Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. március (76. évfolyam, 49-74. szám)

1942-03-01 / 49. szám értesítője

4 .18. számú tárgyaló termébe tűzi ki, melyre Katz Móric, felsőrőcei születésű, 24 éves, izr. vallásu, nőtlen, szabó­segéd, volt ungvári (Plotényi-part­ u. 31. sz.) lakos 143. r. vádlottat hirdetmény utján azzal idézi meg, hogy a főtárgyalás az 1921. évi III. t.-c. 12. §-ának 2. bekez­dése értelmében meg nem jelenése esetében is meg lesz tartva s a vádlott távolléte sem a főtárgyalást, sem az ítélethozatalt nem gátolja, az ítélet azonban csak a bűnösség megállapítására és vagyoni elégtétel kiszabá­sára vonatkozik. Ha a vádlott vagy hozzátartozója védőt nem választott, részére hivatalból lesz védő ki­rendelve. Kassa, 1942. évi február hó 24. napján. A kassai kir. törvényszék. *20300 Idézés: P. 1865/7. 1941. szám. A dési kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Krisán Tódorné született Koszth Erzsébet felperesnek Krisán Tódor alperes ellen házas­ság felbontása és járulékai iránt indított perében a perfelvételre határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1942. évi március hó 21. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében (Rév­ utca, I. emelet 12. ajtósz. alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Krisán Tódor alperes részére — aki ismeretlen helyen tartóz­kodik — ügygondnokul dr. Weitner Károly ügyvédet (lakik Dés) nevezte ki. A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által je­lenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Dés, 1942. évi február hó 7. nap­ján. A dési kir. törvényszék. 1946 Idézés: 712/1. 1942. szám. A magyarláposi kir. járás­bíróság közhírré teszi, hogy özv. Csiszár Lajosné kérel­mezőnek Kalmár László és társai ellen 2334 pengő kár­talanítás iránt indított perében a per felvételére és ér­demleges tárgyalására határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1912. évi március h­ó 30. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében jelenjenek meg, egy­szersmind pedig Oniga Sofronné alperes részére — aki ismeretlen helyen tartózkodik — ügygondnokul Topán József magyarlápos­ ügyvédet nevezte ki. A bíróság felhívja a szerző felet, hogy a fent meg­jelölt határnapon és órában személyesen vagy képvise­letre jogosult és igazolt meghatalmazott által je­lenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Magyarlápos, 1942. évi február hó 18. napján. A magyarláposi kir. járásbíróság. 1940 Idézés: 711/1. 1942. szám. A magyarláposi kir. járás­bíróság közhírré teszi, hogy Bárdy József kérelmezőnél, Perharcza Sándorné ellen 5090 pengő kártalanítás iránt indított ügyében az egyességi tárgyalásra határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1942. évi március hó 30. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében jelenjenek meg, egyszersmind pedig Perharcza e főr­demé­szik­. Germán Lukréczia részére — aki ismeretlen helyen tartózkodik — ügygondnokul Topán József magyarláposa ügyvédet nevezte ki. A bíróság felhívja a szerző felet, hogy a fent meg­­­­jelölt határnapon, és órában személyesen vagy képvise­letre jogosult és igazolt meghatalmazott által jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Magyarlápos, 1942. évi február hó 18. napján. A magyarláposi kir. járásbíróság, 1915 Idézés: 1037/1942. szám. (A felperes részére a magán­jogon való perlekedést megadja.) A sepsiszentgyörgyi kir. jbiróság közhírré teszi, hogy Váncsa Róza férj. Oren­­csák Józsefné felperesnek Gyika Györgyné és Cristolo­­vián Lívia alperesek ellen szerződés megsemmisítése vagy kártérítés iránt indított perében a per felvételére és érdemleges tárgyalására határnapot tűzött és fel­hívta a feleket, hogy 1942. évi március hó 11. