Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. március (76. évfolyam, 49-74. szám)

1942-03-01 / 49. szám értesítője

1942 március 1. 49 szám. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője­ ­ u. e. betétben, A. III. 1—2. sorsz., 3848/1., 3848/2. hrsz. alatt felvett, a Posványos dűlőben fekevő 1 kat. hold szántónak és 1317 öl rétnek a végrehajtást szen­vedő nevén álló 1/6 részére 120 pengő, n. e. betétben, A. + 1—4., 8—15. sorsz­­akn­t felvett, alább felsorolandó ingatlanoknak csupán csa­k a végre­hajtást szenvedő nevén álló 1/6—1/6 illetőségére, és pedig : a 3858. hrszámu, Posványos dűlőben fekvő 818 ö1 szántó 1/6 illetőségére 32 pengő. a 3859. hrszámu u. o. fekvő 913 51 szántó 1/6 ille­tőségére 40 pengő, a 3799. hrszámu u. o. fekvő 1886 öl szántónak 1/6 illetőségére — Csukás Károly élethossziglani haszon­­élvezeti jogával terhelten —­ 36 pengő, a 2989.18. hrszámu 711 öl beltelki legelő 1/6 illető­ségére 610 pengő, a 3808. hrszámu, Posványos dűlőben 1 kat. hold 79 öl legelőnek 1/6 illetőségére — özv. Szájer Károlyné sz. Krieszbeck Gertrud javára bekebelezett özvegyi haszon­­élvezeti joggal terhelten — 6 pengő, a 3808. hrszámu u. o. fekvő 1 kat. hold 636 öl nádas 1/6 illetőségére 130 pengő,­­ a 3811/4. hrszámu u. o. fek­vő 1122 öl nádasnak 1/6 illetőségére 180 pengő, a 3813. hrszámu u. o. fekvő 750 öl nádasnak 1/6 ille­tőségére 122 pengő, a 3814. hrszámu u. o. fekvő 596 5l nádasnak 1/6 ille­tőségére 60 pengő, a 3815. hrszámu u. o. fekvő 1 köt. hold 1429 öl szántónak 1/6 részére 500 pengő, a 3817. hrszámu u. o. fekvő 1015 öl nádasnak 1/6 illetőségére 170 pengő, a 3818. hrszámu u. o. fekvő 1 kat. hold 529 öl szántó illetőségére 340 pengő, u. e. betétben, A. + 5—7. sorsz., 2989/5., 2989/6. és 2980/7. hrsz. alatt felvett, Szt. Jánosi-uton fekvő 349 öl, 363 öl és 173 öl legelőnek 1/6 illetőségére­­ .500 pengő kikiáltási áron. Az árverést 1942. évi március hó 28. napján délután 3 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Mátyás, király­ tér 4. sz., 13. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási, árnál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Baja, 1942. évi február hó 6. napján. A bajai kir. járás­­bíróság, mint telekkönyvi hatóság.­­ 1964 Árverés. 361/1912. u­e. szám. Barcs Drávavidéki Taka­rékpénztár rt. végrehajtatának özv. Tállán Jánosné és társai végrehajtást szenvedők ellen indított végrehaj­tási ügyéb­en a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb árverést 600 pengő tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett a Barcs községben fekevő s a barcsi 2237. sz. tikvben A. + 1. sorsz., 1225—1237/42. hrsz. alatt felvett B. 2—6. sorsz. szerint Talján Jánosné sz. Szok­ol Éva, Tálján János, Tálján Ferenc, Tálján Anna és­­ főisk. Tálján Etel nevén álló ingatlanra 4.180 pengő­­ kikiáltási árban elrendelte.­­ Az árverést 1942. évi március hó 24. napján délelőtt­­ 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében fogják­­ megtartani. Figyelmezteti a telekkönyvi hatóság az árverési vevő­­j­eeet, hogy lehetőleg még az árverés megtartása előtt szerezzék meg a pécsi hadtestparancsnokság hozzájáru­lását az árverési vételhez, mert amennyiben a hadtest­­parancsnokság a vételhez utólag nem járulna hozzá, a telekkönyvi hatóság az árverést meg fogja semmisíteni és a költségeket a mulasztó vevő­ bánatpénzéből fogja fedezni. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Barcs, 1912. évi február hó 7. napján. A barcsi kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság.­­ 1954 Árverés. 4703/1941. tk. szám. A Bereg-Máramarosi Kereskedelmi Bank rt. munkácsi bej cég, mint a Vino­­hrádi Városi Takarékpénztár rahói fiókja jogutóda és a Kárpátaljai Bank rt. huszti fiókja végrehajtatónak Mikulinec Mihály huszti lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-a érte­mében a végrehajtási árverést a Bereg-Máramarosi Kereskedelmi Bank rt. javára 10.73­5 pengő 71 fillér tőkekövetelés, ennek 1932. évi november hó 1-től 1933. évi április hó 30-ig 8%, 1933. évi május hó 1-től 1935. évi december hó 31-ig 7.5% és 1936. évi január hó 1. napjától járó 6% kamata, 402 pengő 54 fillér eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megálla­pított 119 pengő 20 fillér költség, továb­bá a Kárpát­aljai Bank rt. huszti fiókja javára 714 pengő 25 fillér tőke, ennek 1932. évi december hó 7. napjától járó kamatai, 133 pengő 01 fillér per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 43 pengő 80 fillér költség behajtása végett a huszti kir. törvényszék kerületében, levő, huszti kir. járásbírósághoz tartozó Huszt községben fekvő s az I. huszti 2881. számú tkvi betétben A. I. 18 7. szám, 649., 650., 7833., 78­34., 7835., 7837/1., 7838/2.­orszám alatt felvett s B. 1. szerint egészben Mikulinec Mihály Lászlóé nevén álló házak, udvar, gazdasági épületek, kert, rét és erdőkre 9.700 pengő 72 fillér kikiáltási árban, II. a huszti 2910. számú tkvi betétben A. + 1. sor­szám alatt felvett s. 332. szerint 1/2 (fele) részben Mikulinec Mihály Lászlóé nevén álló 1/1120 rész közös erdő - és legelői felőségre 13 pengő 8­ fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi március hó 17. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségei»« (Rákóczi­ utca 38. szám, 6. ajtó) fogják megtartani. 1. Az árverés alá kerülő huszti 2881. számú tkvi betétben foglalt ingatlanokat, ha az árverés megtartá­sát a Bereg-Máramarosi Kereskedelmi Bank kéri, a kikiáltási ár kétharmadánál, ha pedig a Kárpátaljai Bank rt. huszti fiókja kéri, 21.140 %-on alul, a huszti 2910. számú tkvi betű Ik­én foglalt in­ga llán illet­őséget 496 pengőn alul eladni nem lehet (1908 : XII. t.-c. 26. §-a, 5610/1941. M. E. sz. rend. 21. §-a). Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni, íbiszt, 1942. évi október hó 25. napján. A huszti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1984 Árverés. 13437/1941. tk. szám. A Pesti Hazai Első­­ Takarékpénztár budapesti bej. cég (képv. dr. Szirányi­­ István nv.) végrehajtatának Barta Gáspár madaras­­i lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási­­ ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1 274 úr. pengő 46 fillér köztartozás és járulékai befanj­­í­tása végett a Katymár községben fekvő s a katymári­­ 1501. hrsz. betéti, 2021. hrsz. 630 négyszögöl területű­­ udvarra és házra, a 2022. hrsz. 340 négyszögöl területű­­ útira, a 2023/1. hrsz. 1­4 hold 891 négyszögöl területű i szántóra 12.270 pengő, az ugyanezen betéti 2020/2. hrsz. 215 négyszögöl­­ területű rétre, a 2023/2. hrsz. 910 négyszögöl területű i szántóra 481 pengő,­­ az ugyanezen betéti 2018/2. hrsz. 8 hold 790 négy- I szögöl területű szántóra, a 2019/2. hrsz. 446 négyszögöl­­ területű és a 2020/6. hrsz. 2 hold 897 négyszögöl terü- I jetű rétre 7.442 pengő, s az ugyanezen betéti 2020/3. hrsz. 277 négyszögöl területű rétre és a 2023/3. hrsz. 1204 négyszögöl terü­letű szántóra 634 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi május hó 21. napján délután 3 óraikor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Apponyi­ tér 12. sz., 17. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyna­nyi százalékára kell kiegészíteni. A telekkönyvi hatóság figyelmezteti az árverelni szándékozókat, hogy a 10650/1939. M. E. sz. rendelet 3. §-ában meghatározott és a tulajdonos változás tkvi átírásához szükséges hadtestparancsnokság jóváhagyá­sát az árverési vételhez már az árverés határnapjára szerezzék be és az ajánlatevők az árverés megkezdé­sekor a kiküldöttnek mutassák be. Bácsalmás, 1941. évi november hó 49. napján. A bácsalmási kir. járásbiró­­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 1985 Árverés. 827/1942. tk. szám. Salgótarjáni Népbank Rt. végrehajtatának Fehér Gusztáv és neje sz. Breznay Rozália végrehajtást szenvedők ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 8.607 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a salgótarjáni kir. járásbíróság területén levő, Salgó­tarján megyei városban fekvő, s a salgótarjáni 779. számú telek jegyzőkönyvben A.­­+­ 1. sorsz., 1468/171. helyrajzi szám alatt felvett és B. 8. szerint Fehér Gusz­táv, B. 2., 6., 9. szerint Fehér Gusztáváé szül. Breznay Rozália dologi adósok nevén álló „Belsőség“ ingatlanra 9.360 pengő kikiáltási árban, mindazonáltal a B. 10. alatt a Salgótarjáni Kőszén­bánya Rt. javára bekebelezett kőszénjogok fenntartá­sával, mely ingatlan a Salgótarjáni Népbank Rt. alapvégre­­hajtata érdekében a kikiáltási ár felénél, M. kir. Kincstár csatlakozott végrehajtata érdekében 12.940 pengőnél alacsonyabb áron el nem adható, továbbá a salgótarjáni 1006. számú telek jegyzőkönyv­ben A. I. 6. sorsz., 1759/499. helyrajzi szám alatt fel­vett és B. 28. és 67. szerint Fehér Gusztáv, B. 43., 53., 58. és 68. szerint Fehér Gusztáv a ké szül. Breznay Rozália dologi adósok nevén álló „Szántó“, „Idegér“ ingatlanra 6.000 pengő kikiáltási árban, mindazonáltal a B. 29. alatt a Salgótarjáni Kőszén­bánya Rt. javára bekebelezett kőszénjogok és C. 13. alatt Herceg Sándor javára bekebelezett haszonélvezeti jog fenntartásával, mely ingatlan a Salgótarjáni Népbank Rt. alapvégre­hajtató érdekében a kikiáltási ár kétharmadánál, M. kir. Kincstár csatlakozott végrehajtató érdekében 15.753­­pengőnél alacsonyabb áron el nem adható, elrendelte. Az árverést 1942. évi március hó 30. napján dél­előtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében Salgótarjánban, Vaskapu­ utca 1. sz., 2. ajtó, fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-t készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óva­dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiál­lított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170 g., 1908 :LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1903 :XLI. 25. §.). Salgótarján. 1042. évi február hó 21. napján. A salgótarjáni kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 1462 Árverés. 13736/4941. tkvi szám. Hutera János végre-­­ Hajtatónak Czipri Jánosné sz. Reichenbach Anna végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­­­­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 131­­ pengő tőkekövetelés és jár. behajtása végett a pes­t­­i vidéki kir. járásbíróság területén lévő Ria községben­­ fekvő s az I. 4. számú betétben A. + 1. sorszám, 730. srszám alatt foglalt és B. 8.­ sorszám alatt végrehaj­tást szenvedő nevén álló 421 négyszögöl területű szántó felére 273 pengő 50 fillér kikiáltási árban, II. u. o. 2448. sz. betétben A. I. 1—3., 5. sorsz., 4309., 4310., 4311. hrsz. alatt foglalt és B. 2. sorszám alatt végrehajtást szenvedő nevén álló 1 hold és 670 négy­szögöl szántó, 96 négyszögöl vízmosás, 3 hold és 1438 négyszögöl szántó, valamint 17/4548 rész közös erdő­­illetőség felére a C. 2. sorsz. alatt özvegy Reichenbach Antalné sz. Szenger Mária javára bekebelezett özvegyi jog fenntartásával 5.995 pengő 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi március­ hó 16. napján déli 4­. 10 órakor Bia községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő I. alatti ingatlant Első Magyar Gépgyár r­­t. érdekében 200 pengő, Bicskei Takarék­­pénztár csatlakozott 7.200 pengő, Kardos József érde­kében 8.802 pengő és végrehajtata érdekében 1.060 pengő, a II. alatti ingatlant a kikiáltási ár kétharmad vétel­árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet (5610/1931.­­M. E. sz. rendelet 21. §-a). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t­c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezésé­ről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1381 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ok, 1908: XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 . LX. t.