Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. szeptember (73. évfolyam, 198-222. szám)

1939-09-01 / 198. szám értesítője

W^np.PBW" - ' V[ Budapest, 1339, 108. SZHarffla Péntek, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „H­IVAT­A­LO­S É­RTESITŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * • A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem majánegy­énnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. X. 611561/1939. szám. Dr. Serák László ügyvéd által képviselt Kovács Lajos javára 170 pengő tőke és több követelés járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1939. évi 419061.­­sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1939. évi május hó 15-én lefoglalt 4630 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, VI. kerület, Vilmos császár-út 85. házszám, II. emelet 22. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1939. évi szeptember hó 4. napjának délután 1/­­3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, virágállvány, ezüsttárgyak, perzsaösszekötő, porcellán étkészlet, festmény, rádió, vázák s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1934. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi augusztus hó 10. napján, vitéz Olaszteleki Kolumbán Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 14673 Árverés: 3932/1939. végre., Pk. 28966/1932 szám. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 24­40/1931. sz. végzése következtében dr. Szegő Ferenc budapesti ügyvéd által képviselt Shell Kőolaj rt. budapesti cég javára Szakolyi András nyírpazonyi lakos ellen 246 pengő­s jár. erejéig 1932. évi január hó 25-én foganatosított kielégítési vég­rehajtás útján le- (és felül-) foglalt és 9850 pengőre "becsült ingóságokra a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 28966/1932. számú végzése folytán 246 P tőkeköve­telés és a jelen árverési hirdetés 7 P 45 f díjával együtt összesen 79 P 40 f-ben megállapított költségek erejéig az árverés elrendeltetvén, annak kezdődően Nyírpazony­­ban adós lakásán, folytatva Nyírpazony község határá­ban adós tanyáján leendő megtartására határidőül 1939. évi szeptember hó 13. napjának délelőtti víz­­órája kitüzetik, amikor a biróilag le- (és felül-) foglalt 2 drb vadászfegyver, 2 kötet Pallas Lexikon, 2 festmény, lovak, szarvasmarhák, 100 g csövestengeri s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében — az esetleg tett befizetések betudásával szükség esetén becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedő hozzájáru­lásával — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglalták és azokra kielégítési jogot nyertek volna és ha kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, úgy ezen árverést az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Az árverési hirdetmény kivonata a „Budapesti Köz­lönyében közzéteendő. Nyíregyháza, 1939. évi augusztus hó 16. napján. Labay Antal, kir. kir. végrehajtó. O­F 14663 Árverés. Pk. IX. 606902/1939. szám. Dr. Géza Imre budapesti ügyvéd által képviselt Magyar Siemens Reini­ger Művek Rt. javára hátr. 135 P 77 f tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 424705. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1939. évi március hó 22-én lefoglalt 1500 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­­nevezett végrehajtató által megkerestetvén, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üz­letében, Budapesten, V. kerület, Harmincad­ utca 3. ház­szám, III. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi szeptember hó 13. napjának délután 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt fogorvosi röntgenkészüléket tartozékaival a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Budapest, 1939. évi augusztus hó 24. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 14664 Árverés. Pk. X. 616030/1939. szám. Dr. Vekerdy Géza ügyvéd által képviselt 150 pengő tőke és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1939. évi P. XX. 302431. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi július hó 11-én lefoglalt 5845 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén — megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a fogla­lási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szen­vedő lakásán­k üzletében, Budapesten, VI. kerület, Vilmos császár-ut 33. házszám I. emelet 12. ajtószám alatt, folytatva VI., Vilmos császár-út 33. számú ház előtt leendő megtartására határidőül 1939. évi szeptem­ber hó 19. napjának délután 16 óráját tűzöm ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorokat, jégszekrény, ingaóra, perzsaszőnyeg, festmény, szobor, könyv, zongora, csillár, automobil s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellen­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingósá­gokra, amelyeknek kikiáltási ára 1600 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized­részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi augusz­tus hó 25. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 14666 Árverés. Pk. VII. 612523/1939. szám. Dr. Schöffer Aladár ügyvéd által képviselt Magyar Országos Központi Takarékpénztár javára 500­0 tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1939. évi 420040. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi május hó 30-án lefoglalt 3560 pengő becsér­tékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, VI kerület, Lehel­ utca 11. ház­szám alatt földszinten, telepen leendő megtartására határidőül 1939. évi szeptember hó 5. napjának délután 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, deszkaépítményt, bútorkocsikat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1939. évi július hó 28. napján. Dr. Issekutz Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 14670 Árverés: 22601/1939. tkvi szám. (VII. 2569/28.) M. kir. Kincstár és a Magyar Általános Takarékpénztár r. t. végrehajtatának özv. Tessényi Károlyné szül. Jablonszky Vilma és kir. Tessényi Ilona végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végre­hajtató kérelme következtében az 1881. LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést I. r. végrehajtatónak 10000 P tőke s jár., II. r. végrehajtatónak 7000 pengő tőkekövetelés és járulékai, továbbá a csatlakozódnak kimondott, és pedig az egész ingatlanra : Országos Társadalombiztosító Intézet 919 P 89 f tőke és jár., M. kir. Kincstár 5800 P tőke és jár., csupán a Tessényi Károlyról özv. Tessényi Károlyné szül. Jablonszky Vilmára és kir. Tessényi Ilonára száll tolt fele részére : Klein Vilmos 350 P tőke és jár., 200 P tőke s jár., 100 P tőke és jár., 200 P tőke és jár., Zuckermann Gyula 624 P 71 f tőkekövetelés és jár. behajtása végett a budapesti központi kir. járásbiróság, mint tkvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szív. duna balparti részének 8989. sz. tkvi betétében 32329. hrszám alatt felvett, VII. kerület, Hun­­gária-középkörút 132. szám alatt fekvő ház és udvar­ból álló 363 négyszögöl terjedelmű, fent megnevezett végrehajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra 22000­­ kikiáltási árban. Ha pedig az árverés Klein Vilmos vagy Zuckermann Gyula kérelmére tartatik meg, úgy csak az ezeknek a jelzálogjoga által terhelt B. 7—8. alatt özv. Tessényi Károlyné szül. Jablonszky Vilma és kk. Tessényi Ilona nevén álló felerész bocsátható árverésre 11000 pengő kikiáltási árban, az ingatlanra B. 4. sorszám alatt Bpest szív. Közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korláto­zás, valamint a C. 57. sorszám alatt 49506/932. számú végzéssel özv. Tessényi Károlyné javára bekebelezett haszonélvezeti jog sérelme nélkül. A tkvi hatóság megállapítja, hogy a szolgalmi jogot megelőző jelzálogos hitelezők kielégítésére 83715 P 50­0 mutatkozik szükségesnek és amennyiben az ingatlan a szolgalmi jog fenntartásával olyan árban adatnék el, amelyen a szolgalom tavi bejegyzését megelőző teher­tételek fedezet szempontjából megállapított összeget meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlan illetőség a szolgalmi jog fenntartása nélkül a kitűzött határnapon újabban fog elárvereztetni. Az árverést 1909. évi szeptember hó 27. napján d. u. 4 órakor a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­­utca 25., fszt. 39. ajtó) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1912 : LIV. t.-c. 44. §., 1911 :1. t.-c. 127. §-ában meghatározott ár­folyammal számított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a ki­küldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ok ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1939. évi május hó 27. napján. A budapesti központi királyi járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14671 Ingatlan árverések. 30460/1939. tkvi szám. (VII. 2569/28.) Végzés. A M. kir. Kincstárnak és Magyar Általános Takarék­­pénztár r. t. illetve Magyar Általános Hitelbanknak — özv. Tessényi Károlyné született Jablonszki Vilma és kiskorú Tessényi Ilona elleni végrehajtási ügyében a tkvi hatóság annak folytán, hogy a Bpest szfv. duna­balparti részének 8989. sz. tkvi betétében 32.329. hrsz. alatt felvett ingatlanra vonatkozóan a 42896/1938. tkvi számú végzéssel feljegyeztetett, hogy a Magyar Általános Takarékpénztár r­­t. jelzálogos hitelező helyébe beolva­dás (egyesülés) folytán a Magyar Általános Hitelbank lépett, az 1939. évi május hó 27. napján 22601/1939. tkvi sz. alatt kibocsájtott árverési hirdetményt akként helyesbíti, hogy az ezen hirdetménnyel a fent körülírt ingatlanra 1939. szeptember 27. napjának d­u. 4 órájára kitűzött árverés a Magyar Általános Takarékpénztár r.­t.-ra vonatkozó részében nem ezen hitelező javára, hanem a Magyar Általános Hitelbank javára és illetve utóbbit megillető 7000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett tűzetett ki. Erről érdekelteket értesíti. Budapest, 1939. évi julius hó 12. napján. A budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14672 Árverés. 13455/1939. tk. szám. Magyar Olasz Bank r. t. végrehajtat­ónak özv. dr. Wekerle Sándorné szül. Molnár Gizella végrehajtást szenvedő ellen indított vég- Eg­yes szám ára 250 fillér.

Next