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében (Szabadság-tér 7. házszám, I. emelet 14. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Gyika Györgyné sz. Crisztolo­­vián Ofélia és Crisztolovián Lívia és társa alperesek részére — akik ismeretlen helyen tartózkodnak — ügy­gondnokul dr. Antal Mihály ügyvédet (lakik Sepsiszent­­györgyön) nevezte ki A bíróság felhívja az alpereseket, hogy a fent meg­jelölt határnapon és órában személyesen vagy képvise­letre jogosult és igazolt meghatalmazott által jelenjenek meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyet­tük eljárni. Sepsiszentgyörgy, 1942. évi február hó 20. napján. A sepsiszentgy­örgyi kir. járásbíróság. 1949 Idézés: 725/1942. szám. A magyarláposi kir. járásbíró­ság közhírré teszi, hogy Kapos Daniné szül. Barta Erzsi felperesnek Buzura Emília özv. Perhájcza Mik­­lósné, úgyis mint kk. Perhájcza Szilvia Miklós és kk. Perhájcza Miksa János t. és L gyámja alperes ellen in­gatlan kártalanítás iránt indított perében a per felvéte­lére és érdemleges tárgyalására határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1942. évi március hó 23. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében jelenjenek meg, egyszersmind pedig Buzura Emilia özv. Perhájcza Miklósné, úgyis mint kk. Perhájcza Szilvia Miklós és kk. Perhájcza Miksa János t. és t. gyámja alperes ré­szére — aki ismeretlen helyen tartózkodik — ügygond­nokul Topán József ügyvédet (kikik Magyarláposon) nevezte ki. A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt határnapon és órában személyesen vagy képviseletre jogosult és igazolt meghatalmazott által jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette el­járni, Magyarlápos, 1942. évi február hó 20. napján. A magyarláposi kir. járásbíróság. 1948 Okiratmegsemmisitések. Okiratmegsemmisités. Pk. I. 580.848/3. 1931. szám. A budapesti központi királyi járásbíróság közhírré teszi, hogy az­ állítólag elveszett következő okirat: Magyar Rokkantsegélyző és Nyugdíjegylet budapesti (VIII., József­ körút 46. szám) egyesület által 40.797. szám alatt, 1934. évben Will Józsa névre kiállított 138 pengő 88 fillér járadéktőke értéket igazoló jára­déklevél (tanúsítvány) megsemmisítése iránt az el­járást Will Józsa budapesti (I., Czakó­ utca 1—3. sz.) lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a biróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvá­nítani. Budapest, 1941. évi május hó 30. napján. A budapesti központi királyi járásbiróság. F 10689 okiratmegsemmisités. Pk. I. 580.373/1. 1942. szám. A budapesti központi királyi járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat: a Foncifere Általános Biztosító Intézet által 1924. évi november hó 7. napján, 565.729. szám alatt Kolb József nevére kiállított 10 millió korona biztosított összegről szóló kötvény megsemmisítése iránt az eljá­rást Kolb József pestújhelyi (gr. Hadik János­ utca 3. szám) lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvá­nítani. Budapest, 1942. évi február hó 14. napján. A budapesti központi királyi járásbíróság. F 10688 Okiratmegsemmisítés. 8772/1942. szám. Egyesült Tej­kereskedelmi r. t. budapesti lakosnak IX. kerület, Szvotenay­ utca 33. szám alatt istállózott Manci I. nevű, 1923. évi pej, kanca, csillagos, piszta lováról szóló marhalevele elveszett. A marhalevelet Dunaföldváron, 1937. évi február hó 22. napján 410. jkvi szám alatt állították ki és budapesti lóvásáron, 1937. évi április hó 1-én, 567. iksz. alatt ruházták át. Ezt az elveszett marhalevelet megsemmisitettnek nyilvánítom. Budapest, 1942. évi február hó 26. napján. Budapest- székesfővá­ros IX. kerületének elöljárója. F 10676 Okiratmegsemmisítés. 