galmi adók megállapítása szempontjából pengőértékre való átszámításáról. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnöknek a mi­nisztérium nevében tett előterjesztésére dr. Werner Adolf zirci apát, a magyar ország­gyűlés felsőháza tagjának a magyar királyi titkos tanácsosi méltóságot­ adományozom. A vonatkozó kéziratomat idezárom. Kelt Budapesten, 1938. évi augusztus hó 20. napján. . Horthy s. k. Dr. vitéz sím­rédy Béla s. k. * Kedves dr. Werner ! A magyar királyi mi­niszterelnöknek a minisztérium nevében tett előterjesztésére Önnek a haza szolgálatában szerzett kiváló érdemei elismeréséül a magyar királyi titkos tanácsosi méltóságot adományo­zom. Kelt Budapesten, 1938. évi augusztus hó 20. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Imrédy Béla s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresz­­szus előkészítése és lebonyolítása terén szerzett érdemeik elismeréséül dr. Madarász István ka­nonok, miniszteri osztályfőnöknek, dr. Bangha Béla jézustársasági áldozópapnak, Czapik Gyula kanonoknak, dr. Zsembery Istvánnak, a Magánalkalmazottak Biztositó Intézete elnöké­nek és Mihatovics Zsigmond magyar királyi kormányfőtanácsos, tiszteletbeli kanonoknak a Magyar Érdemrend középkeresztjét adományo­zom. Kelt Budapesten, 1938. évi augusztus hó 20. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Imrédy Béla s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Esty Miklós pápai világi kamarásnak egyházi téren két évtizeden át végzett értékes munkássága, valamint a Budapesten megtartott Eucharisztikus Világkongresszus sikere érdeké­ben kifejtett eredményes tevékenysége elisme­réséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1938. évi augusztus hó 20. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Imrédy Béla s. k. A “magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus elő­­készítése és lebonyolítása terén szerzett érde­meik elismeréséül dr. Jakabffy Károly minisz­teri osztályfőnöki címmel felruházott pénzügy­minisztériumi miniszteri tanácsosnak újbóli el­ismerésem, Fekete Márton magyar királyi kor­mánytanácsosnak és Jámbor Dezső hírlapíró­nak pedig elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1938. évi augusztus hó 20. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Dormándy Gézának, az Első Dunagőz­­hajózási Társaság volt magyarországi képvise­lőjének és forgalmi igazgatójának a közgazda­­sági élet terén kifejtett értékes munkássága el­ismeréséül a Magyar Érdemrend középkereszt­jét adományozom. Kelt Budapesten, 1938. évi augusztus hó 20. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Imrédy Béla s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Bitek Ferencnek és Baráth Zoltánnak az Országos Földhitelintézet igazgatóinak köz­hasznú érdemes tevékenységük elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1938. évi augusztus hó 31. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Imrédy Béla s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Legány Ödön nyugalmazott magyar királyi gazdasági akadémiai tanárnak, a Hatvani Növénynemesítő Részvénytársaság vezérigazgatójának a hazai mezőgazdaság fej­lesztése körül szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi gazdasági főtanácsosi címet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1938. évi augusztus hó 4. napján. Horthy s. k. Dr. Sztranyavszky Sándor s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1938 : XV. t.-c. 2. §-ának b) pontjában fog­lalt utasítás alapján kibocsátott 6.095/1938. M. E. számú rendelet értelmében a Szín­művészeti és Filmművészeti Kamara megalakí­tásának előkészítésére dr. Wlassics Gyula báró államtitkárt miniszteri megbízottként kikül­dötte. A m. kir. iparügyi miniszter 31.733/1938. XIII. Ip. M. szám alatt a munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1937 : XXI. t.-c.-nek az iparban (kereskedelemben), vala­mint a bányászatban végrehajtása tárgyában kiadott 3.000/1938. Ip. M. számú rendelet 37. §-a alapján, a felhívott rendelet 37. és 39.—43. §-aiban meghatározott feladatkörrel az iparban (ide nem értve a kereskedelmet) alkalmazottak munkaviszonyát ellenőrző miniszteri biztossá a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisz­térium vezetésével megbízott m. kir. miniszter­­elnökkel egyetértve Péterffy Oktáv ny. minisz­teri tanácsost kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter vitéz dr. Tur­­völgyi Albert miniszteri titkárt m. kir. szesz­­egyedárusági igazgatóvá kinevezte. (1938. évi augusztus hó 31.-én. — 2.032/1938. P. M. ev­. szám.) A m­. kir. minisztériumnak 6.130/1938. M. E. számú rendelete a kivitelre szánt sárgabarack és őszibarack minőségének ellenőrzéséről és annak tanusítá­sáról szóló 3.703/1936. M. E. szám­ú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. A kivitelre kerülő belföldi termésű sárga­barack és őszibarack minőségének ellenőrzése Egyes szám­ai* *a 16 fillér*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék