Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1940. január (74. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-03 / 1. szám értesítője

&2B Art Budapest, 1940. fa SSáb­li Szarja, január 3. A „BUDAPESTI KÖZLÖNY­ ben és meléklapjában *­­H­IVAT­A­LOS ÉRTÉS ITŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzü­gyigazgatóság V. kerület, Szalay-utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó-és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A­­ 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési irdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. • A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. • • • A Hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételire sem magánegyénnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetésed közzététele­­ beérkeztét követi) harmadik napon történik. S■ javára 623 pengő­­s az összes foglaltatok tőkekövete­lése, ezek kamatai és járuléka erejéig — amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 4770 pengőre becsült ingókra az árverés elrendeltet­vén, annak Budapesten, II. kerület, Fő­ utca 70—78. számú házban, a budapesti I—III. kerületi kir. járás­­bíróság alagsori végrehajtói helyiségében leendő meg­tartására határidőül 1940. évi január hó 4. (negyedik) napjának délelőtt 11 (tizenegy) óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt ékszereket, órát, gyűrűket, fülbe­valót, nyakéket a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni. Budapest, 1939. évi november hó 27. napján. Tamás Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 16597 Árverés. Pk. X. 726395/1938. szám. Dr. Briclita Manó ügyvéd által képviselt dr. Briclita Manó javára 1076 pengő 40 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 415285. sz. végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi november hó 8-án lefoglalt 1450 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett vég­rehajtató által­ megkerest elvén, a, megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglalatók javára is, amennyiben kielégítési joguk m­a is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, VII. kerület, Wesselényi­ utca 66. házszám, I. emelet 7. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1910. évi január hó 5. napjának délután hat óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorokat, rádió, tükör s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelen­nék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi december hó 14. napján. Dr. Szent­­miklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 16608 felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzü­l leteszik. Budapest, 1939. évi november hó 30. napján. Dr. Issekusz Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 16600 Hivatalos hirdetmények. Ingé árverések. Árverés. Alsóapsa község nemesi közbirtokossága 1940. évi január hó 16. napján délelőtt 10 órakor Alsóapsán a községházánál zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyilvános árverésen eladja az Alsóapsa község határában fekvő rendszeres,­­jóvá­hagyott gazdasági üzemtervvel kezelt erdőbirtokán fahasználatra engedélyezett és az erdőbirtok 1. erdő­­részletében kijelölt mintegy 25.000 m­­-re becsült tövön álló bükk­fatömeget szállaló vágással. A vágásra ki­jelölt bükkfák mellmagasságban sorszámmal és a gyö­kereken hivatalos bélyegzővel vannak megjelölve. Az erdőbirtok a Nagybocskó—Kalinfalva műút mellett, Apsica nevezetű helységtől mintegy 2,5 km távolságra fekszik. Kikiáltási ár 55.000 P, bánatpénz 10.000 P. Az árverési feltételek megtekinthetők a técsei m. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltségnél a hivatalos órák alatt és alulírottnál. Alsóapja, 1939. évi december hó 28. napján. Moys Pál, közbirtokossági elnök. ( 9731 Árverés: 494/1932­. v. szám. Ezen árverés kitűzésé­nek alapját képező végrehajtás közbenjöttel lett foga­natosítva. Közhírré teszem, hogy a komáromi királyi járásbíróság Pk. 3452/1932. számú végzése folytán dr. Niedermann Antal budapesti ügyvéd által képviselt Gazdák Biztosító Szövetkezete végrehajtató javára 3250 pengő tőke és jár­ erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás folyamán lefoglalt és 6720 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végre­hajtást szenvedő (k)nél, Kisigmándhoz tartozó Szent­­mihály pusztán leendő megtartására határidőül 1940. évi január hó 8. napjának délután 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt gabonát s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, el fogom adni. Komárom­i­jváros, 1939. évi december hó 5. napján. Borsitzky László, kir. kir. végrehajtó. O­F 16596 Árverés. Pk. I. 62083/1936. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróság 6976/1936/7. számú végzésével dr. Csurgó György kaposvári ügyvéd helyettese dr. Székely Hugó (Buda­pest, II., Mecset-u­tca 8.) ügyvéd által képviselt dr. Neumann Adolf és neje Pápai Gizella végrehajtató árvercs. Pk . fittel .72/1929. szám. Dr. Faragó György budapesti (V., Hollán­ntot. 7/a) ügyvéd által képviselt Urbach László javára k­áír. 464 P 50 t töke és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1939. évi 416180. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi március hó 2-án lefoglalt 1128 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén,­ a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a fog­lalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szen­vedő lakásán, Budapesten, V. kerület, Kresz Géza­ utca 34. házszám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1940. évi január hó 8. napjának délután 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, festményeket, könyveket s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­mad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a hely­színén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árve­rezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Budapest, 1939. évi december hó 11. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 16604 Árverés. Pk. VII. 722668/1936. szám. Dr. Gellért Áron ügyvéd által képviselt Fuchs 11. váltóháza javára 1166 pengő 83 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1936. évi 16. P. 38810/7. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás során 1938. évi március hó 11-én lefoglalt 2550 pengő becs­értékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­­nevezett végrehajtató által megkerestetvén — megneve­zett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán­k üzletében, Budapesten, V. kerület, Pozsonyi­ út 43. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1940. évi január hó 3. napjának délután 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, festményeket, rádiót s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő d­özö­eg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kivánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn Ingatlan árverések. Árverés. 5420/1939. tk. szám. Az Országos Földhitel­­intézet budapesti (V., Bálvány­ utca 7. szám) bel. cég végrehajtatnak Szabó Lajos, Kovács Györgyné Szabó Margit, ifj. Bugán János, Bugán Géza, Nagy Józsefné szül. Bugán Teréz, Bugán Antal, Csőke Józsefné szül. Bugán Anna, Antal Istvánná szül. Szabó Margit, Szabó János Istvánná szül. Szabó Jolán, Szabó Géza, Cinege Tamásné szül. Szabó Katalin, Szabó Rozália, Szabó Jánosné szül. Bodnár Mária, mint kk. Szabó János és Dezső t. és t. gyámja és Antal István (nős Szabó Margittal) nagyiváni lakosok végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a budapesti kir. törvényszék P. 36822/1939/1. számú megkeresése folytán elrendeli, hogy a tkvi iroda az 1221/1926. tkvi számú végzéssel a nagyiváni 947., 948., 949., 950., 996., 997., 998., 999., 1000., 1001., 1002. és 1046. számú tkvi betétekben foglalt ingatlanokra a Magyar Földhitel­­intézet javára bekebelezett jelzálogjogra a kölcsöntőke után eddig lejárt