Budapesti Közlöny, 1938. december (72. évfolyam, 270-294. szám)

1938-12-01 / 270. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnöknek a minisztérium nevében tett előterjesztésére az országgyűlés felsőházáról szóló 1926. évi XXII. törvénycikk 23. §-a alapján dr. Czettler Jenő magyar királyi titkos tanácsos, egyetemi nyil­vános rendes tanár, volt országgyűlési kép­viselőt a felsőház tagjává élethossziglan kinevezem. Felt Budapesten, 1938. évi november hó 30. napján. Horthy s. k. dr. vitéz Imrédy Béla s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére a haza szolgálatában szerzett kiváló érdemeiért dr. Korláthelmeci Korláth Endre ügyvéd, Ungvármegye volt tiszti főügyésze, földbirtokosnak a Magyar Érdemrend közép­­keresztjét adományozom. Kelt Budapesten, 1938. évi november hó 30. napján. Horthy s. k. dr. vitéz Imrédy Béla s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy a debreceni magyar királyi Tisza István tudo­mányegyetem Watson Kirkconell winnipegi (Kanada) akadémiai tanárt a magyar kultúra és a magyar irodalom külföldi megismertetése terén szerzett érdemei elismeréséül a bölcsészeti tudományok tiszteletbeli doktorává avassa és részére a tiszteletbeli doktori oklevelet ki­szolgáltassa. Kelt Budapesten, 1938. évi november hó 27. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Moóri János nyugalmazott vallás- és közoktatásügyi minisztériumi műszaki altiszt­nek — nyugalomba helyezése alkalmából — négy évtizeden át hűséggel és odaadással telje­sített szolgálata elismeréséül a Magyar Ezüst Érdemérmet adományozom. Kelt Budapesten, 1938. évi november hó 19. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Imrédy Béla s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Bajai Máté magyar királyi postatakarék­­pénztári I. osztályú altisztnek —a nyugalomba vonulása alkalmából — közel négy évtizeden át teljesített hű és buzgós szolgál­ata elismeréséül a Magyar Bronz Érdemkeresztet adományo­zom. , Kelt Budapesten, 1938. évi november hó 19. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Imrédy Béla s. k. A Kormányzó Ur ő Főméltósága, a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére, 1938. évi november hó 5.-én kelt legfelsőbb elhatá­rozásával Mourad Sid-Ahmed Pacha buda­pesti egyiptomi rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszternek főkonzuli minőségében leendő működéséhez az engedélyt megadni méltóztatott. .A magyar királyi kereskedelem- és köz­lekedésügyi miniszter folyó évi november hó 28.-án kelt elhatározásával dr. Tormay Géza m. kir. titkos tanácsos, ny. államtitkárt saját kérelmére az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal elnöki tisztsége és az Országos Magyar Idegenforgalmi Tanács elnöksége alól fel­mentette. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter folyó évi november hó 28.-án kelt elhatározásával Hallóssy István m. kir. kor­mányfőtanácsost, budapesti kereskedelmi és iparkamarai titkárt az Országos Magyar Ide­genforgalmi Hivatal vezetésével megbízta. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Gyarmati­ László debreceni áll. Fazekas Mi­hály gimnáziumi, dr. Czeiner Géza kaposvári áll. Somssich Pál gimnáziumi és Csák Máté jászberényi áll. József Nádor gimnáziumi óra­adó-helyettes tanárokat az állami gimnáziumi helyettes tanárok létszámába helyettes taná­rokká kinevezte. A kinevezési rendelvény száma : 39.557/1908. V. 1., kelte : 1938. évi november hó 29. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1937 : XXI. t.-c. 7. §-a alapján elrendelte a szegedi kereskedelmi és iparkamara területére kiterjedő hatállyal a fogadó (szálló, penzió), vendéglő, kifőző, korcsma, kávéházi és kávémérő iparokban a legkisebb munkabérek megállapítását. , A legkisebb munkabérek megállapítására hivatott bizottságot a következőképen alakí­totta meg : Elnök : Ferdinándy Tihamér ny. kir. járás­­birósági elnök. Alelnök : Vajna Ede m. kir. kormányfőtaná­csos, ny. székesfővárosi tanácsnok. Érdektelen rendes tagok : Csizmazia­­ Kál­mán ny. felsőipariskolai igazgató, Kolb Árpád ny. miniszteri tanácsos, pénzügyigazgató. Rendes tagok a munkaadók részéről : Egry László szállodás, Fülöp Gyula vendéglős, Hor­váth Szilárd kávés, Vigh József kifőző és kávé­mérő. Rendes tagok a munkavállalók részéről : Daubek Henrik pincér, Kovács Ferenc pincér, Schreder Endre szakács, Haller Ferenc portás. Érdektelen póttagok : Hauser Rezső ny. felsőkereskedelmi iskolai főigazgató, Mecsér József ny. törvényszéki bíró, Vártay István ny. pénzü­gyigazgató helyettes. Póttagok a munkaadók részéről : Horváth Ferenc vendéglős, Sárkány Mihály szállodás és vendéglős, Matajsz Pál vendéglős. Póttagok a munkavállalók részéről : vitéz Balla Ádám főpincér, Lázár Lajos felszolgáló, Fülöp Balázs csapos. A bizottság jegyzője : Pleskó András keres­kedelmi és iparkamarai segédtitkár. (53.140/ 1938. I. a. szám.) A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1937 : XXI. t.-c. 7. §-a alapján elrendelte a debreceni kereskedelmi és iparkamara területére kiterjedő hatállyal a fogadó (szálló, penzió), vendéglő, kifőző, korcsma, kávéházi és kávémérő iparokban a legkisebb munkabérek megállapítását. A legkisebb munkabérek megállapítására hivatott bizottságot a következőképen alakí­totta meg : HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. ......... ■­­.­............... ... ....... . ■■■ . Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—601—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.1281. „ negyedévenként 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 £. 14 „ 40 „ - 20 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 az. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: A magyar királyi miniszterium 1038. évi 8.700. M. E. számú rendelete a sajtókamara felállásával összefüggő átmeneti és végrehajtási rendelkezések tárgyában kibo­csátott 6.080/1938. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 104.727/1938. F. M. számú rendelete a lovak és öszvérek őszi összeírása és állatorvosi vizsgálatáról szóló 54.107/1938. F. M. számú rendelet módosítása tárgyában. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszternek 48.905/1938. K. K. M. számu rendelete telephelyen a közönség rendelkezésére tartott gépjáróművel űzött bérkocsiiparra kiadható iparengedélyek és az üzemben tartható gépjáróművek számának megállapítása tárgyában kiadott 35.000/1936. K. K. M. számu rendelet részbeni módosításáról. A m. kir. pénzügyminiszternek 156.989/1938. számu rendelete a vagyonváltság fizetése szempontjából a búza 1938. évi december havi árának megállapitásáról. Egyes szám­ok*a 16 fillér*.

Next