Budapesti Közlöny, 1941. szeptember (75. évfolyam, 198-221. szám)

1941-09-02 / 198. szám

­ A m. kir. minisztériumnak 6.380/1941. M. E. számú rendelete az ország és a visszafoglalt délvidéki területek közötti viszonylatban a kender szállításának szabályozása tárgyában. A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939 : II. t.-c. 112. és 212. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli. 1. §• (1) Belföldi származású kender­kórót, gerebe­­nezelet kendert, ti­rolt kendert és kenderkócot vasúton, hajón, géperejű- vagy egyéb járó­művön az ország területéről a visszafoglalt dél­vidéki területekre és viszont, továbbá a vissza­foglalt délvidéki területekről bármely vám­­külföldre csak szállítási igazolvánnyal szabad szállítani. (2) Az ország területén belül, valamint a visszafoglalt délvidéki területeken belül kender­­kóró, gerebenezett kender, tilolt kender és kenderkóc szállítási igazolvány nélkül szállít­­ható. 2. §. (1) A szállítási igazolványt az érdekelt kérel­mére a m­. kir. Kereskedelmi Hivatal állítja ki. (2) A szállítási igazolványnak tartalmaznia kell a feladó és a címzett nevét, a feladási és a rendeltetési állomásnak, továbbá a fuvar.­ Budapest, 1941, 198. Kedd, szeptember 2. BUDAPESTI HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. fi Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. wmitimmm­" ■ i- " -------7.....-r.- "................■ ■■.. . ,­­ r . ;T.r ■ Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. az. *— Telefon: Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. az. — Telefon: Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 187.806. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint 1 ar.­ 28 f. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 * Az „Országos Törvénytár“-TM az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 _ 160-453 160464 "A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: A m. kir. minisztériumnak 6.380/1941. U. E. számú rendelete az ország és a visszafoglalt délvidéki területeik közötti viszonylatban a kender az AHifAKárnak­ szabályo­zása tárgyában. az árellenőrzés országos kormánybiztosának 119.978/1041. Á. K. számú rendelete a belföldi termelésű nyers- és olvasztott faggyú legmagasabb termelői eladítsi árá­nak megállapítása tárgyában. Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 122.878/1941. Á. K. számú rendelete a külföldről behozott és a vámtarifa 296/a. tétele alá tartozó kálisók (kálimű­­trágyát) legmagasabb fogyasztói árának megállapítása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Feigler Károly székesfővárosi tiszti főügy­észnek a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormány főtaná­csosi d­ákét adományozom. Kelt Gödöllőn, 1941. évi augusztus hó 23. napján. Horthy s. k. Bárdossy László s. k. Magyarország Főméltósága Kormányzója Gödöllőn, 1941. évi augusztus hó 23. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a dr. vitéz Bálint Dánielné született Komoróczy Aida budapesti lakos ál­tal alapított vitézi telekről szóló alapító­levelet jóváhagyni és a vitézi telek alapítást megerősíteni m­éltóztatott. A m. kir. belügyminiszter az 5.440/1941. M. E. számú rendelet 14. §-a alapján, ideiglenes hatállyal Baranya vármegye törvényhatóságá­hoz dr. Huba Aladár vármegyei árvaszéki ülnök, pécsi lakost árvaszéki elnökké, dr. Lovass István szolgabiró, siklósi lakost vár­megyei árvaszéki ülnökké nevezte ki. (125.850/ 1941. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 5.440/1941. M. E. számú rendelet 14. §-a alapján Baranya vármegye törvényhatóságához dr. Hetessy György vármegyei közigazgatási gyakornok, pécsi lakost szolgabiróvá nevezte ki (125.848/ 1941. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1938 : XXXIV. t.-c. 4. §-ában kapott felhatalmazásra kiadott 9.339/1938. M. E. számú rendelet 19. §-a alap­ján, ideiglenes hatállyal Nógrád vármegye tör­vényhatóságához dr. Zsoldos János vármegyei közigazgatási gyakornok, szécsényi lakost szolgabiróvá nevezte ki (126.122/1941. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1940 : XXVI. t.-c. 3. §-ában kapott felhatalmazásra kiadott 7.800/1940. M. E. számú rendelet 14. §-a alap­ján Maros-Torda vármegye törvényhatóság­á­­hoz Jeney József vármegyei közigazgatási gyakornok, tekei és dr. Bereczky András vár­megyei közigazgatási gyakornok, marosvásár­helyi lakost szolgabíróvá, dr. Lajos Kálmán és dr. Mutschenbacher László vármegyei közigaz­gatási gyakornok, marosvás­árhelyi lakost vár­megyei aljegyzővé nevezte ki (126.113/1941. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1940 : XXVI. t.-c. 3. §-ában kapott felhatalmazásra kiadott 7.800/1940. M. E. számú rendelet 14. §-a alap­ján Máramaros vármegye törvényhatóságához dr. Lukács Jenő vármegyei közigazgatási gya­kornok, máramarosszigeti lakost vármegyei aljegyzővé nevezte ki. (126.109/1941. B. M. III. a. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 5.590/1941. M. E. számú rendelet 2. §-ának (3) bekezdése alapján a visszafoglalt délvidéki területen az­ orvosi kamarai­­ tagok felvétele céljából szerve­zett újvidéki felvételi bizottság elnökévé dr. Sántha György orvos, szabadkai lakost, tag­jaivá dr. Rill Antal orvos, zombori, dr. Szalon­­tay Zoltán orvos, újvidéki, dr. Tessényi Béla orvos, újverbászi és dr. Vigh Ágoston orvos, zentai lakost, a Csáktornyai felvételi bizottság elnökévé dr. Brodnyák Imre orvos, Csáktornyai lakost, tagjaivá dr. Bujanich Sándor orvos, Csák­tornyai, dr. Hajdinyák József orvos, lendva­­vásárhelyi, dr. Kovács István orvos, Csák­tornyai és dr. Saruga Rudolf orvos, belatini lakost kinevezte. (328.157/1941. XIV. B. M. szám.) A debreceni m. kir. Tisza István­ Tudomány­­egyetem rectora Sarkady Ida főiskolai gya­kornokot az egyetemi számviteli és levéltári szak (124. sz. státus) létszámában, 1941. évi julius hó 1.-ével a XI. fiz. osztályba levéltári segédtisztté kinevezte. A m. kir. vallás- és köz­oktatásügyi miniszter 40.910/1941. IV. 2. sz. alatt, 1941. évi július hó 22.-én kelt rendeleté­vel a kinevezést megerősítette. A debreceni m. kir. Tisza István­ Tudomány­­egyetem rectora Dúsa Mária irodafőtiszti címmel és a IX. fizetési osztály jellegével fel­ruházott irodatisztet 1941. évi julius hó 1.-ével az Egyetemi kezelési szak (125. sz. státus) lét­számában, a IX. fiz. osztályba egyetemi iroda­­főtisztté kinevezte. • A m. kir. vallás- és köz­­oktatásügyi miniszter 1941. évi augusztus hó 4.-én 41.089/1941. IV. 2. sz. alatt kelt rende­letével a kinevezést megerősítette. A debreceni m. kir. Tisza István­ Tudomány­­egyetem rectora Mihalovich Szűts Margit irodafőtiszti címmel és a IX. fiz. oszt. jellegé­vel felruházott irodatisztet 1941. évi julius hó 1. -ével az Egyetemi kezelési szak (125. sz. státus) létszámában, a IX. fiz. osztályba egye­temi irodafőtisztté kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1941. évi augusztus hó 4.-én 41.090/1941. IV. 2. sz. alatt kelt ren­deletével a kinevezést megerősítette. A magyar királyi Erzsébet tudományegyetem rektora dr. Falcsik István egyetemi segédtitkári címmel és a VIII. fiz. osztály jellegével fel­ruházott egyetemi fogalmazót és dr. Köcsky Sándor egy­etemi fogalmazót egyetemi segéd­titkárrá a VIII. fizetési osztályba és dr. Per­­biró József egyetemi fogalmazó-gyakornokot egyetemi segédfogalmazóvá a X. fizetési osz­tályba kinevezte és ezeket a kinevezéseket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megerősitette. (41.649., 41.650., 41.895/1941. IV. V. K. M. szám.) A magyar királyi Erzsébet tudományegyetem rektora Blaszauer József II. oszt. altisztet szak­altisztté, Till József kisegítő szolgát I. oszt. altisztté kinevezte és ezeket a kinevezéseket a m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megerősitette. (37.750/1941. IV. és 37.811/1941. IV. V. K. M. szám.) Egy­es szám ára 16 fillér.

Next