Budapesti Közlöny, 1939. február (73. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-01 / 26. szám

12 végrehajtása tárgyában — am. fc­r. miniszter­­elnökkel és pénzügyminiszterrel egyetértve — a következőket rendelem : 1­ §• (1) Az adóévre kivetett földadó, házadó, társulati- és tantiemadó, továbbá az 5 % -kal ki­vetett általános kereseti adó után az 1890 :1. t.-c. 155. §-ának 1. pontja alapján Budapest székesfőváros területén járó útadót az 1939. év­től számított 12 (tizenkettő) éven át az eddigi 10%-os kulcs helyett 40%-os kulcs mellett kell kivetni. (2) Az útadó alapját alkotó adókra engedé­lyezett ideiglenes adómentességek az útadóra csak abban az esetben vonatkoznak, ha a men­tességet valamely jogszabály kifejezetten erre az adóra is kiterjeszti. 2­ §• Az 1. §. szerint kivetendő útadót teljes egé­szében az 1870 : X. t.-c. 7. §-a alapján létesített és ugyane törvénycikk 10. §-a értelmében a Fővárosi Közmunkák Tanácsának kezelése alá rendelt Fővárosi Pénzalapba kell beszolgál­tatni. 3. §• A Fővárosi Közmunkák Tanácsa az útadó kivetési kulcsának az 1. §. szerinti felemelésé­ből előálló többletbevételt kizárólag a követ­kező kiadások fedezésére fordíthatja : 1. az óbudai Dunahíd feljárói kiépítéséhez szükséges területek kisajátításának és a fel­járók építésének költségeire; 2. a ceglédi vasútvonalnak a Budapest nyu­gati pályaudvar és Kőbánya között levő sza­kasza átépítésével kapcsolatos költségeire ; 3. a Horthy Miklós híd feljárói építésének és a Boráros­ tér rendezésének egyelőre kölcsön­ből fedezett költségeire ; 4. a pesti Dunaparton emelt hajóállomások áttelepítésének egyelőre kölcsönből fedezett költségeire és végül 5. a Lánchíd pesti hídfője alatt épülő köz­úti és villamosvasúti aluljárók építési költsé­geire. 4. §. A 3. §-ban felsorolt építési munkálatok gyorsabb végrehajtása érdekében a Fővárosi Közmunkák Tanácsa legfeljebb 0 millió pengő erejéig hitelt vehet igénybe, amelyet a Fővárosi Pénzalapnak az 1. §. szerint biztosított többlet­bevételéből köteles törleszteni. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1939. évi január hó 30.-án. Kunder Antal s. k. m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter. A m. kir. belügyminiszter az 1883. évi októ­ber hó 9.-én Torna községben (Abauj-Torna vármegye) született Zsóka György hejőkeresz­­turi lakos kérelmére, állítólag elveszett községi közigazgatási vizsga bizonyítványok ideiglenes pótlása végett egyidejűleg kelt kiadványában igazolta, hogy nevezett az időközben megszűnt kassai községi közigazgatási tanfolyam vizsga­­bizottsága előtt az 1900 : XX. t.-c. 1. §-ában megállapított községi közigazgatási vizsgát 1908. évi junius hó 23.-án letette és képesitte­­tett. (95.501/1938. B. M. sz.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Magyar Filmiroda R. T. által készített 773—777. számú Magyar Híradó című film­felvételeknek s az azokat kibővítő külföldi események filmsorozatának az ország összes mozgóképüzemeiben való kötelező lejátszását elrendelte. A kölcsöndíjakat a 88.900/1937. számú VKM. rendelet szabályozza. (112.603/1938. IX. szám.) Bp. 2.250/1939. szám. Hirdetmény. A Magyar Nemzeti Bank a 4.050/1936. M. E. számú rendelet 1. §-ának (1) bekezdésén ala­puló jogkörében megállapítja, hogy az élet­biztosítási díjtartalék elhelyezésére jogszabály­nál fogva alkalmas, külföldi pénzértékre szóló aranyzáradékkal el nem látott belföldi ki­bocsátású értékpapírok utoljára lejárt szelvé­nyeinek átlagos beváltási árfolyamai 1939. évi február hó 1. napjától (ezt a napot is beleértve) 1939. évi február hó 14. napjáig bezárólag ter­jedő érvénnyel a következők : 100 1 100 100 100 pengő, pengő, pengő, pengő, pengő. Budapest, 1939. évi február hó 1.-én. Magyar Nemzeti Bank, 203/1939. Ikt. szám. Pályázati hirdetmény. Fejér vármegye vezetésem alatt álló székes­­fehérvári Szent György közkórházánál betöl­tésre kerülő segédorvosi állásra pályázatot hir­detek. A segédorvosi állás javadalma az állami rendszerű XI. fizetési osztály III. fokozatának megfelelő illetmény, egy bútorozott szobából álló lakás, fűtés és világítással, valamint inté­zeti élelmezés az önköltségi ár 50%-ának meg­térítése mellett. Pályázók szabályszerűen felbélyegzett folya­modványukat Gróf Széchenyi Viktor Fejér vármegye és Székesfehérvár szab. kir. város Főispánjához címezve 1939. évi február hó 20.-ig hozzám nyújtsák be, később érkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek. A kinevezendő segédorvosok csak nőtlenek lehetnek, a kórházban való bentlakásuk köte­lező. A kinevezés egy évre szól, amelynek hatálya lejárat után a kórházigazgató főorvos előter­jesztésére h­árom ízben meghosszabbítható. Magángyakorlat megengedve nincs. A kérvényhez csatolandó : a) születési anyakönyvi kivonat, b) hatósági erkölcsi, valamint családi álla­potot igazoló bizonyítvány, c) magyar honosságot igazoló bizonyítvány, d) az ország területén orvosi gyakorlatra jogosító oklevél, e) egyetemi leckekönyv, kórházi szolgálati könyvecske és szigorlati bizonyítvány, f) curriculum vitae, g) közszolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló újkeletű tisztiorvosi bizonyít­vány, h) katonai szolgálatra vonatkozó okmányok, i) az esetleges szakképzettséget igazoló ok­mányok, j) az orvoskamarai tagság igazolása. Az állás a kinevezés megtörténtével azonnal elfoglalandó, a távozás 30 nappal előzőleg be­jelentendő. Székesfehérvár, 1939. évi január hó 28.-án. Dr. Berzsenyi Zoltán s. k. kórházigazgató főorvos, *20335 m. kir. ev. főtanácsos. A Szombathelyi Kerületi Orvosi Kamara választmánya 1939. évi január hó 25.-én tartott ülésén tagjai sorába felvette : 625. dr. Csintalan Gyula, Kapuvár, 626. dr. Csípő Elemér, Szombathely, 627. dr. Borzsák László, Celldömölk, 628. dr. Csillag Zoltán, Kapuvár ; átjegyezte a székesfehérvári Orvosi Kamarától: 629. dr. Péri János, Nagykanizsa ; át­jegyezte társkamaráktól a kecskeméti Orvosi Kamarába: dr. Szemeráth Oszkárt Csornáról, dr. Ivarádi Józsefet Szombathelyről ; a budapesti Orvosi Kamarába: dr. Engel Alfrédet Sopronból ; a székesfehérvári Orvosi Kamarába : dr. Réder Ferencet Körmendről­­ Ingó árverések. 705870/1938. szám. 4575 pengő becsértékű bútorok, festmények, porszivógép, üzletrész és más ingóságok Budapesten, Pannónia­ utca 46/a. szám, II. emelet 2. ajtószám alatt, február hó 8-án 4 órakor. Xerray Béla, bir. végrehajtó. 0 640 63251,1938. szám. 4118 pengő becsértékü bútorok, vendéglői berendezés és más ingóságok Budapesten, II., Olasz fasor 45. szám alatt, vendéglőben, február 3-án, fél 9 órakor. Cs. Bocskor László, bírósági végre­hajtó. 0­674 729890/193­8. szám. 1560 pengő becsértékű mérlegek, cassa, sonkavágógép, pezsgő, bor, cognac és más ingó­ságok Budapesten, Géza­ utca 7. szám alatt, üzletben, február 6-án, fél 9 órakor. Dr. Kálmánchey Zoltán, bír. végrehajtó. O F 10580 6828/1938. szám. 28.298 pengő becsértékű faanyagok és más ingóságok Székesfehérváron, Széchenyi­ utca 6. szám alatt, február hó 3-án 12 órakor. Becze Gábor, bir. végrehajtó. O F 10586 21/1939. szám. 6040 pengő becsértékü kályhák, vas­áruk és más ingóságok Hatvanban, gr. Stahrenberg­ u. 1. szám alatt, február 6-án, 9 órakor. Karácsony Dezső, hatvani kir. végrehajtó. O F 10582 707451/1938. szám. 7.591 pengő becsértékü bútorok, üzleti berendezés, mérleg, sonkavágógép, csemege-, fű­szer-, vegyesáru, italok és más ingóságok Budapesten, Géza­ utca 7. szám alatti üzletben, február hó 6-án dél­előtt háromnegyed 9 órakor. Dr. Kálmánchey Zoltán, kir. végrehajtó. O­F 10581 251/1938. szám. 5600 pengő becsértékű bútorok, lovak, szekerek, gépek, tehenek és más ingóságok Körmendi pusztán, február hó 9-én 3 órakor. Spanyár Lajos, móri kir. végrehajtó. O­F 10583 423/1939. szám. 414.640 pengő becsértékű állatok és más ingóságok Csobajon, február 6-án 10 és Pir­gyén Szöllőmájhát tanyán február hó 7-én 11 órakor. Szi­csy Béla, tiszalöki bír, végrehajtó. O­F 10585 23/1939. szám. 7856 pengő becsértékű vetőgépek, sze­kér, szánkó, tást, szalma, cséplőszekrény, elevátor, fecs­kendő és más ingóságok Nagytónyán, Láng­tanyán, feb­ruár 6-án, 12 órakor. Zsögöd István, kisvárdai bírósági végrehajtó. O F 10568 2350/19­38. szám. 1036 pengő becsértékű bútorok, ru­hák és más ingóságok Sátoraljaújhelyen, Bajza­ u. 30. szám alatt, február 8-án, 11 órakor. Fényes Árpád, kir. végrehajtó. O F 10578 Ingatlan árverések. 5605/1938. szám. Ház és egyéb ingatlanok Pakson, Fő­ u. 76. szám alatt, a Hiv. Ért.-ben felsorolt kikiáltási árakban, február 27-én, 3 órakor a kir járásbíróság­nál. N­F 10555 6047/1938. szám. Ház és egyéb ingatlanok Som köz­ségben, a Hivatalos Értesítőben felsorolt kikiáltási árak­ban, február hó 16-án 10 órakor a községházán. Tabi kir. járásbiróság. N 653­18336/1938. szám. Ház Soroksáron, Maros­ u. 2. szám alatt, 4560 pengő kikiáltási árban, február 24-én, 3 órakor a községházán. Pestszenterzsébeti kir. járásbíró­ság. N­F 10577 179/1939. szám. Ingatlan Tiszaroffon, 56 462 pengő kikiáltási árban, február 25-én, 10 órakor az abádszalóki kir járásbíróságnál. N­F 10584 8464/1938. szám. Ház és egyéb ingatlanok Tárnokon, 1028 pengő kikiáltási árban, február hó 27-én 1 órakor a községházán. Bicskei kir. járásbiróság. N F 10569 9813/1938. szám. Ingatlanok Ópályin, Szamosszegen és Mátészalkán, a Hivatalos Értesítőben felsorolt ki­kiáltási árakon, február hó 27-én 9 órakor a máté­szalkai kir. járásbíróságnál. N­F 10570 Csődttiréetménysk. 31048/1930. szám. Kornitzer Sándor rövid, kötött és szövöttáru textilkereskedő (Paulay E.­u. 15.) ellen a budapesti kir. törvényszék a csődöt megnyitotta. Tö­meggondnok dr. J Balogh József, követelések bejelentése március 3-ig, felszámolási tárgyalás március 2­8-án. F 10572 450/1930. szám. Klein Ignác tüzelőanyagkereskedő ellen a szolnoki kir. törvényszék a csődöt megnyitotta. Tömeggondnok dr. Gergelyffy Géza, követelések beje­lentése március 20-ig, felszámolási tárgyalás április 16-án, £ 105711 . Sv. fr. Fr. fr. Hfl. 340.13 15.974 77.20 8.98 185.50 Budapesti Közlöny 1939 február T.26. számi. a területileg illetékes Felvidéki Kamarához .* dr. Vissy Károlyt Sopronból, dr. Siklósi Györgyöt Szombathelyről, dr. vitéz Rémy Gyulát Szombathelyről; a Kamara területén változtatta lakhelyét: dr. Ádám Alajos Brennbergbányáról — Sop­ronba, dr. Dióssi Ferenc Sopronból — Sopronbán­­falvára, dr. Sipos József Egyedről — Szilbe. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY A Budapest­ Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért­ a’ kiadóhivatalban : L. Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.

Next