Budapesti Közlöny, 1939. március (73. évfolyam, 49-73. szám)

1939-03-01 / 49. szám

. évi március hó 15. napjáig bezárólag terjedő érvénnyel a következők : Magyar Nemzeti Bank. 100 $ 1 £ 100 Sv. fr. 100 Fr. fr. 100 Hfl. — 340.50 pengő, = 15.974 pengő, = 77.20 pengő, = 8.98 pengő, = 185.50 pengő. Budapest, 1939. évi március hó 1.-én. 26.201/1939. IV. szám. Hirdetmény. Minthogy hazánkban a gyógyszerészi pá­lyára lépés az 1928. évi XIV. t.-c.-ben és a 200.031/1932. számú rendeletben foglaltak sze­rint a Gyógy­szerészgyakornoki Kijelölő Bizott­ság engedélyének elnyeréséhez van kötve, fel­hívom mindazokat a Magyarországhoz vissza­csatolt, Felvidékről származó, a gyógyszerészi pályán levőket, akik gyógyszerészgyakornoki idejüket megkezdették, de a gyakornoki vég­bizonyítványt (tyrocinális) még nem szerezték meg, hogy a gyógyszerészi pályára lépés iránti kérvényüket folyó évi március hó 15-ig a veze­tésem alatt álló minisztériumba nyújtsák be. A felvétel iránti folyamodványt a következő eredeti okiratokkal kell felszerelni : 1. születési bizonyítvány, 2. középiskolai érettségi bizonyítvány, 3. hatósági (vagy hatóságilag láttamozott) orvosi bizonyítvány a folyamodónak a pályára alkalmas voltáról és újraoltási bizonyítvány, 4. erkölcsi bizonyítvány folyamodó nemzet­­hűségéről és erkölcsi megbízhatóságáról, 5. ha a folyamodó hadiárva, annak hatósági igazolása, 6. ha a folyamodó atyja harctéri szolgálatot teljesített, a Károly csapatkereszt elnyerésének igazolása, 7. közhatósági bizonyítvány folyamodó szü­leinek foglalkozásáról és vagyoni helyzetéről, 8. szülői (vagy gyámi) beleegyezés, 9. tiszti orvosi láttamozással ellátott főnöki bizonyítvány az eltöltött gyakornoki időről. Nyomatékosan hangsúlyozom, hogy gyógy­szerészgyakornoki vizsgálatra csak azok bo­csáthatók, akik a pályáralépési engedélyt meg­kapták, illetve részükre a Gyógyszerészgyakor­noki Kijelölő Bizottság Törzslapot állított ki. Figyelemmel a cseh-szlovák és a magyar gyógyszerészgyakornoki tanulmányi rend kü­lönbségére, elengedhetetlenül szükségesnek tar­tom, hogy mindazok, akik gyakornoki idejük második évét végzik, a gyógyszerészgyakornoki vizsgára való jelentkezés előtt a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület által fenntartott és folyó évi március hó 1-ével kezdődő gyakor­noki tanfolyamok valamelyikén (Budapest vagy Szeged) résztvegyenek. Budapest, 1939. évi február hó 24-én. M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy tudom­ fokozatukat, esetleg a tanári pályán való eddigi működésüket, vagy egyebütt való alkalmaz­tatásukat, továbbá irodalmi tevékenységüket és egyéb érdemeiket igazoló, valamint személyi adataikat tartalmazó okmányaikkal (magyar állampolgárság, születési anyakönyvi kivonat, curriculum vitae stb.) felszerelt kérvényeiket, — amennyiben jelenleg is állami alkalmazás­ban vannak, elöljáró hatóságuk útján, — ellen­kező esetben közvetlenül a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem orvostudományi karának dékáni hivatalához (Budapest, VIII., Üllői­ út 26.) 1939. évi már­cius hó 31.-ig nyújtsák be. A korábbi közszolgálati állásban eltöltött időnek a fizetés szempontjából való megállapí­tása, illetve a szabad pályán eltöltött időnek a fizetés és nyugdíjba való beszámítása iránti igény, illetőleg kérés csak akkor vehető figye­lembe, ha azt a pályázó már a pályázati kér­vényben is bejelenti. Budapest, 1939. évi február hó 25.