3585—3. g. szám. Dobó Ferenc állami tanítóképző intézeti tanár Széchenyi-tér 12. sz. pápai lakos nevén szereplő B. Z. 560. rendszámú motor­­kerékpár forgalmi engedélye elveszett. Érvénytelennek nyilvánitom. Veszprém, 1942. évi február hó 19. napján. M. kir. rendőrség veszprémi kapitánysága. 1777 Okiratmegsemmisités. DV—838/3. 3. sz. Macsztovity István bajmoki lakos bejelentette, hogy DV—638. rend­számú motorkerékpárjának forgatói engedélyét elvesz­tette. Érvénytelenitem­. Szabadka, 1942. évi február hó 23. napján. A M. kir. rendőrség szabadkai kapitánysága. 1823 Okiratmegsemmisités. 802/1942. K. szám. Kalmár Jó­zsef pécsi (Táttos­ u. 16/1.) lakos nevére Pécsett, 1379/ 1942. jkvi szám alatt kiállított négy darab 1941. évi születésű három fehér, egy gőbe, két ártány és egy fekete ártány marhalevele elveszett. Pécs, 1942. évi feb­ruár hó 21. napján. Pécs szab. kir. város I. fokú köz­igazgatási hatósága. 1860 Okiratmegsemmisítés. LR—033/6. 1942. szám. Feke Kálmánná dévaványai lakos a nevén nyilvántartott LR 8 033. rendszámú Rába gyártmányú teherszállító gépkocsijának forgalmi engedélyét elvesztette. Megsem­misítem. Szolnok, 1942. évi február hó 23. napján. M. kir. rendőrség szolnoki kapitánysága. 1864 Okiratmegsemmisités. Pk. 18037/2. 1941. szám. A kassai kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat: a Slovenska Poistovna uc. spo. v. Bratislava által 29.726. szám alatt „Julius Mathaeidesz ev. fatár Nandrási lakos“ névre kiállított és 20.000 cseh korona összegre szóló életbiztosítási köt­vény, amit Bratislaván, 1931. november 2-án átütöttek ki, megsemmisítése iránt az eljárást Mathaeidesz Gyula kassai, Jókai­ u. 1. lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a biróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamadó újabb kérelmére semmisnek fogja nyivání­­tani. Kassa, 1941. évi november hó 12. napján. A kassai kir. járásbíróság. *20288 Okiratmegsemmisítés. 40/26. 1942. szám. B. Tóth Mi­hály mezőtúri lakos nevére 1927. november 26-án 9214. sz. a. kiállított 1 darab 9-es kaliberű, osztrák gyárt­mányú, 5980. gyári számú, Lancaster rendszerű 1 csövű, kakasos flóber fegyverre szóló fegyvertartási és vise­lési engedély elveszett. Megsemmisitem. Mezőtúr, 1942. évi február hó 11. napján. M. kir. rendőrség mezőtúri kapitánysága. 1882 Okiratmegsemmisités, 1034/1942. szám. Écsi Imre nagybajcsi lakó, kettő darab lováról szóló marhalevele elveszett. Megsemmisitem. Győr, 1942. évi február hó 17. napján. Tószigetesüszközi járás főszolgabírója. 1922 Okiratmegsemmisités. 7840/1941. szám. Boris János v­agy bánhegy­esi lakos 1937. évi pet. kanca lovának ugyanott 13/1910. jkvi sz. a. kiállított, elveszett marha levelét megsemmisítem. Mezőkovácsháza, 1942. évi feb­ruár hó 18. napján. A mezőkovácsházai járás főszélga­­binája. «*» Okiratmegsemmisités. 9191/1941. kig. szám. Id. Kócsi Béla tekeházi lakos az 1939. december 20-án Teke­házán, 31/1939. jegyzőkönyvi és 196104. sorszám alatt egy darab 1929. évi pej kanca lovára kiállított marha­levelét elvesztette. Nagyszállás, 1941. évi december hó 16. napján. Nagyszőllősi járás főszolgabírója. 1204 Okiratmegsemmisités. 2634/1942. szám. Klermann, Izsák dési lakos 631374. sorszám alatt kiállított marha levele semmis. Dés, 1942. évi február hó 12. napján Dés megyei város polgármestere. 1962 Okiratmegsemmisítés. 781/1942. szám. Ficsór Ambrus tarnabodi lakos Tarnabod község elöljárósága által 1939. november 18-án 124. jegyzőkönyvi szám alatt egy darab 1921. évi születésű szürke, kanca­lóra kiállított marhalevele ismeretlen módon elveszett. Megsemmisí­tén. Heves, 1942. évi február hó 25. napján. Hevesi járás főszolgabírója. 