-c. 25. §.). Budapest, 1941. évi november hó 11. napján. A pestvidéki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 10677 Gondnokság. Gondnokság. 1. P. 49494/62. 1937. szám. A budapesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Kellner Pál, Mező­­csáton 1895. február 29-án született (apja Lajos, anyja, Kohn Irén), izr. budapesti lakost az 4941. évi szeptem­ber hó 17. napján jogerőre emelkedett­­. P. 40494/ 1937/61. számú ítélettel az 4877 : XX. L­c. 28. §-ának a) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Budapest, 1942. évi február hó 5. napján. A budapesti kir. törvény­szék. 1917 Idézések. Idézés. P. 4703/3. 1941. szám. A marosvásárhelyi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Soós Györgyné sz. Bíró Zsuzsa és társai felpereseknek Bobletek Traján és társai alperesek ellen 10.000 pengő tőke és jár. iránt indított perében a perfelvételre határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1942. évi május hó 4. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében (Werbőczy­ utca 1. házszám, II. emelet 62. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig dr. Ilumitni Aurélné sz. Suciu Vio­rica háztartásbeli, dr. Stan Auréliánné sz. dr. Suciu Mária háztartásbeli, volt marosvásárhelyi, Suciu Pál gör. kel. lelkész és neje sz. Chirai Mária háztartásbeli, volt gernyeszegi lakos alperesek részére — akik isme­retlen helyen tartózkodnak — ügygondnokul dr. Kovács László maros­vásárhelyi ügyvédet nevezte ki. A bíróság felhívja az alpereseket, hogy a fent meg­jelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjenek meg, mert ellenkező esetben az ügy­gondnok fog helyettük eljárni. Marosvásárhely, 1942. évi január 1ió 24. napján. A marosvásárhelyi kir. tör­vényszék, 1963 Idézés: 275/1942. szám. A nagyszalontai kir. járásbíró­ság közhírré teszi, hogy Indries Mihályné szül Iszály Virág felperesnek Indries Mihály alperes ellen ideigle­nes nőtartás és jár. iránt indított perében a per fel­­­vételére és érdemleges tárgyalására határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1942. évi március hó 10. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében (Horthy Miklós­ utca 1. házszám, fszt 12. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Indrics Mihály, volt madarászó lakos alperes részére — ak­i ismeretlen helyen tartózkodik. — ügygondnokul Szé­­kelyhidy Zol­tán nagyszalontai ügyvédet nevezte ki. A bíróság felhívja az­­alperest, hogy a fent megjelölt határnapon és órában személyesen vagy képviseletre jogosult és igazolt meghatalmazott által jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Nagyszalonta, 1912. évi február hó 6. napján. A nagyszalontai kir. járásbíróság. 1956 Idézés: 713/1942. szám. A magyarlápos­ kir. járás­bíróság közhírré teszi, hogy özv. Csiszár Lajosné kérel­mezőnek Mán Sándor és társa ellen 3000 pengő kárta­lanítás iránt indított ügyében az egyes­ségi tárgyalásra határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1942. évi­­ március hó 30. napján délelőtt 9 órakor hivatalos he­­­­lyisé­gében jelenjenek meg, egyszersmind pedig Mán­i Sándor volt jegyző, rohii lakos részér­é — aki ismeretlen­­ helyen tartózkodik — ügygondnokul Topán József magyarláposi ügyvédet nevezte ki. A bíróság felhívja a szerző felek hogy a fent meg­­­­jelölt határnapon és órában személyesen vagy képvise­­­­letre jogosult és igazolt meghatalmazott által jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ü­gyondnok fog helyette eljárni. Magyarlápos 1942. évi február hó 18. napján. A magyarláposi kir. járásbíróság.­­ 1947 Idézés.­­ B. II. 6250/658. 1940. szám. Az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felfo­rgatá­­sára irányuló bűntett és más bűncselekmények miatt Anuffré György és társai ellen indított bűnügyben a kassai kir. törvényszék öttagú külön tanácsa a főtár­gyalóit 1942. évi március hó 28. napjának délelőtti 9 órájára Kassáig., a tonai folt.I. emelet

Next