Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. március (76. évfolyam, 49-74. szám)

1942-03-01 / 49. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, XIV. ker., Columbus­ utca 35. szám, magasföldszint 1. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 2012. évi március hó 10. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, könyvek, szőnye­gek, ezüst cigarettatárca, „Opel kadett“ személyautó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a t­elyisztner, nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi február hó 10. napján. Dr. Schweiger Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 10079 Árverés: 1/1941. vght. szám. Dr. Halberg Gyula ügy­véd által képviselt „Gárdos“ rt. javára 478 pengő 33 f tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyi­ben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, az óradnai kir. járásbíróság 1941. évi 3109. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1941. évi augusztus hó 27. napján lefoglalt (felülfoglalt) 1.080 pengőre becsült ingóságokra az óradnai kir. járásbíró­ság Pk. 3507/1941. számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrende­lem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Nagyilvá­n 242. hsz. alatt leendő megtartá­sára határidőül 1942. évi március hó 20. napjának dél­előtti 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt állatok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a becsár kétharmad részéért, készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Óradna, 1942. évi február hó 5. napján. Medgyes Ernő, kir. kir. végrehajtó.­­ 1950 Árverés. Vh. 67/1941. szám. Dr. Szüli Gyula és dr. Mayer Ferenc kaposvári ügyvédek által képviselt Márffy Elemér végrehajtató javára hátr. 218 pengő tőkekövetelés és járulékai erejéig a nagyatádi kir. já­rásbíróság P. 3069/1940. számú végzésével elrendelt s közbenjárással foganatosított kielégítési végrehajtás során 1941. évi április hó 4. napján lefoglalt (felül­­foglalt) és 6.866 pengőre becsült ingóságokat, közöttük bútorok, zongora, tehenek, lovak, bivalyok, könyvek Lábod községben és folytatólag Kissallér- és Szarvas­­pusztákon végrehajtást szenvedő birtokán 1942. évi március hó 10. napjára délutáni 3 órára ezennel ki­tűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében ei fogom adni. Az olyan ingók, melyeknek becsérték­e 1.000 pengőt meghaladja csak­ 10 százalék bánatpénz ellenében adat­nak el. A fényűzési tárgyak után a fényűzési adót nyomban le kell fizetni. Nagyatád, 1942. évi január hó 26. napján. Lakatos Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 10082 Árverés. 2455/1911. szám. Nagykede község elöljáró­sága (Udvarhely vm., székelykereszturi járás) közhírré teszi, hogy a község tulajdonát képező földek és erdők vadászati jogát 1942. évi március hó 11. napjától 1952. évi junius hó 30. napjáig terjedő 10 év tartamára 1942. évi március hó 10-én d. e. 11 órakor a község­házánál tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérő­nek haszonbérbe adja. A vadászterület összesen 823 kát. hald. Ebből 460 kát. hold mezőgazdaságilag művelt rész, 303 kát. hold mezei jellegű, 60 kát. hold pedig erdő. Vadászház nincs. Kikiáltási ár 30 pengő. Bánatpénz ennek 10%-a. Utóajánlatnak helye nincs. Árverezni csak hatósági engedéllyel és érvényes va­dászjegy birtokában lehet. A területen több forrás van és patak folyik. Vasútállomása Székelykeresztúr községben van, mely a vadászterülettől 7 kilométerre fekszik. A Vadászterü­let a vasútállomástól lófogattal, lóháton, gyalog köze­líthető meg. Előforduló vad: őz, vaddisznó, farkas, róka, nyúl, fogoly, erdei szalonka, borz. Részletes árverési feltételek a közjegyzői irodán tud­­hatók meg, de kiolvashatók a vonatkozó szerződés­tervezetből is, melyet a község elöljárósága az érdeklő­dőknek 1.50 . beküldése ellenében postáz. Nagykede, 1942. évi január hó 14. napján. Nagykede község elöl­járósága.