Budapesti Közlöny, 1939. augusztus (73. évfolyam, 172-197. szám)

1939-08-01 / 172. szám

Budapest, 1939. 172. szám. Kedd, augusztus 1. KÖZLÖNY: Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánh­irdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 azót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 * 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80­­, 14 , 40,­­ 20 . Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A m. kir. belügyminiszter 130.109/1939. számú rendelete. Az 1938/39. évi inségenyhitő tevékenység költségei­nek fedezése céljából egyes községekben inségjárulék kivetéséről. A m. kr. honvédelmi miniszternek 88.001/em­ Igy.—1939. számú rendelete a légoltalmi riasztószolgálat megszervezése tárgyában. A m. kir. honvédelmi miniszter 88.002/eln. Igy.—1939. számú rendelete a légoltalmi elsötétítő szolgálat tárgyában. A m. kir. iparügyi miniszter 1939. évi 33.840. számú rendelete az Eger megyei város területén levő mészáros- és hentesüzleteknek szombati zárórájáról, valamint vasárnapi és Szent István napi munkaszünetéről szóló 48.679/1938. Ip. M. számú rendelet módosítása tárgyában. A m. kir. belügyminiszter 130.159/1939. számú rendelete az 1938/39. évi inségenyhitő tevékenység költségeinek fedezése céljából egyes községek­ben inségjárulék kivetéséről. Az 1922 : I. t.-c. 29. §-ában nyert felhatal­mazás alapján az 1938/39. évi inségenyhitő tevékenység költségeinek fedezésére szolgáló inségjárulékok kivetésére vonatkozó 195.100/ 1938. B. M. sz. rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1938. évi október hó 19.-i 233. száma­ Egyes szám­ára 16 fillér. % HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a 24.000/ 1936. F. M. számú rendelet 5. §-a alapján a 40.425/1937. F. M. számú rendelettel szervezett Növényegészségügyi Tanács tagjaivá a minisz­térium érdekelt ügykörének képviseletében dr. Spergely Imre miniszteri osztálytanácsost, a növényegészségügyi rendelkezéseknek és a növényvédelmi szerek ellenőrzésének végre­hajtásában közreműködő intézmények képvise­letében dr. Kadocsa Gyula m. kir. kíséri, fő­igazgatót, egyetemi m. tanárt, a szaktudomány képviseletében dr. Húsz Béla egyetemi m. tanárt, a m.kir. Kertészeti Tanintézet tanárát, az őstermelés képviseletében dr. Jeszenszky Árpád m. kir. kertészeti főfelügyelőt, a Gyü­mölcstermelők Országos Egyesületének ügy­vezető igazgatóját 1941. évi március hó 7.-ig terjedő hatállyal kinevezte. 1 1939. évi julius hó 25.-én kelt 94.658/1939. F. M. sz. rendelet.) A m. kir. igazságügyminiszter a 2.200/1934. M. E. számú rendelet 2. §-a értelmében a táp­pénzigénylők keresőképessége kérdésében döntő bizottságba dr. Pásztor Béla belgyógyász szak­orvost az 1937. évi julius hó 1. napjával kez­dődött három évi időszak hátralévő tartamára orvosszakértővé kinevezte. A m. kir. belügyminiszter a m. kir. csendőr­ségnél 1939. évi julius hó 1.-ével Horváth Imre, Komn János és Molnár Antal állami rendszerű kisegítő szolgákat, továbbá 1939. évi augusztus hó l.-ével Havas (Holkó) Lászlót ideiglenes minőségű állami rendszerű II. osztályú altisztté kinevezte. A kinevezési rendelvény száma : 90.200/VI. b.­­— 1939., kelte : 1939. évi július hó 27. ban) 15. §-ára utalással, a m. kir. pénzügy­­miniszter úrral egyetértve, a következőket ren­delem. 1. §­A városokon és a 123.353/1939., a 124.660/ 1939., a 124.788/1939., a 125.250/1939., a 125.981/1939., a 127.018/1939. és a 129.582/ 1939. B. M. számú rendeletekben foglalt közsé­geken kívül egyszeri inségjárulékot kell ki­vetni : Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében Pest­­szentimre községben. 2. §. A kivetett inségjárulék, tekintet nélkül arra, hogy a fizetési meghagyást mikor kézbesí­tették, 1939. évi augusztus hó 15.-én válik ese­dékessé s három egyenlő részletben 1939. évi szeptember hó 1.-ig, szeptember 15.-ig és októ­ber 1.-ig kamatmentesen fizethető. 3. §. A kivetés módja és mértéke tekintetében a 195.100/1938. B. M. számú rendelet rendel­kezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kereseti adó alanyaira az inségjárulék csak akkor vethető ki, ha a kereseti adó alap­jául szolgáló adóalap az évi 1000 %-t meg­haladja. Budapest, 1939. évi július hó 27.-én. A miniszter rendeletéből : Dr. Kádár László s. k. miniszteri, osztályfőnök. A m. kir. honvédelmi miniszternek 88.001/eln. igv—1939. számú rendelete a légoltalmi riasztószolgálat megszervezése tárgyában. A légoltalmi riasztószolgálat megszervezése tárgyában a belügyminiszterrel, a pénzügy­­miniszterrel, az iparügyi miniszterrel, vala­mint a kereskedelem- és közlekedésügyi minisz­terrel egyetértve, az 1939 : II. t.-c. 235. §-ában, valamint a 136., 137. és 212. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, a következőket rende­lem : 1­ §• (1) A légoltalmi riasztás célja a légvédelem és a légoltalom együttes készenlétbe helyezése. (2) A légoltalmi riasztást a riasztószolgálat látja el, mely a honi légvédelmi készültség (88.000/esn. Igv.—1939. H. M. számú rendelet 1. §.) elrendelésével lép életbe s annak meg­szűntéig folyamatosan működik. (3) A riasztószolgálat azokból a szervezetek­ből, berendezésekből és eszközökből áll, ame­lyek révén az ország valamely területének lakossága a légi veszélyről, valamint a légi veszély elmúltáról értesül. A riasztószolgálatot úgy kell megszervezni, hogy jelzéseit a lakos­sággal idejekorán, megbízhatóan és félre nem érthető módon közölhesse. 2­ §( 0) A riasztószolgálat általában a közérdekű (hatósági) riasztószolgálatból, valamint az 1939 : II. t.-c. 137. §-a alapján az I.—III. cso­portokba sorolt (tartozó) építmények és va­gyontárgyak helyi riasztószolgálatából áll. (2) A városok és községek hatósági riasztó­szolgálatának megszervezéséről, a szükséges eszközök és berendezések beszerzéséről és alkalmazásáról, valamint azoknak állandóan működőképes jókarbantartásáról a városok és községek, illetőleg azok légoltalmi vezetői az ebben a rendeletben foglaltak, valamint a jóvá­hagyott légoltalmi tervekben megszabott köve­telményeknek megfelelően kötelesek gondos­kodni. (3) A már jóváhagyott légoltalmi tervvel ren­delkező városok és községek légoltalmi vezetői a riasztórendszerre vonatkozó részletes leírást a honvédelmi miniszterhez 30 napon belül fel­terjeszteni kötelesek abban az esetben, ha ható­sági riasztásra motorszirénákat alkalmaznak ugyan, de a tervben foglalt hatósági riasztó­­rendszer a jelen rendeletben foglalt követelmé­nyeknek nem felel meg. (4) A városok és községek, valamint ezek légoltalmi vezetői a honvédelmi miniszternek az előbbi (3) bekezdés alapján felterjesztett műszaki leírásra vonatkozó észrevételeit figye­lembe venni kötelesek. (5) Az I. és a II. csoportba sorolt építmé­­nyek és egyéb vagyontárgyak helyi riasztó­szolgálatának megszervezésére, valamint a szükséges berendezések létesítésére és állan­dóan működőképes jókarban tartására vonat­kozóan a jóváhagyott légoltalmi tervben (1939 : II. t.-c. 137. §.) foglalt előírások ,és a jelen rendeletben megállapított szabályok az irányadók. (6) Az állami és magánkezelésű vasutaknak, a m. kir. postának, valamint a hajózás úszó egységeinek és partmenti létesítményeinek riasztószolgálatáról — a jelen rendelet rendel-

Next