Budapesti Közlöny, 1942. február (76. évfolyam, 26-48. szám)

1942-02-01 / 26. szám

Budapest, IS42- 2 ú1 szám. Vasárnap, február 1. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 23 ar­ f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 az f, mely előre fizeten­dő. — E magánhir­etetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkínt jar.P231. „ negyedévenkint 3 „ 24 „ Magánosoknak havonkínt 3 „ 20 „ „ negyedévenként 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ ,, „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesíts. Havonként Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 t 14 „ 40 „ — 20 * Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapjá­n történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke s 480/1942. M. E. szám. A m. kir. minisztérium rendel­ete a közúti közhasználatú tehergépkocsifuvarozásnál használt fuvarlevelek illetékéről 670/1912. M. E. szám. A m. kir. minisztérium renddel« egyes ipari növények termesztésének szabályozása tárgyában. 88/1912. B. M. szám. A m­. kir. belügyminiszter rendelete egyes kórházaknak és egyéb gyógyintézeteknek, illetőleg osztályoknak gümőkóros betegek felülvizsgálatára feljogositása tárgyában. 24.000/1942. B­M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete a községi hivatali állásokra helyettesként ideiglenesen kirendelt alkalmazottak illetményeiről szóló 550/1912. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában. 5­8­3 e.n. 23.—1912. szám. A m. kir. honvédelmi minisz­er körrendelete a határon túl szolgált honvéd személyek hozzátartozóinak pénzbeli támogatása tárgyában. 8.000/1912. I. M. szám. A m. kir. igazságügym­iiszter rendelete a házasságkötéshez szükséges tiszti orvosi bizonyítvány kiállításának megtagadása esetében meg­engedett bírósági eljárás szabályozása tárgyában. * 50.300*/1942. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a Graham-liszt és előállításánál nyert malmi melléktermékek legmagasabb árának megállapí­tása tárgyában. 356/1942. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete az üzleti könyvek és könyvelési szabadivok ildtékátalánya legkisebb összegének megállapításáról. 59.000/1942. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete a kis gyapjúfonók forgalmi adóváltságfizetési kötel­ezettségének szabályozása, valamint a 0—5 számo­zású gyapjufonalak és az angolanyulszőrből készített fonalak forgalmi adóváltság alapjául szolgáló átlagértékek újabb megállapítása tárgyában. 59.443/1942. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete a közúti közhasználatú tehergépkocsi forgalomban 10 f-es és 1 , 50 f-es pénzügyi bélyegnyomattal ellátott, va­m­int b­élyegbe­en fn­­varicvé Hírlapok forgalom­babocsátása tárgyában. 239.000/1942. V. K M. szám. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete a sportszövetségek szervezetének szabályozása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A Valitáj M­inisztérium vezetésével megbízott magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére megengedem, hogy dr. urai Uray István ma­gyar királyi titkos tanácsos, a kabinetiroda főnöke a bolgár Polgári Érdemrend nagy­keresztjét elfogadja és viselje. Kelt Budapesten, 1042. évi sajta ár hó 14. napján Horthy s. k. Bárdossy László s. k. A Kormányzó Ur ő Főméltósága 1942. évi január hó 24. napján Budapesten kelt leg­felsőbb elhatározásával, a m. kir. honvédelmi miniszternek a m. kir. iparügyi miniszterrel egyetértésben tett előterjesztésére, nemes szent­­györgyvári Stirling László altábornagyot, a m. kir. honvéd központi átvételi bizottság elnökét, jelenlegi szolgálatának ellátása mellett, a hadianyaggyártás országos felügyelőjéül ki­nevezte. (4.978/eln. 8./e. — 1942. évi január hó 29.-én.) A magyar királyi minisztérium az árvéde­kezés megszervezésére, központi és egységes irányítására, valamint az ezzel kapcsolatban jelentkező rendkívüli feladatok ellátására dr. Bárczay János földmivelésügyi államtitkárt folyó évi január hó 25.