Budapesti Közlöny, 1939. április (73. évfolyam, 74-97. szám)

1939-04-01 / 74. szám

Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirde­téseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. £. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Havonkint Negyedévenkint Számonkint Budapest, 1933. 74. szám. Szombat, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatak­arékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.P281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. 4 ar. — 80 — 14 „ 40 * — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: A m. kir. minisztériumnak 3.080/1939. M. E. számú rendelete a rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult ügyvédek ügyvédi kamarai és országos ügyvédi gyám- és nyugdijintézeti járulék-kötelezettségei tárgyában. A m. kir. minisztérium 3.420/1989. M. E. számú rendelete az 1931. évi julius hó 18-án kelt magyar-német Kereskedelmi Szerződésben Berlinben, 1938. évi május hó 7.-én aláirt Negyedik Pótegyezmény ideiglenes életbeléptetése tárgyában. A m. kir. minisztérium 3.510/1939. M. E. számú rendelete az 1931. évi julius hó 18.-án­­kelt magyar-német Kereskedelmi Szerződéshez Münchenben, 1939. évi március hó 2.-án aláirt ötödik Pótegyezmény ideiglenes életbeléptetése tárgyában. A m. kir. pénzügyminiszternek 1939. évi 60.588. számú körrendelete a Németbirodalommal 1938. évi május hó 7.-én és 1939. évi március hó 2.-án kötött Negyedik és Ötödik Pótegyezmény életbelépésével kapcsolatos végrehajtási intézkedések tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. minisztériumnak 3.580/1939. M. E. számú rendelete a rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult ügy­védek ügyvédi kamarai és országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézeti járulék-kötelezett­ségei tárgyában. A tm. kir. minisztérium a rendkívüli fegyver­gyakorlatra bevonult ügyvédek ügyvédi ka­marai és országos ügyvédi gyám- és nyugdíj­intézeti járulék-kötelezettségei tárgyában a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 193­1 : XXVI. t.-c. 2. §-ában foglalt és legutóbb az 1938 : XV. t.-c. 9. §-ában meg­határozott rendelkezéssel meghosszabbított fel­hatalmazás alapján a következőket rendeli : 1­ §• Az 1938. évi szeptember hó 1. napja után rendkívüli fegyvergyakorlatra vagy más rend­kívüli katonai szolgálatra bevonult ügyvéd azt az ügyvédi kamarai tagsági díj- és országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézeti járulék­hátralékát, amely az 1934 : II. t.-c. IIi. §-a ér­telmében legkésőbb az 1939. évi március hó 31. napjáig esedékes, a fegyvergyakorlat, illetőleg a katonai szolgálat megszűnésétől számított három hónap alatt köteles megfizetni. 2­ §■ Az 1938. évi szeptember hó 1. napja után rendkívüli fegyvergyakorlata v­agy más rend­kívüli katonai szolgálatra bevonult ügyvédet nem lehet az ügyvédek névjegyzékéből törölni ügyvédi kamarai tagsági díj vagy országos ügy­védi gyám- és nyugdíjintézeti járulék címén őt terhelő olyan tartozás meg nem fizetése miatt, amelynek kellő időben ki nem egyenlítése a jogszabályok rendelkezései értelmében az 1939. év folyamán az ügyvédek névjegyzékéből törlést vonna maga után, ha tartozását a rend­kívüli fegyvergyakorlat vagy más rendkívüli katonai szolgálat leteltétől számított három hónap alatt járulékaival együtt megfizeti. Az előző bekezdésben meghatározott esetben a már jogerősen elrendelt, de a hivatalos lap­ban még közzé nem tett törlést rendelő határo­zatot sem lehet foganatosítani. 3. §• Az 1. és 2. §. rendelkezései alá eső olyan tar­tozás tekintetében, amely után törvénynél fogva késedelmi kamat jár, a kamatfizetési kö­telezettség a halasztás idejére is fennmarad. 4­ §• A rendkívüli fegy­vergy­ak­orla­t­ra vagy­ más rendkívüli katonai szolgálatra behívást és a fegyvergyakorlat leteltének napját az illetékes katonai parancsnokság által kiállított tanúsít­vánnyal kell igazolni. 5. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1939. évi március hó 30. napján. Gróf Teleki Pál s. k. m. kir. miniszterelnök. Egyes szám ára 32 fillér. A m. kir. minisztérium 3.420/1939. ÉVE. E. számú rendelete az 1931. évi július hó 18.-án kelt magyar-német Kereskedelmi Szerződéshez Berlinben, 1938. évi május hó 7.-én aláírt Negyedik Pót­egyezmény ideiglenes életbeléptetése tárgyában. A m. kir. minisztérium az egyes kü­lálla­mokkal való kereskedelmi és forgalmi viszony­aink rendezéséről szóló 1938 : XXXV. törvény­cikkben kapott felhatalmazás alapján rendeli a következőket: 1­ §• Az 1931. évi július hó 18.-án kelt magyar-német Kereskedelmi Szerződéshez Berlinben, 1938. évi május hó 7.-én aláírt Negyedik Pót­egyezmény a hozzátartozó Zárójegyzőkönyvvel és annak mellékletével együtt — a Pótegyez­mény V. cikkének második bekezdése alapján létesített megállapodáshoz képest — 1939. évi április hó 1.-én ideiglenes hatállyal életbelép. 2­ §• Az 1. §-ban említett Negyedik Pótegyezmény, Zárójegyzőkönyv és Melléklet eredeti magyar és német szövege a következő : (Eredeti magyar szöveg.) Negyedik Pótegyezmény a Magyar Királyság és a Német Birodalom közötti Kereskedelmi Szerződéshez. Ausztriának a Német Birodalommal történt újbóli egyesülése alkalmával a Magyar Királyság és a Német Birodalom között az alábbi megállapodások jöttek létre a Magyar Királyság és a Német Birodalom között 1931. évi július hó 18-án kelt Kereskedelmi Szerződés, annak mellékletei és az ahhoz létesített Pótegyezmények kiegészítése és módo­sítása tárgyában : . " (Eredeti német szöveg.) Vierte Zusatzvereinbarung zu dem Handelsvertrag zwischen dem Königreich Ungarn und dem Deutschen Reich. Aus Anlass der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich werden zwischen dem Königreich Ungarn und dem Deutschen Reich die nachstehenden Vereinbarungen über die Ergänzung und Änderung des Handelsvertrags zwischen dem Königreich Ungarn und dem Deutschen Reich vom 18. Juh 1931, seiner Anlagen und der dazu ergangenen Zusatzvereinbarungen getroffen:

Next