1943 Okiratmegsemmisités. 70/47. 1942. sz. Ifj. Buzinkay Pál nevére hatóságom által 1932. szeptember 12. napján kiállított fegyvertartási engedélye elveszett Érvény telemtem. Miskolc, 1942. évi február hó 23. napján M. kir. rendőrség miskolci kapitánysága. 1938 Okiratmegsemmisités. 773/1942. szám. Pádár Antal takácsi lakos 2 sertésének marhalevele semmis. Pápa, 1942. évi február hó 24. napján. A pápai járás főszolga­bírája. 1897 Okiratmegsemmisités. 772/1942. szám. Pámer István takácsi lakos két lovának járlata semmis. Pápa, 1942. évi február hó 24. napján. A pápai járás főszolgabírája. 1896 Okiratmegsemmisités. 1/2259—1. 1942. szám. Bálint Zsigmond­­becsei lakos nevén nyilvántartott S. 2259. rendszámú csónakigazolványát érvénytelenítem. Szeged, 1942. évi február hó 25. napján. M. kir. rendőrség sze­gedi révkapitánysága. 1894 Okiratmegsemmisités. BT—110/5. 1942. szám. Szigeti Géza alsózsolcai lakos nevére hatóságom által 1940. évi október hó 22. napján BT—110/4. 1940. sz. alatt kiállított motorkerékpár igazolólap elveszett. Érvény­telenítem, helyette új igazolólapot állítottam ki. Mis­kolc, 1942. évi február hó 43. napján. M. kir. rendőrség miskolci kapitánysága. 1146 Okiratmegsemmisités. 7626/1941. szám. Androsics Márton Somogyszentpál, I. kér. 37. sz., Somogyszentpál községben 299/1939. jkvi szám alatt Irma nevű 1928. április 15-i sárga, kanca, hókás lováról, Mikics Márton. Somogyszentpál, I. kér. 42. sz., Somogyszentpál község­ben 20/1040. jkvi sz. a. Manci nevű, 1926. március 10-i sárga, kanca, csillagos lováról, Bogdáni Vendel Somogy­szentpál, II. ker. 334. sz., Somogyszentpál községben 97/1939. jkvi sz. a. Meggyes nevű, 1934. március 18-i sárga, kanca, hókás lováról, Bek Sándor főnyedi lakos, Fönyedep, 6/1941. sz. a. Csöndes nevű, 1926. március 14-i sárga, kanca, csillagos lováról és Fenyeden, 101/ 1941. sz. a. 1 darab 1941. évi március 1-i sárga, hókás, ménjéről, Kőműves József somogyfehéregyházai lakos 67/1939. jkvi sz. a. 1934. julius 10-i pej, csillagos, kanca lováról Somogy­fehéregyház községben kiállított marha­levelek ismeretlen helyen és módon elvesztek. Megsem­misítem. Marcali, 1941. évi december hó 3. napján. Marcali járás főszolgabirája. 1919 Okiratmegsemmisités. 3997/1. 1941. szám. Az eddényi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elve­szett következő okirat: a miskolci kereskedelmi és gazdasági bank rt. által Balogh István részére 7767. szám alatt Hl pengő 45 fillérről kiállított betétkönyv megsemmisít­ése iránt az eljárást Almássy Ilona felső nyárádi lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert elenkező esetben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kör címére semmisnek fogja nyilvání­tani. Edelény, 1941. évi december hó 18. napján. Az edelényi kir. járásbíróság. 1944 Okiratmegsemmisités. 3062/10. gy. sz. Lantos István kecskeméti lakos nevén nyilvántartott AL. 892. rend­számú gépjárómű elveszett igazolólapját érvénytelennek nyilvánítom. Kecskemét, 1942. évi február hó 20. nap­ján. M. kir. rendőrség kecskeméti kapitánysága. 1306 Okiratmegsemmisités. 5798/2. 1942. szám. Szijjártó Jenő kiskunf­élegy­házai lakos nevén nyilvántartott S—5798. rendszámú cs­ón­aki­ga­z­olvá­nyát érvénytelení­tem. Szeged, 1942. évi február hó 23. napján. M. kit rendőrség szegedi révkapitánysága. 1643 Okiratmegsemmisités. 1429/1942 szám. Berec Lajos arlói lakos 1937. évi születésű nyári fekete, herést, j. h. J. kesely lováról szóló, Arló községben, 107/ 1941. szám alatt kiállított marhalevél elveszett. Meg­semmisítem­ ózd, 1942 évi február hó 25 napján. Az ózdi járás főszolgabirája. 1868 Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1942 már­ci­us 1.­­—■» 49. szá tol

Next