Budapesti Közlöny, 1938. november (72. évfolyam, 244-269. szám)

1938-11-01 / 244. szám

Budapest, 1938. 244. szám. Kedd, november 1 Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Havonkint Negyedévenkint Számonkint Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.P 281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ 4 ar. P 80 £, 14 „ 40 „ - 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. A lap mai számában közzétett re­ndeletek tartalomjegyzéke . A m. kir. földmivelésügyi miniszter 155.000/1938. VIII. A. 2. számú rendelete az Orsz­ágos Mezőgazdasági Biztositó Intézetnél az 1939. évre eszközlendő kötelező balesetbiztosítások tárgyában. A m. kir. igazságügyminiszter 41.000/1938. I. M. számú rendelete az ipolysági kr . járásbíróság felállítása tárgyában. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszternek 39.972/1. a. 1938. K. K. M. számú rendelete a képesítéshez nem kötött kereskedelmi és ipari szakmák­ban szakismeretek szerzése céljából alkalmazottak tanszerződése tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A magyar­­királyi külügyminiszter előterjesz­tésére megengedem, hogy dr. vitéz Ómora­­viczai Imrédy Béla magyar királyi titkos taná­csos, miniszterelnök a Pius rend nagykereszt­jét, a Szent Móric és Lázár rend nagykereszt­jét és a Souverain Katonai Máltai Lovagrend magistrális nagykeresztjét, dr. Tormay Géza magyar királyi titkos tanácsos, nyugalmazott államtitkár a francia Becsületrend közép­­keresztjét, Beretvás János felsőházi tag a Johannita Lovagrendbe tiszteletbeli lovagként való felvétele alkalmából részére adományozott lovagrendi jelvényeket, dr. Harniss Elemér budapesti egyetemi nyilvános rendes tanár a bolgár Szent Sándor rend középkeresztjét, Szlankovits Szilárd magyar királyi kormány­főtanácsos, nyugalmazott székesfővárosi ta­nácsnok a lengyel Arany Érdemkeresztet, vitéz Bornemisza Félix, a magyar királyi Buda­pesti Nemzeti és Szabadkikötő igazgatója a jugoszláv Szent Sándor rend középkeresztjét, Buday István miniszteri osztálytanácsos a Souverain Máltai Lovagrend magistrális ke­resztjét, Hiripi és Ivácskói Szuhányi László főszolgabíró a Souverain Máltai Lovagrendbe tiszteletbeli lovagként való felvétele alkalmá­ból részére adományozott lovagrendi jelvénye­ket, dr. Wenhardt Béla miniszteri titkár a német Sasrend II. osztályú érdemkeresztjét, Novágh Gyula főgimnáziumi igazgató a Szent Szilveszter rend lovagkeresztjét, dr. Orbay István rendőrfogalmazó az olasz Koronarend lovagkeresztjét, dr. Elek István földbirtokos a lengyel Polonia Restituta rend tiszti keresztjét, Haltenberger Samu vezérigazgató a Szent Ger­gely rend középkeresztjét (polgári osztály) a nagy Ezüst Érdeméremmel, Haltenberger Samuné született Bárcziházi Bárczy Irén a Pro Ecclesia et Pontifice érdemkeresztet, végül Várnai Béla műszaki segédellenőr és Deák József műszaki segédtiszt az olasz Bronz Érmet elfogadja és viselte. Kelt Budapesten, 1938. év. október hó 12. napján. Horthy s. k. Kánya Kálmán s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Sztehló Dezső budapesti ügyvédnek az ügyvédi pályán szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1938. évi október hó 26. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Imrédy Béla s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére a Magyarország érdekében kifejtett jóté­kony tevékenységükért Austin W. Delaney O S­r B. katholikus lelkésznek, Karl Ebner svájci állampolgár, porto-alegrei tiszteletbeli magyar királyi konzulnak, Chomranski Marian kattowitzi rendőrfőtanácsosnak a magyar vörös kereszt érdemkeresztjét, továbbá Goossensné Boross Stefániának, a belgiumi magyar szociális bizottsághoz beosztva volt missziós nővérnek a magyar vörös kereszt érdemérmét, végül dr. Sztehló Istvánnak, az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap fő­orvosának a vöröskeresztes ápolónők szak­kiképzése terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar vörös kereszt érdemkeresztjét ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1938. évi október hó 22. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Imrédy Béla s. k. Magyarország Főméltósága Kormányzója — mint a Vitézek Főkapitánya — az Országos Vitézi Szék előterjesztésére ifj. Nagy Lajos „Általános Hitelszövetkezeti“ cégvezető, kis­pesti lakosnak saját kérelmére a Vitézi Rend tagjai közül való törlését tudomásul venni méltóztatott. Magyarország Főméltóságú Kormányzója — mint a Vitézek Főkapitánya —, az Országos Vitézi Szék előterjesztésére Kovács György dombegyházai (Csanád vármegye) lakosnak a Vitézi Rend tagjai közül való törlését tudomá­sul venni méltóztatott. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter dr. Máriássy Béla egyetemi tanársegédet a gazdasági akadémiai rendkívüli tanárok ré­szére megállapított és az állami rendszerű VIII. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 1. fizetési fokozatba ideiglenes minőségű gaz­dasági akadémiai rendkívüli tanárrá kinevezte és megbízta a keszthelyi magyar királyi gazda­sági akadémia állategészségügyi és járványtani tanszékének vezetésével. (A m. kir. földmive­lésügyi miniszter 1938. október 28.-án 5.441/ em­. VIII. A. 3. sz. alatt kelt rendelete.) A m. kir. földmivelésügyi miniszter 155.000/1938. ViII. A. 2. számú rendelete az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet­nél az 1939. évre eszközlendő kötelező baleset­biztosítások tárgyában. Az Országos Mezőgazdasági Biztositó Intézet­nél a folyó évben eszközlendő baleset­biztosítások tekintetében a 89.900/1935. VI—3., 84.400/1936. VIII—2. és az 56.600/1937. VIII.—2. sz. itteni rendeletekkel hatályában fenntartott 70.000/1934. V­—3. szám alatt ki­adott itteni rendeletben (közzétéve a Budapesti Közlöny 1934. évi november hó 16.-i 258. szá­mában­ foglalt szabályok az 1939. évre is meg­felelően alkalmazandók lesznek , tehát a biz­­tosítandók körére, valamint a biztosítás mód­jára vonatkozólag az 1939. évben is az utóbb idézett számú rendelet szabályai szerint kell mindenben eljárni. Ezzel kapcsolatban még a következőkre tar­tom szükségesnek az érdekeltek figyelmét külön felhívni : 1. Az elmúlt évben ismét tapasztalható volt, hogy az utóbb említett számú rendeletben is foglalt világos rendelkezések ellenére az erdő­­munkások balesetbiztosítása gyakran nem a szabályoknak megfelelő módon történik. Ezért újból hangsúlyozandónak tartom, hogy az inté­zet helyi szervei (a községi elöljáróságok, polgármesterek, helyi bizottságok) az erdei munkavállalók kötelező balesetbiztosításánál az utóbb felhívott számú itteni rendelet 23. pontjában foglaltak szoros szem előtt tartásával kötelesek eljárni. Ebből folyik, hogy erdei munkás (1900 : XXVIII. t.-c.) módjára szerző­dött munkavállaló az A) jeli! összeirási lajstromba fel nem vehető. Tájékozásul megjegyzem, hogy az ősterme­­lésszerű erdei termelésnél alkalmazott munka-­­vállalók közül kötelező balesetbiztosítás alá csak azok esnek, akik egyébként gazdasági cselédeknek minősülnek (tehát alkalmaztatásuk minőségét tekintve a hivatkozott 70.000/1934. F. M. számú rendelet 4. pontjában felsorolt feltételeknek megfelelnek), vagy pedig az őstermelésszerű erdőüzemekben alkalmazott gazdasági gépek mellett dolgoznak s így az Egyes szám ára 10 fillér.

Next