-én. M. kir. vallás- és közoktatásügyi 3—1 miniszter. 26.584/1939. IV. vkm. szám. Pályázat: A budapesti kir. magyar Pázmány Péter Tudományegyetem orvostudományi karán üre­sedésben levő szemészeti tanszékre ezennel nyilvános pályázatot hirdetek. A kinevezendő tanárnak kötelessége lesz tudományszakát minden félévben a szabályza­tokban előírt heti óraszámban és terjedelem­ben előadni, a szükséges gyakorlatokat, kollok­viumokat és szigorlatokat megtartani, valamint a szemészeti klinikát igazgatni. Betöltendő tanszékkel, amennyiben erre nyil­vános rendes tanár neveztetnék ki, az 1937. évi 7.000/M. E. számú rendelethez mellékelt 3. számú kimutatás A. csoportja szerint az egye­temi nyilvános rendes tanároknak járó illetmé­nyek, amennyiben pedig nyilvános rendkívüli tanár neveztetnék ki, a fenti rendelethez mellé­kelt 3. számú kimutatás B. csoportja szerint az egyetemi nyilvános rendkívüli tanároknak járó illetmények és a szabályszerű pótlékok élvezete van egybekötve. Budapesti Közlöny 1939 március 1. — 49. szám. 9.739/1939. kig. szám. Pályázati hirdetmény. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvény­­hatóságánál lemondás folytán megüresedett és a m. kir. Belügyminiszter ur 5.020/1939. III. a. B. M. számú rendeletével betölteni engedélye­zett egy vármegyei díjas közigazgatási gyakor­noki állásra, valamint ennek betöltése folytán esetleg megüresedő egy díjtalan vármegyei köz­­igazgatási gyakornoki állásra a Vármegyei Ügyviteli Szabályzat 2. §-a alapján pályázatot hirdetek. Minősítési kellék : a jogi, vagy államtudo­mányi tudori vagy a közgazdasági tudományi karon­ szerzett közgazdaságtudományi tudori oklevél. Illetmények : a díjas vármegyei közigaz­gatási gyakornoki állásnál az 1929. évi XXX. t.-c. 69. §-ának (4) bekezdése értelmében az állami rendszerű XI. fizetési osztály 3. foko­zatára megállapított fizetés, közlekedési segély, családi pótlék és az állomáshelynek megfelelő lakáspénz, a díjtalan közigazgatási gyakornoki állásnál havi 85 P-től 140 P-ig emelkedő juta­lom. A pályázati kérvényekhez eredetben, vagy hiteles másolatban a következő okmányok csatolandók : 1. Születési anyakönyvi kivonat (kereszt­­levél). 2. Nősöknél a házassági anyakönyvi kivonat. 3. Újabb keletű hatósági erkölcsi bizonyít­vány, amely a családi állapotot, politikai meg­bízhatóságot és nemzethű­séget igazolja (csak közszolgálatban nem állóknál kötelező). 4. A magyar honosságot igazoló bizonyít­vány, esetleg a magyar állampolgárság fenn­tartására való igény szabályszerű bejelentését igazoló okmány. 5. A második bekezdésben felsorolt és magyar­­országi egyetem, vagy főiskola által kiállított tudori oklevél. 6. Az egyetemi (főiskolai) leckekönyv (index), vagy annak hiteles másolata. 7. Egészségi állapotot igazoló újabb keletű hatósági orvosi bizonyítvány. 8. Az esetleges előző szolgálatot igazoló ok­mány. 9. Az esetleges katonai szolgálatot igazoló okmányok. Kebelbeli pályázók okmányokat benyújtani nem tartoznak. A meghirdetett állásra pályázni kívánókat felhívom, hogy az előbb előírtak szerint sza­bályszerűen felszerelt és Fáyi Fáy István úr­hoz, a vármegye főispánjához intézett kérvé­nyüket 1939. évi március hó 20. napjának déli 12 órájáig hatóságomnál nyújtsák be. Az a pályázó, aki már valamely törvényható­ság szolgálatában áll, az illető törvényhatóság első tisztviselője, más közhivatali állásban levő egyén hivatalfőnöke, közszolgálatban nem álló egyén állandó lakhelye törvényhatóságának első tisztviselője útján köteles pályázati kérel­mét hozzám benyújtani. Az elkésve érkező, vagy hiányosan felszerelt pályázati kérelmek a 125.000/1902. B. M. sz. rendelet 4. §-ának rendelkezése értelmében figyelembe nem vehetők. A meghirdetett állások kinevezés után azon­nal elfoglalandók. Budapest, 1939. évi február hó 22.-én. Alispán szabadságon : Dr. Blaskovich Lajos s. k. 2—1 vm. főjegyző. 3.612/1939. szám. Pályázati hirdetmény. A m. kir. Belügyminiszter ur 3.454/1939. III. számú elhatározásával adott engedély alapján, a Vármegyei Ügyviteli Szabályzat második­­j­a értelmében, Veszprém vármegye törvényható­ságánál nyugdíjazás következtében megürese­dett egy vármegyei irodaigazgatói állásra, vala­mint az ezen állás betöltése, illetve fokozatos előléptetés folytán a normál státus keretén belül esetleg megüresedő vármegyei irodasegédtiszti, vármegyei kezelői és vármegyei dijnoki állásra, — nyugdíjazás folytán megüresedett kettő vár­megyei irodasegédtiszti állásra, valamint az ezen állások betöltése folytán, a normálstátus keretén belül esetleg megüresedő vármegyei dijnoki állásokra — és végül elbocsátás foly­tán megüresedett egy vármegyei bijnoki állásra ezennel pályázatot hirdetek. Az irodaigazgatói és irodasegédtiszti állások javadalmazásáról és illetményeiről az 1929. évi XXX. t.-c. 69. és 70. §-ai intézkednek, míg a vármegyei kezelői állás és a vármegyei dijnoki állások illetményeit az 1.400/1933. M. E. sz. kormányrendelet szabályozza. A vármegyei irodasegédtiszti, a vármegyei kezelői és a vármegyei dijnoki állások az 1931. évi III. t.-c. 5. §-a és az 1938. évi IV. t.-c. 6. §-ának második bekezdése értelmében fenntar­tott alkalmazások és az utóbb hivatkozott tör­­vénycikk 6. §-ának negyedik bekezdése értel­mében ezeknek az állásoknak az egyharmada az igazolványos altisztek, — egyharmada a hadirokkantak, a vitézi rend tagjai és a tűz­harcosok számára tartatik fenn, — egyhar­mada pedig szabad rendelkezésre áll. A pályázati kérvényhez eredetben vagy hite­les másolatban a következő okmányokat kell csatolni : 1. születési anyakönyvi kivonat (kereszt­­levél), 2. nőseknél a házassági anyakönyvi kivonat, 3. újabb keletű hatósági erkölcsi bizonyít­vány, amely a családi állapotot, politikai meg­bízhatóságot és nemzethűséget igazolja (csak a közszolgálatban nem állóknál kötelező) ; 4. a magyar állampolgárságot igazoló bizo­nyítvány, esetleg a magyar állampolgárság fenntartására való igény szabályszerű igazolá­sát bejelentő okmány, 5. a középiskola 4. osztályának elvégzését tanúsító bizonyítvány, 6. esetleges egyéb iskolai végzettséget tanú­sító bizonyítvány, 7. az egészségi állapotot igazoló újabb keletű hatósági orvosi bizonyítvány, 8. az esetleges előző szolgálatot igazoló ok­mány, 9. igazolványotoknál az 1931. évi III. t.-c. végrehajtása tárgyában a m. kir. Honvédelmi, a m. kir. Belügyminiszter és m. kir. Pénzügy­­miniszter 11.720—17/1931. H. M. számú ren­deletével kiadott utasítás I—II. részében elő­írtak szerint kiállított igazolvány, 10. a Vitézi Rend tagjainál a Vitézi Rend főszéktartósága által kiállított igazolvány, vagy annak hiteles másolata, 11. az 1914—18. évi világháborúban arc­vonalbeli szolgálatot teljesített egyéneknél a Károly-csapatkereszt viselésére való jogosultsá­got tanúsító okmány, vagy annak hiteles máso­lata, 12. hadirokkanttá vált nem hivatásos kato­nai egyéneknél a rokkantjáradék élvezetét, ill.­

Next