A Budapesti Közlönyben az 1939. évben közzétett miniszteri rendeletek mutatója

A Budapesti Közlönyben az 1939. évben közzétett miniszteri rendeletek mutatója

A Budapesti Közlönyben az 1939. évben közzétett miniszteri rendeletek m 1 ■ M. kir. miniszterelnökség részéről. 1.900/1938. Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap szolgáltatásainak újabb szabályozása tárgyá­ban. 1. szám. 18.870 1938. A bíró­ után érvényesíthető legmagasabb kamatra és az Országos Hitelügyi Tanácsra vonat­kozó egyes rendelkezések hatályának a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területekre kiterjesztése tárgyában. 1. szám. [140/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt terü­letek törvénykezésének az ország fennálló jog­rendszerébe való beillesztésével kapcsolatban szük­séges átmeneti rendelkezések tárgyában. 5. szám. 550/1939. Az 1938 : XV. törvénycikk végrehajtásáról szóló 4.350/1938. M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 5. szám. 400/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt fel­vidéki területeken működő szövetkezetek jog­viszonyainak szabályozása tárgyában. 9. szám, 860/1939. A Pénzintézeti Központról szóló egyes jog­szabályok hatályának a visszacsatolt felvidéki terü­letekre kiterjesztése és az ezzel kapcsolatos ren­delkezések tárgyában. 14. szám.­­070/1939. A váltójog és a csekkjog szabályainak a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területekre kiterjesztése tárgyában. 15. szám. 820/1939. Az 1890:1. t.-c. 155. §-ának 1. pontja alapján szedett útadó kivetési kulcsának felemeléséről. 18. szám. 450/1939. A biztosítási szaktanács szervezete és hatás­köre tárgyában. 18. szám. 130/1 959. Részvénytársaságok és szövetkezetek üzlet­­eredményének felhasználása tárgyában. 21. szám. 960/1939. Az iparban (kereskedelemben), valamint a bányászatban és a kohászatban alkalmazottak tö­meges elbocsátásának bejelentése tárgyában. 21. szám. 860/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt fel­vidéki területeken a rendőrhatósági engedélyhez kötött jogosítványok felülvizsgálása. 21. szám. 690/1939. A m. kir. állami vas-, acél- és gépgyárak al­kalmazottainak és munkásainak, valamint ezek hozzátartozóinak öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére az 1928 : XL. törvénycikknek meg­felelő ellátásáról szóló 3.550/1929. M. E. számú rendelet kiegészítéséről. 22. szám. ( 990/1939. Egyes anyagkészletek bejelentéséről. 22. szám. 1.100/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt fel­vidéki területeken ipart (kereskedést) űzők jogosít­ványai tárgyában. 28. szám. Helyesbítés. 29. szám. 5.550/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken fuvarozást űző közhasználatú gépjár­művállalatok engedélye tárgyában. 32. szám. 5.710/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek közigazgatásáról szóló 9.330/ 1938. M. E. számú rendelet módosítása és kiegészí­tése tárgyában. 35. szám. 5.730/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken gondozás nélkül maradt bir­tokok ideiglenes hasznosításáról. 35. szám. 5.690/1939. A Magyarország és a Német Birodalom között az 1938. évi julius hó 20-án, Berlinben kelt jegyzékváltás útján nácinak Németországba való bevitele tárgyában létrejött megállapodás végleges életbeléptetése tárgyában. 39. szám, 1.700/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki Területeknek kereskedelmi és iparkamarai kerületi beosztása és a kassai kereskedelmi és ipar­kamara megalakítása tárgyában. 40. szám. 5.720/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken az ipar (kereskedés) gyakor­lásának, valamint az ipartestületi szervezet kiépíté­sének átmeneti szabályozásáról. 40. szám. 2.150/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken a mezőgazdasági érdekképvi­seleti testületek megalakítása tárgyában. 46. szám. 2.300/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki­ területeken közszolgálati állások (alkal­mazások) szervezése és betöltése tárgyában. 47. szám, 2.200 1939. A Bécsben, 1838. évi november hó 2-án kelt döntőbírói határozattal Magyarországnak ítélt terü­let visszacsatolásával kapcsolatos állampolgársági kérdések szabályozása tárgyában, Budapesten, 1939. évi február hó 18-án kelt magyar—cseh­szlovák egyezmény kihirdetéséről. 48. szám. 2.210/1939. A magyar filmgyártás fejlesztéséről szóló rendeletek módosítása és kiegészítése. 48. szám. 5.890,1939. Az 1939. évi mezőgazdasági munkálatok el­végzéséhez szükséges hitel előmozdítása tárgyában. 50. szám. 2.390/1939. A vámtarifáról szóló 1921. évi XXI. t.­c. 2. 8-a alánján tett intézkedésekről. 50. szám. Helyes­­bités. 57. szám. 2.250/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt fehedéki terü­leteken a fü­­zprpaprikatermelés szabá­lyozása tárgyában. 52. szám.. 2.400/1939. Pénzintézeteknek a Pénzintézeti Központ közbenjöttével foganatosítható kényszerf­elszámolá­­sára vonatkozó jogszabályoknak pénzintézet érdek­körébe tartozó önálló szövetkezetekre kiterjeszté­séről. 52. szám, 1.600/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken a kórházügyi kérdések rende­zése tárgyában. 53. szám. 2270,1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt területek szükségletének ellátására szolgáló cseh­szlovák eredetű tűzifa vámmentes behozatali határ­idejének meghosszabbítása tárgyában. 53. szám. 2.440/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken az orvosi kamarákkal kapcso­latos kérdések rendezése tárgyában. 53. szám. 2.550/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken végrehajtott földbirtokrende­zéssel kapcsolatos kérdések szabályozása tárgyá­ban. 53. szám. 2.560/1939. A korlátolt felelősségű társaságra és a csen­des társaságra vonatkozó jogszabályoknak a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területekre kiterjesztése tárgyában. 53. szám. 2.600/1939. Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Inté­zet balesetbiztosítási ügykörének a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területekre kiter­jesztése tárgyában. 53. szám, 2.570/1939. A visszacsatolt felvidéki területeken a magyar személyi és családi jog egyes rendelkezései­nek hatálybaléptetése tárgyában. 54. szám. 2.640 1939. A találmányokra vonatkozóan az 1939:11. törvénycikkben megszabott engedélyezési eljárás tárgyában. 59. szám. 2.850/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken ipart (kereskedést) űzök jogo­sítványai tárgyában kiadott 1.100/1939. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. 59. szám. 2.880/1939. A feloszlott és felszámolás alatt álló Magyar Rokkantsegélyző- és Nyugdi­j­ügy T­üjgyeinrk. vég­leges rendezése tárgyában. 59. szám. 2.930/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területen működő cégekre vonatkozóan a kereskedelmi cégjegyzékbe való folytatólagos be­jegyzések tárgyában. 60. szám, 2.870/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt területek közigazgatásáról szóló 9.330/1938. M. E. számú rendeletek módosítása és kiegészítése. 61. szám. 2.599 1939. A Magyar Szent Koronáihoz visszacsatolt Kistoronya és Szöllöske községeknek a tokajhegy­­aljai borvidék zárt területéhez csatolása tárgyában. 62. szám. 2.360/5939. A pénzintézeti fiókok üzletállományának át­vételével kapcsolatban engedélyezhető illeték- és forgalmi adómentességről. 65. szám. 2.790/1939. A légiközlekedési ügyek intézésének szabá­lyozása tárgyában. 68. szám. 3.240 1939. A sajtókamara felállításával összefüggő át­meneti és végrehajtási rendelkezések módosítása tárgyában. 69. szám. 3.840/1939. A rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult személyek magánjogi kötelezettségei tárgyában ki­bocsátott 7.110/1938. M. E. számú rendeletnek a lakásbérleti jogviszonyokra vonatkozó rendelkezé­sei, módosítása és kiegészítése tárgyában. 71. szám. 3.520/1939. A váltók fizetés végetti bemutatásának és az óvás felvételének elengedéséről a Magyar Szent­­ Koronához visszatért kárpátaljai területen. 72. szám. 3.560/1939. A visszacsatolt felvidéki területeken a gazda­tartozások fizetésére és a bírói úton érvényesithető kamatra vonatkozó rendelkezések tárgyában. 73. szám. 3.570/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken a polgári peres és inneres eljárással kapcsolatban felmerült egyes kérdések szabályozása tárgyában. 73. szám. 3.580/1939. A rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult ügyvédek ügyvédi kamarai és országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézeti járulék kötelezettségei tárgyában. 74. szám, 3.420/1939 Az 1931. évi julius hó 18.-án kelt magyar­­német Kereskedelmi Szerződéshez Berlinben, 1938. évi május hó 7.-én aláirt Negyedik Pótegyezmény ide­g­enes élbeléptetése tárgyában. 74. szám. 3.510/1939. Az 1931. évi julus hó 18.-án kelt magyar­­német Kereskedelmi Szerződéshez Münchenben, 1939. évi márcuis hó 2 én aláirt Ötödik Pótegyez­­mény ide­glenes életbeléptetése tárgyában. 74. szám 3.590 1959. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt területre vonatkozó bányászati közreaztalási ren­­delkezések tárgyában kiadott 8­890/1938. M. E. számú rendelet módosításáról. 75. szám. Helyes­bítés. 86. szám. 3690/1939. A Nem Állami Tanszem­élyzet Országos Nyugd­jnh ázMére vonatkozó egyes rend te.,ra'zérek módosítása és kiegészítése tárgyában. 