Budapesti Közlöny, 1939. június (73. évfolyam, 122-145. szám)

1939-06-01 / 122. szám

Budapest, 1939. 122. szám. Csütörtök, június 1. BUDAPESTI •• •• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó-, és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Havonkint 4 ar. P 80 £ Negyedévenkint 14 „ 40 » Számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hatóságoknak havonkint sar.128 f. „ negyedévenkint 3„ 84 „ Magánosoknak havonkint 3„ 20 „ „ negyedévenkint 9„ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig - 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint - 16 „ 9 r Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Mag­ánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hivatalos Értesítő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi igazságügyminiszter elő­terjesztésére dr. Téry Tivadar nyíregyházi királyi törvényszéki elnököt az Országos Föld­birtok­rendező Bírósághoz állandó bíróvá, dr. Balogh István a királyi ítélőbírák és királyi ügyészek részére megállapított III. fizetési cso­port jellegével felruházott debreceni és dr. Lázár László a királyi ítélőbírák és királyi ügyészek részére megállapított III. fizetési csoport jellegével felruházott győri királyi ítélőtáblás bírákat, továbbá dr. Gefferth Elek és dr. Török Emil volt legfelsőbb bírósági tanácsosokat a magyar királyi Kúriához birákká, Dóczy Bálint a királyi ítélőbirák és királyi ügyészek részére megállapított III. fize­tési csoport jellegével felruházott monori királyi járásbirósági elnököt a budapesti köz­ponti királyi járásbírósághoz alelnökké, dr. Tokay Gyula a királyi ítélőbírák és királyi ügyészek részére megállapított III. fizetési csoport jellegével felruházott debreceni királyi törvényszéki tanácselnököt a debreceni királyi ítélőtáblához bíróvá, dr. Oláh János nyíregy­házi királyi ügyészségi elnököt a pestvidéki királyi ügyészséghez alelnökké, dr. vitéz Nagy Sándor debreceni királyi ítélőtáblás bírót a mis­kolci királyi törvényszékhez tanácselnökké, dr. Lak József a királyi ítélőbírák és királyi ügyészek részére megállapított II. fizetési cso­port jellegével felruházott pestvidéki és dr. Zajzon Ernő a királyi ítélőbírák és királyi ügyészek részére megállapított II. fizetési cso­port jellegével felruházott budapesti királyi törvényszéki bírákat a budapesti, dr. Schwep­­ler János szegedi királyi törvényszéki bírót a szegedi királyi Ítélőtáblához birákká, dr. Wanka Dezső balassagyarmati királyi törvény­­széki bírót a zirci, dr. Bencze Sándor keszt­helyi királyi járásbirót a kapuvári és dr. vitéz Mandics László zalaegerszegi királyi törvény­­­széki bírót a zalaszentgróti királyi járásbíróság elnökévé, dr. Borbély Miklós nyíregyházi ki­rályi ügyészt a nyíregyházi királyi ügyészség elnökévé, dr. Baróthy Zoltán jászberényi királyi járásbírót a nyíregyházi, dr. Schéda László szolnoki királyi törvényszéki jegyzőt a debre­ceni, dr. Jeney Béla fehérgyarmati királyi járásbirósági jegyzőt és dr. Holics Pál miskolci ügyvéd, városi tiszti alügyészt a nyíregyházi királyi ügyészséghez ügyészekké kinevezem. Kelt Budapesten, 1939. évi május hó 24. napján. * Horthy s. k. Dr. Tasnádi Nagy András s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy dr. Menyhárt Gáspár szegedi magyar királyi Ferenc József tudományegyetemi nyilvános rendes tanárnak nyugalomba vonulása alkal­mával az egyetemi oktatás és a tudományos irodalom művelése terén szerzett érdemeiért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1939. évi május hó 26. napján. Horthy s. k. Dr. Hómon Bálint s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére az idegenben élő magyar állampolgárok érdekében kifejtett jótékony tevékenységükért J­enry Gaboury montreali római katholikus lelkésznek a Magyar Vörös Kereszt érdem­keresztjét, továbbá Bentum Ilona magyar állampolgár, a frankfurti tiszteletbeli magyar királyi konzulátus titkárnőjének a Magyar Vörös Kereszt érdemérmét adományozom. Kelt Budapesten, 1939. évi május hó 26. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. ad 1939. Hb. 1/17. szám. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a Hatásköri Bíróság tagjainak sorában Thoroczkay Gyula országos földbirtokrendező bírósági állandó bíró elhalá­lozása folytán megüresedett helyettes tagsági helyre, az Országos Földbirtokrendező Bíróság 1939. évi május hó 22. napján tartott teljes ülésében, titkos szavazással, 1941. évi április hó 39. napjáig terjedő időtartamra dr. Gabona Lajos országos földbirtokrendező bírósági tanácselnököt választotta meg. Budapest, 1939. évi május hó 25. napján. Dr. Töreky Géza s. k. a m. kir. Kúria és a Hatásköri Bíróság elnöke. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaság­tudományi Egyetértő Gazdasági Szaktanárképző Intézete igazgatótanácsának tagjává az 1936. évi szeptember hó 1.-vel kezdődött 5 éves év­kör hátralévő tartamára a m. kir. iparügyi minisztérium képviseletében Messik Vilmos miniszteri tanácsost kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Perneczky Béla m. kir. földmivelésügyi minisztériumi miniszteri titkárnak a budapesti kir. m­. Pázmány Péter tudományegyetem jog- Egyes szám­ára 16 fillér, és államtudományi karán a „Munkajog“ című tárgykörből egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és nevezettet ebben a minőségében megerősítette. A m. kir. belügyminiszter a felvidéki ügyek tárcanélküli miniszterével egyetértve, a bereg­szászi m. kir. állami kórházhoz , dr. Linner Bertalant a VII. fizetési osztály 3. fokozatába a sebészeti osztály főorvosává, dr. Komáromi­ Pély Mihályt a belgyógyászati osztály fő­orvosává, dr. Magyary Kornélt a szülészeti osztály főorvosává, dr. Mészár Lászlót a szemé­szeti osztály főorvosává a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába, továbbá dr. Jenkovszky Endrét az orr-, torok-, gége-, fülgyógyászati osztályhoz intézeti orvossá, dr. Czmór Győzőt a Röntgen­osztályhoz intézeti orvossá, dr. Dósa Andrást a bőrgyógyászati osztályhoz intézeti orvossá a IX. fizetési osztály 3. fokozatába, végül dr. Bakó Bellit, dr. Battancs Lajost, dr. Berényi Lórántot, dr. Biró Elemért, dr. Hajnal Balázst, dr Hollósy Károlyt, dr. Makó Istvánt és dr. Szám Lászlót a X. fizetési osztály 3. fokozatába alorvosokká ideiglenesen kinevezte. (199­76­)/ 1939. B. M. XVI. — 1939. évi május hó 31.-én.) Az Érsekújvári m. kir. állami kórházhoz dr. Koncz Lajost a VIli. fizetési osztály 3. foko­zatába a belgyógyászati osztály főorvosává, továbbá dr. Körmendy Ékes Györgyöt a sebé­szeti osztályhoz intézett orvossá a IX. fizetési osztály 3. fokozatába, végül dr. Szkaliczky Bélát, Thirring Gyulát és Tört­éki Ágostont a X. fizetési osztály 3. fokozatába alorvosokká ideiglenesen kinevezte. (199.770/1939. B. M. XVI. — 1939. évi május hó 31.-én.) Az Ipolysági m. kir. állami kórházhoz dr. Villa Ernőt a VII. fizetési osztály 3. fokozatába a sebészeti osztály­­ főorvosává, továbbá dr. Szabó Tibort a belgyógyászati osztályhoz a IX. fizetési osztály 3. fokozatába intézeti orvossá, végül dr. Bariss Bálintot, dr. Takács Sándort és dr. Vass Antalt a X. fizetési osztály 3. fokozatába alorvosokká ideiglenesen ki­nevezte. (199.771/1939. B. M. XVI. — 1939. évi május hó 31.-én.) A kassai m. kir. állami kórházhoz dr. Lum­­nitzer Sándort a sebészeti osztály főorvosává, dr. Engel Rudolfot a belgyógyászati osztály főorvosává, dr. Papp Zoltánt az elme- és ideg­gyógyászati osztály főorvosává, dr. Kost­y­ál Lászlót a gyermekgyógyászati osztály főorvo­sává, dr. Schütz Ottót a tüdőbetegosztály fő­orvosává, dr. Engelmayer Jenőt a Röntgen­laboratórium főorvosává, dr. Szentkirályi Zsig­­mondot a bőrgyógyászati osztály főorvosává, dr. U­n­bán Györgyöt a kórbonctani labora­tórium főorvosává és dr. Kukán Ferencet a szemészeti osztály főorvosává a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába, továbbá dr. Salamon Ernőt a sebészeti osztályhoz intézeti orvossá és dr. Csillag Sándort az orr-, torok-, gége- és fül­­gyógyászati osztályhoz intézeti orvossá a IX. fizetési osztály 3. fokozatába, végül dr. Berze­­vitzy Bélát, dr. Bogsch Albertet, dr. Bojárszky

Next