Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. március (73. évfolyam, 49-73. szám)

1939-03-01 / 49. szám értesítője

Budapest, 1939. ____________ 4®. szám.___________ _____Szerda, március 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATA­L­OS É­RTE­SÍ­TŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mimi sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. • A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. • * • A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. K. 2/1938. szám. 1.768 pengő becsértékű üzleti berendezés, férfi, női és paraszt divatáru cikkek Ipolyságon, 1939. évi március hó 6., 7. és 8. napján délelőtt 9—12 óra között, Kulka Miksa árufuvarozó és raktáros raktárhelyiségében eladatnak. Az áru ugyanott március hó 2. és 3. napján megtekinthető. Ipolyság, 1939. évi február hó 25-én. Dr. Friml Gyula ügyvéd, csődtömeggondnok. 3—1 O 1439 Árverés. Pk. 4557/1937. szám, Özv. Speer Henrikné végrehajtató javára, (képv. dr. Kaszás Károly tapolcai ügyvéd) 2485.38 pengő követelése és járulékai erejéig 1939. évi március hó 7-ik napján délután 3 órakor Tapolcán és utána folytatva Szentgyörgyhegyen a zala­egerszegi kir. törvényszék P. 1280/1937. szám­i végzésé­vel elrendelt végrehajtás során lefoglalt és 10.083.10 pengő becsértékű­ alábbi ingóságok : bor, hordók, borjak, tehenek biróilag elárvereztetnek. Tapolca, 1939. évi február hó 4. napján. Ormai László, kir. kir. végre­hajtó. O 1104 Árverés. Vh. 5108/1939. szám.. Pk. 10752/1988. szám. Alulírott kir. végrehajtó közhírré teszem, hogy a buda­pesti központi kir. járásbiróság P. Vik­. 115522/937. sz. végzésével 1263 al. P 01 fillér és jár. iránt M. kir. Kincstár jogügyi Igazgatósága javára elrendelt végre­hajtás során bíróilag lefoglalt és ki nem igényelt 2330 pengő becsértékű ingókra az árverés (fenti tőke hátr. 1263 ar. P 01 fillér tőke, a végzés szerinti kamat és 375 al. P megállapított és az ezutáni költség, illetve a törlesztett összegek levonása után) a még fennálló tar­tozás behajtása végett a helyszínre Nyírtasson 1939. évi március hó 13. napjának délutáni 3 órájára kifiizetik, amikor a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is eladatnak a lefoglalt­­ bútorok, szőnyeg, gazdasági felszerelés, rozs, szalma és egyéb ingók. Ezen árverés a fenti ingókra jogerős kielégítési zálog­joggal biró többi végrehajtatok, mint csatlakozók javára is még fennálló követeléseik erejéig — az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján — ezennel kitüzetett : Dr Schönwald Miklós és dr. Kuli L. ügyvédek által képviselt végrehaj­tatok javára 158.70 P, dr. Lukács Ignác és Lukács I. ügyvédek által képviselt Grünwald Ignác javára 100 P, dr. Frieder Márk és dr. Erdős I. ügyvédek által kép­viselt Bizt. Adriai Társ. javára 65.90 + 259.88 P, dr. Szabó Antal ügyvéd által képviselt Grünwald Adolf ja­vára 65 pengő tőke és járulékok iránt. Kisvárda, 1939. évi február hó 18. napján. Kisvárdai kir. kir. végrehajtó () *20662 Árverés. Vh. 40/1939. szám. Dr. Götze Sándor ügyvéd által képviselt Tudásig Testvérek végrehajtató javára kötéséhez tartozó csicsei pusztai lakos végrehajtást szen­vedő ellen 486 pengő 30 fillér tőke és járulékai erejéig a tabi kir. járásbiróság P. 697/1938. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 1938. évi május hó 30. napján lefoglalt és 1138 pengőre becsült ingósá­gokat, közöttük 4 lovat, gazdasági felszereléseket, búto­rokat stb. Csicsel pusztára, végrehajtást szenvedő laká­sához 1939. évi március hó 7. (hetedik) napján dél­előtt 9 (kilenc) órára most kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg a becsár kétharmad részéért is el fogom adni. Ezt az árverést a Vhn. 20 .§-a alapján : 1. Dr. Iványi László ügyvéd által képviselt Ipari Robbanóanyag r.­t. javára 129 pengő 74 fillér, 2. Dr. Mester György ügyvéd által képviselt Karkus János javára 134 pengő 95 fillér és Csonka László ja­vára 85 pengő tőke, 3. Dr. Frankl Imre ügyvéd által képviselt Blau Károly javára 1892 pengő tőke és járulékai behajtása végett is meg fogom tartani, láb, 1919. évi február hó 9. napján. Ifj. Czotter Jenő, kir. kir. végrehajtó. O 1399 Árverés. Pk. I. 50293/1939. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 18.675. 1938. számú végzésével dr. Solti Henrik (VI., gr. Zichy Jenő­ u. 30.) ügyvéd által képviselt Magyar Ládaipar és Fakereskedelmi rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 200 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 1054 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehaj­tást szenvedő lakásán Budapesten, III. kerület, Szent­­endrei­ út 4. szám alatt, földszinten leendő megtartására határidőül 1939. évi március hó 1. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rokat, lakásberendezést, zongorát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/19­31. M. E. szál­y rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Pk. I. 63329/1938. sz. Dr. v. bárd­házi Bárczy Boldi­zsár ügyvéd által képviselt Általános Gépkocsi közi. javára 86 pengő. Budapest, 1939. évi február hó 8. nap­ján. Dr. Váró Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 11196 Árverés. Pk. 685/1935 szám A dr. Kohn Lajos váci ügyvéd által képviselt Heller és Csalán budapesti bel. cég végrehajtató javára 564 pengő 30 fillér követelése és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­bíróság 603238/1935 számú végzésével elrendelt végre­hajtás során lefoglalt és 8 105 pengő becsértékű gaz­dasági élő és bolt felszerelést Tereske községben, 1939. évi március hó 8. napján délelőtt 10 órakor biróilag elárverezem. Ilétság, 1939. évi február hó 8. napján. Pintér Ignác, kir. kir. végrehajtó. O­F 11197 Árverés. Pk. 6953 1938. szám. Dr. Dévai Károly ügy­véd által képviselt özv. Erdős József­né javára 114 pengő 30 fillér és több követelés és járulékai erejéig a székes­­fehérvári kir. járásbiróság P. 2890/1938. szám­i végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1938. évi október hó 27. napján lefoglalt és 9209 pengőre becsült ingóságokra a székesfehérvári kir. járásbiróság fenti szám­a végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Székesfehérvárott, Kossuth­ utca 12. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi március hó 3. (három) napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, ásványviztöltő berendezést, köpenyeket, takarókat s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni. Székesfehérvár, 1939. évi február hó 15. napján. Andaházy Antal, kir. kir. végrehajtó. O­F 11178 Árverés. Pk. 7654/1938 szám. (28/1939. vght. szám.) Dr. Weill László ügyvéd által képviselt dr. Szász Szanatórium Kft. javára hátr. 179 pengő 06 fillér tőke és főbb követelés és járulékai erejéig, amennyiben idő­közben részfizetés történt, annak betudásával, a nagy­kőrösi kir. járásbiróság 1937. évi P. 1361/13. és Pk. 7945/1937. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi július hó 20-án lefoglalt és 1.000 pengőre becsült ingóságokra a nagykőrösi kir. járásbiróság Pk. 765415/1938. szám­a végzésével az árverés elrendeltetvén, az árverés meg­tartását elrendelem végrehajtást szenvedő lakásán, tanyáján Nagykőrösön, 2. járás, Száraz-dűlő 40. szám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi március hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 200 kereszt rozsgabona, cca 50 g szénatermés, 20 kocsi rozsszalma s egyéb ingóságokat el fogom adni. Nagykőrös, 1939. évi február hó 1-én. Szű­cs Ferenc,­­kir. kir. végrehajtó. O­F 11183 Árverés, Pk. X. 600438/1939. szám. Dr. Virág Géza ügyvéd által képviselt dr. Schwartz Zoltán és Schwartz Simon javára 453 pengő 40 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1938. évi 308782. szám­a végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás során 1939. évi január hó 5-én lefoglalt és 1356 pengő becsértékű­ ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a fent megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szen­vedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Vilmos császár­ út 35.­­szám, II. emelet 22. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi március hó 2. nap­jának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szobrok, ezüstnemüek, rádió, téri­tők, vázák, melyek fenti sz. jegyzőkönyv­e—14., 15—21., 24., 29., 32., 35—37., 39., 4., 43., 47—52., 54—55., 60—61., 68—69. és 71—72. tételszám alatt fogl. le, s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon eset­­ben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931 M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek,, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi február hó 4. napján. Joó Károlyi kir. kir. végrehajtó. O­F 11193 Árverés. Pk. I. 60515/1938. és Pk. I. 63292/1938. sz. I. r. dr. Bezsilla Nándor és II. r. Felméri Ernő ügy­védek által képviselt I. r. Oltyá­n György és II. r. Pál Imre és Társa javára 245,13 + 35.65 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. kerületi kir. járásbiróság 1938. évi 60515., 126224. sz. Végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi szeptember hó 14-én, november hó 3-án, december hó 10-én lefoglalt és 2170 + 243 -1 354 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti I­I­II. ker. kir. járásbiróság fenti számit végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán és üzletében Buda­pesten, I. kerület, Városmajor­ utca 16. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1939. évi március hó 1. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lakásberendezés, rádió, róka­­boa, evőeszközök, italok s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem­­ jelenne meg, ha­csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek,, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi január hó 23. napján. Ertsey Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 11184 Jegyes szám ára 20 fillér. Ingatlan árverések. Árverés: 2405/1939. tkvi szám. Dr. Szilas Nándor budapesti ügyvéd által képviselt és szegényjogot élvező Illik Ádám és Illik Ádám­né végrehajtatóknak, kiskorú Wiener Klára végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb ár­verést 4.910 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a gyöngyösi királyi járásbiróság területén levő és Gyöngyös városban fekvő s a gyöngyösi 3235. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 1710. helyrajzi szám alatt foglalt 129 négy­szögöl területű, 1173. é. 1. szám alatti lakház udvarral a Német-utcában, végrehajtást szenvedő nevén álló egész ingatlanra 10.440 pengő kikiáltási árban el­rendelte.

Next