Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. december (73. évfolyam, 272-295. szám)

1939-12-01 / 272. szám értesítője

Budapest, 1939. 272. szám. Péntek, december 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY»-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonat­okért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. 1 . 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési irdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * ♦ * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegy énnek, sem hirdet­őválla­latnak megbízást nem adott . A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik, fizetni az állatforgalmi adóval egyetemben. Fehérgyar­­mat, 1939. évi november hó 27. napján, vitéz dr. Barcza Ferenc, kiír. közjegyző. O 8739 8-án és május 23-án és 1939. július 1-én lefoglalt és újrabecsült 18410 pengő becsértékű ingóságokra itt árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestelvén, alább megnevezett és ezen hirdetmény­ből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak vég­rehajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, VII. kerület, Verseny­ utca 12. házszám alatt, földszint, gyárban, irodában leendő megtartására határidőül 1939. évi december hó 4. napjának délután 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, kemencék, különféle gépek, villanymotorok és különféle áruk s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon eset­ben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult, — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, ame­lyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. 615026/1939. sz., dr. Sommer Alfréd u. á. k. Brust Béla 230.o. Budapest, 1939. évi november hó 9. napján. Dr. Darányi Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 16079 Árverés: 240/1939. vght. sz. Dr. Szabó Ferenc ügyvéd által képviselt Fonciére Általános Biztosító Intézet javára 406 / 1948 P 60­0 tőke és több követelés járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a budapesti központi kir. járásbiróság 1937. évi 118062., 429707. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi junius hó 30. napján lefoglalt, felülfoglalt 9970 pengőre becsült ingó­ságokra az abádszalóki kir. járásbiróság Pk. 1036/1938. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az­­1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján a következő meg­nevezett : dr. Kőváry Miklós ügyvéd által képviselt dr. Kőváry Miklós javára 1800 pengő­s jár., dr. Seiner Ernő ügyvéd által képviselt dr. Leiner Ernő javára 1500 pengő­s jár­, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedők lakásán, üzletében . T szászentimre községhez tartozó Puszta­­kettősön leendő megtartására határidőül 1939. évi december hó 5. (öt) napjának délután 1 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, termények, gazdasági felszerelések, tehenek, üszők, lovak, sertések, libák s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a bocsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Abádszalók, 1939. évi november hó 17. napján. Lenkei F. Gyula, kir. bírósági végrehajtó. O­F 16078 Árverés. Pk. I. 59537/1039. sz. Dr. Beer János ügyvéd által képviselt Gaedicke Bank rt. javára 110 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiró­ság 502161/1937. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán lefoglalt 1325 pengő becsértékű ingó­ságokra az árverés megtartását elrendelem, végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, II. kerület, Donáti­ utca 40. házszám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1939. évi december hó 5 napjának­ délelőtt 10 órája fizetik ki, amikor a lefoglalt bútorok, lakásberendezés, könyvek és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Budapest, 1939. évi november hó 10. napján. Ertsey Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 16062 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Vb. 927/1930., Pk. 6750/1939. szám. Alulírott