Budapesti Közlöny, 1939. május (73. évfolyam, 98-121. szám)

1939-05-02 / 98. szám

Budapest, 1938 Kedd, május 2, 98. szám. BUDAPESTI KÖZLÖM. HIVATALOS L­A­P. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m,m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ing­ó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, 8 bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604­—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. I Havonkint | Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 £. 14 , 40 „ - 20 . Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: A m. kir. belügyminiszter 2­80/ 11999. B. M. számú rendelete a gyepm­ek gondozónői szolgálatról és képesítésről. A m. kir. pénzügyminiszter 1939. évi 44.805. számú rendelete a szesz egyedárusági eladási árának megállapítására vonatkozó rendelkezések kiegészítése tárgyában. A m. kir. pénzügyminiszter 54.692/1939. számú rendelete a felvidéki területek visszacsatolása folytán Magyarországba került csehszlovák származású gyarfakészletek kiárusítása tárgyában. HIVATALOS KÉSZ. Magyarország Főméltósága Kormányzója Budapesten, 1939. évi május hó 1. napján kelt legfelsőbb elhatározásával Kunder Antal az iparügyi minisztérium vezetésével is megbízott magyar királyi kereskedelem- és­ közlekedés­ügyi miniszter külföldi tartózkodásának idejére az iparügyi minisztérium, valamint a keres­kedelem- és közlekedésügyi minisztérium ideiglenes vezetésével dr. Reményi-Schnelter Lajos magyar királyi titkos tanácsos, pénzügy­­minisztert megbízni méltóztatott. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. vitéz Haynál Imre budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemi magántanár, székesfővárosi közkórházi főorvosnak a tudományos szak­­irodalom művelése és az orvosképzés terén szerzett érdemei elismeréséül az egyetemi rend­kívüli tanári címet adományozom. Kelt Budapesten, 1939. évi április hó 22. napján. Horthy s. k Dr. Hóman Bálint s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Prokopowski Rudolf mérnök, lengyel állampolgár, római lakosnak az Olaszország­ban élő magyar állampolgárok érdekében ki­fejtett jótékony tevékenysége elismeréséül a Magyar Vörös Kereszt érdemkeresztjét adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1939. évi április hó 29. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. a) Az igazoltak névjegyzékéből töröltettek : gróf Károlyi Gyula Szontagh Jenő. b) Az igazoltak névjegyzékébe felvétettek: vitéz Bittern Miklós Endrédy Vendel Hülk­ Tivadar Szent-Györgyi Albert Szlulm Aladár Tóth Tihamér Werth Henrik. Budapest, 1639. évi április hó 28.-án. Gróf Széchenyi Bertalan s. k. a felsőház elnöke. .4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Draskovits Pál óraadó helyettes tanárt a buda­pesti m. kir. állami óvónőképző intézethez n­elyettes tanárrá kinevezte. (28.949/1939. IV. szám.) 204/1939. szám. Hirdetmény. Az országgyűlés felsőházáról szóló 1926 : XXII. t.-c. 37. ír­át­ak utolsó bekezdése értel­mében, a felsőháznak folyó évi április hó 28.-án tartott ülésében hozott határozatához képest, az igazolt felsőházi tagok névjegyzéké­ben újabban beállott változásokat az alábbiak­ban közzéteszem. A m. kir. belügyminiszter 280/1939. B. M. számú rendelete a gyermekgondozónői szolgálatról és képesítésről. Az 1876 : XIV. t.-c. 6. és 167. §-ában, vala­mint az 1883 : I. t.-c. 32. §-ában kapott fel­hatalmazás alapján, a vallás- és közoktatás­­ügyi miniszterrel egyetértőleg a következőket rendelem :­­­ §• (1) A jelen rendelet hatálybalépésének nap­jától kezdődőleg gyermekgondozónő elnevezés használatára csak az jogosult, aki a 2. §-ban megjelölt gyermekgondozónői tanfolyamot sza­bályszerűen elvégezte és a 16. §-ban előírt képesítő vizsgát sikeresen letette. (2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak azokra a személyekre, akik az 1940. évi december hó végéig valamely állami gyermekmenhelyen, a budapesti Fehér Kereszt gyermekikórházban, vagy pedig az Országos Stefánia Szövetség rendezésében tartott gon­dozónői tanfolyamot elvégezték és a megsza­bott vizsgát letették, illetőleg képesítő oklevelet nyertek. (3) A (2) bekezdésben megjelölt és képesítő oklevelet nyert gondozónők 1941. évi január hó 1. után csak akkor használhatják továbbra a gyermekgondozónő elnevezést, ha oklevelü­ket eddig az időpontig törzskönyvezés végett (26. §. (2) bekezdés) a belügyminiszterhez be­mutatták. §• Gyermekgondozónői tanfolyamot tarthatnak: 1. a tudományegyetemi gyermeki k­l­inikák, 2. a belügyminiszter főhatósága alá tartozó s a belügy­miniszter által erre külön kijelölt intézetek és intézmények. 3. §• A gyermekgondozónői tanfolyamok és az azokon felvehető növendékek számát — a 2. §. 1. pontjában megjelölt esetben a vallás- és­­közoktatásügyi miniszterrel egyetértőleg —­­a belügyminiszter állapítja meg. 4. §• (1) A gyermekgondozónői tanfolyam veze­tője a klinika igazgatója, illetőleg az intézet vagy intézmény vezetője (igazgatója). Ha a vezető nem orvos, a tanfolyam vezetőjét a belügyminiszter jelöli ki. (2) A tanfolyam előadóit a tanfolyam veze­tője jelöli ki. 5. §. (1) A gyermekgondozónői tanfolyam idő­tartama két év. , (2) Az (1) bekezdésben megjelölt idő alatt a növendékek egyidejűleg elméleti és gyakor­lati oktatásban részesülnek. 6. §. (1) Az elméleti oktatás tananyaga általános egészségügyi és különös (részletes) részre oszlik. (2) Az általános egészségügyi rész az egész­ségügyi és gondozási alapismereteket foglalja magában. (3) A­­különös (részletes) rész tananyaga a következő : a) anatómia és élettan, b) az egészséges csecsemőre és gyermekre vonatkozó tudnivalók, c) a beteg csecsemőre vonatkozó tudnivalók, d) gyermekkori betegségek különös tekin­tettel a heveny fertőző betegségekre, e) a hivatással összefüggő szociális és egyéb ismeretek, f) gyermeknevelési és foglalkoztatási tudni­valók. (4) Az elméleti oktatás tantervét és munka­rendjét a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértőleg a belügyminiszter állapítja meg. 7­ §§ (1) ..A gyakorlati oktatás célja az ápolással összefüggő kérdések megismertetése. Egyes szám ára 16 fillér.

Next