Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. április (73. évfolyam, 74-97. szám)

1939-04-01 / 74. szám értesítője

Budapest, 1939. Szombat, április 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A Hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegy­énnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Ptk. 4/1039. (1/1939. vght.) szám. Ifj. dr. .Szegő Ferenc ügyvéd által képviselt Shell Kőolaj rt. kérelmére és javára 74 pengő 30 fillér követelés és járulékai erejéig a nagykátai királyi járásbíróság 1938. évi Pk. 4250. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 1118 pengő becsértékű ingóságokra a nagykátai kir. járásbíróság fenti számni végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, az esetleg fizetett összeg betudásával. Nagykálán leendő megtartására határidőül 1939. évi április hó 4. napjá­nak délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróikig le­foglalt üzleti berendezés és vasáru­s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg a becsár kétharmad részéért is el fogom adni, még akk­or is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít. Nagykáta, 1939. évi március hó 15. napján. Dobsa János, kir. bír. végrehajtó. O 11855 Árverés. Pk. I. 51681/1939. és. 51906/1939. szám. Köz­hírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járás­­bíróság 21676/1938. számú végzésével dr. Petrányi Rezső (IV., Bécsi­ utca 4.) ügyvéd által képviselt Magyar Or­szágos Központi Takarékpénztár Elismert Nyugdíjpénz­tár végrehajtató részére 600 pengő tőkekövetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végehajtás fogana­tosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1488 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésre jogo­sult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig, Budapesten. I kerület, Gömbös Gyula­ út 13. sz. házban a raktárhelyiségben leendő megtartására határ­időül 1939. évi április hó 14. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, festményeket, könyveket, rádiót, szob­rokat, szőnyegeket, evőkészletet, függönyöket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a be­jelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik­­ a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Azon végrehajtatókat, kik Kardos Iván ellen foglaltak, s tartozásuk még fennállana, az ingók pedig azonosak volnának: jogaik megóvása végett értesítettem. Buda­pest, 1939. évi március hó 22. napján. Dr. Váró Pál, kir. bír. végrehajtó. O 11865 Árverés. Pk. V. 600­127/1939. szám. Dr. Steinhof László pápai ügyv. helyettese dr. Weltner Andor ügyvéd által képviselt Kaufmann Jenő javára 1358 pengő tőke és já­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 120902.. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi január hó 3-án lefoglalt és 1653 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, alább megnevezett : Pk. 707500/1938. szám. Dr. Szű­cs Pál ügyvéd által képviselt­­Lingua Kiadó Rt. javára 100 pengő és járulékai, Pk. 128805/1938. szám. Dr. Szűcs Pál ügyvéd által képviselt­­Lingua Kiadó Rt. javára 73 - 37 fillér és járulékai és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szen­vedő lakásán, üzletében, Budapesten, IV. ker., Múzeum­­körút 39. szám, földszinti üzletben teendő megtartására határidőül 1969. évi április hó 13. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, üzleti berendezés, különféle könyvek, levélpapír, Natio­nal kassza, töltőtollak, kböző írónők, füzetek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon eset­ben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kí­vánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi február hó 6. napján. Dr. Schweiger Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 11863 Árverés. Pk. V. 600127/1939. szám. Dr. Sheinhof László pápai ügyvéd helyettese dr. Weltner Andor ügyvéd által képviselt Kaufmann Jenő javára 138 pengő löké és já­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 120908. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi január hó 3-án lefoglalt és 1653 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, alább megnevezett : Pk. 729788/19­38. szám. Dr. Pásztory Balázs ügyv. által képviselt Athenaeum Rt. javára 91 P 05­0 és járulékai, Pk. 601018/1939. szám. Dr. Pásztory Balázs ügyv. által képviselt Athenaeum Rt. javára 130 pengő és járulékai, Pk. 601368/1939. szám. Dr. Pásztory Balázs ügyv. által képviselt Athenaeum Rt. javára 299 P 79 , és jár. erejéig az árverést kitűzöm és ann­ak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, IV. kerület, Múzeum­ körút 39. szám, földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1939. évi április hó 3. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, üzleti berendezés, különféle köny­vek, levélpapír, National kassza, töltőtollak, különböző írónők, füzetek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, el fogom adni. Buda­pest, 1939. évi március hó 6. napján. Dr. Schweiger Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 11850 Árverés. 