Budapesti Közlöny, 1939. március (73. évfolyam, 49-73. szám)

1939-03-01 / 49. szám

1939 március 1. — 49. szám. Budapesti Közlöny főleg az ellátásra való igény nélkül hadirok­kanttá történt nyilvánítást tanúsító lap hiteles másolata, 13. a hivatásos katonai állományból szár­mazó hadirokkantaknál igazolvány arról, hogy a világháborúban szerzett sérülésekből kifolyó­lag váltak rokkanttá és sérülési példij élvezeté­ben állanak. Kebelbeli pályázók okmányokat mellékelni nem tartoznak. A 220.258/1938. B. M. sz. rendelet értelmé­ben kezelővé csak az nevezhető ki, aki úgy a gépírásban, mint a gyorsírásban megfelelő jár­tassággal bir, a­míg dijnokként lehetőleg csak olyan egyének alkalmazhatók, akiknek a gép- és gyorsírásban kellő jártasságuk van. Az irodaigazgatói, irodasegédtiszti és kezelői állások elnyerése iránt előterjesztett kérelme­ket Veszprém vármegye méltóságos Főispánjá­hoz címezve, — mig a dijnoki állások elnye­rése iránt szerkesztett kérvényeket Veszprém vármegye alispánjához címzetten, a Vármegyei Ügyviteli Szabályzat 4. §-ában meghatározott módon, legkésőbben 1939. évi március hó 18. napjának déli 12 órájáig hivatalomnál kell be­nyújtani. Az a pályázó, aki már valamely törvényható­ság szolgálatában áll, az illető törvényhatóság első tisztviselője, más közhivatali állásban levő egyén — hivatalfőnöke, közszolgálatban nem álló egyén — állandó lakhelye törvény­­hatóságának első tisztviselője és végül hivatás­szerű katonai szolgálatban állók pedig pa­rancsnokságuk útján kötelesek pályázati kérel­müket hozzám eljuttatni. Az elkésve érkező, vagy hiányosan felszerelt pályázati kérelmek, a 125.000/1902. B. M. sz. rendelet 4. §-ának rendelkezései szerint, figye­lembe nem vétetnek. Ezzel a pályázati hirdetményemmel az 1939. évi január hó 30.-án 2.177/1939. szám alatt kibocsátott, de országosan meg nem hirdetett pályázati hirdetményemet hatálytalanitom. Veszprém, 1939. évi február hó 25.-én. Dr. Berky Miklós s. k. *20667 alispán. 6.901/1939. ki. szám. Pályázat A Miskolc b­j. városnál üresedésben lévő egy árvaszéki ülnöki állásra, továbbá az állás betöltésével esetleg megüresedő állásokra, az üresed­ésben lévő két II. osztályú fogal­mazói állásra, üresedésben lévő egy irodaigazgatói állásra, egy műszaki segédtiszti állásra, továbbá egy városbirósági felvigyázó altiszti állásra, továbbá az ezen állások betöltésével esetleg megüresedő állásokra pályázatot hirdetek. Az álláshoz megkívánt képesítést az 1883. évi I. t.-c., illetőleg az 1929 : XXX. t.-c. 65. §-a és az ennek módosítása tárgyában kelt 1933. évi XVI. t.-c. 39. §-a írja elő. Az árvaszéki ülnöki állás az állami rend­szerű VIII. fizetési osztály, a II. osztályú fogal­mazói állás a XI. fizetési osztály, az irodaigaz­gatói állás a IX. fizetési osztály, a műszaki segédtiszti állás a XI. fizetési osztály és a vá­rosbirósági felvigyázó altiszti állás az I. osz­tályú altiszti illetménnyel, mint alapfizetési osztály részére megállapított illetmény, lakás­pénz és megfelelő családi pótlékkal van egybe­kötve. Jelen hirdetményben meghirdetett állások a törvényhatósági bizottság közgyűlése által élet­hossziglani hatállyal töltetnek be, a városbíró­sági felvigyázó