Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. szeptember (72. évfolyam, 194-218. szám)

1938-09-01 / 194. szám értesítője

Budapest, 1938. _______________1 94. SZámmla Csütörtök, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 701124/1938. szám. Dr. Szar­ek Marcel ügyvéd által képviselt Spiller Ernő javára Bein József, Bein Márkné és Bein Márk ellen 127 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1037. évi 429.120. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi január hó 17. napján lefog­lalt és 2345 pengő 50 fillér becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén az alább megnevezett Pk. 703.689/1938. sz., dr. Kotzian Imre ügyvéd által képviselt Tóth Kál­mán javára 200 pengő és járulékai és ezen hirdetmény­ből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán­k üzletében Budapesten, VII. kerület, Erzsébet­ körút 15. házszám, földszint 10. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi szeptember hó 2. napjának délelőtti 9 óráját jelölöm meg, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, női ruhák, varrógép, rádió, szőnyeg, csillár, könyvek, lakberen­dezési és dísztárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szen­vedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi augusztus hó 3. napján. Tarpai József, kir. kir. végrehajtó. O 5892 Árverés. Pk. X. 712811/1938. szám. Dr. Homonnay Andor budapesti (XIV. ker., Bácskay­ utca 7. sz.) ügyvéd által képviselt Simkó Béláné javára 559 pengő 87 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1938. évi 204466. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi május hó 21. napján lefoglalt és 2.653 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett vég­rehajtató által megkerestetvén, alább megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőköny­vekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ameny­­nyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, árverés megtartását elrendelem és annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapest, VI. ker., Teréz­ körút 37. szám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi szeptember hó 2. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, zongo­rát, szobrot, festményeket, szőnyegeket, perzsaszőnye­geket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyekek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1938. évi július hó 17. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. hír. végrehajtó. O­F 14448 Árverés. Pk. V. 709498/1938. szám. Dr. Tétényi Imre és dr. Szegedi József ügyvédek által képviselt Teréz­városi Házépítő és Házkezelő Kft. javára 274 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 204054. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1938. évi április hó 14. napján le­foglalt és 10.426 pengő becsértékű ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, Nagymező­ utca 11. szám, földszinti Claridge kávéházban leendő megtartására ha­táridőül 1938. évi szeptember hó 2. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, az V. 707174/38. sz. jk. 1—23., 25—48., az V. 707341/38. sz. jk. 2—56. és az V. 707582/38. sz. jk. 3. t. a. lefogl. neon felirat fémbetű­,­­tükrök, asztalok, abroszok, szé­kek, csillárok, függöny, támlásszékek, zongora, kávé­­főzőgép, poharak, jégszekrény, evőeszköz, tányérok, kávéscsészék, mérleg, pezsgő, különféle kávéházi felsze­relés, páholyok é­s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi augusztus hó 8. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 14450 Árverés. 273/1938. vght. szám. A nagykállói királyi járásbíróságnak Pk. 896/1938. számú végzése folytán közhírré teszem, miszerint Mauthner Ödön Magtermelő Rt. végrehajtató javára 56 pengő tőke és járulékai erejéig 1938. évi július hó 2. napján bíróilag lefoglalt és 8263 pengőre becsült takarmány, termények, ökrök, lovak, gazdasági felszerelésekből álló ingóságok 1938. évi szeptember hó 5. (öt) napján délelőtt 10 órakor kezdetét veendő és Apagyon, adós lakásán és tanyáján megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adótni, de a kikiáltási ár kétharmadá­nál alább nem. Nagykálló, 1938. évi augusztus hó 5. napján. Lévy Elemér, kir. kir. végrehajtó. O­F 14452 Árverés. Pk. VII. 712108/1938. szám. (340729/1938. vht. sz.) Dr. Benedek Jenő újpesti ügyvéd által kép­viselt Frühof Béla javára 100 pengő és több követelés és járulékai erejéig végrehajtást szenvedőtől 1938. évi május hó 17-én lefoglalt és 2000 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. l.­cikk 20. §-a alapján. Pk. 715084. sz. Dr. Hefrmann Lajos ügyvéd által képviselt Donát Józsa jvára 300 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Nagyatádi Szabó­ utca 24—28. szám alatt levő Ciklop-garázsban leendő megtartására határidőül 1938. évi szeptember hó 6. napjának délelőtti fél 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt kékre festett csu­kott 6 személyes automobil BO 917 1. sz. (Cysler­­gyártm.) s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5­ 610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1938. évi augusztus hó 13. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 14449 Árverés. 4427/1938. tk. szám. Az Iparosok Országos Központi Szövetkezete budapesti bej. cég végrehajtási árverés joghatályával biró önkéntes birói árverés elren­delése iránt indított ügyében a telekkönyvi hatóság az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében a végre­hajtási árverés joghatályával biró önkéntes birói árve­rést a Komárom városában fekvő és a komáromújszőnyi 78. számú tekvben A + 2. sor­szám, 2145—2147/a. hrsz. alatt felvett és az Iparosok Országos Központi Szövetkezete budapesti bel cég nevén álló 48. számú ház udvarral és kerttel a beltelekben fekvő ingatlanra 5500 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi szeptember hó 23. napján dél­után 3 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében fog­ják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlant 4300 pengőnél alacso­nyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Komárom, 1938. évi július hó 19. napján. A komá­romi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14413 Árverés. 2094/1938. tkvi szám. Hutter és Lever Rt. végrehajtatának, Klein Arnoldné szül. Grünbaum Frida végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 145 pengő 17 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a szécsényi királyi járásbíróság területén levő, Szécsény községben fekvő s a szécsényi 2056. számú telekjegyzőkönyvben A. + 1. sorzám, 547. helyrajzi szám alatt felvett s B. 2. szerint Klein Arnoldné Grünbaum­ Frida nevén álló illetőségre 6000 pengő, az 5610/1931. M. E. számú rendelet alap­ján megállapított kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi szeptember hó 23. napján dél­előtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem adható el. (5610/1931. M. E. sz. rendelet.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.. Szécsény, 1938. évi junius hó 7. napján. A szécsényi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14401 Árverés. 27488/1938. tkvi sz. (VII. 2813/30.) Magyar- Olasz Bank Rt. végrehajtatának, Kellermann László végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében az 1881 : LX. t.-cikk 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 18.000 aranypengő tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért és a fedezeti tárgyaláson való meg­jelenésért ezúttal megállapított 170 pengő költség, to­vábbá a csatlakozottnak kimondott Disconte Bank Rt. 939 pengő 15 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 6505. sz. telekkönyvi betétében 30.730. helyrajzi szám alatt fel­vett, VII., Lőcsei-út 81. sz. a. fekvő kertből, a becsatolt adó- és becslési bizonyítvány szerint házból is álló 216.50 négyszögöl terjedelmű, fentnevezett végrehajtást szen­vedő tulajdonában levő ingatlanra 36.275 pengő ki­kiáltási árban, az ingatlanra B. 7. és 8. sorszám alatt Budapest székesfőváros közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozás, valamint ezen korlátozás biz­tosítására C. 16. sorszám alatt 55 pengő erejéig, ugyan­annak javára bekebelezett jelzálogjog sérelme nélkül. Az árverést 1938. évi november hó 28. napján dél­után 3 órakor, a budapesti központi királyi járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. ker., Markó­ utca 25. szám, földszint 39. ajtó) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §., 1911. évi I. t.-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­papírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénz­nek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel­tételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-al ; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. XLI. t.-c. 25. q.) Budapest, 1938. évi július hó 28. napján. A budapesti központi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14453 Ingatlan árverések. Egyes szám­ára SO filler.

Next