75. szám. 3.550/1939. A tej értékesítéséről szóló 6.860/1936. M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 76. szám. 3.700/1939. Az uzsoráról és a tisztességtelen versenyről szóló jogszabályoknak a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területekre kiterjesztése tár­gyában. 78. szám. 3.730/1939. Az ingatlanokra vonatkozó jogszabályok hatályának a visszacsatolt felvidéki területekre ki­­terjesztése tárgyában. 78. szám. Helyesbítés. 87. sz. 3.790.1939. A felvidéki társadalombiztosítási tartozások behajtása tárgyában. 78. szám. 3.750/1939. A 6.810/1938. M. E. számú rendelettel ha­tályba léptetett Vasúti Üzletszabályzat hatályának a Magyarországhoz visszacsatolt kárpátaljai terüle­tekre való kiterjesztése tárgyában. 80. szám. 3.670/1939. A fizetési forgalom szabályozásáról a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területen. 85. szám. 4.100/1939. A váltón alapuló visszkereseti jog elévülésé­nek szabályozásáról a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területen. 86. szám. 4.110/1939. Az átalakulás hatályosabb ellenőrzéséről szóló 2220/1938. M. E. számú rendelet kiegészítése és módosítása tárgyában. 86. szám. 16.400/1939. „Határkijelölő Központi Bizottság” felállí­tása tárgyában. 90. szám. 4.120/1939. A magyar és francia kormányok között egyes selyemáruk vámkedvezménye tárgyában Párisban, 1938. évi április hó 22.-én eszközölt levél­váltás végleges életbeléptetése tárgyában. 91. szám. 4.430/1939. A védettség hatályának további meghosszab­bítása tárgyában. 97. szám. 4.510.1939. A cukorrépa termeléssel és a cukorgyártás­sal kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról 100. szám. , 4.370/1939. A termelés előmozdítása céljából az állam által hitelbe adott vetőmag­ visszaszolgáltatásának újabb szabályozása tárgyában, 101. szám, 4.200/1939. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1938: XIX. t.-c. 70. §-ában említett hites gyorsírói feljegyzések. 101. szánt. 4.800 1939. A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásá­nak korlátozásáról szóló 1939: IV. t.-c. 4. §-ában meghatározott országgyűlési képviselőválasztójogi rendelkezések végrehajtása. 101. szám. 4.750/1939. A 110/1939. M. E. számú rendelet egyes ren­delkezéseinek módosítása tárgyában. 103. szám. 4.810/1939. A külföldiek követelésének érvényesitéséről a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területen. 103. szám. 4.820/1930. A gazdasági versenyt szabályozó megállapo­dásokra és a márkacikkekre vonatkozó jogszabá­lyoknak a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken alkalmazása tárgyában. 104. szám. 4.830/1939. A szerzői jogra vonatkozó jogszabályok hatályának a visszacsatolt felvidéki területekre ki­­terjesztése tárgyában. 104. szám. 4.960/1939. Az értelmiségi munkanélküliség megszünte­tése céljából szükséges intézkedésekről szóló 2.323/1938. M. E. számú rendelet módosítása és­­ kiegészítése tárgyában. 108. szám. 5.070/1939. A közérdekű munkaszolgálat szabályozása tárgyában. 111. szám. 5.250/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt fel­vidéki területeken közszolgálati állások (alkalmazá­sok) szervezése és betöltése tárgyában kiadott 1939. évi 2.300. M. E. számú rendelet módosítása tárgyá­ban. 117. szám. 5.260/1939. A visszacsatolt felvidéki területen az örök­lésre vonatkozó jogszabályok hatályának kiegészí­tése tárgyában. 117. szám. 5.270/1939. A visszacsatolt felvidéki területen a lakás és más helyiség bérletére, valamint a haszonbérleti jogviszonyra vonatkozó jogszabályok hatályának kiegészítése tárgyában. 117. szám. A Magyar Érdemrend alapszabályai tárgyában. 120. szám. 5245/1939. A statisztikai szakvizsgák szabályozásáról szóló 5.760/1934. M. E. számú rendelet 31. §-ának kiegészítése tárgyában. 120. szám. 5.1­­XI 1939. A munka és a szolgálati jogviszonyra vonat­kozó jogszabályok hatályának a visszacsatolt fel­vidéki területre kiterjesztése tárgyában. 123. szám. 5.410/1939. A találmányi szabadalmakra, a védjegy-, valamint az ipari mustra- és mintaoltalomra vonat­kozó jogszabályoknak a visszacsatolt felvidéki terü­letekre kiterjesztése tárgyában. 123. szám. 5.240/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt fel­vidéki terü­leteken az orvosi kamarákkal kapcsola­tos kérdésekről kiadott 2.440/1939. M. E számú rendelet kiegészítése, valamint a gyógyszerészi- és a­ bábagyakorlatra vonatkozó kérdések rendezése telh­ívása St. 124. szám. 5.420/1959. A visszacsatolt felvidéki területre a magyar magánjog hatályának kiterjesztése tárgyában. 124. szám. 5.39­1,1­936 Az 5250/1939. M. E. számú rendelet kiegészít­­tése tárgyában, 125. szám.­­ .

Next