járadékok, még­pedig: az 1937. június hó 1-én lejárt járadék hátraléka fejében 3”16” font, az 1938. január hó 1-én lejárt járadék fejében 7”07”10 font, az 1938. június hó 1-én lejárt járadék fejében 7'07’10 font, az 1939. január hó 1-én lejárt járadék fejében 7'07’10 font, " késedelmi kamat, 1% bírság, a végleges kiegyenlítés napjáig a köte­lezvény vonatkozó pontja értelmében a számla terhére irt vegyes tartozás, végül 38 aranypengő eddig meg­állapított, valamint a később felmerülendő költségek behajtása, továbbá az ezennel csatlakozott hitelezők, és pedig a csak a nagyiváni 950. számú betétben A. I. 1—4. sorszám, 1340/8., 1341/2., 1344/3. srszám alatt felvett ingatlanból Szabó Géza nevén álló 1/5 részére Balogh Béla 1480 P tőke és jár., Rubinstein Adolf 157 P 50 f követelésének és járulékainak be­hajtása végett a végrehajtási árverést elrendeli a nagy­iváni 947., 948., 949., 950., 996., 997., 998., 999., 1000., 1001., 1002. és 1046. számú tkvi betétekben felvett ingatlanokra és az árverésnek a fent hivatkozott telekkönyvi betétekben való feljegyzését a telekkönyvi irodának miinti.Ígyra és az árverésnek a telekkönyvi, hatóság hivatalos helyiségében való megtartására 1990. évi január hó 25. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki. Ezen az árverésen árverés alá bocsájtatik a Nagy­ivén község határában fekvő és az ugyanottani 947. szám­ú tkvi betétben A. I. 1—5. sorszám alatt foglalt ingatlan 2764 pengő kikiáltási áron, a Nagyiván község hatá­rában fekvő és az ugyanottani 948. számú tkvi betét­ben A. I. 6., 7. sorszám alatt foglalt ingatlan 351.50 aranypengő kikiáltási árban, a Nagyivén község hatá­rában fekvő és az ugyanottani 949. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—5. sorszám alatt foglalt ingatlan 1952.50 aranypengő kikiáltási árban, a Nagyiván köz­ség határában fekvő és az ugyanottatii 950. sz. tkvi hetetben A. I. 1—4. sorszám alatt foglalt ingatlan 3624,50 aranypengő kikiáltási árban, a Nagyiván köz­ség határában fekvő és az ugyanottani 996. számú tkvi betétben A. I. 1—4. sorszám alatt foglalt ingatlan 428 aranypengő kikiáltási árban, a Nagyiván község határában fekvő és az ugyanottani 997. számu tkvi betétben A. I. 1—1. sorszám alatt foglalt ingatlanok 461.50 aranypengő kikiáltási árban, a nagyiváni 998. számu tkvi betétben A. I. 1—4. sorszámú ingatlanok 42750 aranypengő, az u. o. 999. számu tkvi betétben A. I. 1—4. sorsz. ingatlanok 427.50 aranypengő, az u. o. 1000. sz. tkvi betétben A. T. 1—4. sorsz. ingat­lanok 427 aranypengő, az u. o. 1001. számu tkvi betét­ben A. 1. 1 —4. sorsz. ingatlanok 334 aranypengő, az u. o. 1002. számu tkvi betétben A. I. 1—4. sorszámú ingatlanok 427 aranypengő, végül az u. o. 1046. sz. tkvi betétben A. T. 1—5. sorszámú ingatlanok 6563 50 aranypengő kik­á’hísi árban, még pedig a nagyiváni 947, 948. és 1046. számu tkvi betétben Szabó János (nős volt Klommecz Annával) javára bekebelezett haszonélvezeti jognak fenntartásával. 1. Az egyes telekkönyvi betétekben foglalt ingatla­nok együttesen bocsáttatnak árverés alá. 2. Az ingatlanok az Országos Földhitelintézet végre­hajtató kérelmére megtartandó árverésen a kikiáltási ár kétharmadánál, a csatlakoztatott hitelezők kérel­mére megtartandó árverésen pedig az 561/ 1931. M. E. számú rendelet 21. §-a értelmében megállapított leg­kisebb vételárnál (fedezeti árnál), mint kikiáltási árnál alacsonyabb áron el nem adhatók. Ez a legkisebb vételár az 5640/1931. M. E. számú rendelet 21. §-a értelmében a következő összeségben állapíttatik meg : Balogh Béla csatlakoztatott végrehajtató kérelmére megtartandó árverés esetén a nagyiványi 950. számú tkvi betétben foglalt ingatlan 3220 aranypengőben, Rubinstein Adolf csatlakoztatott végrehajtató kérelmére megtartandó árverés esetén ugyanezen ingatlan 5160 aranypengőben. 3. A nagyiváni 947. számu tkvi betétben A. I. 1—5. sorszám alatt foglalt, a nagyiváni 948. számu tkvi betét­ türgyes szám­ára 20 illér n­PR

Next