Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. május (73. évfolyam, 98-121. szám)

1939-05-02 / 98. szám értesítője

Budapest, 1939. 98. szám. Kedd, május 2. UDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I-, Vár, Kapisztrán-tér 1. és m ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházéban (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 390 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követői harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 1938. Pk. V. 714268. szám. Dr. Schwartz Károly ügyvéd által képviselt Grill Károly könyvkiadó vállalat javára 549 P tőke és több követelés járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi 122509. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi június hó 10-én lefoglalt 1560 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti száma végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. kerüld, Pázmány Péter­ tér 5. házszám alatti üzlethelyiségben leendő megtartá­sára határidőül 1939. évi május hó 5. napjának dél­előtt 9 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt könyvek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverez­hetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. V. 722870. szám. Dr. Demeter Dénárt javára 544.95. Budapest, 1939. évi április hó 1. nap­ján. Szabó Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 12457 Árverés. Pk. V 729381/1938. szám. Dr. Pető György (V., Vilmos császár­ ut 62. sz.) ügyvéd által képviselt Weiszmann Dávid javára 189 P tőke és több köve­telés járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1938. évi 421386. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi október hó 3-án lefoglalt 8071 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglat­­tatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán­k üzleté­ben, Budapesten, XIV. kerület, Erzsébet királyné-ut 104. házszám alatt földszinten, folytatva I. emeleten leendő megtartására határidőül 1939. évi május hó 2. napjának délután 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, ame­lyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bá­natpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi március hó 27. napján. Gintner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­P 12456 Árverés. Pk. 634/1939. szám. Dr. Nemes Miklós ügy­véd által képviselt Link Artur, továbbá dr. Nemes Miklós, özv. Goldstein Bernátné, Holemand Graf és Társa. Kunszentmiklós Dabas Szabadszállási Takarék­­pénztár, Wertheimer Klein és Virág, Bialazunker I. és Tsa, Goldmann Emil, Groszmann Izidor, Gyapjúkeres­­kedelmi r. t., Bayer Jenő, O. H. E. javára 5377 P 95 t tőke és több követelés járulékai erejéig a kun­­szentmiklósi kir. járásbíróság 1938. évi P. 1431/11. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1939. évi március hó 18-án lefoglalt 6513 P 67 l'-re becsült ingóságokra a kun­­szentmiklósi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Tasson, Cálvin-tér 7. szám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi május hó 4. napjának délután 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, modern kombinált szoba, üzleti berendezés, áruk s egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverez­hetnek, akik a kikiáltási év egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Kunszentmiklós, 1939. évi április hó 6. nap­ján. Török Miklós, kir. bir. végrehajtó. O­F 12461 Árverés. Pk. VII. 723321/727852/1938. szám. Dr. Radó Zoltán ügyvéd által képviselt Hutter és Lever r. t. javára 381.93 + 369.62 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 311504/324043. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi október hó 3-án és no­vember hó 22-én lefoglalt 1279 P 50 f becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fen­tnevezett vég­rehajtató által megkerestetvén — megnevezett : Pk. 724311. szám, dr. Sándor Oszkár u. á. k. Elinger Béla javára 204 P 61 f­és jár, és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési jo­guk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, VI. kerület, Dohány­ utca 54. házszám alatt földszinti festék üzletben leendő megtartására ha­táridőül 1939. évi május hó 2. napjának délután 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt balogo­kat, üzleti berendezést, árukat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadrészé­­nél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi március hó 31. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 12460 Árverés. Pk. VII. 605914/1939. szám. Dr. Barla Mik­lós ügyvéd által képviselt Kovács Ferenc javára 150 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi P. II. 11046­9. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi március hó 10-én lefoglalt 1277 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett vég­rehajtató által megkérési ér­vén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, VII. kerület, Erzsébet­ körút 36. házsz. alakt földszinten, udvari rádióműhelyben leendő megtartására határidőül 1939. évi május hó 5. nap­jának délelőtt 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, falitükör, rádió, hálózati és telepes csövek, alkatrészek, tekercsek, ellenállások, konden­zátorok, beállító tárcsák, kazetták s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részé­­nél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül lete­szik. Budapest, 1939. évi április h­ó 3. napján. Szászy- Kovácsh Ernő, kir. bír. végrehajtó. O ** 394. Árverés. Pk. 4252/1938. sz. Dr. Nagy Sándor László budapesti ügyvéd, végrehajtató javára 2229 P 80 s követelése és jár. erejéig 1939. évi május hó 8. napján délután 3 órakor Cinkota községben, Horthy Miklós­ út 5. szám alatti irodában, gyártelepen és lakáson a buda­pesti kir. törvényszék 44342/1937—27. sz. végzésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt 27926 P 70 f becsértékű ingóságokat , bútorokat, lakberendezési tár­gyakat, fonalfestő-, fényező-, fehéritőgépeket, hűtő­berendezést, gőzgépet, személygépkocsit, lovat, billió­kat, motorokat, irodai berendezési tárgyakat, írógépet, pénzszekrényt, szőnyegeket, férfiruhákat, porszívógé­­pet, képeket, könyveket és egyéb ingókat bíróilag elárverezem. Dr. Miklós György ügyvéd által képvi­selt Cordalic stb. r. t. 370 P. Gödöllő, 1939. évi már­cius hó 28. napján. Báró Dániel Elek, kir. kir. végre­hajtó. OF 12463 Árverés. Pk. I. 52102/1938., Vh. 4322/1939. szám. Dr. Szmetán László ügyvéd által képviselt Czinner Vilmos .javára 500 pengő tőke és járulékai erejéig a buda­pesti I—-III. ker. kir. járásbíróság 994/1938/4. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán le­foglalt 6290 pengő becsértékű­ ingóságokra az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll ;— és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs,­­— végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében , Budapesten. III. kerület, Lajos­ utca 145. házszám alatti faáruüzletben leendő megtartására határidőül 1939. évi május hó 5. napjának délután ■'Az órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bú­torok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értel­mében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom fgadni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi április hó 14. napján cs. Bocskor László, kir. kir. végrehajtó. • C­F 12458 Árverés. Pk. I. 62900/4934., Pk. I. 62872/1934. szám. Dr. Surányi István ügyvéd által képviselt Bajai Taka­rékpénztár javára 93 - 80 f tőke és követelés és járu­lékai erejéig a bajai kir. járásbíróság 3267., 6697. 1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán lefoglalt 1615 pengő becsértékű ingósá­gokra az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más­­foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­­gítési joguk ma is fennáll — és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, — végrehaj­tást szenvedő lakásán, Budapesten, II. kerület, Bem­ József­ utca 8. házszám, V. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi május hó 10. napjának délután 142 órája tűzetik ki, amikor a lefoglalt bútorok, lakásberendezés, zongora, festmé­nyek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értel­mében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. I. 58198. 1938. szám, Dr. László M. Mihály u. á. k. Phönix Ált. Bizt. javára 61 P, Pk. I. 64317/1936. szám, dr. Dala Károly u­. á. k. Hermes Bizt. javára 69 P 96 f, Pk. 57893/1935. szám, Vakok­­Egy. Műhelye 41 P 40 f és járulékai. Budapest, 1939. évi április hó 13. nap­ján. Ertsey Gyula, kir. kir. végrehajtó. O 3294 Árverés. Pk. 18996/1938. szám. Dr. Schwarcz­­Károly budapesti ügyvéd által képviselt Márkus Zsigmond és Fia végrehajtató(k) kérelmére és javára, valamint a nem kérelmező, de az 1908 : LXI. t.-c. 20. §-a értelmé­ben csatlakozónak tekintendő összes zálogjogot szerzett végrehajtatok és pedig : Dr. Léderer Kálmán ügyvéd által képviselt Surán György cég javára is, amennyiben követelésük ma is fennáll, a kérelmező 379 P 26­0 köve­telés és járulékai, valamint a csatlakozottak követelése erejéig, a már fizetett összeg(ek) betudásával, a buda­pesti kir. járásbíróság 200.355/1938. sz. végzésével — végrehajtató kiadmányával — elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 2973 pengő becsértékű­ ingóságaira a kiskunfélegyházai kir. járásbíróság által a fenti szám alatt az árverés elren­deltetvén, annak a fent felsorolt foglaltatok javára végrehajtást szenvedő ellen, nevezett végrehajtást szen­vedő üzletében Kiskunfélegyházán, a Hattyú épületben leendő megtartására határidőül 1939. évi május hó 5. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt paplanokat, férfi és női cipőket, szőnye- Egyes szám­ára 250 fillér.

Next