Budapesti Közlöny, 1940. május (74. évfolyam, 97-120. szám)

1940-05-01 / 97. szám

Budapest, 1340. Szerda, május 1. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes számára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytár“­« az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint 14 „ 40 „ . Számonkint — 20 A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A­­ kir. pénzügy­miniszternek 1940. évi 1.139/P. M. számú re­n­delete az erdőkről s a természetvédelemről szóló 1935 : IV. törvénycikken alapuló eljárásokkal kap­csolatos illetékekről, A an. kir. pénzügyminiszter 1940. évi 83.552. számú rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tárgyában. Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 9.787/1940. Á. K. számú ren­delete az egyes égetett­ agyag tetőcserép gyártmányok chiditsi árához számítható felár meg­­állapitása tárgyában. Az á­rel­len­őrzés országos kormánybiztosának 9.900/1940. Á. K. számú rendelete a kész férfi- és kész fiúgyermek felsőruha és karból közvetlen fogyasztók részére­­történő eladásánál felszámítható legmagasabb bruttó haszonkulcs megállapítása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A Kormányzó Ur ő Főméltósága, a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére, Buda­pesten, 1940. évi április hó 20.-án kelt legfel­sőbb elhatározásával vitéz Dömeházai Spányi Mária II. osztályú konzuli címmel felruházott alkonzu­lt a prágai magyar királyi főkonzulátus vezetésével megbízni méltóztatott. A magyar királyi miniszterelnök a Fővárosi Közmunkák Tanácsánál a fogalmazási szak létszámában dr. Lyach­ovich László miniszteri segédtitkárt a VII. fizetési osztály 3. fokozatába miniszteri titkárrá, dr. Marinovich Sándor miniszteri fogalmazót a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába miniszteri segédtitkárrá, dr. Földváry Endre és dr. Mokcsay Sándor ideig­lenes minőségű miniszteri fogalmazó gyakor­nokokat a X. fizetési osztály 3. fokozatába miniszteri segédfogalmazókká, dr. Bak Gábor vármegyei közigazgatási gyakornok, tb. szolga­­birót és dr. Urbán Istvánt, a Fővárosi Köz­munkák Tanácsa ideiglenes alkalmazottját ideiglenes minőségű miniszteri fogalmazó gya­kornokokká ; a műszaki szak létszámában Szakáts István a Fővárosi Közmunkák Taná­csánál alkalmazott aki. mérnököt a VIII. fize­tési osztály 3. fokozatába miniszteri főmér­nökké és dr. techn. Gyenge Tibor miniszteri segédmérnököt a IX. fizetési osztály 3. foko­zatába miniszteri mérnökké kinevezte. (1940. évi április hó 27.-én kelt 1.431/1940. M. E. sz. rendelet) "A magyar királyi miniszterelnök a Fővárosi Közmunkák Tanácsánál a műszaki sza­k lét­számában Lux Kálmán, Huber Géza, Pogány Frigyes és Tattay Pál miniszteri segédmérnö­köket a IX. fizetési osztály 3. fokozatába miniszteri mérnökökké, Névery Gábor és Karafiáth László a Fővárosi Közmunkák Taná­csánál alkalmazott okleveles mérnököket a X. fizetési osztály 3. fokozatába miniszteri segédmérnökökké, Trókán Ferenc miniszteri műszaki főtisztet a VIII. fizetési osztály 3. foko­zatába miniszteri műszaki felügyelővé ; a számvevőségi szakon Várkonyi Gyula minisz­teri számellenőrt a IX. fizetési osztály 3. foko­zatába miniszteri számvizsgálóvá, Sztareczky Attila miniszteri számtisztet a X. fizetési osz­tály 3. fokozatába miniszteri számellenőrré és Bognár Sándor miniszteri számgyakornokot a XI. fizetési osztály 3. fokozatába miniszteri számtisztté ; a kezelési szakon Beniczky Mária kezelőt a XI. fizetési osztály 3. fokozatába miniszteri irodasegédtisztté kinevezte. (1940. évi április hó 29.-én kelt 1.433/1940. M. E. sz. rendelet.) A magyar királyi miniszterelnök Zsitva Tibor és Antal Sándor a Fővárosi Közmunkák Taná­csánál alkalmazott okleveles mérnököket a Fővárosi Közmunkák Tanácsa műszaki szaká­nak létszámába a X. fizetési osztály 3. foko­zatába miniszteri segéd­mérnökökké kinevezte. (1940. évi április hó 29.-én kelt 3.076/1940. M. E. számú rendelet.) A m. kir. belügyminiszter a somogyvári köz­egészségügyi körbe dr. Révfalvy Gáspár gamási községi orvost körorvossá kinevezte. (208.901/ 1940. XIV. B. M. szám.) A m. kir. pénzügyminiszternek 1849. évi 1.139/P. M. számú rendelete az erdőkről s a természetvédelemről szóló 1935 : IV. törvénycikken alapuló eljárásokkal kapcsolatos illetékekről. Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935 : IV. t.-c. 302. §-ának utolsó bekezdése a következő rendelkezéseket tartalmazza : „A pénzügyminiszter a jelen törvényben sza­bályozott eljárásokkal kapcsolatos illetékeket — a­­vagyonátruházási illeték kivételével — a földmivelésügyi miniszterrel egyetértve rende­lettel állapíthatja meg.“ Az idézett felhatalmazás alapján a m. kir. földmivelésügyi miniszterrel egyetértve, a kö­vetkezőket rendelem : 1. §■ Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935 : IV. törvénycikk (az alábbiakban rövi­den : T.) és a törvény végrehajtása tárgyában kiadott 35.000/1938. F. M. számú rendelet (az alábbiakban röviden : R.) alapján benyújtott beadványok, felvett jegyzőkönyvek és kiállított iratok tekintetében, amennyiben a következő szakaszok eltérően nem rendelkeznek, az álta­lános illetékjogszabályok irányadók. Kivételes illetéktétel alá eső beadványok: 2­ §• 5 P illeték alá esnek a következő beadvá­nyok : 1. Erdőnek nem közérdekű terület, vagy közhasználatra szolgáló mű, vagy közcélú gyógyintézet védelmére véderdőül kijelölése iránt a megvédendő ingatlan tulajdonosa által benyújtott kérvény (T. 5. §.). 2. Véderdői jelleg megszüntetése iránt a védett ingatlan tulajdonosa által beadott kér­vény (B. 17. §.). 3. Erdőterületnek legeltetésre engedélyezése iránti kérvény (T. 11. §., R. 32. §.). 4. Véderdőben fák tuskóinak és gyökereinek kiszedése, fának gyökerestől kidöntése, zöldé­galú vágása, vagy alomszedés engedélyezése iránti kérvény (T. 12. §., R. 37. §.­). 5. Erdőben bérbeadás útján hasznosítandó kő-, kavics-, homok-, agyag- vagy egyéb) bánya művelésének engedélyezése iránti kérvény (T. 13. §., R. 38. §.). ' 6. Három kataszteri holdnál nagyobb, de tíz kataszteri holdat meg nem haladó területű erdőnek az erdőgazdasági művelés alól való végleges kivonása iránti kérvény (T. 16—17. R. 48. §.). 7. Három kataszteri holdnál nagyobb, de tíz kataszteri holdat meg nem haladó területű erdőnek váltógazdálkodásra berendezése iránti kérvény (T. 18. §., R. 57. §.). 8. Jóváhagyott ü­zemtervne­k nem közérdek­ből való módosítása, a vágásforduló megváltoz­­tatása, továbbá rendkívüli fahasználat engedé­lyezése iránti kérvény (T. 38. §., R. 92—101. §.). 9. Ötven kataszteri holdnál nagyobb terü­letű erdőnek államerdészeti kezelésbe vétele iránti kérvény (T. 60—61. §., R. 131—133. §.). 10. Erdő államerdészeti kezelésének meg­szüntetése iránti kérvény (T. 62. §., R. 139. §.). 11. Az erdőgazdasági munkák végrehajtása, továbbá anyag- és pénzkezelés elvállalása iránti kérvény (T. 66. §., R. 145 §.). 12. Erdei termékek átszállítására a T. 87. §-a alapján adott engedély átruházása iránti kér­vény (R. 200. §.). 13. Tutajozás vagy fausztatás céljaira, vala­mint a tutajozás vagy fausztatás által okoz­ható károk megakadályozására szolgáló víz­művek vagy egyéb építmények átalakítása vagy eltávolítása iránti kérvény (T. 117. §.). 14. Erdővel körülzárt vagy erdőbe beékelt 10 kataszteri holdat meg nem haladó idegen terület kisajátítási jogának engedélyezése iránti kérvény (T. 297. §.). 3. §. 10 P illeték alá esnek a következő beadvá­nyok : 1. Tíz kataszteri holdnál nagyobb, de har­minc kataszteri holdat meg nem haladó terv- Egyes szám­ára 32 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék