Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. november (72. évfolyam, 244-269. szám)

1938-11-01 / 244. szám értesítője

r Árverés. Pk. IX. 712747/1938. szám. Dr. Planer Iván ügyvéd által képviselt Goreczky Ferenc javára 60 pengő 14 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi 326360. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi május hó 21-én lefoglalt 2885 pengő becsértékű ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, VIII. kerület, Kisfaludy­ utca 5. házszám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi november hó 3-ánnak d. u.­­.6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, perzsaszőnyegek, házibár, könyvek, ezüstneműek, kivéve a Pk. IX. 700912/1938. sz. jkv. 1. és 4. tételét, s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiál­tási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931.­­M. E. sz. rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1938. évi szeptember hó 29. napján, vitéz Kolum­­bán Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 15547 Budapest, 1938.___________ 244. szám. Kedd, november 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. • A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. I. 54166/1938. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. fe­r. járásbíróság P. II. 14980/1937/13. számú végzésével dr. Bódy János ügy­véd által képviselt Kozalik Márton végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 385 P 23­0 követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogana­tosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1785 pengő 70 fillérre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégí­­tésére jogosult és megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követe­lése erejéig végrehajtást szenvedő üzletében, Budapes­ten, II. kerület, Margit-körút 22. számú ház földszint­jén, folytatva II. kerület, Ganz­ utca 12. szám alatt levő gépkocsiszinben leendő megtartására határidőül 1938. évi november hó 3. (harmadik) napjának délelőtt 10 (tíz) óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt üzlet­berendezést, hentesárut, autót és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1938. évi október hó 13. napján. Dr. vitéz Hidred Gyula, kir. bír végrehajtó. O 7184 Árverés. 422/1938. vh. szám. Ezen árverés kitűzésének alapját képező végrehajtás közbenjöttel lett foganato­sítva. Közhírré teszem, hogy a komáromi kir. járás­bíróság Pk. 2443/1938. számú végzése folytán dr. Divéky István esztergomi ügyvéd által képviselt Ivkr. Kincstár végrehajtató javára egy végrehajtást szenvedett ellen 6726 pengő tőke és jár. erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtás folyamán lefoglalt és 21676 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi és felülfoglaltatók követelése erejéig is, ha kielégítési joguk még fennáll, végrehajtást szenvedőnek Kisigmánd­­hoz tartozó Szentmihály pusztán leendő megtartására határidőül 1938. évi november hó 12. napjának délután 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt gabona, búza, rozs, árpa, zab és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becs­értéken alul is, de legalább a becsérték kétharmadának megfelelő összegért el fogom árverezni. Felhívom mindazokat, akik az elárverezendő ingósá­gok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégíttetéshez jogot tartanak, elsőbbségi bejelentései­ket az árverés megkezdéséig nálam bejelenteni és ne mulasszák. Komárom, 1938. évi október hó 3. napján. Borsitzky László, kir. kir. végrehajtó. O 7186 Árverés. 9739/1938. végre. szám. A debreceni királyi járásbíróságnak 23634/1938. szám alatt kelt kielégitési végrehajtást rendelő végzése folytán „Agrikultura“ Kereskedelmi Rt. javára 8626 P 93 t tőke is járulékai erejéig 1938. évi április hó 22. napján végrehajtás utján lefoglalt, 18050 pengőre becsült ingóságok, n. m. tehe­nek, sertések, gazdasági gépek, lovak,­­stb. a nyíregy­házi kiír. járásbíróságnak iPk. 4­7812/1938. szám alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Ujfehértó község határában a László-tagban 1938. évi november hó 7. napján délután 141 órakor nyilvános bírói ár­verésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1938. évi októ­ber hó 18. napján. Dr. Zathureczky Álmos, kir. bírósági végrehajtó. O 7185 Árverés. Pk. X. 715931/1938. szám. Dr. Daróczy Béla ügyvéd által képviselt Bergmann et Co. javára 127 márka 19 schilling tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi szep­tember hó 19-én lefoglalt 4222 pengő becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, alább megnevezett : Pk. 715042/1938. szám, dr. Kelemen Pál u­. á. k. Rotmüller fémárugyár javára 750 P és jár. behajtása végett az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán — üzletében, Budapesten, IV. kerület, Irányi­ utca 21—23. házszám, földszint 16. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi november hó 3. nap­jának délután 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, Underwood-írógép, irodai berende­zés, ülőgarnitúra, különféle fényképezőgépek, filmek, lemezek, Viktória-rádió s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Buda­pest, 1938. évi október hó 4. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O 7183 Árverés. Pk. IX. 716106—107/1938. szám. Dr. Gellért Gábor ügyvéd által képviselt Stekovits János javára 1140 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbíróság 1931. évi 26801., 66458. sz. végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás során 1938. évi július hó 2-án lefoglalt 3000 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fenlnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll, „és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak vég­rehajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, VIII. kerület, Szerdahelyi­ utca 12. házszám alatt, föld­szinten leendő megtartására határidőül 1938. évi novem­ber hó 8. napjának délelőtt 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt Austin-autó­s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi október hó 24. napján. Garzó Gyula, kir. kir. végrehajtó. O ** 940 Árverés. 194/1938. vh. szám. Dr. Biró Sándor ügyvéd által képviselt Első Pestújhelyi Takarékpénztár r. t. végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 5000 , követelése és jár­­erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, Nyáregyházán (Csév­pusztán) 1938. évi november hó 3. napján délután 3 órakor az újpesti kir. járásbíróság 16179/1936. számú végzésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt 29749 pengő becsértékű bútorok, rozs, búza, árpa, rádió, könyvek, bika, borjú, tehén, csikó, szamár, szőnyeg, képek, gyertyatartó, dohányzókészlet és egyéb ingóságok biróilag elárvereztetnek. Monor, 1938. évi október hó 3. napján. Dr. Szélessy Ödön, kir. bírósági végrehajtó. O­F 15534 Árverés. Pk. IX. 711175/1934. szám. Dr. Szar­ek Emil ügyvéd által képviselt dr. Rausch Zoltán javára 1500 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1934. évi Pk. IX. 711175/2. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás során 1938. évi október hó 8-án lefoglalt 12012 pengő becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, a megnevezett javára az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán — üzletében, Budapesten. V. kerület, Markó-utca 25. házszám, földszint 39. ajtószám alatt, folytatva V. kerület, Szalay­ utca 2. szám, III. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi novem­ber hó 16. napjának délután 1 óráját jelölöm meg, amikor a bíróilag lefoglalt Mira Gyógy- és Keserűvíz­forrás Rt. részvények, festmények, perzsaszőnyegek, dísztárgyak, szárnyfüggönyök, porcellánkészlet, rádió, s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Budapest, 1938. évi október hó 26. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kiH végrehajtó. O­F 15536 Árverés. Pk. VH. 701768/1935. szám. Dr. Rudas Sándor budapesti ügyvéd által képviselt Musica Zongora- és Hangszerkereskedelmi Rt. javára 796 P 60­0 tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kiir. járásbíró­ság 1935. évi P. 208931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi augusztus hó 29-én lefoglalt — az 1938. évi október hó 3-án délután 5 órájára kitűzött árverésben foglalt ingók kivételével — 1977 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitű­zése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestet­vén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehaj­tást szenvedő lakásán­ak üzletében, Budapesten, VI. kerület, Eötvös­ utca 8. házszám, I. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi novem­ber 2-ának d. u. 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, szépirodalmi művek, szekrényes és táskagramofonok, lemeztáskák, csillárok, rádió, fest­mények, rézkarcok, képek s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult —■ el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1938. évi szeptember hó 19. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 15551 Árverés. Pk. IX. 616761/1938. szám. Dr. Bonta Károly ügyvéd által képviselt dr. Zemplén Géza javára 250­0 tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1937. évi P. II. 6136/4. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi július hó 16-án lefoglalt 4675 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak vég­rehajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, V. kerület, Csáky­ utca 40. házszám, IV. emelet 1. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi november hó 4. napjának délelőtt óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, antik üveg­csillár, antik sétabo­tgyűjtemény, festmények, perzsa- és szmirnaszőnyegek, bronz kandelláber, zongora, rádió s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, ame­lyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Budapest, 1938. évi október hó 13. napján. Szászy-Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. OF 15549 Árverés. Pk. IX. 721876/1936. szám. Dr. Ranschburg Nándor ügyvéd által képviselt Magyar Fémlemezipar r. t. javára 171 , 62 t tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1936. évi 311982. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1936. Egyes szám­ára SO Iln­és*.

Next