Budapesti Közlöny, 1939. december (73. évfolyam, 272-295. szám)

1939-12-01 / 272. szám

Budapest, 1939. Péntek, december 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. 4 ar. P 80­­ 14 „ 40 „ — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesitő. Havonkint Negyedévenkint Számonkint 1—604—53. 1—604—64. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A m­. kir. belügyminiszternek 113.450/1939. B. M. számú rendelete a spanyolországi eseményekbe be nem avatkozással kapcsolatban katonai szolgálat tilalmazására vonatkozó 173.111/1037. B. M. számú rendelet hatálytalanítása tárgyában. A m. kir. belügyminiszternek 133.000/1939. IX. B. M. számú rendelete. Az 1939. év IV. negyedére és 1940. évre az inségenyhitő tevékenység költségeinek fedezé­sére inségjárulék kivetése. Az árellenőrzés országos kormánybiztosa 9.210/1939. számú rendelete a tűzifa legmagasabb árának megállapításáról. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére megengedem, hogy Lossonczy Gizellá­nak, a „Borsodmegyei Nőegylet“ ügyvezető elnökének a közjótékonyság terén kifejtett érté­kes működéséért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1939. évi november hó 16. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. vitéz Bittery Miklós egyetemi rendkívüli tanári címmel felruházott egyetemi magán­tanár, gazdasági akadém­iai rendes tanárnak a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaság­­tudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állat­orvosi karán „A talajerők fenntartása trágyá­zással“ című tárgykörből nyert egyetemi magántanári képesítésének a „Növénytermesz­tési politika“ című tárgykörre történt kiter­jesztését jóváhagyólag tudomásul vette. A magyar királyi belügyminiszter dr. Szirtes Gyula, dr. Székelyhídi Miklós, dr. Fodor Já­nos, dr. Fritsch Albert, dr. Bodonyi­ Viktor, dr. Egry Mihály, dr. Tamásy János, dr. Derecs­­key Imre, dr. Toros Béla és dr. Mohai László, a 1 2.390/1934. M. E. sz. rendelet alapján a bel­ügyi tárcánál foglalkoztatott ideiglenes kisegítő munkaerőket Budapest állomáshellyel főiskolai képesítésű gyakornokokká kinevezte. (8.262/ 1939. évi. szám. — 1939. évi november hó 28.) A m. kir. belügyminiszter dr. Szakay István, dr. Szabó Elek és dr. Csiszár Károly, a 2.390/ 1934. M. E. számú rendelet alapján a m. kir. közigazgatási bíróságnál foglalkoztatott ideig­lenes kisegítő munkaerőket Budapest állomás­hellyel főiskolai képesítésű gyakornokokká kinevezte. (8.299/1939. évi. szám. — 1939. évi november hó 28.) A m. kir. pénzügyminiszter dr. Kiss Lajos Vencel gödöllői ideiglenes alkalmazottat a gödöllői m. kir. adóhivatalhoz, dr. Somogyi Iván budapesti ideiglenes alkalmazottat a buda­­pestvidéki m. kir. pénzügyigazgatósághoz, dr. Orbán Jenő pécsváradi ideiglenes alkalmazottat a pécsváradi, dr. Eszéki Jenő novai ideiglenes alkalmazottat a novai m. kir. adóhivatalhoz, dr. Barnaky Tibor és dr. Csakonyi György budapesti ideiglenes alkalmazottakat a m. kir. illetékkiszabási hivatalhoz, dr. Gulyás József budapesti ideiglenes alkalmazottat a szeghalmi, dr. Kolláth László szombathelyi ideiglenes alkalmazottat a szombathelyi, dr. Moldt Károly budapesti ideiglenes alkalmazottat az ungvári m. kir. adóhivatalhoz, dr. Szalay Miklós és dr. Torday Árpád budapesti ideiglenes alkalmazot­takat a székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgató­sághoz, dr. Váraljai Károly gyönki ideiglenes alkalmazottat a gyönki m. kir. adóhivatalhoz, dr. Csongor István budapesti ideiglenes alkal­mazottat a raliói dr­ .Va­ László pécsi ideig­lenes alkalmazottat a pécsi, dr. Martoni Kálmán sásdi ideiglenes alkalmazottat a sásdi, dr. Kovács Nándor miskolci ideiglenes alkal­mazottat a miskolci, dr. Keöpeczi Nagy Gábor szentendrei ideiglenes alkalmazottat a szent­endrei, dr. Kopasz János paksi ideiglenes alkal­mazottat a paksi, dr. Patkó Lajos zalaegerszegi ideiglenes alkalmazottat a zalaegerszegi, dr. Szű­cs Ervin szegedi ideiglenes alkalmazottat a szegedi, dr. Szálkai Béla bonyhádi ideiglenes alkalmazottat a bonyhádi, dr. Illés János tamási ideiglenes alkalmazottat a tamási, dr. Lestyán János szarvasi ideiglenes alkalma­zottat a szarvasi, dr. Demetrovics Ferenc siklósi ideiglenes alkalmazottat a siklósi m. kir. adóhivatalhoz, dr. Bölönyi István budapesti ideiglenes alkalmazottat a székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgatósághoz, dr. Baranyai Kál­mán kaposvári ideiglenes alkalmazottat a kaposvári, dr. Malachowsky László enyingi ideiglenes alkalmazottat az enyingi, dr. Ambrus Károly kisújszállási ideiglenes alkalmazottat a­ kisújszállási m. kir. adóhivatalhoz, dr. Persányi Ferenc budapesti ideiglenes alkalma­zottat a székesfővárosi m. kir. pénzügyigaz­gatósághoz, dr. Tasi Kálmán budapesti ideig­lenes alkalmazottat a hajduszoboszlói m. kir. adóhivatalhoz, dr. Frenreisz Ferenc budapesti ideiglenes alkalmazottat a székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgatósághoz, dr. Klim István budapesti ideiglenes alkalmazottat a nagy­­szőllősi, dr. Srégely Gábor rétsági ideiglenes alkalmazottat a rétsági, dr. Hajduczky István pécsi ideiglenes alkalmazottat a pécsi, dr. Koczó József monori ideiglenes alkalmazottat a monori, dr. Kelemen Alajos szentlőrinci ideig­lenes alkalmazottat a szentlőrinci, dr. Kovácz János soproni ideiglenes alkalmazottat a sop­roni, dr. Bulla László nyírbátori ideiglenes alkalmazottat a nyírbátori, dr. Pleyer Károly karcagi ideiglenes alkalmazodat a karcagi, dr. Podhragyay Nándor tokaji ideiglenes alkal­mazottat a tokaji, dr. Nagy András mezőcsáti ideiglenes alkalmazottat a mezőcsáti, dr. Keller Tivadar kiskunhalasi ideiglenes alkalmazottat a kiskunhalasi, dr.Kánya Gyula hatvani ideig­lenes alkalmazottat a gyöngyösi, dr. Arányi Nándor budapesti ideiglenes alkalmazottat a szobránci, dr. Balassa István nagyatádi ideig­lenes alkalmazottat a nagyatádi, dr. Barta Aurél budapesti ideiglenes alkalmazottat a budapestvidéki, dr. Berke József csornai ideig­lenes alkalmazottat a csornai, dr. vitéz Csem­eld Árpád hódmezővásárhelyi ideiglenes alkalma­zottat a hódmezővásárhelyi, dr. Farkas Gyula budapesti ideiglenes alkalmazottat az ilosvai, dr. Farkas Zoltán szentlőrinci ideiglenes alkal­mazottat a szentlőrinci, dr. Fábián Ernő tisza­füredi ideiglenes alkalmazottat a tiszafüredi, dr. Fehér László budapesti ideiglenes alkalma­zottat a bácsalmási m. kir. adóhivatalhoz, dr. Greguss Géza budapesti ideiglenes alkalma­zottat a székesfővárosi m. kir. pénzü­gyigazgató­­sághoz, dr. Kerekes József zalaszentgróti ideig­lenes alkalmazottat a zalaszentgróti, dr. Krasznai Béla tapolcai ideiglenes alkalmazottat a tapolcai, dr. Krauzer László kőszegi ideig­lenes alkalmazottat a kőszegi, dr. Molnár Pál kaposvári ideiglenes alkalmazottat a kaposvári, dr. Monda Lajos budapesti ideiglenes alkalma­zottat a nagybereznai, dr. Németh Károly tapolcai ideiglenes alkalmazottat a tapolcai, dr. Otrok Pál budapesti ideiglenes alkalmazot­tat a hevesi, dr. Pólyák József kecskeméti ideig­lenes alkalmazottat a kecskeméti, dr. Karsay Árpád szombathelyi ideiglenes alkalmazottat a szombathelyi, dr. Kenyeres Imre balaton­füredi ideiglenes alkalmazottat a balatonfüredi, dr. Sötér János szegedi ideiglenes alkalmazottat a szegedi m. kir. adóhivatalhoz, dr. Szabó Kál­mán budapesti ideiglenes alkalmazottat a m. kir. illetékkiszabási hivatalhoz, dr. Wimmerth Lajos budapesti ideiglenes alkalmazottat a técsői, dr. Káló Miklós egri ideiglenes alkalma­zottat az egri m. kir. adóhivatalhoz, végül dr. Szabó László budapesti ideiglenes alkalmazot­tat a m. kir. illetékkiszabási hivatalhoz ideig­lenes minőségű pénzügyi fogalmazó-gyakor­nokká kinevezte. (1939. évi 3.245/P. M. XVI. szám. — 1939. évi november hó 27.-én.) A magyar királyi földmivelésügyi miniszter dr. Rell Béla jogtudor és gróf Csáky Alfonz okleveles gazda, ideiglenes alkalmazottakat főiskolai képesítésű gyakornokká kinevezte. (6.947/1939. évi. szám. — 1939. évi november hó 24.) A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter jelenlegi szolgálati helyükön Pár­ezer Ferenc, Csokonai Mária, Károlyi László, Egyes szám­ára 32 fillér.

Next