3322/1939. vht. szám. A nyíregyházi kir. já­rásbíróságnak P. 2291/1930. és 2091/1930. szám­i vég­zése folytán Nyíregyházi Gazdasági Hitelszövetkezet ja­vára .8500 + 5300 pengő tőke és járulékaira 1930. évi május hó 1. napján foganatosított végrehajtás alkalmá­val le- és felülf­oglalt és 12.330 pengőre becsült ingósá­gokat u. m­. : szobabútorok, bor, szöllő, gazdasági fel­szereléseket a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 31801/1930. számú végzése következtében Nyirpazony község határában, Sóstóhegyen, 1939. évi április hó 14. napján délután fél 3 órakor nyilvános bírói árverésen a legtöbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Nyíregyháza, 19­39 évi március hó 20. nap­ján. Labay Antal, kir. kir. végrehajtó. O­F 11849 Árverés, Pk. I. ,50491/1934­. szám. Dr. Lévay Ferenc ügyvéd által képviselt Országos Ruházati Intézet Rt. javára 915 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig az I—III. ker. kir. járásbíróság 19­37. évi 23945. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1939. évi január hó 21-én lefoglalt és 1660 pengő becsértékű ingóságokra a buda­pesti I—III ker. kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szen­vedő lakásán, üzletében, Budapesten, II. ker., Hunyadi János-ut 12. szám IV. emelet 24. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi április hó 3. napjá­nak délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, el fogom adni. Buda­pest, 1939. évi február 1 hó 22. napján. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. O­F 11851 Árverés. 5168/1. ik. I. 1938. szám. Az 1937. évi január hó 1-től 1937. évi december hó 31-ig beszolgáltatott talált és a tulajdonosaik, vagy a találók által át nem vett, továbbá az 1937. évben talált, romlandó — s idő­közben már elárverezett — élelmiszerekkel együtt be­szolgáltatott, valamint az 1938. évben árverésre elő­jegyezni rendelt különféle gazdátlan tárgyak 1939. évi május hó 8-án és az ezt követő napokon délelőtt 9 — délután 1 óra között a mi. kir. rendőrség budapesti főkapitánysága közigazgatási osztályának (IV., Veres Pálné­ utca 24.) az udvarán árverésre kerülnek. Erről a vásárolni szándékozókat azzal értesítem, hogy a tárgyaik készpénz és az illeték lefizetése mellett a legtöbbet ígérőnek adatnak el. A talált tárgyak tulajdonosait pedig felhívom, hogy tárgyaikat vegyék át, mert —­ amennyiben az árverés napjáig nem jelentkeznek — azok elárverezte­tnek. Budapest, 1939. évi március h­ó 23. napján. Főkapitány­ság, _­O* 20992 Árverés. Pk. VII. 720062/1938. szám. Dr. Guth György ügyvéd által képviselt Budapest—Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntő r.­t. javára 25­­ 83 t tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 209151. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1938. évi augusztus hó 18-án lefoglalt 3565 P i­j becsértékü ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkeresletvén­, az alább megnevezett : Pk. 722523/1938. szám, dr. Hegedűs István u­. á. k. Takács Rozália javára 1­30!) P és jár. és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán­k üzletében, Budapesten. V. kerület, Újpesti rak­part 1408. évszám atali leendő megtartására határidőül 1939. évi április hó 3. napjának délelőtt 10 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, gépek, vas­­esztergapadok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár­­kétharm­­adrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a 'bejelentő'­ helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingó­ságokra, amelyeknek kikiáltási ára jö00 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­tizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi március hó 13. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. hír. végrehajtó. O 2239 Árverés. Pk. 1979/11/1938. szám. Dr. Morvai Béla és dr. Czigler Jenő budapesti (V., Alkotmány­ utca 4. sz.) ügyvédek által képviselt Szász Rezső felperes javára a váci kir. járásbíróság 19­37. évi P. 7796/27. sz. vég­zésével az 1923 : X. t.-c. 11. §-a alapján „Dáma“ és „Vidra“ nevű tehenekre 1326 P 10­1 kikiáltási áron az adonyi királyi járásbíróság fenti számú végzésé­vel az árverést elrendelte, annak Érd község határán Flvira-majorban leendő megtartására határidőül 1939. évi április idő 17. napjának délelőtt 10 óráját tűzöm ki, amikor „Dáma“ és „Vidra“ lehelteket a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Adony, 1939. évi március hó 22. napján. Bede Jenő, kir. bírósági végrehajtó, ügygondnok kineve­zéssel. O­F 11846 Árverés, 208/1939. vght. szám. Dr. Szentimrey Lajos ügyvéd által képviselt Horváth Rózsi javára 413 pengő 50 fillér löké és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés tör­tént, annak beszámításával, a soproni királyi járás­­bíróság 1937 .évi 1287 szám­i végzésé­vel elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 19­38. évi január hó 15. napján felülfoglalt és 5.802 , 58 fillérre becsült ingóságokra ,a soproni királyi járás­bíróság Pk. 6112/1938. szám­i végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. l.­cikk 20. §-a alapján a következő megnevezett : Dr. Bauer Jenő ügyvéd által képviselt Hermann Miksa javára 118 pengő 70 fillér és járulékai, dr. Herczegh Lajos ügyvéd által képviselt Rigler Jó­zsef Ede javára 249 pengő 51 fillér és járulékai, dr. Ivánossy László ügyvéd által képviselt írószer­­kereske­rt javára 44 pengő 77 fillér és járulékai, dr. Beck József s­­. ügyv. ált. képv. Kronen Zeitung javára 5049 pengő 30 fillér és járulékai, dr. Brachfeld Dezső ügyvéd által képviselt Papir­­­művek rt. javára 149 pengő 59 fillér és járulékai, dr. Újházi László ügyvéd által képviselt Papírárukor, kft. javára 242 pengő 18 fillér és járulékai. dr. Újházi László ügyvéd által képviselt Papírárukor, kft. javára 390 pengő 35 fillér és járulékai. Egyes szám ára 120 fillér.

Next