bir. végrehajtó közhírré teszi, hogy a kisvárdai királyi járásbíróság 4.199/1938. szám­i végzésével 1430 av. P 18 f és jár. iráni dr. Bihari Emil és dr. Klein Béla ü­gyv. által képv. Weinstock Farkas javára elrendelt végrehajtás során biróilag lefoglalt és ki nem igényelt 27380 ar. pengő becsértékű­ ingókra az árverés (fenti töke hátr. 1430 ar. P 18 f töke, a végzés szerinti kamat és 375 ar. P 32 f megállapított és az ezutáni költség, — illetve a törlesztett összegek levonása után —­ a még fennálló tartozás behajtása végett a helyszínre Nyír­kárászon, 1939. évi december hó 5.. napjának délelőtt 9 órája tűzetik ki, amikor a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is eladat­nak a lefoglalt 60 darab sertés, 45 darab koca, 2,55 darab juh, 18 darab ökör, 12 darab csikó, 20 darab gulya­­marha, 10 darab igásló, 12 darab igásszekér, cséplő­­szekrény, traktor, 550 g burgonya és egyéb ingók. Ezen árverés a fenti ingókra, mint csatlakozó javára ezennel kifü­zetett . Dr. Hirsch Zoltán u­. á. k. Angol Elemi bizt. jav. 182.40 P tőke és járulékok iránt. Kis­­várda, 1939. évi november hó 2. napján. Dr. Zsögöd Andor, kir. kir. végrehajtó. O 560 Árverés: 204/1939. ügyszám. Özvegy Kaufmann Kál­mánné kölesei lakos, földhaszonbérlő eladó megkere­sésére az 1874. évi XXXV. t.-c. 97. §-a és az 1886. évi VII. t.-c. 28. §-ának rendelkezései szerint a Hangya Termelő és Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet, a Magyar Gazdaszövetség szövetkezeti központja állat­­értékesitő osztálya budapesti bejegyzett cég vevő (ké­sedelmes átvétel miatt az ő) veszélyére cirka 220 darab bárány és birka nyilvános elárverezésére, — az 1875. évi XXXVII. t.-c. 347. §-a alapján Kölese (Szatmár­­megye) községben özv. Kaufmann Kálmánná bérleti területén. — a határidőt 1939. évi december hó 12. napjának délután 3 órájára kitűzöm és az összes érde­kelteket értesítem, hogy az árvereztető megkereső fél utóbbi megkeresése nélkül a fenti állatokat a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénzfizetés ellenében eladom. Figyelmeztetem az árverezni szándékozókat, hogy az árverés megkezdése előtt a kikiáltási ár tíz százalékát bánatpénzül le kell tenni s a helyszínen megállapítandó feltételek szerint megtartott árverés után a bánatpénz elvesztésének terhe mellett, az egész vételárat le kell Árverés. Pk. 1316/1937/3. szám. Dávid János és Fia cég végrehajtató javára (képv. dr. Lederer Antal, Bp., V., Klotild­ utca 10/c szám, ügyvéd) 145 pengő köve­telése és jár. erejéig 1939. évi december hó 11. napján délután 3 órakor Hegyesden a budapesti központi kir. járásbíróság 427144/1934. számú végzésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt 32809 pengő becsértékű alábbi ingóságok : butorok, gazd.­gépek, lovak, tehenek, birkák, hordók, prések stb. biróilag elárvereztetnek. Tapolca, 1939. évi november hó 4. napján. Ormai László, bir. végrehajtó. O­F 16064 Árverés. Pk. I 53309., 60695/1939., Vh. 4906/1939. sz. Dr. Reicher Endre ügyvéd által képviselt Henzey János javára 79.92, 181.57 pengő költség erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 422503/1936. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán lefoglalt 55 + 2390 pengő becsértékű ingóságokra az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján az alább megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll — és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, I. kerület, Labanc­ utca 29. házszám alatt leendő meg­tartására határidőül 1939. évi december hó 9. napjá­nak délelőtt 9 órája tűzetik ki, amikor a lefoglalt búto­rok, lakásberendezés, festmények, óra, rádió és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, a mindenkori rendeletek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingósá­gokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized­­részét bánatpénzül leteszik. Pk. I. 60695/1939. Dr. Hűvös József u. á. k. Első ÁM. Baleset- és Kárhizt. Társ. javára 87 P 12 f és járulékai. Budapest, 1939. évi november hó 11. napján cs. Bocskor László, kir. kir. végrehajtó. O­F 16077 Árverés: 302 1939. vght. szám. Dr. Landgraf Dezső budapesti (V., Nádor­ u. 22. sz.) ügyvéd által képviselt Országos Központi Hitelszövetkezet budapesti bej. cég javára 12.