-án országos árvíz­védelmi kormánybiztossá kinevezte. (641/1942. M. E. I. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Zayzon Sándor tanügyi főtanácsos, gimná­ziumi igazgatót a Középfokú Iskolák Sport­köreinek Országos Központja miniszteri bizto­sát tisztsége alól, eddigi működésének elisme­rése mellett saját kérelmére felmentette (258 142/1942. IX/1. szám.) A m. kir. pénzügyminiszter 47.391/1942. V föv. szám­ú rendeletével az 500/1942. M. E számú rendelet 13. §-ának (1) bekezdése alap­ján az Országos Szinészgyesület Nyugdíj­­intézetéhez Mészáros Sándor Lászlót vallás- és közoktatásügyi minisztériumba központi szol­­gálattételire berendelt nemzeti színházi titkárt elnöki jogkörrel miniszteri biztosul kirendelte. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Abrud­­bányai Géza kolozsvári, dr. Bodolla Ferenc marosvásárhelyi és dr. Fráter Pál nagyváradi ügyvédet az 1937. évi IV. t.-c. 121. §-a alapján a m. kir. Kúria ügyvédi tanácsának tagjává az 1941. évi január hó 1. napjával kezdődött­­három éves időszak hátralévő tartamára ki­nevezte. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Homoki Nagy László kiskunfélegyházi kir. közjegyzői saját kérelmeit Monorra helyezte át. A m. kir. belügyminiszter az 1940 : XXVI. t.-c. 3. §-ában kapott felhatalmazásra kiadott 7.800/1940. M. E. számú rendelet 14. §-a alap­ján Bihar vármegye törvényhatóságához ideig­lenes hatállyal dr. Darabos Pál vármegyei köz­­igazgatási gyakornok, tb. szolgabiró, szalárdi és dr. Koncz Pál vármegyei közigazgatási gya­kornok, tb. szolgabiró, nagyváradi lakost szolgabiróvá, továbbá dr. Takács József vár­megyei közigazgatási gyakornok, tb. vármegyei aljegyző, nagyváradi lakost vármegyei al­jegyzővé nevezte ki. (23.416/1942. 111. a. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1942. évi január hó 28. napján kelt 408/1942. évi. számú ren­deletével dr. Görgey Mihály és dr. Farkas Miklós ideiglenes kisegítő munkaerőket Buda­pest állomáshellyel fő­iskolai képesítésű gyakor­nokokká kinevezte. A m. kir. belügyminiszter dr. Vajda Kovács Anna nyíregyházi lakos, okleveles orvos-tudort a X. fizetési osztály 3. fokozatával] járó illet­mények mellett a gyergyószentmiklósi m. kir. állam­i kórháznál ideiglenesen alorvosként alkalmazta. (329.277/1941. XVI. B. M. szám.) A m. kir. pénzügyminiszter Tököly Imre Székelyudvarhely város közellátási hivatalánál foglalkoztatott menekült volt román alkalma­zottat a IX. fizetési osztály 2. fokozatába ideig­lenes minőségű pénzügyi irodafőtisztté a székelyudvarhelyi m. kir. pénzü­gyigazgat­ós­ág­hoz kinevezte. (70.605/1942. XVI. P. M. szám.) A m kir. belügyminiszter Aracs Ottó Diós­­jenő községben 1916. évben született, róm kát. vallásu, felsőgödi lakos kérésére a 291.152/ 1940. B. M. szám­ú névváltoztatási határozat alapján viselt jelenlegi családi nevét korábbi családi nevére „Förster“-re változtatta vissza. (62.248/1941. B. M. szám.) szám­ára 32 fillér. A m. kir. minisztériumnak 670/1942. fil. E. számú rendelete egyes ipari növények termesztésének szabályozása tárgyában. A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939.11. t.-c. 112. §-ában, 141. §-ának (2) bekezdésében és 212. §-ában foglalt fel­hatalmazás alapján a következőket rendeli : 1­ §• (1) Az, aki 50 kat.­holdat meg nem haladó szántóföldi művelés alatt álló ingatlanon gaz­dálkodik, a tengerivel bevetett területeket szegélynövényként napraforgóval köteles be­vetni. Az, aki a jelen rendelet hatálybalépését megelőző gazdasági évben a tengerivel bevetett területeit cirokkal vagy kenderrel szegélyezte,­­szegélynövényként napraforgó helyett továbbra is ezeket termesztheti., (2) Az, aki 50 kat. holdat meghaladó szántó­földi művelés alatt álló ingatlanon gazdál­kodik, a 2. §. (2) bekezdésében foglalt kivételt nem tekintve, napraforgót vagy olajlent fő­terményként köteles termeszteni, a szántóföldi művelés alatt álló ingatlano­k (öt) százaléká­nak megfelelő területen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék