Budapesti Közlöny, 1939. március (73. évfolyam, 49-73. szám)

1939-03-01 / 49. szám

1939 március 1. — 49. szám. Budapesti Közlöny Belföldi távolsági távbeszélgetések díjtáblázata Érvényes 1939. március 1-től. Ezzel kapcsolatban a különböző központok­hoz kapcsolt előfizetői állomások távbeszélő szolgálat szünetelése alatti összeköttetésért járó beszélgetési díjátalányt az I. dijövben havi 15 P-re, a II. dijövben havi 33 P-re, a III. díjöv­ben havi 45 P-re, a IV. dijövben havi 54 P-re és a V.—VII. díjövekben havi 60 P-re szállítom le, de az állomásonként esedékes havi 8 P kap­csolási díj továbbra is jár. Budapest, 1939. évi február hó 28.-án. Kunder Antal s. k. m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter. A m. kir. kereskedelm- és közlekedésügyi miniszter a 41.512/1938. I/b. K. K. M. számú rendeletével megengedte, hogy a Sopron vár­megye közigazgatási területéhez tartozó Szany község az eddig március hó 21.-ét, május hó 9.-ét, szeptember hó 19.-ét és november hó 25.-ét magában foglaló hetek hétfőjére enge­délyezett országos állat- és kirakóvásárait ezen­túl a fenti határnapokat magában foglaló he­tek csütörtökén, keresztény vagy nemzeti ünnep esetén a következő hét csütörtökén, az eddig január hó 15.-ét és július hó 25.-ét magá­ban foglaló hetek hétfőjére engedélyezett or­szágos állatvásárait ped­ig ezentúl ugyancsak az említett határnapokat magában foglaló he­tek csütörtökén, keresztény vagy nemzeti ün­nep esetén pedig a következő hét csütörtökén tartsa. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter az 1938. évi 58.505/1. K. Sz. K. St. számú rendeletével engedélyt adott az Országos Iparegyesületnek arra, hogy’ Budapesten, a városligeti Iparcsarno­k épületében, a mellette épült kiscsarnokban, valamint az azokat kör­nyező szabad területen 1939. évi augusztus hó 31.-e és szeptember hó 11.-e közötti időben ,,X. Őszi Lakberendezési és Háztartási Vásár“ elnevezéssel országos jellegű, általános ipari vásárt rendezzen. A m. kir. központi vámigazgatóság a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki terüle­ten a Kassáról—Tarcavaskóc—Eperjes felé vezető úton „M. kir. Vámbemondóőrs Kassa— Eperjesi-ut“ elnevezéssel a kassai m. kir. fő­vámhivatal felügyelete alatt m. kir. vám­bemondóőrsöt állított fel. A vámbemondóőrs 1939. évi február hó 28.-án kezdi meg működését. (21.196/1939. I. a. szám.) A Biztosító magánvállalatok m. kir. állami felügyelő hatósága a 4.800/1936. M. E. számú rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közzé­teszi, hogy a Hermes biztosító részvénytársaság élet- és kárbiztosítási állományának — mégis a Hermes biztosító részvénytársaság által a Magyar rokkantsegélyző és nyugdíjegylettől átvállalt kötelezettség alapján létesült életbizto­sítási (járadékbiztosítási) szerződések kivételé­vel — a Pénzintézeti Központ, mint a Hermes biztosító részvénytársaság kirendelt gondnoka által a Középeurópai és Minerva általános biz­tosító részvénytársaság, budapesti (V., Mária Valéria­ utca 19. sz.) bejegyzett cégre történt átruházását a 4.800/1936. M. E. számú rendelet 4. §-a alapján és az ebben a rendelet-szakasz­ban meghatározott joghatállyal jóváhagyta. Ennek folytán az átruházott biztosítási szer­ződések alapján jogosult és kötelezett felekkel szemben a hivatkozott rendeletszakasz értelmé­ben jelen közzététel napjával a Pénzintézeti Központ, mint kirendelt gondnok által kép­viselt Hermes biztosító részvénytársaságnak az átruházott biztosítási szerződésekből eredő összes jogai és kötelezettségei abban a terjede­lemben, ahogy azok a Hermes biztosító rész­vénytársaságot a fennálló törvényes rendelke­zések értelmében a jelen közzététel időpontjá­ban megillették, illetve terhelték, az állományt átvevő Középeurópai és Minerva általános biz­tositó részvénytársaságra szállanak át és az utóbbit illetik meg, illetve terhelik. (9.511/1939. szám.) A szolgálat megnevezé­s. II.­­ III. IV.­­ V—VII. dijövben is: 0—2525—5050-100 1(10 150-en felül km hozzávetőleges távolságra a dij pengőben Közönséges beszélgetés és üzenetközvetítés díja 3 percre, illetőleg ugyanazon körzetbeli falurendszerű hálózatok egymásközti forgalmában 5 percre Erős forgalmú időben (8-tól 19 óráig) 0-50 1-10 1-50 1-802*_ 1 percre, illetőleg előfizető neve vagy száma utáni tudakozódásért, ha a tuda­kozódást beszélgetés nem követi 0-20 0-37 0-50 0-60 0-67 Meghívás és különmeghívás dija 0-50 0-60 0-60 0*60 0-60 Törlési díj, kettős előjegyzés dija 0-10 0*22 0-30 0-36 0-40 Közönséges beszélgetés és üzenetközvetítés díja 3 percre, illetőleg ugyanazon körzetbeli falurendszerű hálózatok egymásközülti forgalmában 5 percre Gyenge forgalmú időben (19-től 8 óráig) 0-50 0-66 0-90 1-08 1-20 1 percre, illetőleg előfizető neve vagy száma utáni tudakozódásért, ha a tuda­kozódást beszélgetés nem követi 0-20 0-22 0-30 0-36 0-40 Meghívás és különmeghívás dija 0-50 0-60 0-60 0-60 0-60 Törlési díj, kettős előjegyzés dija 0-10 0-14 0-18 0-22 0-24 Kedvezményes hírlapbeszélgetés díja 3 percre, illetőleg ugyanazon körzetbeli falurendszerű hálózatok egymás közötti forgalmában 5 percre 18 órától 9 óráig 0-25 0-28 0-38 0-45 0-50 1 percre 009 0-10 0-13 0-15 0-17 Vidéki hírlapok ál­tal köznapo­­kon a korlátolt szolgálatú vár­megyéjükben központok for­galmában váltott i­k­la­pi beszél­­getések díja 3 percre, illetőleg ugyanazon körzetbeli falurendszerű hálózatok egymás közötti forgalmában 6 percre 17—18 óra között 0-50 0-84 1-14 1-35 150 1 percre 0-20 0-28 0-38 0-45 0-50 Egyrészt a Balatonvidéki és Mátravidéki hivatalok, valamint Lillafüred, másrészt az ország­­ többi központja között 20%-os díjkedvezménnyel váltott közönséges be­szélgetések és üzenetközvetí­tések díja 3 percre, illetőleg ugyan­azon körzetbelli falurend­szerű hálózatok egymás­közötti forgalmában 5 percre Május 16-tól szeptember 15-ig erős forgalmú időben (8-tól 19 óráig) 0-50 0-88 1-20 1-44 1-60 1 percre, illetőleg az elő­fizető neve és száma utáni tudakozódásért 0-20 0-30­ 0-40 0-48 0-54 meghívásért és különmeghívásért 0-50 0-60 0-60­­ 0-60 0-60 törlésért, kettős előjegyzésért o-1o 0-18 0-24 0-29 0-32 N­ - 1 A magyar királyi belügyminiszter a Balaton­­füzfői Fürdőtelep Egyesület (Budapest) módo­sított alapszabályait 174.481/1938. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Korcsmárosok és Alkal­mazottaik Országos Nyugdijegyesülete Buda­pest) alapszabálymódosító függelékét ad 177.770/1938. B. M. VII. a. szám alatt látta­mozta. A magyar királyi belügyminiszter a Bala­­tonfű­zfői Polgári Kör (Veszprém vármegye) alapszabályait 100.234/1939. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. .4 m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a múlt évi 41.222/1938. I/b. K. K. M. számú rendeletével megengedte, hogy az Esz­tergom vármegye közigazgatási területéhez tartozó Felsőgalla község a már engedélyezett, csütörtökön tartani szokott, sertésfelhajtással kapcsolatos heti vásárját ezentúl kedden, ille­tőleg, ha ez a nap keresztény vagy nemzeti ünnepre vagy május hó l.-ére esik, a legköze­lebbi hétköznapon tartsa és ezen felül minden szombaton, ha pedig ez a nap keresztény vagy nemzeti ünnepre vagy május hó l.-re esik, a megelőző hétköznapon újabb, sertésfelhajtással kapcsolatos heti kirakóvásárt tartson. (9.029/ 1939. I. b. szám.) Bp. 2.250/1939. szám. Hirdetmény. A Magyar Nemzeti Bank a 4.050/1936. M. E. számú rendelet 1. §-ának (1) bekezdésén ala­puló jogkörében megállapítja, hogy az életbiz­tosítási díjtartalék elhelyezésére jogszabálynál fogva alkalmas, külföldi pénzértékre szóló aranyzáradékkal el nem látott belföldi kibocsá­tású értékpapírok utoljára lejárt szelvényeinek átlagos beváltási árfolyamai 1939. évi március hó 1. napjától (ezt a napot is beleértve) 1939. 3

Next