Budapesti Közlöny, 1939. szeptember (73. évfolyam, 198-222. szám)

1939-09-01 / 198. szám

Budapest, 1939. 198. Péntek, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖM. HIVATALOS LAP. Havonkint Negyedévenkint Számonkint Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Bragánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Szerkesztőségi: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési dijára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.128 f. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ 4 ar. — 80 £ 14 „ 40 ,­­ 20 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A m. kir. belügyminiszternek 17.946/1939. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai terület közigazgatási beosztásának módosításáról. A m. kir. belügyminiszter 187.958/1939. XV. számú körrendelete a Bismofalván int. és a Pentabi sol. elnevezésű és a közgyógyszerellátás terhére engedélyezett gyógyszerkészítmények árának leszállítása tárgyában. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 160.544/1939. F. M. számú rendelete az ebeknek veszettség elleni kötelező védőoltásáról szóló 90.800/1936. F. M. számú rendelet hatályának a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területekre kiterjesztése tárgyában. A m. kir. honvédelmi és m. kir. pénzügyminiszter 42.730/em­. 18.—1939. számú körrendelete a rendkívüli családi segélyről. Hivatalos Értesítő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi külügyminiszter előterjesz­tésére gróf Woracziczky Olivér rendkívüli kö­veti és meghatalmazott miniszteri címmel fel­ruházott I. osztályú követségi tanácsost a szófiai magyar királyi követség vezetése és a Bulgáriára kiterjedő követi megbízatása alól felmentem. Kelt Budapesten, 1989. évi augusztus hó 29. napján. Horthy s. k. Gróf Csáky István s. k. A magyar királyi külügyminiszter előterjesz­tésére dr. Jungerth-Arnóthy Mihály rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert a szófiai magyar királyi követség vezetésével és Bul­gáriában való képviselettel követi minőségben megbízom. Kelt Budapesten, 1939. évi augusztus hó 29. napján. Horthy s. k. Gróf Csáky István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Tóth Bálint miniszteri osztályfőnöki címmel felruházott miniszteri tanácsos, buda­­pestvidéki pénzügyigazgatónak — nyugalomba vonulása alkalmából — közel négy évtizeden át fáradhatatlan buzgalommal és odaadással teljesített eredményes szolgálata elismeréséül a Magyar Érdemrend középkeresztjét adomá­nyozom. Kelt Gödöllőn, 1939. évi augusztus hó 26. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Czéh János gyöngyöspatai volt köz­­gyámnak három és fél évtizedet meghaladó közszolgálata alatt szerzett érdemeiért a Ma­gyar Bronz Érdemkeresztet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1939. évi augusztus hó 5. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Pokol Bálint községi bíró, györöcskei lakosnak közel öt évtizeden át kifejtett köz­ségi bírói működése alul­ szerzett érdemei el­ismeréséül a Magyar Bronz Érdemkeresztet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1939. évi augusztus hó 5. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A Kormányzó Ur­­ Főméltósága 1939. évi julius hó 20. napján kelt legfelsőbb elhatáro­zásával Milton C. Rewinkel-nek, az Amerikai Egyesült Államok budapesti alkonzuláinak a működési engedélyt megadni méltóztatott. A Sajtókamara megalakulása folytán a m. kir. miniszterelnök dr. vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály miniszteri tanácsost, a sajtókamara fel­állításával összefüggő intézkedések megtéte­lére, valamint a Sajtókamara megalakításának előkészítésére a 9.580/1938. M. E. számú ren­delet 1. §-a alapján kiküldött miniszteri biztost ezen megbízatása alól felmentette és neki ebben a hatáskörben kifejtett buzgó és sikeres szolgálataiért köszönetét fejezte ki. A m. kir. iparügyi miniszter 28.940/1939. XIII. számú rendeletével a munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1937 : XXI. t.-c. alapján a 46.963/1938. XIII. Ip. M. számú rendelettel kinevezett, a papirosiparban az ország egész területén fizetendő legkisebb munkabérek megállapítására hivatott bizottság érdektelen rendes tagjává Péterffy Oktáv ny. miniszteri tanácsost kinevezte és egyben Egry István ny. miniszteri tanácsost ugyanezen tisztsége alól saját kérelmére felmentette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Kontrás Endre beregszászi állami gimnáziumi igazgatót és Csehily István szolyvai járási is­kolafelügyelőt további intézkedésig Kárpátalja Kormányzói Biztosának hivatalához szak­előadói minőségben beosztotta. A m. kir. belügyminiszternek 17.946/1939. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszatért kárpát­aljai terület közigazgatási beosztásának módo­sításáról. A 6.200/1939. M. E. számú rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján kiadott 14.500/ 1939. B. M. számú rendeletnek Patkanyóc és Szőllőiszosztoka kisközségek beosztására vonat­kozó részét megváltoztatom és Patkanyóc kis­községet az ungi közigazgatási kirendeltség ungvidéki járásába, Szőllösrosztoka kisközsé­get pedig a beregi közigazgatási kirendeltség ilosvai járásába osztom be. Budapest, 1939. évi augusztus hó 28.-án. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k. m. kir. belügyminiszter. A m. kir. belügyminiszter 187.958/1939. XV. számú körrendelete a Bismofalván int. és a Pentabi sol. elnevezésű és a közgyógyszerellátás terhére engedélyezett gyógyszerkészítmények árának leszállítása tár­gyában. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének. Tudomás és megfelelő eljárás végett érte­sítem Alispán (Polgármester) Urat, hogy a 215.977/1932. N. M. M. sz. rendelettel a köz­gyógyszerellátás terhére engedélyezett, s Rich­ter Gedeon vegyészeti gyár, budapesti cég által gyártott Bismofalván gyógyszerkészítménynek a közgyógyszerellátás terhére engedélyezett árát a cég bejelentése alapján a 15 ccm-es üvegnél 1 P 90 fillérre, a 30 ccm-es üvegnél 3 P 10 fillérre, az 50 ccm-es üvegnél 3 P 60 fillérre, a 100 ccm-es üvegnél 5 P-re mérséke­lem. A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére csatolva van az „Országos Törvénytárának az 1939. évi XII. (az áru­­részletügylet egyes kérdéseinek szabályozásáról), XIII. (a magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről szóló 1879 : L. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról) és XIX. (a fizetési eszközökkel, külföldi követelésekkel és vagyontárgyak kivitelével elkövetett visszaélé­sek hatályosabb megtorlásáról) törvénycikkeket tartalmazó 10. száma. Egyes szám ára 16 fillér.

Next