Budapesti Közlöny, 1939. február (73. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-01 / 26. szám

Budapest, 1939. 26. Szám­a Szerda, február 1. BUDAPESTi DijKÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar.­­ Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve ,az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: * Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Havonkint N­egyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 £, 14 „ 40 „ — 20­­Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. . A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 1939. évi 5.765. K. K. M. számú rendelete az 1890 :1. t.-c. 15­5 §-ának 1. pontja alapján szedett útadó kivetési kulcsának felemeléséről szóló 820/1939. M. E. számú rendelet végrehajtása árgyában. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Krátky István Nagykanizsa megyei város polgármesterének a városi közigazgatás terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományo­zom. Kelt Budapesten, 1939. évi január hó 28. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Imrédy Béla s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Szent-Imrey Pál baktai földbirtokosnak a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1939. évi január hó 28. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Imrédy Béla s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére a Fővárosi Közmunkák Tanácsánál al­kalmazott Sólyom Aladár miniszteri számvevő­ségi II. osztályú főtanácsosnak a miniszteri számvevőségi I. osztályú főtanácsosi cimet és jelleget, továbbá Duli Nándor miniszteri szám­vevőségi tanácsosnak a miniszteri számvevő­ségi II. osztályú főtanácsosi cimet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1939. évi január hó 28. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Imrédy Béla s. k. A magyar királyi­­miniszterelnök előterjesz­tésére megengedem, hogy Kiss István emlék­­lapos százados, nyugalmazott uradalmi intéző, vitézi hadnagynak e tisztségétől való megválása alkalmából a Vitézi Rend érdekében és egyben a haza javára kifejtett értékes és eredményes munkásságáért újbóli elismerésem tudtul adas­sák. Kelt Budapesten, 1939. évi január hó 28. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Imrédy Béla s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére megengedem, hogy Timon Zsigmond kunszentmártoni apát-plébánosnak a közélet terén kifejtett értékes működéséért elismeré­sem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1939. évi január hó 28. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Imrédy Béla s. k. A magyar királyi belügyminiszter az 1939. évi január hó 28. napján kelt 247/1939. évi. B. M. szám­i rendeletével dr. Vassányi István szolgabiró, tb. főszolgabírót egy évi próba­szolgálat után miniszteri segédtitkárrá a VIII. fizetési osztályba kinevezte. A m. kir. belügyminiszter az 1939. évi január hó 23. napján kelt 248/1939. évi. B. M. számú rendeletével dr. Sántha István városi fogal­mazó, tb. városi aljegyzőt egy évi próbaszolgá­lat után miniszteri segédtitkárrá a VIII. fizetési osztályba kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Tettamanti Béla szegedi m. kir. Ferencz József tudományegyetemi magántanár magán­tanári képesítése tárgykörének „A nevelés­­tudomány története“ című tárgykörről „A ne­veléstudomány“ című tárgykörre történt ki­­terjesztését jóváhagyólag tudomásul vette és nevezettet ebben a minőségében megerősítette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Dániel Gyuláné Pfann Gizella próbaszolgálatos mintaóvónőt a budapesti m. kir. állami óvónő­képző intézethez, az állami óvónőképző intézeti mintaóvónők létszámába mintaóvónővé ki­nevezte. A Biztosító magánvállalatok m. kir. állami felügyelő hatósága a 9.000/1938. M. E. számú rendelet 2. §-a alapján közzéteszi, hogy a 8.440/1939. F. H. szám alatt kelt határozatá­val a felügyelő hatóság a Magyar Szent Koro­nához visszacsatolt felvidéki területen műkö­dött következő csehszlovák biztosító magán­­vállalatok által bejelentett, alább megnevezett képviselők kirendelését vette tudomásul, u. m.: 1. „Angol elemi biztosító részvénytársaság Wienben, igazgatóság a csehszlovák köztársa­ság részére“ Prága, képviselője : Vágó Imre (Losonc, Iskola­ u. 23. sz.), 2. „Czukoripar biztositó egyesület“ (Aseku­­racni spolek prymyslu cukrovarnického) Prága, képviselője : Gáspár Sándor építésügyi főtanácsos (Kassa, Fő-u. 3.), 3. ,,Az Anker általános biztosító r. t. Wien­ben, igazgatóság a csehszlovák köztársaság részére“ Prága, képviselője: Borsodi Béla (Kassa, Szepsi-körút 3., I. ev­.), 4. „Berlini Viktória általános biztosító r. „ Berlinben, igazgatóság a csehszlovák köztársa­ság részére“ Prága, képviselője : Kováts János (Kassa, Fő-u. 2. sz., I. em.), 5. „Pátria biztosító részvénytársaság“ (Pat­ria akcióvá pojistovna) Prága, képviselője: Gáspár Sándor építésügyi főtanácsos (Kassa, Fő­ u. 3.), 6. „Lloyd biztosító részvénytársaság“ (Lloyd akcióvá pojistovna) Prága, képviselője : dr. Vágó Imre (Losonc, Iskola­ u. 23. sz.),­­ 7. „Nemzeti biztosító részvénytársaság“ (Národní pojistovna akcióvá spolecnost) Prága, képviselője : dr. Kertyüs János (Kassa, Fő-u. 88.), 8. „Mannheimi biztosító társaság Matnn­heimban, vezérképviselete a csehszlovák köz­társaság részére“ Brünn, képviselője : dr. Vajda Endre (Komárom, Király püspök­ útja 8.), 9. „Baseli tüzkárbiztosító társaság igazgató­sága a csehszlovák köztársaság részére“ Prága, képviselője : dr. Vágó Imre (Losonc, Iskola­ u. 23.). A nevezett képviselőket a 9.000/1938. M. E. számú rendelet 5. §-ában meghatározott jog­kör illeti meg. A Biztosító magánvállalatok m. kir. állami felügyelő hatósága a 9.000/1938. M. E. számú rendelet 2. §-a alapján közzéteszi, hogy 8.393/1939. F. H. szám alatt kelt határozatával tudomásul vette, hogy a „Légié biztosító r. t.“ (Légié akcióvá pojistovna v Praze) prágai cég a Magyar Szent Koronához visszacsatolt fel­vidéki területre általa bejelentett, a felügyelő hatóság részéről 8.268/1939. F. II. szám alatt tudomásul vett és a Budapesti Közlöny 1939. évi 14. számában közzétett képviselőjétől, Fischer Imre igazgató, komáromi lakostól a kirendelést visszavonta és helyette képviselő­jéül dr. Vukovich István ügyvéd, kassai lakost rendelte ki. A nevezett képviselőt a 9.000/1938. M. E. számú rendelet 5. §-ában meghatározott jogkör illeti meg. A m. kir. kereskedelemi és közlekedésü­­ügyi miniszter 1939. évi 5.765. K. K. M. számú rendelete az 1890 :1. t.­é. 155. §-ának 1. pontja alapján szedett útadó kivetési kulcsának felemeléséről szóló 820/1939. M. E. számú rendelet végre­hajtása tárgyában. Az 1890 :1. t.-c. 155. §-ának 1. pontja alap­ján szedett útadó kivetési kulcsának felemelé­séről szóló 820/1939. M. E. számú rendelet Egyes szám­ára 16 fillér.

Next