Budapesti Közlöny, 1939. július (73. évfolyam, 146-171. szám)

1939-07-01 / 146. szám

Budapest, 1939. SSEQRHI Szombat, junius 1. BUDAPESTI Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. •• KÖZLÖNY: 1—604—53­­1—604—64. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér L sz. — Telefon: Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay-utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. HIVATALOS LAP: Havonkint 4 ar. P 80 fi Negyedévenkint 14 „ 40 M Számonkint — 20 „ Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: A m. kir. minisztériumnak 6.410/1939. M. E. számú rendelete, a kivitelre szánt sárgabarack, őszibarack és csemegeszőlő minőségének ellenőrzéséről és annak tanúsí­tásáról szóló 0.703/1936., 5.670/1930. és 6.130/1938. M. E. számú rendeletek hatályon kivül helyezése tárgyában. A m. kir. minisztériumnak 1939. évi 6.500/M. E. számú rendelete a Lengyel Köztársasággal 1939. évi junius hó 25.-én aláirt Hatodik Pótjegyzőkönyv ideiglenes életbeléptetése tárgyában. A m. kir. belügyminiszternek 14.499/1939. B. M. számú rendelete. A Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai terület közigazgatásának ideiglenes rendezéséről szóló 6.200/1939. M. E. számú rendelet hatálybaléptetése. A m. kir. belügyminiszternek 14.500/1939. B. M. számú rendelete. A visszatért kárpátaljai területen a községnevek megállapítása, továbbá a közigazgatási kirendelt­ségek és a járások területi beosztása. A m. kir. belügyminiszternek 14.501/1939. B. M. számú rendelete. Bereg és Ugocsa k. e. e. vármegyék, valamint Ung vármegye járási beosztásának kiegészítése. A m. kir. belügyminiszternek 14.502/1909. B. M. számú rendelete a 6.200/1939. M. E. számú rendelettel Bereg és Ugocsa, valamint Ung vármegyéhez csatolt községek­ közigazgatási beosztásáról. A m. kir. belügyminiszternek 70.000/1939. B. M. számú rendelete. A 6.210/1939. M. E. számú rendelet hatálybaléptetése, továbbá a határvidéki m. kir. rendőrkapitány­ság és m. kir. határvidéki rendőrkirendeltségek területi beosztása. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 140.930/1939. F. M. számú rendelete a kivitelre szánt kajszi-, őszibarack és csemegeszőlő állami ellenőrzőjeggyel ellátása tárgyában. Hivatalos Értesítő. HIVATALOS RÉSZ. Magyarország Főméltósága Kormányzója az alábbi legfelsőbb elhatározást és kéziratot mél­­tóztatott kibocsátani A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Perényi báró Perényi Zsigmond belső titkos tanácsos, koronaőrt, a felsőház tagját a kárpátaljai területre kormányzói biztossá ki­nevezem. A vonatkozó kéziratomat idezárom. Kelt Kenderesen, 1939. évi junius hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. * Kedves báró Perényi! A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére önt a kárpát­aljai területre kormányzói biztossá kinevezem. Kelt Kenderesen, 1939. évi junius hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. "A magyar királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére Demkó Mihály munkácsi lakost a kárpátaljai terület kormányzói biztosa mellé, a pénzügyminisztérium központi fogalmazási tisztviselőinek létszámába, miniszteri taná­csossá kinevezem. Kelt Kenderesen, 1939. évi junius hó 28. napján. Horthy s. k. Dr. Reményi-Schneier Lajos s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Marina Gyula görög katholikus kanonok, ungvári lakost a kárpátaljai terület kormányzói biztosa mellé, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium fogal­mazási tisztviselőn. A létszámba, miniszteri tanácsossá kinevezem. Kell Kenderesen, 1939. évi junius hó 28. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére dr. Beszkid Sándor szerencsi lakost a kárpátaljai terület kormányzói biztosa mellé, a belügyminisztérium fogalmazási tisztviselői­nek létszámába miniszteri tanácsossá kineve­zem. Kelt Kenderesen, 1939. évi junius hó 28. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k. A magyar királyi miniszterelnöknek a mi­nisztérium nevében tett előterjesztésére az or­szággyűlés felsőházáról szóló 1926. évi XXII. törvénycikk 23. §-a alapján Ilniczky Sándor görög katholikus nagyprépostot és dr. Ka­­minszky József, a kárpátaljai Orosz Központi Nemzeti Tanács elnökét a felsőház tagjává élethossziglan kinevezem. Kelt Kenderesen, 1939. évi junius hó 30. napján. "Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi igazságügyminiszter elő­terjesztésére dr. Giczi, Assaku­rthi és Ablancz­­kürthi Ghyczy Dénes osztályfőnököt állam­titkárrá kinevezem. Kelt Budapesten, 1939. évi junius hó 26. napján Horthy s. k. Dr. Tasnádi Nagy András s. k. A Kormányzó Ur ő Főméltósága a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére, Ken­deresen, 1939. évi junius hó 10. napján kelt legfelsőbb elhatározásával megengedni méltóz­­tatott, hogy a pozsonyi magyar királyi konzu­látus magyar királyi követséggé átszerveztes­­sék. A magyar királyi külügyminiszternek, előter­jesztésére, megengedem, hogy Szentmiklósi Szabó György I. osztályú követségi tanácsosi cím ideiglenes használatára feljogosított II. osz­tályú főkonzuli címm­el és jelleggel felruházott I. osztályú konzult a pozsonyi magyar királyi követség vezetésével és Szlovákiában való kép­viselettel állandó ügyvivői minőségben meg­bízza. Kelt Kenderesen, 1939. évi junius hó 10. napján. Horthy s. k. Gróf Csáky István s. k. A m. kir. belügyminiszter a 6.200/1939. B. M. számú rendelet alapján az ungi közigazgatási kirendeltség területére fogalmazási tisztvise­lőkké a következőket nevezte ki : A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére csatolva van az „Országos Törvénytárának az 1939. évi VII. törvény­cikket (az állami költségvetési év kezdetének megváltoztatásáról, valamint az 1939. évi julius hó 1. napjától az 1939. évi december hó 31. napjáig viselendő közterhekről és fedezendő kiadásokról) tartalmazó 7. száma és az 1939. évi VIII. törvénycikket (a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931 : XXVI. törvénycikkben a minisztériumnak adott és utóbb kiterjesztett felhatalmazás további meghosszabbításáról­ tartalmazó 8. száma: 1 " Egyes szám­ ára 48 fillér.

Next