Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. október (72. évfolyam, 219-243. szám)

1938-10-01 / 219. szám értesítője

Budapest, 1938.______ ____________219. szám. Szombat, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTES­ÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegy­énnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 10479/1938. vh. szám. Alulírott bír. végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi Ikir. járásbíróság 1938. évi 3674. számú végzése következtében dr. Sommer Alfréd ügyvéd által képviselt Weinberger Aladár javára 44,75 pengő és járulékai erejéig 1938. évi július hó 16. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján felül­foglalt és 1294 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint házi bútorok, üzleti berendezés és egyéb ingók nyilvános árverésen eladatnak. Az árverés más meg­nevezett foglaltatok javára is elrendeltetik, amennyiben követelésük még fennáll. Ezen árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1938. évi Pk. 26184. számú végzése folytán 44.75 pengő tőkekövetelés, ennek 1938. évi január hó 1. napjától járó 5% kamatai és eddig összesen 16.57 pengőben biróilag már megállapított s a még felmerü­lendő költségek erejéig helyben, Klauzál­ tér 8. házszám alatt leendő foganatosítására 1938. évi október hó 3. napjának déli 12 órája határidőül kitüzetik és amih­oz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 : LX. t.-c. 107., 108. §-ai értelmeiben készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén a folcsáron alul is, de legfel­jebb a becsérték kétharmadáért el fognak adatni. Elsőbbséget igénylők ezen igényüket legkésőbb az árverés megkezdéséig bejelenteni tartoznak. Az árverés csak akkor lesz foganatosítva, ha bármelyik fél, leg­később az árverést megelőző utolsóelőtti hétköznapon bejelenti, hogy megtartását kívánja, s ebben az esetben az árverés akkor is meg lesz tartva, ha a kívánságot elő­terjesztő fél nincs jelen. 1930. évi XXXIV. t.-c. 72. §. Ha a végrehajtás hivatalból volt foganatosítva, az árverés az érdekeltek köziben járása nélkül is meg lesz tartva, ha mindenik végrehajtató és végrehajtást szen­vedő ellenkező kívánságot nem nyilvánít. 1930. évi XXXIV. t.-c. 72. §. Szeged, 1938. évi szeptember idő 10. napján. Dr. Horváth, kir. bir. végrehajtó. O­F 14998 Árverés. Pk. I. 51720/1936. szám. Dr. Mosonyi Kálmán ügyvéd által képviselt dr. Gyürki László javára 18000 pengő tőke és követelés és járulékai erejéig a buda­pesti kir. járásbíróság 33956/1936. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán lefoglalt 2253 pengő becsértékű ingóságokra az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll — és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében : Budapesten, II. ker., Káplár­ utca 7. házszám, II. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi október hó 3. napjának délután 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lakásberendezés, rádió, sző­nyegek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmé­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmé­ben csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­tizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi szeptember hó 2. napján. Ertsey Gyula, kir. bír. végre­hajtó. O­F 14999 Árverés. Pk. 5337/1938. szám. Dr. Deutsch Miksa ügyvéd által képviselt Löwy Dávid és Fiai javára 604 pengő 10 fillér tőke és több követelés járulékai erejéig a székesfehérvári kir. járásbíróság 1938. évi 5337. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1938. évi április hó 9-én lefoglalt 9800 pengő becsértékű ingóságokra a székesfehérvári kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, ennek az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fent megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltaitak javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Székesfehérváron, Kossuth­ u. 10. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi október hó 4. napjának délelőtt 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadá­nál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingó­ságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized­részét bánatpénzül leteszik. Székesfehérvár, 1938. évi szeptember hó. 16. napján. Becze Gábor, kir. kir. végre­hajtó. O­F 14979 Árverés. Pk. X. 718502/1938. szám. Dr. Szász Károly ügyvéd által képviselt Szecsey László javára 950 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1938. évi 7147. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi július hó 29-én lefoglalt 1132 P 50 f becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkeres­tetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, amennyiben­­kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehaj­tást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, XIV. ker., Komócsi­ út 51. házszám alatti udvaron leendő megtartására határidőül 1938. évi október hó 3. napjá­nak délután 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorokat, melegágyi ablakok, deszkák, mázsa, üvegház, benzinmotor, kerítés, kerti szerszámok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bocsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszí­nén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverez­hetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi szeptember hó 6. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 14980 Árverés. Pk. I. 54887/1938. szám. Dr. Lukács Bernát ügyvéd által képviselt Cordatic Magyar Gumiabroncs rt. javára 302 P 40 t tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 1938. évi 2161. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi április hó 22-én lefoglalt 6398 pengő becsértékü ingóságokra a budapesti I—III. iker. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elérendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, XI. kerület, Zámori­ utca 11. házszám alatt, földszinten leendő megtartására határidőül 1938. évi október hó 3. napjának délelőtt 8 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, hangerősitők, lemezek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem f­el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1OO0 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi szeptember hó 19. napján. Bicát István, kir. kir. végrehajtó. O­F 14984 Árverés. 100/1938. vght. szám. Dr. László Mihály budapesti ügyvéd által képviselt Adriai Biztositó tár­­sulat bej. cég javára 740 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. járásbíróság 1936. évi P. 31342/ 21. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi március hó 17-én lefoglalt 16086 pengő becsértékű ingóságokra a nagykállói kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elérendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján,fentirt, valamint a zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő laká­sán, az esetleg fizetett összeg betudásával, Geszteréd község határában a Nyírs tagban leendő megtartására határidőül 1938. évi október hó 13. napjának délelőtt 11 (tizenegy) órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt ökrök, lovak, tehenek, gazdasági felszerelések s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, de legalább a becsár kétharmad részéért, el fogom adni. Nagykálló, 1938. évi szeptember hó 9. napján. Lévy Elemér, kir. kir. végrehajtó. C­F 14996 Árverés. Cs. 32493/1938., Fk. 11101/1938. sz. A buda­pesti kir. törvényszék, mint csődbíróság Cs. 32493/13., 14., 23/1938. szám alatt kelt végzései alapján ezennel kihirdetem, hogy vagyonbukott csődügyében a csődlel­tár 17., 20—24., 27., 32—34., 36., 37., 39., 44., 47., 48., 50., 52., 53., 58., 59—61., 64., 67—69., 71—74., 77—85., 87., 88., 92., 93., 95., 97. tételszáma alatti, 4651 P 32­1 összegű kétes, vitás és behajthatatlannak látszó köve­teléseket bármely áron Budapesten, V., Mankó­ utca 7. szám, IV. em. 2. ajtószám alatt, 1938. évi október hó 15. (tizenötödik) napján délután 13 (félhárom) órakor nyilvános bírói árverésen el fogom adni. Az árverés határideje előtt részletes tájékozódást az árverelni szándékozók dr. Blau György ügyvéd, csőd­tömeggondnok irodájában, Budapest, V., Mankó­ utca 7. szám alatt, az irodai órák alatt, délután 4—6 óra közt nyerhetnek. Budapest, 1938. évi szeptember hó 29. napján. Adorján Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 1.4994 Árverés. 5690/1938. szám. A nyíregyházi kir. járás­bíróságnak 5990/1935. számú végzése folytán Alfa Sepa­rator rt. budapesti cég javára tőke és járulékaira 1936. évi február hó 14. napján foganatosított végrehajtás alkalmával le- (és felül-) foglalt és 10582 P 50 fillérre becsült ingóságokat, úgymint szobai bútorok, 2 ló, féde­­res kocsi, taliga, termények, vadászfegyver, motorkerék­pár, stb., a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 16433/ 1936. számú végzése következtében Nagyhalász község­ben 1938. évi október hó 5. napján délelőtt 10 órakor nyilvános bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén bevsáron alul is, el fogom adni. Nyíregyháza, 1938. évi szeptember hó 10. napján. Labay Antal, kir. bír. végrehajtó. O­F 14989 Árverés. Pk. VII. 725416/1936. szám. Dr. Lukács Vil­mos (Kisfaludi­ utca 29/b) ügyvéd által képviselt Szök­és Faárugyár r. t. javára 73 P 30 f tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1936. évi 725416. számú végzésével elrendelt kielégzési végrehaj­tás során 1937. évi április hó 22-én lefoglalt 2287 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­nevezett végrehajtató által megkerestetvén, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üz­letében, Budapesten, VII. ker., Dohány­ utca 47. ház­szám alatti földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1938. évi október hó 7. napjának délelőtti 19 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt búto­rokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében el fogom adni. Budapest, 1938. évi szeptember hó 1. napján. Dr. Kálmánchey Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 14985 Egyes ttjául ára 20 fillér. Ingatlan árverések. Árverés: 10629/1938. tk. szám. Dr. Haranghy Lajos végrehajtatónak Ragó Mártonná szül. Csathó Ilona vég­rehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 262 P 20­0 tőkekövetelés és járulékai behajtása végett Bese­nyőtelek községben fekvő, s 1. a besenyői ciki 1992. számú tkvi betétben A. I. 1—4. sorsz., 3714/2., 3715/3., 3715/2., 3716/2. hrsz. alatt fel­vett Ragó Mártonná szül. Csathó Ilona nevén álló szántó ingatlanra 9000 P kikiáltási árban, 2. az ugyanottani 1992. sz. betétben A. II. 1. sorsz., 938. hrsz. alatt felvett, ugyanannak nevén álló ingat­lanra 2500 P kikiáltási árban, ezen­­utóbbi ingatlanra C. 1. sorsz. alatt az 1599/1921. sz. végzéssel özv. Ragó­­Józsefné született Kriston Viktória javára bekebelezett haszonélvezeti jog fenntartásával, elrendelte. Az árverést 1938. évi október hó 20. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Werbőczy­­utca 2. szám, 11. ajtó) fogják megtartani.

Next