(HXI ) tőke. és jár. erejéig a budapesti királyi törvényszék 1932. évi 49840. sz. végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1933. évi január hó 3. napján lefoglalt és 10.044 P-re becsült ingóságokra a bicskei kir. járásbíróság Pk. 23/8. 1933. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, a végre­hajtató szorgalmazásához képest 462 P 9 f régi és az 1939. szeptember 14-iki árverés kitűzésével felmerült 4 P 5 f költség erejéig, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján a következő megnevezett : dr. Hönigsfeld Tivadar ügyvéd által képviselt Gottlieb Lipót javára 1664 P 15 f és jár., dr. Pekker Emil javára h­átr. 80 P és jár., dr. Garzó Tibor ügyvéd által képviselt Bicskei Takarékpénztár javára 1333 ar. P és jár., továbbá a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedők lakásán Csabdi—Kisasszony­­tanyán leendő megtartására határidőül 1939. évi decem­ber hó 14. napjának délelőtti 11 órá­ja tizetik ki, amikor a lárailag lefoglalt traktor, szekerek, bika, tehenek, lovak, ökrök, tengeri, takarmányok, lószerszám és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni. Bicske, 1939. évi november hó 21. napján. Sinkey Guidó, kir. kir. végrehajtó. O­F 16063 Árverés: 199 1939. vb. szám. Dr. Morvai Béla buda­pesti (V., Alkotmány­ utca 4. sz.) ügyvéd által képviselt Hofherr-Schrantz—Clayton és Shulleworth Magyar Gép­gyári Művek r. t. végrehajtatának a védettségre való tekintet nélküli hátr. 70­0 költségtőke s jár. kielégítése végett 1939. évi december hó 5. napján délután 3 órakor Peninge községben, adós lakásán, az esetleg teljesített fizetések betudása mellett, a budapesti kir. törvényszék­nek 16 P. 51839/1929. számú kielégítési végrehajtást elrendelő végzése következtében az 1930. évi január hó 30. napján foganatosított kielégítési végrehajtás alkal­mával le-, illetve felülfoglalt 90.700 pengőre becsült gazdasági felszerelések, igavonó, hazai bútorok, termé­nyek és egyéb ingók, nyilvános bírói árverésen, kész­­pénzfizetés ellenében a legtöbbet ígérőnek, szükség ese­tén a becsár kétharmad áráért is el lesz adva. Ezen árverés mindazok javára is meg lesz tartva, kiknek foglalásuk ezen ügyiratokból ki nem tűnik, de egyébként kielégítési jogot nyertek. Fehérgyarmat, 1939. évi október hó 27. napján. Páblé Antal, kir. kir. végre­hajtó. O­F 16072 Árverés, Pk. X. 608356/57/1939. szám. Dr. ifj. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Pallay Tibor javára 12000 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1939. évi P. 33200­3. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi április JEgyes brexit ára 20 fillér, Ingatlan árverések. Árverés: 11280/1939. tk. szám. Nagy-Tó­th és Szabó cég végrehajtatónak özv. Mónus Tamásné szül. Nagy Lidia végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2168 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Hódmezővásárhely községben fekvő, s a hódmező­vásárhelyi kiut. 15303. számú tkvi betétben A. + 1. so­rsz., 45048/1. hrsz. alatt foglalt 5 hold 249 négyszögöl területű Csicsatéri-dűlőben fekvő szántóra 5155 pengő, a kiüt. 15272. számú tkvi betétben A. Il­­. 1—5. sorsz., 25874., 25875., 213876., 25877., 25876. hrsz. 3 hold :45, 252, 421, 205, 532 négyszögöl területű ingatlanokból nevén álló 4400/8625-öd illetőségére 25% pengő kikiál­tási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi december hó 20. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (földszint 7. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron ment adhatók el. Az árverés alá kerülő külterületi 15303. számú betétben foglalt ingatlant 6000 P, a kiüt. 45072. számú betétben foglalt ingatlant 6000 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet.

Next