altiszti állás kivételével, ame­lyet kinevezés útján a polgármester tölt be. A pályázati kérvényhez eredetben vagy hi­teles másolatban a következő okmányokat kell csatolni : 1. Születési, nősöknél házassági anyakönyvi kivonat is, 2. iskolai képzettséget igazoló bizonyítvány, 3. újkeletű hatósági tiszti orvosi bizonyít­vány, 4. az eddigi foglalkozást igazoló bizonyít­vány, 5. az erkölcsi megbízhatóságot és az u. n. „tanácsköztársaság“ ideje alatti magatartást igazoló nemzethűségi bizonyítvány, 6. katonai szolgálatot igazoló bizonyítvány, 7. a Vitézi Rend tagjainál, a világháborúban a harcvonalban szolgálatot teljesítőknél, a hadirokkantaknál az előírt igazoló iratok. A város szolgálatában állóknak a fent megjelölt okmányokat a pályázati kérvényhez csatolni nem szükséges, ezt a törzskönyvi ki­vonat pótolja. A pályázati határidő 1939. évi március hó 16.-ának déli 12 órája. A th. bizottság közgyűlése által betöltendő állásokra vonatkozó pályázatok Miskolc thj. város főispánjához, a városbirósági felvigyázó altiszti állásra vonatkozó pályázatok Miskolc thj. város polgármesteréhez címezve a városi közigazgatási iktató hivatalba nyújtandók be. Elkésve érkezett és kellően fel nem szerelt pályázati kérvények figyelembe nem vétetnek. Miskolc, 1939. évi február hó 27.-én. Dr. Fekete Bertalan s. k. *20.670 polgármester. 3.161/1939. szám. Hirdetmény. Békéscsaba megyei város külterületén fekvő Soprony elnevezésű törzskönyvezett lakott helyen Békéscsaba-Soprony elnevezéssel 1939. évi március hó 1.-én postaügynökség nyílik meg. A postaügynökségen feladható, illetőleg be­fizethető : bárhova címzett közönséges és ajánlott levél­postai küldemény, ez utóbbit belföldi viszony­latban utánvétellel is meg lehet terhelni ; belföldre címzett értékküldemény (érték­levél, értékdoboz, kézi- vagy betétcsomag után­­vételes is); belföldre címzett sommáscsomag (utánvéte­les is) ; belföldre címzett postautalvány ; postatakarékpénztári csekk- és takarék­befizetés. A feladó kikötheti mind a közönséges, mind az ajánlott levélpostai küldemények, valamint a postautalványok és csomagok légipostával való továbbítását. A postaügynökség kézbesít kézbesítőkerü­n tetébe címzett, belföldön vagy külföldön fel­adott közönséges és ajánlott levélpostai külde­ményt ; értéklevelet és értékdobozt; kézi-, betét- és sommáscsomagot; az ajánlott küldeményeket, az értékküldemé­nyeket és a sommás csomagokat akkor is, ha utánvétellel vannak megterhelve ; kifizet belföldön és külföldön feladott posta­­utalványokat, továbbá postatakarékpénztári csekk- és takarékfizetési utalványokat; beszed követeléseket, ha behajtásukat a fel­adók az utánvételi avagy a postai megbízási szolgálat keretében a postára bízták és végül beszedi a távbeszélő előfizetési és beszélgetési, valamint a rádióelőfizetési díjakat. A postaügynökségnél feladható, vagy kézbe­síthető könyvelt küldemények értéke nem haladhatja meg a belföldi forgalomban egy magán postautalvánnyal küldhető mindenkori legmagasabb összeg ötszörösét, azaz jelenleg a 6.000 P-t. A postaügynökség forgalmi köre Békéscsaba megyei város külterületén fekvő Soprony el­nevezésű törzskönyvezett lakott helynek egy részére terjed ki. Az ügynökség leszámolás, ellenőrzés és fel­ügyelet tekintetében a békéscsabai 1. számú m­. kir. postahivatalhoz tartozik, s azzal áll gépkocsijáratok útján rovatolási összeköttetés­ben. A postaügynökség Minnégyszögszáma : 753., ellenőrzőszáma : 4.393. Szeged, 1939. évi február hó 27.