Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. december (72. évfolyam, 270-294. szám)

1938-12-01 / 270. szám értesítője

Bisdapest, 1938. ____________270. szám. Csütörtök, december 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi november hó 3. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O 7839 A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍ­TŐ»-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany-, pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * • A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Árverés. Pk. X. 718110/1938. szám. Dr. Báthor István és dr. Hidas Sándor ügyvéd által képviselt Áruk véte­lének és eladásának közvetítésére alakult kft. javára 114 - 41 f tőke és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbíróság 1938. évi 11959. sz. végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1938. évi július hó 23-án lefoglalt 1257 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak vég­rehajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, X. ker., Gyömrői­ út 29/a házszám, földszint 1. ajtó­szám alatt és IX., Sobieski János­ utca 35. szám alatt bőrüzletben leendő megtartására határidőül 1938. évi december hó 5. napjának délután óráját tű­zöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, csillár, köny­vek, Hungária mérleg, oldaltalpak, cipőfelsőrészek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kí­vánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak Árverés. Pk. I. 61438/1938. szám. Dr. Natzler Ervin ügyvéd által képviselt Zwack J. és Társai javára 29 - 41 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 1938. évi 15292. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi október hó 11. napján lefoglalt és 1.620 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, I. ker., Czakó­ utca 3. szám alatti vendéglőben leendő megtar­tására határidőül 1938. évi december hó 1. napjának délelőtti 10 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, vendéglői berendezés, zongora, italok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyil­vánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1938. évi november hó 5. napján. Dr. Zsótér Bertalan, kir. kir. végrehajtó. O 7870 Árverés. Pk. 3934/1938. szám. A budapesti kir. tör­vényszék P. 33014/1938. számú végzése folytán Első Magyar Általános Biztositó Társaság javára 4000 P tőke és jár. erejéig lefoglalt és összesen 9860 pengőre becsült ingókat éspedig 455 Hl. fehér mustot Tibold­­daróc községben 1938. évi december hó 9. napjának délelőtti 11 órájakor megtartandó bírói árverésen el­adom. Mezőkövesd, 1938. évi november hó 14. napján. Pap Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 16111 Árverés: 194/1938. vght. szám. Dr. Valér Leó buda­pesti ügyvéd által képviselt Magyar Jog és Viszont­­biztosító R. T. javára 533 , 50 t tőke és több köve­telés járulékai erejéig, amennyiben a követelésre idő­közben részletfizetés történt, annak beszámításával, a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 417841. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőktől 1938. évi június hó 28-án lefoglalt 1500 pengőre becsült ingóságokra a tisza­füredi kir. járásbíróság Pk. 1344/1938. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedők lakásán. Kélütközön leendő megtar­tására határidőül 1938. évi december hó 2. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, juhok, kosok s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad­részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyil­vánít. Tiszafüred, 1938. évi október hó 17. napján. Hantz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O­F 16094 Árverés. Pk. 204/1938. szám. Dr. Sauer Zoltán ügy­véd által képviselt gróf Berchtoldt Kázmérné kérel­mére és javára nagykátai ellen 2404 P 82 f követelés és járulékai erejéig a bp. közp. kir. járásbíróság 1937. évi Pk. 102515. sz. végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 24840 P becsértékű ingóságokra a nagykátai kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, az eset­leg fizetett összeg betudásával Tóalmáson leendő megtartására határidőül 1938. évi december hó 6. napjának délelőtt 11 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt tehenek, üszők, borjak, lovak és birkák s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében is el fogom adni. Nagykáta, 1938. évi november hó 18. napján. Dobsa János, kir. kir. végrehajtó. O­F 16091 Árverés. Pk. I. 61470/1938. szám. Dr. Rajna György ügyvéd által képviselt Varta accumulátorok II. Rozs­­nyai Osz­kárné javára 35 + 28 P 80­0 tőke és több követelés és járulékai erejéig az I—III. ker. kir. járás­bíróság 1938. évi 22239 + 13629. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi október hó 15-én lefoglalt, 3339 pengő becsértékű ingóságokra a kir. járásbíróság vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, XI., Tarcali­ u. 11. házsz., földszinten (balra) leendő megtartására határidőül 1938. évi december hó 5. napjának délután 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1938. évi októ­ber hó 31. napján. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. O­F 16046 Árverés: 22673/1938. tk. sz. A kir. Kincstár képviseleté­ben a debreceni kir. Pénzügyigazgatóság vhajtatónak Dávidházy Kálmán könyvkötészet és dobozgyár rt. végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 8453 pengő 76 fillér tőkekövetelés és jár. behajtása végett a Debrecenben fekvő s a debreceni 3986. számú tkvi betétben A. -P 1. sorsz., 2840. hrsz. alatt felvett, a dr­ . Balthazar Dezső­ utca 9. sz. a. fekvő 144 négy­szögöl udvarral biró házra 20000 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi január hó 24. napján délelőtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Deák Ferenc-utca 17. szám, 1. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan az árverési hirdet­mény 1. pontjában feltüntetett áraknál alacsonyabb áron el nem adható. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes értékpapirosban kiküldöttnél letenni és az árverési fel­tételeket aláírni. Debrecen, 1938. évi július hó 20. napján. A debreceni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7847 Árverés: 10425/1938. tkvi szám. Magyar Általános Takarékpénztár r. t. budapesti és szentesi bej. cég végreha­jtatónak özv. Jelenfi Sándorné Nagy Szép Mária Piroska végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság elrendeli az újabb árverést 474 P 40­0 tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a szentesi kir. járásbíróság területén levő, Szentes városban fekvő, s a szentesi 7077. tsz. tkvi betétben A. +­ 1. sorszám, 1065/2. srszám­ alatt felvett Kisgörgős­ u. 29. sz. alatt fekvő házingatlannak a végrehajtást szenvedő nevén álló f­ia részére 3600 pengő kikiáltási árban, a szentesi 7712. sz. tkvi betétben A. I. 1., 5—7. sorsz., 19237., 19239/1., 19238/4., 19238/5. hrsz. alatt felvett 7 kat. hold területű kistőkei ingatlannak a vég­rehajtást szenvedő nevén álló */12 rész ingatlan illető­ségére 2358 P 67­0 kikiáltási árban elrendelte. A végrehajtató érdekében a szentesi 7077. sz. tkvi betétben felvett ingatlan illetőség a kikiáltási ár felé­nél, a 7712. sz. tkvi betétben felvett ingatlan illetőség a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverést 1938. évi december hó 23. napján dél­előtt 10 órakor fogják megtartani a telekkönyvi ható­ság hivatalos helyiségében (Erzsébet­ tér 1. szám, I. emelet 1. ajtó). Az árverés alá kerülő ingatlanokat, ha az árverés megtartását a végrehajtatok közül dr. Czukermann Andor ügyvéd kéri, 6550 P, ha Ádám Dávid kéri, 10040 P, ha Bartha Sándor kéri, 11095 P, ha Fekete Albert kéri, 12622 P vételárnál alacsonyabb áron el­adni nem lehet. Ha Szántó Andor kéri, 14122 P, ha a Gyöngyösi Forgalmi Bank kéri, 14892 P, ha Kálnoki és Simon kéri, 17472 P, ha dr. Szittner Imre kéri, 17722 P, ha Reiszmann Géza kéri, 17782 P, végül ha Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete kéri, 20212 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapí­tott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalé­káig kiegészíteni. Szentes, 1938. évi október hó 28. napján. A szentesi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7812 Árverés. Tk. 5388/1938. szám. Iparosok Országos Központi Szövetkezete végrehajtatának Csüllög Mihály (nős volt Marhás Erzsébettel) végrehajtást szenvedő ellen 1790 P 54 f tőke és jár. erejéig indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtató kérelmére az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értel­mében elrendeli a végrehajtási árverést 1790 / 54 f tőke, ennek 1938. évi május hó 10. napjától járó 6% kamata és az árverési kérvényért ezúttal megálla­pított 55 P költség behajtása végett a szeeha­mi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság területén levő, Vésztő községben fekvő, jelenleg Parais Géza nevén álló és a vésztői 1088. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorsz., 961., 962. hrsz. alatt foglalt 130 négyszögöl területű kertre és 512 négyszögöl területen Ingatlan árverések. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 3813/19­38. vh. szám. A nyíregyházi királyi járásbiróságnak 0212/1938. sz. végzése folytán Nyír­egyházi Termény és Áruraktár Rt. nyíregyházi cég javára 1300 P tőke és járulékaira 1938. évi október hó 15. napján foganatosított végrehajtás alkalmával le (és felül) foglalt és 9356 pengőre becsült ingóságo­kat u. m. : sertések,­­ üsző, termények, szobai búto­rok, festmények, szőnyegek, a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak Pk. 22087/1938. számú végzése következté­ben Búj községben adósok lakásán 1938. évi december hó 10. napján délelőtt­­, 10 órakor nyilvános bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs­­áron alul is el fogom adni. Nyíregyháza, 1938. évi november hó 11. napján. Labay Antal, Ikir. kir. végre­hajtó, O 7843 Egyes szám ára 20 fillér.

Next