Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. október (73. évfolyam, 223-247. szám)

1939-10-01 / 223. szám értesítője

Budapest, 1939. 223. szám. Vasárnap, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPEST­­ KÖZLÖ­NY“-ben­­és melléklapjában a „H­IVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség.­­ , 300 szót meg nem haladó ingó-, és ingatlanárverési irdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyédnek, sem hirdetővállalatnak megbüdst nem adott. A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. kereset folyamatban nincs, árverést tűzök ki és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, V. kerület, Pannónia­ utca 10. házszám, II. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi október hó 4. napjának délután 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, ebédlőberendezés, csillár, Stingl zongora, Orion rádió, függöny és más lakberendezési tárgyak s egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacso­nyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Bu­dapest, 1939. évi szeptember hó 5. napján. Varzó Gyula, kir bír. végrehajtó. O­F 15108­5-----------------------------------------------------­árverésen a legtöbbet igérőn­ek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is eladom. Vevő a vételáron felül 3,6% illetéket, illetve fény­űzési tárgyak után 10% fényű­zési adót tartozik fizetni. Miskolc, 1939. évi szeptember hó 5. napján. Némethy Károly, kir. kir. végrehajtó. O 1­­15100 Árverés. Pk. VII. 726142/1938. szám. Dr. Pálmai An­dor ügyvéd által képviselt dr. Hirkó Boldizsár javára hátr. 560 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi ,163808. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás során 19­38. évi november hó 3-án lefoglalt 2870 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, V. ker., Dorottya­ utca 3. házszám, III. em. 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi október hó 24. napjának délután 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, ebédlőberen­dezés, csillár, perzsaszőnyegek, függönyök, keleti sző­nyegek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, ha­csak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1939. évi szeptember hó 26. napján. Dr. Augh­er Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 15101 Árverés. Pk. IX. 617061/1937. szám. Dr. Szász Károly ügyvéd által képviselt Lieblich Mór javára 4800 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi 617061. számú végzésével el­rendelt kielégitési végrehajtás során 1937. évi július hó 5-én lefoglalt 5562 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén (a Pk. IX. 733219/1936. sz. ikvben 1957. t. a. ingókat) megnevezett végrehajtást szen­vedő lakásán, Bud­apesten, VIII. ker., Német­ utca 31. házszám, III. emelet 12/a ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1939. évi október hó 11. napjá­nak délután ki 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, ebédlőkredencet, festményeket, szekrényeket, ezüsttálakat, asztalokat, pianmót, tükröt, ülőkészletet, csillárt s egyéb ingóságokat el fogom adni. Pk. 725760/1938. szám. dr. Géza Imre javára 1578 P 50 f és jár. —Pk.­711043/1938. szám. dr. Géza Imre u­. á. k. özv. Varga Sándorné javára 7600 P és jár. — Pk. 612903/1939. szám. dr. Géza Imre i­­­. k. özveev Varga Sándorné javára 160 P és jár. Budapest, 19­39. évi szeptember hó 20-án. Adorján Béla, kir. b.r. vég­rehajtó. O­F 15102 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 414050/1939. szám. Az egy éven túl őrzött k­km­él­küli és esetleg egyéb okból kézbesíthetetlenné vált postacsomagokat a Budapest 70. számú postahiva­tal 1939. évi október hó 12—13-án 8.30—13 óráig a VII. kerület, Verseny­ utca 28. számú ház földszintjén levő hivatalos helyiségben árverés útján a legtöbbet ígérőnek eladja. A vételár azonnal és készpénzben fize­tendő. Budapest, 1939. évi szeptember hó 28. napján. Magyar kir. postaigazgatóság , 6939 Árverés. Pk. III. 54482/1939. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság fenti számú végzésével M. kir. Kincstári jogügyi igazgatóság végrehajtató részére néhai Pósa Ernő hagyatéka elárve­rezése ügyében a hagyatéki leltár szerint és 1302­­-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem s annak Budapesten, II. kerület, Margit-körút 50—52. számú házban, Schultzer Adolf beraktározó raktárában leendő megtartására határidőül 1939. évi október hó 19. (tizenkilencedik) napjának dél­után 2 (kettő) óráját tűzöm ki, miikor a leltárban fog­lalt bútor, szőnyeg, ruhák és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, a minden­kori rendeletek értelmében, becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. sz. rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a kielégítéshez jogot tartanak, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1939. évi szeptember hó 26. napján. Dr. Les­tár Albert, kir. bír. végrehajtó. O­F 15109 Árverés. Pk. X. 600753/1939. szám. Dr. Dietz István ügyvéd által képviselt Lyra hangszerkereskedelmi r. t. javára hátr. 313 P tőke és járulékai erejéig a bpesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 427418 száma vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás során 1939. évi január hó 10-én lefoglalt 1135 pengő becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató kérelmére a fent megnevezett és ezen hirdet­ményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény­árverés. Pk. I. 52347/1936. sz. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 421094/1906. sz. végzésével dr. Barczádi Sándor László budapesti ügyvéd által képviselt Magyar Faáru és Fakereskedelmi Vállalat Schuschdek és Vajda végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 78­2 , 06 fillér és kamata követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogana­tosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.931 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult és a megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tű­nő más foglaltatok követelése erejéig vég­rehajtást szenvedő lakásán Budapesten, XI., Edömér­­utca 4. szám, félemelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi -október hó 3. napjának délutáni '/•. 6 óráját tűzöm ki amikor a bíróilag lefoglalt bíborokat, lakásberendezést, képet, csillárt, térítőt, szőnyegeket, rádiót, lámpát, zongorát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mi­t,latokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1939. évi szeptember hó 5. napján. Tamás Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 15096 Árverés. Pk. V. 615628/1939. szám. Dr. Bátyka Zol­tán ügyvéd által képviselt Polgári Bútorház lakberen­dező vállalat kft. javára 140 P tőke és járulékai ere­jéig a sárbogárdi kir. járásbíróság 1939. évi 3411. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi augusztus hó 11-én­ lefoglalt 1133 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett vég­rehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, IX. kerület, Ipar­ utca 3. ház­szám, II. emelet t­­ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi október hó 3. napjának délután 31. óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bú­torokat, komb,­szekrény, rekamier, fotölyök, székek és konyhab­erendezés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél ala­csonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehaj­tást­ szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelen­nék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi szeptember hó 5. napján. Dr. Schweiger Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 15095 Árverés. 520/1939. végz. főkönyvi szám. A miskolci kir. járásbíróságnak Pk. 38943/1934. számú végzése folytán, dr. Vértessy Ferenc budapesti ügyvéd által képviselt Genius könyvkiadó rt. javára 63 pengő 90 fillér s jár, erejéig 1936. évi november hó 20. napján foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával le-, illetve felülfoglalt s összesen 8130 pengőre becsült bükk, tölgyhasáb és tölgydorongfát, faaprító gépet, fűrészt, villanymotort, laposszekeret s egyéb ingókat 63 pengő 90 fillér tőke, ennek 1932. junius 1-től járó 5% kamatai, 30 pengő 38 fillér eddig már megállapí­tott s a még felmerülendő költségek erejéig végre­hajtást szenvedő(k)nek Miskolcon. Vas­ut 2. házszám alatt levő telepén 1939. évi október hó 4. (negyedik) napján délelőtt 11 (tizenegy) órakor megtartandó bírói idjÉgyest szálai ára 20 fillér­. Ingatlan árverések. Árverés. Pk. 11605/1939. szám. 3545/1938. Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület végrehajtat­ónak if­j. Szabó Ferenc és Szabó Erzsébet végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-a értelmében a végrehajtási árverést 187 . tőkekövetelés, ennek 1938. évi junius hó 13. napjától járó 7.5% kamata, 4.22 P óvási költség, % váltódij, 29 P 80 f eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezáltal meg­állapított 19 P 40 f költség behajtása végett, a Viss községben fekvő s a vissi 33. sz. tkvi hetei­ben A. I. 1—6., 8—11. sor, 460/1., 461/1., 462/1., 463/1., 463/5., 464/1., 560/3., 561/3., 562/3. és 1470/3. érszámok alatt felvett 15 kat. hold 681 D-ös területű, a Nyomás, Felsőnyilas és Hosszujáró dűlőkben fekvő mocsár, legelő, vízállás, rét és szántóra 7107.90 P kikiáltási árban, — az ugyanezen betétben A. TI 1., 3—12., 571., 593— 596., 597/1—a, 597/1—b, 597/2., 14­33., 1443., 1453., hrszámok alatt felvett 9 kat. hold 1083 n-ös területű a Csonkás, Alsónyilas és Székoldal dűlőben fekvő rét, legelő és szántóra 5115.90 P kikiáltási árban, — a vissi 34. számú tkvi betétben A. I. 3—11., 13—21., 23—24. sor, 141—143., 453—457., 459., 563—569., ■ 570 1., 570 2., 1471/1., 1471/37. hrsz alatt felvett 58 kat. hold 11.31 131-01 területű a Brizetekben. Nyomás, Felső­nyilas és Hosszujáró dűlőkben fekvő ház, udvar, kert, szántó, legelő, vízállás, rét és szőllőnek a B 18—19. sorszám alatti, Szabó Ferenc és Szabó Erzsébet tulaj­donát képező felerészére 18466.60 P kikiáltási árban, az ugyanezen betétben A. II. 1—10. sor, 581., 651., 655., 656/1., 656/2., 657—659., 1444. és 1454. srszámok alatt felvett 19 kat. hold 1008 [3­01 területű, a Cson­kás, Alsónyilás és a Székoldal dűlőkben fekvő rét. vízállás és szántónak a B. 18. és 19. sorszámok alatti Szabó Ferenc és Szabó Erzsébet tulajdonát képező felerészére 5279.50­0 kikiáltási árban, — az ugyanezen betétben A. III. 1—3. sor, 1527/16., 1527/17. és 1527/20. évszámok alatt felvett 14 kat. hold, 1240­0-ös területű, a Fazekaszug dűlőben fekvő

Next