­­ 1951 Árverés. 2455/1941. szám. Rugonfalva község elöljáró­sága (Udvarhely vm, székelykereszturi járás) közhírré teszi, hogy a község tulajdonát képező földek és erdők vadászati jogát 1942. évi március hó 10. napjától 1952. évi junis hó 30. napjáig terjedő 10 év tartamára 1943. évi március hó 9-én délelőtt 11 órakor a községházá­nál tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe adja. A vadászterület összesen 1911 kát. hold, ebből 1004 kát. hold mezőgazdaságilag művelt rész, 512 kát. hold mezei jellegű, 395 hát. hold pedig erdő. Vadászház nincs. Kikiáltási ár 50 pengő. Bánatpénz ennek 10%-a. Utóajánlatnak helye nincs. Árverezni csak hatósági engedéllyel és érvényes va­dászjegy birtokéban lehet. A területen 5 forrás van és patak folyik. Vasutállomása Betfalva községben van, mely a terü­lettől fél kilométerre fekszik. A vadászterület a vasút­állomástól lófogattal, lóháton, gyalog közelíthető meg. Előforduló vad: őz, vaddisznó, farkas, róka, nyúl, fogoly, erdei szalonka, görény, vidra, borz. Részletes árverési feltételek a községi elöljáróságnál tudhatók meg, de kiolvashatók a vonatkozó szerződés­tervezetből is, melyet a község elöljárósága az érdeklődőknek 1,50 P beküldése ellenében postáz. Rugonfalva, 1942. évi január hó 14. napján. Rugon­falva község elöljárósága.­­ 1962 Árverés. 2465/1941. szám. Botfalva község elöljáró­sága (Udvarhely vm., székelykereszturi járás) közhírré teszi, hogy a község tulajdonát képező földek és erdők vadászati jogát 1942. évi március hó 14. napjától 1952. évi június hó 30. napjáig terjedő 10 év tartamára 1942. évi március hó 13-án d. e. 11 órakor a községházánál tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek ha­szonbérbe adja. A vadászterület összesen 1714 kát. hold. Ebből 960 szát. hold mezőgazdaságilag művelt rész, 529 kát. hold mezei jellegű, 226 kát. hold pedig erdő. Vadászház nincs. Kikiáltási ár 40 pengő. Bánatpénz 10%-a. Utóajánlatnak helye nincs. Árverezni csak hatósági engedéllyel és érvényes va­dászjegy birtokában lehet. Területen több forrás van és patak folyik­. Vasútállomása Betfalva községben van, mely a va­dászterület közvetlen közelében fekszik. A vadászterü­let a vasútállomástól lófogattal, lóháton, gyalog köze­líthető meg. Előforduló vad: őz, vaddisznó, farkas, róka, nyúl, fogoly, erdei szalonka, görény, vidra, borz. Részletes árverési feltételek a körjegyzői irodában tudhatók meg, de kiolvashatók a vonatkozó szerződés­tervezetből is, melyet a község elöljárósága az érdeklődőknek 1.50 P beküldése ellenében postáz. Betfalva, 1942. évi január hó 14. napján. Betfalva köz­ség elöljárósága.­­ 1953 Ingatlan árverések. Árverés. 8766/1941. tk. szám. Jászapáti Kölcsönpénz­tár r. t. végrehajtatónak özv. Bathó Istvánná és Biró Endre végrehajtást szenvedők ellen i­nditot­t végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árve­rést 16.790 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Jászladány községben fekvő s a jászladányi 3806. sz. betétben A. I. 1—4. sorsz., 5500., 5501., 5502­, 5503. hrsz. alatt foglalt ingatlanokból özv. Bathó Ist­vánné Bagi Mária nevén álló illetőségre 7.716 pengő, a 2410. sz. betétben A. + 4. sorsz., 4430/6. hrsz. alatt felvett Bíró Endre nevén álló ingatlanra 7.242 pengő kikiáltási árban elrendeli. Az árverést 1942. évi március hó 17. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint 11. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adható el Az árverés alá kerülő ingatlanok közül a jászladányi 3805. számú betétben foglaltakat, ha az árverés meg­tartását a végrehajthatók közül a Jászvidéki Takarék­­pénztár és a Jászapáti Kölcsönpénztár r. t. kéri, a ki­kiáltási ár kétharmadánál, ha a Szolnoki Magyar Bank r. t. kéri, 19.700 pengő, ha Márkus János kéri, 20.900 pengő, ha Hahn Artur kéri, 22.450 pengő, a jászladányi 2410. sz. betétben foglalt Ingatlant, ha az árverés megtartását a Jászapáti Kölcsönpénztár r.­­ kéri, a kikiáltási ár kétharmadánál, ha a Jászladányi Hitelszövetkezet kéri, 19.700 pengő, ha Márkus János kéri, 27.100 pengő, ha Hahn Artour és társa kéri, 28.560 pengő, ha Grosszmann Farkas és Fiai cég kéri, 29.461 pengő, ha Zana János kéri, 19.499 pengő, ha Sehlifd­ic Vilmos kéri, 29.743 pengő, ha Budapesti Ásványolaj r. t. kéri, 29.867 pengő, ha Tálas Ferenc kéri, 30.801 pengő, ha Kühne Mezőgazdasági Gépgyár r. t. kéri, 31.138 pengő, ha Pálszabó Pál kéri, 31.918 pengő vételárnál ala­csonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Jász­apáti, 1941. évi december hó 1. napján. A jászapáti­ kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 10684 Árverés. 3134/1941. tk. szám. Tiszántúli Körzeti Mező­gazdasági Szövetkezet, mint az OKH. tagja, budapesti bej. cég végrehajtatának Szőllőssy László végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 5.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett és a Nagy­léta községben fekvő és a nagylétai 4337. sz. tkvl betétben A. + 3~**5. sorszám. 5394. hrsz. alatt 7 hold 504 négyszögöl területű­­ Szántó és rét, 5395. hrsz. alatt 220 négyszögöl területű csatorna, 5396. hrsz. alatt 3 hold 1168 négyszögöl területű szántó és rét a Ligeti Alsó­kaszálóban fekvő ingatlanok 6/7 részére 2.991 pengő 43 fillér kikiáltási­ árban, u. e. betétben A. + 6. sorszám, 6140. hrsz. 31 hold 1322 négyszögöl területű szántó, rét és udvar a Nyugati tagbirtokban fekvő ingatlan 6/7 részére 4.576 pengő 29 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi március hó 21. napján délelőtt 1­ órakor Nagyléta községházánál fogják megtartani. Árverés: 1434/1942. tkvi­szárfi- Rákospalotai Építő­ipari és Kereskedelmi társaság Braun Testvérek végre­­hajtójának Krajcsi János, Krajcsi Paula és Krajcsi Margit végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 1600 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Pestszentlőrinc m. városban fekvő s a pestszentlőrinci 1707. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 62. hrsz. alatt felvett a telekkönyvi betét szerint Huba­ utca 8. számmal jelzett 136 négyszögöl területű házhelyből, az adó- és becslési bizonyítvány szerint 136 négyszögöl területű házhely­ből és a rajta épült Huba­ utca 8. szám­mal jelzett házból álló ingatlannak a B. 1., 4. és 7. sorszám szerint végrehajtást szenvedők nevén álló 6/S illetőségre 3651 (Háromezerhatszázötvenegy) pengő kikiáltási áron elrendelte. Az árverést 1942. évi március hó 17. napján délután 4 órakor Pestszentlőrinc m. városházánál (Herrich Ká­­roly­ utca 16. szám, földszint 21. ajtó) fogják megtar­tani. Az árverési feltételek a következők: 1. Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés megtartását a végrehajtatók közül Rákospalotai Építő­ipari és Kereskedelmi Társaság Braun Testvérek kérik, 9782 pengő, ha az Első Soproni Rovátkolt Cseréptéglagyár ifj. Hacker Lipót és Fiai cég kérik, 8521 pengő, ha Gau­tein Henrik kéri, 9189 pengő vételárnál ala­csonyabb áron eladni nem lehet (5.610/1931. M. E. sz. rendelet 2.1. §-a). Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél, kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Kispest, 1943. évi január hó 24. napján. A kispesti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1986 Árverés. 1885/1942. tk. szám. A Bajai Takarékpénztár végrehajtójénak Schleicher Ferenc végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb árverést 15.146 pengő tőkekövetelés és járulékai, valamint a csatlakozottak­­nak kimondott Nasicka Tromika Taninai Paropila Dionikavsko Drustvo zágrábi cég 33.864-60 dinár tőke, dr. Mosonyi Géza ügyvéd 152 pengő 20 fillér, dr. Mészáros Sándor 9­6 pengő, dr. Fehér Lőrinc 148 pengő 30 fillér, dr. Fehérváry Dezső 261 pengő 20 fillér + 800 pengő 99 fillér tőke és jár., továbbá csu­pán a bajai 8090. számú telekkönyvi betétiben felvett ingatlanokra vonatkozóan csatlakozo­ttnak kimondott Ézsa István 303 pengő 56 fillér, Steiger István, illetve engedményese, a Szekszárdi Népbank Szövetkezetek, mint az O. K. H. tagja 336 pengő tőke és jár. és végül csupán a bajai 5985. számú telekkönyvi betétben fel­vett ingatlanokra vonatkozólag csatlakozottnak ki­­­­mondott M. kir. Teréziánumi Alap 258 + 287 pengő­­ tőke és jár. behajtása végett a Baja városban fekvő és a bajai 5985. Számú tkvi betétben, A. + 1. sorsz., 2981/2. hrsz. alatt felvett Árpád-u. 7. sz. alatti 385 ö1 háznak és udvarnak a végrehajtást szenvedő nevén álló 1/12 részére 1.100 pengő, a bajai 8090. sz. tkvi betétiben, A. I. 1—2. sorsz., 3866/2. és 3864/2. hrsz. alatt felvett, Szent János-uton fekvő 1 kát. hold 1499 öl és 433 öl területű szántónak végrehajtást szenvedő nevén álló 1/6 részére 95 pengő, u. e. betétben, II. 1—3. sorsz., 3861/2., 3862/1., 3863/2. hrsz. alatt felvett, Posványos dűlőben fekvő 1337 öl szántónak, 63 öl gazdasági épületnek és 1 hét hold szántónak a végrehajtást szenvedő nevén álló 1/6 részére 86 pengő. 19. k­ríSrcfos 1. —­49. szám. Az árverés alá kerülő ingatlanok 6/7 részét és pedig az 5394., 5395., 5396. hrsz. alatti ingatlanok 6/7 részét együttesen, a 6149. hrsz. ingatlan 6/7 részét külön, ha az árverés megtartását a végrehajtatok közül Mandel Ernő Banküzlet Rt. kéri, a kikiáltási ár kétharmadánál, ha a Tiszántúli Körzeti Mezőgazdasági Szövetkezet, mint az OKH. tagja kéri, az 5394., 5395. és 5396. hrsz. ingatlanok 6/7 részét 2.334 pengő vételárnál alacso­nyabb áron, 6140, hrsz. ingatlant a kikiáltási ár két­­harmadánál alacsonyabb áron, ha Hoffer-Schrantz Crey­ton-Schuttiewortih kéri, 13514 pengő, ha dr. Ko­vács Béla kéri, 20 815 pengő, ha Dörfler Lidia kéri, 21.510 pengő vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet (5010/1951. M. E. sz. rendelet 21. §.). Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, melyet a ma­gasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Derecske, 1941. évi május hó 5. napján. A derecskei kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 10683 Árverés. 39/1942. tk. szám, Dr. Szeiff Géza duma szerdahelyi ügyv­­ált képv. Felsőmagyarországi Hitel­bank r. L végrehajtatónak ifj. Bogár Ignácné sz. Pécsy Emma végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1.727 pengő 06 fillér tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett Nyárasd községben fekvő s a felsőnyárasdi 531. sz. tkvi betétben A. I. 1—3. sorsz. és 344., 345., 694. hrsz. alatt felvett s Pécsy Emma nevén álló ingat­lanokra 3.296 pengő 80 fillér kikiáltási árban, az u. o. A. II. 1—3. sorsz. és 285., 740., 741. hrsz. alatt felvett s Pécsy Emma nevén álló ingatlanokra 5.858 pengő 80 fillér kikiáltási árban, az u. o. A. + 1. sorsz. alatt fel­vett Pécsy Emma nevén álló 3598/185986-od rész közös legelőre 107 pengő 94 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi május hó 15. napján délután 2 órakor Nyárasd községházánál fogj­ák megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, melyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Duna­­szerdahely, 1912. évi január hó 8. napján. A duna­­szerdahelyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 10687

Next