-én. M. kir. postaigazgatóság. A Budapesti Orvosi Kamara Választmánya közhírré teszi, hogy az 1939. évi február hó 22.-én megtartott ülésén tagjai sorába felvette : 5277. dr. Czi­ronyi László IX., Üllői­ ut 93., 5278. dr. Daróczi Gyula IV., Molnár-utca 10., 5279. dr. Dobos Károly IX., Gyáli-út 17., 5282. dr. Hám Tibor XIII., Visegrádi-utca 111., 5283. dr. Joachim József VIII., Romanelli­­utca 15., 5284. dr. Merényi László Budaörs, Árpád­utca 6., 5285. dr. Mezey Pál XL, Horthy Miklós­ út 71., 5287. dr. Morvay Willibald György IX., Gyáli- út 1., 5289. dr. Reinek­ Ágoston IX., Gyáli-út 5­7., 5290. dr. Seibinger András XI., Kemenes­utca 8., 5291. dr. Szabó Vilmos Soroksár, Grassal­­kovich­ utca 148., 5292. dr. Szerdahelyi László Nándor II., Mar­­git-rakpart 54., 5294. dr. Szigeti Lívia IV., Kossuth Lajos­­utca 1., 5295. dr. Tóth Pál Béla VIII., József­­körút 35. orvosokat ; idegen kamarákból ide jegyezte : 5275. dr. Abah­ázy István IX., Tinódy­ utca 2/b., 5276. dr. Bálla Mária X., Üllői­ út 86., 5280. dr. Engel Alfréd V., Tátra-utca 12/b., 5281. dr. Hady László VIII., Rökk Szilárd­utca 31., 5286. dr. Molnár Károly II., Zsigmond király­­útja 13., 5288. dr. Nyáry Lenke VI., Vilmos császár­ út 19/b., 5293. dr. Szép Jenő VIII., Mária-utca 41. orsó­sokat ; törölte tagjai sorából saját kérelmükre : 388. dr. Bodon György VI., Révai­ utca 12., 2897. dr. Pfann József X., Szabóky­ utca 34., orvosokat, más kamarába történt át­jegy­zés miatt törölte­­ 4538. dr. Bodolay István X., Üllői-út 86., 412. dr. Bónis István Szentendre, 5198. dr. Dobos Imre L, Hidegkuti-út 72., 4673. dr. Emődy Tamás II., Keleti Károly­­utca 36., 5138. dr. Erőss József VIII., József-körút 77., 4874. dr. Farkas Imre IX., Mester-utca 38., 853. dr. Fábry László Alajos VI., Nagymező­utca 8., 864. dr. Fehérvári Ferenc XIV., Uzsoki-utca 29., 1173. dr. Gergely Győző Pesthidegkút, OTI kórház, 4923. dr. Hegedűs István XIII., Róbert Károly­ körút 44., 4775. dr. Katona Ibolya IV., Kossuth Lajos­­utca 13., 5154. dr. Kovács Zoltán IX., Ráday-utca 27., 4823. dr. vitéz Kováts Zoltán Pestszent­­erzsébet, Kossuth-utca 35., 2785. dr. Pap Mihály X., Méhes-utca 4., 2798. dr. Pastinszky István Újpest, Attila-utca 45., 4827. dr. Sárkány Tibor III., Dósa­ utca 27., 3815. dr. Szőke Károly VI., Podmaniczky­­utca 111., 3946. dr. Sz. Tóth Zsigmond Aszód, Pest Pilis- Solt-Kiskun vármegye, orvosokat , elhalálozás miatt törölte : 669. dr. Dillnberger Emil XL, Kenese­ utca 1., 2301. dr. Lévay József II., Fillér­ utca 36., 4208. dr. B­­ettenstein József VII., Damjanich­­utca 35., orvosokat. Az 1936. évi I. t.-c. 25. §. (3) bekezdése alap­ján a Választmány e határozata ellen a kézbe­sítést követő naptól számitott 15 napon belül a folyamodó, a közhírrétételtől számitott 15 na­pon belül pedig a kamarai ügyész, vagy a ka­mara bármely tagja panasszal élhet a Közigaz­gatási Bíróság Orvosi Tanácsához. 5

Next